ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

822 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
822
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 1. 1. วัฒ นธรรมทางด้า น การแต่ง กายผู้ชาย ส่วนใหญ่นิยมสวมเสื้อแขนสั้นสีเข้มๆ ที่เราเรียกว่า"ม่อห่อม" สวมกางเกงสีเดียวกับเสื้อจรดเข่า นิยมใช้ผ้าคาดเอวด้วยผ้าขาวม้าผู้หญิง การแต่งกายส่วนใหญ่นิยมสวมใส่ผ้าซิ่นแบบทอทั้ง
 2. 2. วัฒ นธรรมทางด้า น อาหารบหลาย   ภาคอีสานอาจจะรำ่ารวยเรื่องอารยะธรรมวัฒนธรรมซึ่งสังสมกันมานานนั ่พันปี อาหารอีสาน เป็นอาหาอีกประเภทหนึ่งซึ่งกล่าวได้ว่ามีชื่อเสียงและรสชาติทลำ้าลึก และอาจ ี่กล่าวได้ว่าเป็นอาหาร ทีฮิตติดปากคนไทยมาก ่ทีสุด และสามารถรับประทานได้ทกเวลาทุกสถาน ่ ุทีไม่ว่าจะเป็นส้มตำา ไก่ยาง ข้าวเหนียว ลาบ ซก ่ ่เล็ก ต้มแซบ เสือร้องไห้ เนือแดดเดียว ตลอดจน ้อาหารสำารับประเภททีเรียก กันว่า ข้างพาแลง ่อันมีปลานึง ผักต้ม และนำ้าพริกแจ่วเป็นอาหาร ่หลักสำาคัญทีทำาให้อาหารทังภภูมภาค นีมชื่อ ่ ้ ิ ้ ีเสียงติดใจทังชาวไทยและชาวต่างชาติ อาหาร ้ภาคอีสาน  (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   มี
 3. 3.    อาหารอีสานที่รู้จักกันอย่างแพร่ หลาย ได้แก่ ปลาร้าบ้อง อุดมด้วย พืช สมุนไพร เช่น  ข่า ตะไคร้ หอมแด ง กระเทียม ใบมะกรูด มะขาม เปียก หรืออย่างแกงอ่อม ทีเน้น ่ การใช้ผักหลายชนิดตามฤดูกาล เป็นหลัก รสชาติของแกงอ่อมจึง ออกรสหวาน ของผักต่างๆ รสเผ็ด ของพริก กลินหอมของเครื่องเทศ ่ และผักชีลาวหรืออย่างต้มแซบ ทีมี ่
 4. 4. วัฒ นธรรมทางด้า น ประเพณี ประเพณีผ ต าโขน ี ช่ว งเวลา  ช่วงเดือน พฤษภาคม- มิถุนายน ของทุกปี ความสำา คัญ             การละเล่นผีตาโขนมีมานานแล้ว แต่ไม่มีหลักฐานปรากฎแน่ชดว่ามีมาตั้งแต่ ั เมื่อใด แต่ชาวบ้านมีความเชื่อว่าการแห่ ผี ตาโขน เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่พระเวสสันดรและ นางมัทรี กำาลังจะออกจากป่ากลับสูเมือง ่ บรรดาผีปา และสัตว์นานาชนิด มีความ ่
 5. 5.   ประเพณีบ ุญ บั้ง ไฟ ช่ว งเวลา   เดือนพฤษภาคม ความสำา คัญ               ชาวจังหวัดยโสธรร้อย ละ 85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ชาวยโสธรจึงจัดประเพณีบญ ุ บังไฟ เป็นการทำาบุญประจำาปีทุกปี ้ ในช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็น ช่วงก่อนฤดูการทำานา เป็นพิธีขอ ฝนจากพญาแถนให้ฝนตกต้อง ตามฤดูกาล
 6. 6. วัฒ นธรรมทางด้า น ดนตรี พิณ  หรือ ซุง เป็น เครื่อ งดนตรีป ระเภทสายชนิด ดีด  ( Plucked Stringed Instrument) ตระกูล เดีย วกับ ซึง กระจับ ปี่ จะเข้ แมนโดลิน ใช้บ รรเลงดำา เนิน ทำา นอง นิย มทำา มาจากไม้ท ่อ นเดีย ว จึง เรีย กว่า ซุง ปัจ จุบ น เรีย ก ั ว่า พิณ ไม้ท ี่ท ำา พิณ นั้น ส่ว นมากใช้ไ ม้ข นุน เพราะง่า ยแก่ การขูด เจาะ บาก ได้ง ่า ย เมื่อ ไม้แ ก่เ ต็ม ที่ไ ม้จ ะมีส ส ดใส ี เป็น สีเ หลือ งสวยงามตามธรรมชาติพ ิณ มีม าตั้ง แต่ส มัย สุโ ขทัย อ้า งอิง ได้จ ากข้อ ความในหนัง สือ ไตรภูม ิพ ระร่ว ง ที่ก ล่า วถึง การละเล่น พื้น เมือ งและการเล่น ดนตรีใ นสมัย นัน ว่า ลางจำา พวกดีด พิณ และสีซ อพุง ตอและกรับ ฉิ่ง เริง ้ รำา จับ ระบำา เต้น เล่น ซึ่ง ให้ค วามหมายว่า พิณ ใช้เ ล่น กับ ซอสามสาย ประกอบกับ ฉิง กรับ มาตั้ง แต่ส มัย สุโ ขทัย เป็น ่ ราชธานีอ ีก ประการหนึ่ง ชาวไทยเรารู้จ ก คำา ว่า พิณ มา ั พร้อ มกับ พุท ธประวัต ิ ตอนที่ พระอิน ทราธิร าชเสด็จ ลงมา ดีด พิณ สามสาย ถวายเพื่อ เป็น อนุส ติแ ก่พ ระพุท ธเจ้า ก่อ น ที่พ ระองค์จ ะตรัส รู้ ว่า การบำา เพ็ญ เพีย รแสวงหาโฆษก ธรรมนั้น ถ้า เคร่ง ครัด นัก ก็เ ปรีย บเสือ นการขึ้น สายพิณ ให้ ตรึง เกิน ไปแล้ว ย่อ มขาด ถ้า หย่อ นยานนัก ไม่ม ีเ สีย ง
 7. 7. วัฒ นธรรมทางด้า นที่ อยู่อ าศัย เรือ นไทยภาคอีส าน เป็นหนึ่งใน เรือนไทย 4 ภาคของไทย แบ่งออกได้ เป็นการ ปลูกเรือนในลักษณะชั่วคราว กึ่งถาวร หรือเรือนถาวรประเภทของ เรือนอีสาน ลัก ษณะชัว คราว ่ สร้างไว้ใช้เฉพาะบางฤดูกาล เช่น " เถียงนา" หรือ "เถียงไฮ่" ทำายกพื้นสูง เสาไม้จริง โครงไม้ไผ่หลังคามุงหญ้า
 8. 8.  ลัก ษณะกึ่ง ถาวร คือกระต๊อบ หรือเรือนเล็ก ไม่มั่นคงแข็ง แรงนัก มีชอเรียก " เรือนเหย้า" หรือ " ื่ เฮือนย้าว" หรือ "เย่าเรือน " อาจเป็นแบบ เรือนเครื่องผูก หรือเป็นแบบเรือนเครื่องสับ ก็ได้ เรือนเหย้ากึ่งถาวรยังมี " ตูบต่อเล้า " ซึ่งเป็นเพิงที่สร้างอิงกับตัวเล้าข้าว และ "ดั้งต่อดิน" ซึ่งเป็น เรือนที่ตัวเสาดั้งจะฝัง ถึงดินและใช้ไม้ท่อนเดียวตลอดสูงขึ้นไป รับอกไก่ เป็นเรือนพักอาศัยที่แยกมาจาก เรือนใหญ่ เรือนเหย้ากึ่งถาวรอีกประเภท หนึง คือ "ดั้งตั้งคาน" หรือ ดั้งตั้งขื่อ" ่ ลักษณะคล้ายเรือนเกยทั่วไป แต่พิถีพิถัน น้อยกว่า อยู่ในประเภทของเรือนเครื่องผูก
 9. 9.  ลัก ษณะถาวร เป็นเรือนเครื่องสับหรือเรือนไม้กระดาน อาจจำาแนกได้เป็น 3 ชนิด คือ คือ เฮือน เกย เฮือนแฝด เฮือนโข่ง ลักษณะใต้ถุนสูง เช่นเดียวกับภาคอื่น ๆ เรือน เครื่องสับ เหล่านี้ ไม่นิยมเจาะช่องหน้าต่างมักทำา หน้าต่างเป็นช่องแคบ ๆ ส่วนประตูเรือนทำา เป็นช่องออกทางด้านหน้าเรือนเพียงประตู เดียว ภายในเรือนจึงค่อน ข้างมืด เพราะ ในฤดูหนาวมีลมพัดจัดและอากาศจัดจึง ต้องทำาเรือนให้ทึบและกันลมได้หลังคา เรือนทำาเป็นทรงจั่วอย่างเรือนไทยภาค กลางมุงด้วยกระเบืองดินเผาหรือกระเบือง ้ ้ ไม้สักจั่วกรุด้วยไม้ตีเกล็ดเป็นรูปรัศมีของ

×