Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lls Def 2010

805 views

Published on

pdf file of logistics labour survey 2010

Published in: Business, Career
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lls Def 2010

 1. 1. Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector
 2. 2. 2
 3. 3. Voorwoord Beste lezer, Groeide de nationale economie in 2008 nog met 2,5%, in het Omdat uit het onderzoek blijkt dat zowel voorraden als het aantal tweede kwartaal van 2009 constateerden we een krimp van maar medewerkers tot op het minimum zijn gereduceerd, leidt enige liefst 5,4%. Deze kentering heeft echter -ondanks de sombere activiteit al gauw tot een toename van vacatures. Als het niet voorspellingen van het CPB- door de vertraging waarmee de gaat om een tijdelijke opleving ten gevolge van de vervanging van arbeidsmarkt de conjunctuur volgt tot op heden niet geleid tot tussenvoorraden, is de dalende trend in arbeidsvolume binnen de een enorm overschot op de arbeidsmarkt. Met ongeveer 400.000 luchtvracht en 3PL dienstverlening afgelopen oktober gebroken. werklozen zitten we in december 2009 op het niveau van 2006, De CBS-cijfers die in het derde kwartaal weer economische groei het jaar waarin Tempo -Team nog klantenbijeenkomsten organi- (Q3 versus Q2) lieten zien, lijken deze trendbreuk te bevestigen. seerde over succesvol ondernemen in een krapper wordende arbeidsmarkt. Als specialist op het snijvlak van logistiek en arbeid ziet Tempo -Team het als haar taak deze ontwikkelingen te volgen Door haar conjunctuurgevoeligheid heeft de logistieke sector en haarscherp voor u in kaart te brengen. Met het Logistics zware klappen gehad, maar het biedt ook kansen. Tekenen van Labour Survey 2010 bieden wij u de mogelijkheid uw organisatie herstel worden immers onmiddellijk zichtbaar in logistieke te benchmarken aan uw branchecollega’s. Zo willen wij een activiteiten, hetgeen de sector de mogelijkheid geeft als eerste de bijdrage leveren aan de professionaliteit van arbeid van deze voor beste medewerkers uit het potentieel aan te trekken. Het Logistics Nederland zo belangrijke bedrijfstak. Het LLS is een initiatief van labour Survey 2010 biedt u daartoe enkele handige inzichten. Hoe Tempo -Team in samenwerking met TNO Team Logistiek, Reed geavanceerd de hulpmiddelen ook zijn, het zijn ook in de logistiek Business ‘Logistiek’, Nederland Distributieland, EVO, Vereniging de gemotiveerde medewerkers die het verschil maken voor uw Logistiek Management en de Stichting ‘Nederland is Logistiek’. klant. Ik wens u veel leesplezier. Uit het Logistics Labour Survey blijkt dat de afname in werkaanbod gedurende het afgelopen jaar met name binnen de flexibele schil is opgelost. De sector heeft bewezen meer dan welke andere sector flexibel te zijn ingericht en verdient daarmee een enorm compliment. De logistiek is in staat geweest de terugval in werk- aanbod te absorberen zonder dat dit een ontslaggolf voor vaste medewerkers of massale verzoeken voor deelname aan deeltijd- Ton Peters WW tot gevolg had. commercieel branchemanager Logistiek, Tempo -Team Zo werkt het. 3
 4. 4. 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 5 3. Werkgevers verwachten sterke groei inzet flexibele arbeid 6 4. Vergrijzing nauwelijks een issue 8 5. Argumenten voor het aantrekken en behouden van werknemers 10 6. Uitzendbureau nog steeds het wervingskanaal bij uitstek 12 7. Flexibiliteit: het sleutelwoord bij logistiek Human Resource Management 14 8. Risicomanagement en carbon footprints nieuwe trends in logistiek 16 9. Gevolgen van de economische recessie 17 10. Omgaan met de grieppandemie 18 4
 5. 5. 2. Inleiding Voor u ligt de zesde editie van het Logistics Labour Survey. In Verantwoording deze uitgave staat de invloed van de economische recessie op de Voor het Logistics Labour Survey 2010 legden Reed Business en logistieke arbeidsmarkt centraal en wordt er ook gekeken naar TNO aan 500 bedrijven een aantal vragen voor, verdeeld over de de invloed van de grieppandemie. Daarnaast wordt er een korte aspecten: terugblik gegeven op de resultaten van de afgelopen vijf jaar. • personele situatie; • logistieke trends en ontwikkelingen; Terugblik • thema’s: economische recessie en grieppandemie. Het eerste deel van dit boekje biedt een terugblik over 2005 tot en met 2009. Wij tonen u hoe werkgevers de werkgelegenheid in De verdeling over de respondenten is: de logistiek hebben ingeschat en hoe die verwachting zich verhoudt • logistieke dienstverlening: 275; tot de uiteindelijke realisatie ervan. Daarnaast vergelijken we de • verladers: 50; diverse wervingskanalen waarvan werkgevers zich bedienen voor • overige sectoren (o.a. toeleveranciers en consultants): 150. het vinden van de gewenste medewerkers. Als derde component van dit onderdeel laten we de meest in het oog springende trends De enquête is in augustus en september 2009 via internet af- van de afgelopen jaren de revue passeren en het belang dat genomen. De enquêteresultaten zijn in een Rondetafelbijeenkomst werkgevers eraan hechten. besproken met de logistieke dienstverleners UPS Supply Chain Solutions, Rhenus Contract Logistics en Norbert Dentressangle. Economische recessie en grieppandemie In deze zesde uitgave gaan we specifiek in op twee onderwerpen die 2009 beheersten. De invloed van de economische recessie op de logistieke arbeidsmarkt was op verschillende manieren merkbaar. De markt was grillig en omzetten daalden, wat van invloed was op het aantal werknemers. Tegelijkertijd was er juist vanwege deze veranderingen in de markt meer behoefte aan flexibele inzet van werknemers. De grieppandemie is het tweede onderwerp waarop specifiek wordt ingegaan, waarbij de focus ligt op de manier waarop logistieke bedrijven preventief met de dreiging van de uitval van werknemers omgingen. 5
 6. 6. 3. Werkgevers verwachten sterke groei inzet flexibele arbeid Ieder jaar vragen we werkgevers in het Logistics Labour Survey wat een groei verwacht. Echter, de meerderheid van de respondenten hun verwachting is voor de werkgelegenheid voor het komende (54,5%) houdt het erop dat het aantal medewerkers in loondienst jaar en de realisatie van de groei of afname in werknemers in het gelijk blijft. afgelopen jaar. Tot en met 2008 werd de groei van de logistieke werkgelegenheid structureel te laag ingeschat, maar in 2009 is ‘We hebben al onze klanten behouden waardoor onder andere het dat mede vanwege de economische recessie anders. aantal medewerkers in loondienst niet is afgenomen. Voor 2010 hebben we een voorzichtige verwachting ten aanzien van een Aantal werknemers in loondienst in afgelopen potentieel positieve kentering van de economie.’ twaalf maanden gedaald Frank Stultiens (UPS Supply Chain Solutions) De gevolgen van de economische recessie op het aantal mede- werkers in loondienst was in 2009 duidelijk merkbaar in de sector. Ruim 80% van alle respondenten geeft aan dat het totale aantal Verwachte en gerealiseerde werkgelegenheid medewerkers bij hun organisatie in de afgelopen twaalf maanden 2005 tot en met 2009 (zomer 2008 – zomer 2009) is afgenomen of gelijk gebleven, terwijl Wanneer we de prognose en realisatie van de afgelopen jaren naast bij minder dan een vijfde (18,8%) het aantal medewerkers is gegroeid. elkaar zetten, doet zich een opvallend fenomeen voor. Van 2005 tot en met 2008 hebben werkgevers de werkgelegenheid elk jaar Toe- of afname aantal werknemers in loondienst 2008/2009 structureel te laag ingeschat. Dit betreft zowel: 47,5% 33,7% 18,8% • het totale aantal medewerkers in loondienst; • het aantal logistieke medewerkers in loondienst; Basis: 488 respondenten (N=488) • het aantal flexibel inzetbare werknemers zonder vast contract. Toe- of afname aantal werknemers in loondienst 2009/2010 Echter, voor 2009/2010 is de prognose van de groei van het aantal 21,2% 54,5% 24,3% werknemers in vaste loondienst voor het eerst met -2,4% negatief, Basis: 487 respondenten (N=487) terwijl de respondenten in 2008 gemiddeld nog 3% groei voor- n afnemen n gelijk gebleven n toenemen spelden. De werkgevers verwachten dus een daling van het totale aantal Verwachting voor 2010 rooskleuriger werknemers in loondienst bij hun bedrijf. Dit lijkt in tegenstelling Voor de komende twaalf maanden wordt een rooskleuriger beeld met de eerdere grafiek over de verwachtingen in de komende verwacht. Iets meer dan een vijfde (21,2%) van de respondenten twaalf maanden, waar een vijfde (21,2%) van de respondenten een verwacht een (verdere) afname, terwijl bijna een kwart (24,2%) (verdere) afname van werknemers in loondienst verwachtte, 6
 7. 7. tegenover bijna een kwart (24,2%) een groei. Bij nadere analyse verwachten, positief waren. Hierdoor komt de overall gemiddelde blijkt echter dat bedrijven die een afname verwachten gemiddeld prognose op een daling van 2,4% uit. veel negatiever waren dan dat bedrijven die een toename Verwachte daling logistiek medewerkers in loondienst Gerealiseerde en verwachte toe- en afname aantal werknemers in Naast het totaal aantal werknemers in loondienst is ook gekeken LOONDIENST in de laatste vijf Logistics Labour Surveys. naar het totaal aantal logistieke werknemers in loondienst. n prognose groei n realisatie groei Gerealiseerde en verwachte toe- en afname aantal werknemers in Hierbij is dezelfde trendbreuk voor 2009/2010 zichtbaar als bij het LOGISTIEKE AFDELING in de laatste vijf Logistics Labour Surveys. totaal aantal werknemers in loondienst. De verwachte daling van n prognose groei n realisatie groei het aantal logistieke werknemers in loondienst is met 3,4% zelfs Gerealiseerde en verwachte toe- en afname aantal werknemers op FLEXIBELE groter dan de 2,4% daling voor het totale aantal werknemers. De BASIS BIJ LOGISTIEKE AFDELING in de laatste vijf Logistics Labour Surveys. logistieke werknemers in vaste dienst lijken dus iets meer getroffen n prognose groei n realisatie groei te worden dan gemiddeld. Forse toename verwacht inzet flexwerkers In de afgelopen jaren was er een groot verschil tussen de verwachte inzet van flexwerkers en de realisatie. De prognose voor de inzet van flexwerkers in 2005 tot en met 2008 was altijd lager dan de realisatie. Om onverwachte pieken en dalen op te vangen, doen werkgevers regelmatig een beroep op flexpartners. Dat gebeurt meer dan ze eigenlijk voorzien hadden. Voor 2010 lijkt ook hier een trendbreuk te ontstaan, omdat men nu voor het eerst een forse toename van flexwerkers met 4,6% in de eigen logistieke operaties verwacht. ‘Vooral door het hebben van een flexibele schil van arbeids­ krachten, konden wij dit jaar heel snel afbouwen. Bij groei schakelen we eerst weer op met flexibele krachten. Doordat we behendiger zijn geworden in het trainen van onze flex­ Basis: 370 respondenten (N=370) in 2009 krachten, zijn de mensen bij terugkomst snel weer ingewerkt.’ Bron 2005 tot en met prognose 2008: Logistics Labour Survey 2008, pp. 8 Erik Naus (Rhenus Contract Logistics) 7
 8. 8. 4. Vergrijzing nauwelijks een issue Net als in de Logistics Labour Survey 2008 lijkt de nadere Impact vergrijzing blijft nog beperkt in de logistieke sector vergrijzing van de beroepsbevolking nog geen onderwerp OUDER DAN 65 JAAR met hoge prioriteit voor logistieke bedrijven. Alleen voor de 0,2% 0% beroepsgroep chauffeurs lijkt de vergrijzing op de korte en 0% 1,2% middellange termijn een issue, terwijl dat voor warehouse 0,9% 1,1% medewerkers helemaal niet geldt. TUSSEN 50 - 65 JAAR 15,5% 11,5% 5,8% Leeftijdsopbouw 18,3% 13,6% Het merendeel van de medewerkers in de logistieke sector valt 35,4% in de leeftijdscategorieën tussen 25 en 35 jaar of 35 en 50 jaar. TUSSEN 35 - 50 JAAR 41,9% Opvallend is dat de toeleveranciers voor de logistieke sector hun 32,6% 29,7% piek hebben in de jongere leeftijdscategorie van de twee, terwijl 30,4% 38,4% voor de overige vier bedrijfscategorieën geldt dat het grootste 30,3% TUSSEN 25 - 35 JAAR deel van de werknemers tussen de 35 en 50 jaar is. Verladers 29,3% 48% hebben veel werknemers onder de 25 jaar, logistiek dienstverleners 52,1% 28% juist veel werknemers tussen de 50 en 65 jaar. Hierbij moet wel 28,4% 20,3% worden aangetekend dat per bedrijfscategorie een wisselend aantal JONGER DAN 25 JAAR respondenten de enquête heeft ingevuld. 13,1% 7,9% 12,4% 14% 26,7% 12,9% ‘De gemiddelde leeftijd in de DC’s bij UPS ligt rond de 35 jaar. Een Basis: (N=398) generatiebeleid hebben wij daarom niet dringend nodig, maar blijft n LDV n Logistiek consultant/adviseur wel een aandachtspunt.’ n Verlader n Toeleverancier v.d. logistieke sector Frank Stultiens (UPS Supply Chain Solutions) n Transporteur n Anders 8
 9. 9. 9
 10. 10. 5. Argumenten voor het aantrekken en behouden van werknemers Ook in de logistieke dienstverlening zijn kwalitatief goede mede- om zo minder afhankelijk te zijn van de huidige economische werkers de basis voor succes. De zwaarstwegende argumenten bij omstandigheden. Na het type dienstverband volgden volgens de het aantrekken en behouden van werknemers en de mate waarin werkgevers de al eerder genoemde categorieën werksfeer in team deze argumenten belangrijker zijn geworden over de afgelopen (3,35), arbeidsomstandigheden (3,21) en bedrijfscultuur (3,21) als twaalf maanden, zijn achtereenvolgens de werksfeer in het team de nummers 2 tot en met 4. Het salaris is met een achtste plaats (indexscore 4,21), gevolgd door de arbeidsomstandigheden (4,04) (3,0) volgens de werkgevers relatief weinig in belang toegenomen en de bedrijfscultuur (4,03). voor het behoud van werknemers. De top-3 bevat dus grotendeels ‘zachte’ factoren, terwijl een ‘harde’ factor als het salaris (3,60) pas op de zesde plaats van argumenten kwam. Voldoende carrièremogelijkheden is met een negende plaats gemiddeld het minst belangrijk. ‘Mijn ervaring is dat een vaste baan in deze tijd van groot belang is. Verder hoor ik dat chauffeurs onderling bij de benzinepomp met elkaar praten over de bedrijfscultuur. Een stabiele werkomgeving waar zaken goed geregeld zijn, vinden ze belangrijk.’ Mauro Ungheretti (Norbert Dentressangle) Ook Frank Stultiens (UPS Supply Chain Solutions) herkent dit. Daaruit blijkt dat de praktijkdeskundigen merken dat het krijgen van een vast contract het afgelopen jaar door de economische crisis het meest in belang is toegenomen. Aanvullend is gevraagd welk argument voor het aantrekken en behouden van werknemers het afgelopen jaar het meeste in belang is gegroeid. Koploper hierbij was het type dienstverband (index- score 3,57): de werkgevers merken dat werknemers veel meer dan in 2008 belang hechtten aan een vast dienstverband, ongetwijfeld 10
 11. 11. Overzicht van argumenten bij het aantrekken en behouden van werknemers Verandering in belang argumenten bij het aantrekken en behouden van binnen de logistieke afdeling werknemers binnen de logistieke afdeling WERKSFEER IN TEAM TYPE DIENSTVERBAND (VAST, FLEXIBEL) 4,21 3,57 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN WERKSFEER IN TEAM 4,04 3,35 BEDRIJFSCULTUUR ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 4,03 3,21 INHOUD WERKZAAMHEDEN BEDRIJFSCULTUUR 4,00 3,21 TYPE DIENSTVERBAND (VAST, FLEXIBEL) INHOUD WERKZAAMHEDEN 3,94 3,13 SALARIS SCHOLINGSMOGELIJKHEDEN 3,60 3,07 SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN 3,57 3,00 SCHOLINGSMOGELIJKHEDEN SALARIS 3,51 3,00 VOLDOENDE CARRIÈREMOGELIJKHEDEN VOLDOENDE CARRIÈREMOGELIJKHEDEN 3,42 2,95 Noot: schaal van 1 = niet van belang tot 5 = erg belangrijk Noot: schaal van 1 = niet in gewicht toegenomen tot 5 = erg in gewicht Basis: 466 respondenten (N=466) toegenomen. Basis: 457 respondenten (N=457) 11
 12. 12. 6. Uitzendbureau nog steeds het wervingskanaal bij uitstek Door de gespannen arbeidsmarkt van de afgelopen jaren was Het belangrijkste wervingskanaal van 2009 was hetzelfde kanaal het tot voor kort voor bedrijven lastig om logistieke vacatures te als in 2008: het uitzendbureau. Dit kanaal staat bovenaan, gevolgd vervullen. Welke middelen werden afgelopen jaar succesvol ingezet door het persoonlijk netwerk van managers en werknemers en de bij werving van logistiek medewerkers. interne vacaturebank. Het adverteren via externe kanalen, zoals internet, krant en tijdschriften, is buiten de top-3 gevallen. Tenslotte worden het UWV/Werkbedrijf, re-integratiebureaus en/of sociale diensten gezien als instanties die relatief weinig bijdragen aan de werving bij de respondenten. Belangrijkste wervingskanalen voor aantrekken van werknemers voor de logistieke afdeling UITZENDBUREAU 3,59 PERSOONLIJK (AL DAN NIET VIRTUEEL) NETWERK VAN U EN UW MEDEWERKERS 3,58 INTERNE VACATURE, EIGEN PERSONEELSBLAD EN/OF EIGEN WEBSITE 3,42 ADVERTENTIE OP INTERNET, BIJVOORBEELD OP VACATURESITES 3,27 WERVING- EN SELECTIEBUREAU 3,17 ADVERTENTIE IN KRANT(EN) / TIJDSCHRIFT(EN) 2,95 UWV/ WERKBEDRIJF, RE-INTEGRATIEBUREAU EN/OF SOCIALE DIENSTEN 2,39 Noot: schaal van 1 = niet van belang tot 5 = erg belangrijk Basis: (N=399) 12
 13. 13. 7. Flexibiliteit: het sleutelwoord bij logistiek Human Resource Management Hoe denken werkgevers over de dagelijkse gang van zaken met • ndanks de crisis blijft het lastig om kundige en gemotiveerde logis­ o betrekking tot het HRM-beleid? Om een antwoord te formuleren tieke werknemers te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt op deze vraag zijn er verschillende stellingen geformuleerd. (3,32); De stelling ‘De uitvoering van logistieke activiteiten wordt bij ons • ndanks de crisis hebben we het juist drukker in de operationele o bedrijf steeds flexibeler en dit betekent dat werknemers zich ook uitvoering van onze logistieke activiteiten dan voorheen (3,20). steeds flexibeler moeten opstellen’ (indexscore 4,35) kan op zeer veel bijval rekenen. Enigszins mee oneens zijn de werkgevers het met de stelling ‘Wij zien de vergrijzing als het belangrijkste struikelblok bij het aan- Ook met de meeste andere stellingen zijn meer respondenten het nemen van kundige en gemotiveerde logistieke werknemers in de eens dan oneens: toekomst’ (2,80). • ontinue scholing van onze logistieke werknemers is essentieel c voor onze marktpositie. Hier hebben we een scholingsprogramma Meest belangrijke trends in Human Resource Management voor (3,75); bij logistieke bedrijven • e scholingseisen die we aan startende logistieke werknemers d DE UITVOERING VAN LOGISTIEKE ACTIVITEITEN WORDT BIJ ONS BEDRIJF STEEDS FLEXIBELER, stellen, worden op alle niveaus steeds hoger (3,47); EN DIT BETEKENT DAT WERKNEMERS ZICH OOK STEEDS FLEXIBELER MOETEN OPSTELLEN 4,35 CONTINUE SCHOLING VAN ONZE LOGISTIEKE WERKNEMERS IS ESSENTIEEL VOOR ONZE MARKTPOSITIE. HIER HEBBEN WE EEN SCHOLINGSPROGRAMMA VOOR 3,75 DE SCHOLINGSEISEN DIE WE AAN STARTENDE LOGISTIEKE WERKNEMERS STELLEN, WORDEN OP ALLE NIVEAUS STEEDS HOGER 3,47 ONDANKS DE CRISIS BLIJFT HET LASTIG OM KUNDIGE EN GEMOTIVEERDE LOGISTIEKE WERKNEMERS TE VINDEN OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT 3,32 ONDANKS DE CRISIS HEBBEN WE HET JUIST DRUKKER IN DE OPERATIONELE UITVOERING VAN ONZE LOGISTIEKE ACTIVITEITEN DAN VOORHEEN 3,27 WIJ ZIEN DE VERGRIJZING ALS HET BELANGRIJKSTE STRUIKELBLOK BIJ HET AANNEMEN VAN KUNDIGE EN GEMOTIVEERDE LOGISTIEKE WERKNEMERS IN DE TOEKOMST 2,80 Noot: schaal van 1 = niet van belang tot 5 = erg belangrijk Basis: 475 respondenten (N=475) 13
 14. 14. Te ondernemen acties Daarnaast is gevraagd welke acties de komende twaalf maanden ‘Wij hebben vrij intensief contact met de mbo­kennisinstellingen en gepland staan op HR-gebied. De gemiddelde scores laten zien werken samen aan bedrijfsbezoeken. Ook al hebben we soms geen dat twee vergelijkbare stellingen op veel bijval kunnen rekenen: vacatures openstaan, we blijven contact houden.’ • e gaan minder vaste contracten aan met nieuwe w Frank Stultiens (UPS Supply Chain Solutions) werknemers (indexscore 3,73); • e gaan meer flexibele contracten aan met nieuwe w ‘Wij hebben veel in de operationele bezetting gesneden, maar nemen werknemers (3,62). toch ook nog wel jonge afgestudeerden aan die eerst kennismaken met de operationele kant voordat ze doorgroeien. Er is verder weinig contact met hbo’s en universiteiten rechtstreeks.’ Erik Naus (Rhenus Contract Logistics) Meest belangrijke te ondernemen acties in Human Resource Management bij logistieke bedrijven WE GAAN MEER FLEXIBELE CONTRACTEN AAN MET NIEUWE WERKNEMERS 3,73 WE GAAN MINDER VASTE CONTRACTEN AAN MET NIEUWE WERKNEMERS 3,62 WE GAAN MEER AANDACHT BESTEDEN AAN ALGEMENE LOGISTIEKE SCHOLINGSPROGRAMMA'S 3,08 WE GAAN IT-INVESTERINGEN DOEN WAARBIJ TRAINING VAN WERKNEMERS VAN GROOT BELANG IS 2,87 WE GAAN MEER SAMENWERKEN MET MBO- EN VMBO-INSTELLINGEN VOOR NIEUWE WERKNEMERS 2,80 WE GAAN MEER SAMENWERKEN MET GESPECIALISEERDE PARTIJEN (WERVING- EN SELECTIEBUREAUS EN UITZENDORGANISATIES) 2,66 WE GAAN WERKNEMERS AANTREKKEN VOOR ENKELE SPECIFIEKE FUNCTIES (BIJV. VRACHTWAGENCHAUFFEURS) 2,56 WE GAAN MEER UNIVERSITAIR/HBO-GESCHOOLDE WERKNEMERS AANNEMEN 2,37 Noot: schaal van 1 = niet van belang tot 5 = erg belangrijk Basis: 430 respondenten (N=430) 14
 15. 15. 8. Risicomanagement en carbon footprints nieuwe trends in logistiek Naast de uitgevoerde en geplande activiteiten is in deze Logistics • ver logistieke ketenregie wordt veel gesproken, maar in de o Labour Survey aan de hand van stellingen gevraagd naar de be- praktijk is het de dominante partij in de markt die bepaalt hoe de langrijkste logistieke trends en ontwikkelingen. Gemiddeld gezien logistieke keten wordt bestuurd en beheerst (3,75). zijn de werkgevers het met elke stelling in meer of mindere mate eens. ‘We hebben een inhaalslag gemaakt. De basisprocessen en vervolg­ Uitschieters hierbij zijn de stellingen: stappen zijn geborgd. Binnen ND wordt risicomanagement een • et belang van logistiek risicomanagement is bij ons bedrijf de h verantwoordelijkheid.’ afgelopen jaren sterk gegroeid (indexscore 3,76); Mauro Ungheretti (Norbert Dentressangle) Meest belangrijke logistieke trends en ontwikkelingen voor logistieke bedrijven HET BELANG VAN LOGISTIEK RISICOMANAGEMENT IS BIJ ONS BEDRIJF DE AFGELOPEN JAREN STERK GEGROEID 3,76 OVER LOGISTIEKE KETENREGIE WORDT VEEL GESPROKEN, MAAR IN DE PRAKTIJK IS HET DE DOMINANTE PARTIJ IN DE MARKT DIE BEPAALT HOE DE LOGISTIEKE KETEN WORDT BESTUURD EN BEHEERST 3,75 DE TOENAME VAN BESTELLINGEN VIA HET INTERNET VERANDERT DE INRICHTING EN UITVOERING VAN ONZE LOGISTIEKE ACTIVITEITEN 3,47 WE BEREKENEN REGELMATIG ONZE LOGISTIEKE CARBON FOOTPRINT MET HET DOEL DEZE DE KOMENDE JAREN OMLAAG TE KRIJGEN 3,50 BIJ DE INVOERING VAN NIEUWE IT-TOEPASSINGEN IN DE LOGISTIEK VORMT NIET DE TECHNIEK MAAR DE MENS HET GROOTSTE STRUIKELBLOK 3,45 VANWEGE DE RISICO’S KOMEN BEDRIJVEN MEER EN MEER TERUG VAN HUN BESLISSING OM PRODUCTIE UIT TE BESTEDEN AAN VERRE LANDEN ALS CHINA. UITBESTEDING VAN PRODUCTIE IN EUROPA WINT DUS MEER EN MEER TERREIN 3,16 Noot: schaal van 1 = niet van belang tot 5 = erg belangrijk Basis: 405 respondenten (N=405) 15
 16. 16. 9. Gevolgen van de economische recessie Het inkrimpen van het logistieke personeelsbestand blijkt het meest voorkomende gevolg van de economische crisis. Ook het ‘In onze kantoororganisatie hebben we bewust gekozen om aanhouden van minder voorraad en het inzetten van onbenutte bepaalde contracten te verlengen om zo reserves te behouden. personeelscapaciteit voor logistieke procesverbetering en innovatie We rollen locale successen uit op andere vestigingen.’ zijn acties die ingezet worden vanwege de crisis. De overige drie Erik Naus (Rhenus Contract Logistics) stellingen, die allen te maken hebben met het afbouwen van activiteiten, kunnen op zeer weinig bijval rekenen. ‘Onze sales­ en solutions­specialisten zijn veel bezig met het beantwoorden van RFQ’s. De focus ligt op het behouden van Meest belangrijke gevolgen van de economische recessie voor bestaande klanten en het winnen van nieuwe klanten, en daarmee logistieke bedrijven het behoud van personeel.’ HET LOGISTIEKE PERSONEELSBESTAND INGEKROMPEN 3,20 Frank Stultiens (UPS Supply Chain Solutions) MINDER VOORRAAD AANGEHOUDEN 2,85 ONBENUTTE PERSONEELSCAPACITEIT INGEZET VOOR LOGISTIEKE ONTWIKKELING EN/OF INNOVATIE 2,67 VOORRADEN OPGEBOUWD DOOR LAGERE VERKOPEN OF VOOR ALS DE ECONOMIE WEER AANTREKT 1,93 ÉÉN OF MEER VESTIGINGEN IN NEDERLAND GESLOTEN 1,76 OPERATIONELE ACTIVITEITEN BEËINDIGD OF VERPLAATST NAAR HET BUITENLAND 1,72 Noot: schaal van 1 = niet van belang tot 5 = erg belangrijk Basis: 454 respondenten (N=454) ‘Eigenlijk hebben we maar weinig onbenutte capaciteit omdat we veel bezig zijn met implementaties. We bouwen het vooral niet af in deze crisistijd maar gaan hiermee door.’ Mauro Ungheretti (Norbert Dentressangle) 16
 17. 17. 10. Omgaan met de grieppandemie Net als de economische recessie was de dreigende grieppandemie te stimuleren om thuis te werken (4,0). In iets mindere mate maar een ‘hot topic’. Hoe bereidden logistieke partijen zich op deze nog steeds behoorlijk vaak werden plannen en draaiboeken pandemie voor en wat vonden ze de belangrijkste maatregelen? opgesteld voor een mogelijke griepuitbraak bij het bedrijf (3,48), of werden medewerkers voorbereid en ingewerkt om elkaars functies Vrijwel elk logistieke bedrijf lichtte zijn medewerkers voor over over te nemen wanneer dat nodig zou zijn (3,2). de grieppandemie, in een poging om de kans op besmetting onder de medewerkers te reduceren (indexscore 4,31). De pandemie heeft in mindere mate bij veel bedrijven gezorgd voor Daarnaast nam een groot deel van de bedrijven preventief actieve afspraken over de inhuur van extern personeel. Zowel de stelling maatregelen om verspreiding tegen te gaan, zoals werknemers met dat het extern inhuren van personeel mogelijk zal toenemen om griepverschijnselen verplichten om thuis te blijven en werknemers onderbezetting tegen te gaan (2,5), als de stelling dat er gestopt wordt met het extern inhuren van personeel om te voorkomen dat het virus het bedrijf ingeloodst wordt (1,81), worden overwegend Meest belangrijke genomen preventieve maatregelen voor een mogelijke negatief beantwoord. Men is waakzaam en onderschat de zaak niet, grieppandemie bij logistieke bedrijven maar men is ook weer niet extra bezorgd. VOORLICHTING GEGEVEN OM DE KANS OP BESMETTING ONDER MEDEWERKERS TE VERLAGEN 4,31 MAATREGELEN GETROFFEN OM BESMETTING ONDER MEDEWERKERS TEGEN TE GAAN, ZOALS HET NIET OP HET WERK LATEN VERSCHIJNEN VAN MEDEWERKERS DIE GRIEPVERSCHIJNSELEN HEBBEN, HET STIMULEREN VAN THUISWERKEN E.D. ‘Preventie staat hoog in het vaandel en daarbij eist ook de klant van 4,00 ons dat we draaiboeken hebben klaarliggen. Wat we contractueel PLANNEN EN DRAAIBOEKEN OPGESTELD VOOR DE MOGELIJKE GRIEPPANDEMIE overeenkomen, moeten we ook zien na te komen, ook al wordt 3,48 bijvoorbeeld een aantal mensen ziek. Een backup­plan is hierin dan MEDEWERKERS VOORBEREID EN INGEWERKT OM ELKAARS FUNCTIE OVER TE KUNNEN NEMEN VOOR ALS DAT NODIG MOCHT ZIJN ook nodig en beschikbaar’. 3,20 Frank Stultiens (UPS Supply Chain Solutions) MOGELIJK MEER PERSONEEL EXTERN INGEHUURD (VIA BIJVOORBEELD EEN UITZEND- OF DETACHERINGSBUREAU) OM ONDERBEZETTING TEGEN TE GAAN 2,50 GESTOPT MET HET EXTERN INHUREN VAN PERSONEEL (VIA BIJVOORBEELD EEN UITZEND- OF DETACHERINGSBUREAU) 1,81 Noot: schaal van 1 = niet van belang tot 5 = erg belangrijk Basis: 469 respondenten (N=469) 17
 18. 18. Tempo -Team: brede HR-dienstverlening in de logistieke sector Tempo -Team is marktleider in het bieden van flexibele oplossingen aan haar logistieke klanten. We bieden efficiënte oplossingen om complexe vraagstukken als digitaal verlonen en geavanceerde planningstechnieken het hoofd te bieden. Dit en onze meer dan 8000 flexwerkers die dagelijks in een DC-omgeving aan de slag zijn, helpen u concurrerend te zijn in uw markt. Hoe sophisticated uw WMS of hoe slim uw routing ook is, een ongemotiveerde medewerker kan al deze inspanningen teniet doen. Ons aanbod van diensten ten behoeve van de logistieke sector hebben we ondergebracht bij de volgende serviceconcepten: Tempo -Team Supply Chain Professionals biedt u detachering en werving & selectie van logistieke professionals op mbo+ en hbo-niveau. Tempo -Team Contracting neemt u arbeidsintensieve (non-core) processen volledig uit handen. Afrekening vindt plaats op basis van stuksprijs, het productiviteitsrisico is dus voor onze rekening. Tempo -Team Werknet Tempo -Team is partner of lid van o.a. EVO, NDL, VLM, TLN, ACN is gespecialiseerd in grootschalige en structurele personele en de Stichting Nederland is Logistiek. De genoemde organisaties flexibilisering en inhouse services. hebben in het belang van de sector de realisatie van deze uitgave ondersteund. Tempo -Team Payroll Services neemt het juridisch werkgeversschap en verloning van door u geworven medewerkers van u over. Wilt u meer informatie over (flex)arbeid binnen de logistieke sector, kijk dan op www.tempo-team.nl, of neem contact op met: Tempo -Team HR Solutions Ton Peters, commercieel branchemanager Logistiek biedt advies en ondersteuning bij outplacement, re-integratie, (ton.peters@tempo-team.nl) mobiliteit en assessments. 18

×