ต้นน้ำ2 pdf

529 views

Published on

การดูแลสุขภาพ

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
529
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ต้นน้ำ2 pdf

 1. 1. ั นาเสนอโดย ด.ช.ธีรวัชร โชครวมชย ม.1/2 เลขที่ 25 โรงเรียนสตรีวทยา 2 ิ ถ ัดไป
 2. 2.  ฉ ันในอดีต  ฉ ันในปัจจุบ ัน  ฉ ันในอนาคต  สุขภาพครอบคร ัวของฉ ัน
 3. 3. 180 170 ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์ 160 มาตรฐาน 150 140 130 สวนสูง (ชม.) 120 110 100 90 ่ 80 70 60 50 น้ าหนั กตามเกณฑ์ มาตรฐานตังแต่อายุ 7 ปี ้ นาหน ัก (กก.) 40 30 20 10 อายุ (ปี ) ้ 0 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ส่วนสูง ส่วนสูง น้ าหนั ก น้ าหนั ก ส่วนสูง น้ าหนั ก มาตรฐานขันต่า ้ ฉั นในอดีต มาตรฐานขันต่า ้ ฉั นในอดีต มาตรฐานขันสูง ้ มาตรฐานขันสูง ้ ่ กล ับสูหน้าหล ัก
 4. 4. 55 176 54 54 175 175 53 53.5 53 174.5 52 52.5 52.5 174 173.5 174 174 51 52 173 173.5 51 51 173 173 50 172 49 48 48 171 171 47 170 46 45 169 ภาคเรียนที่ 1 6 ธค 53 13 ธค 53 20 ธค 53 15 พย 53 22 พย 53 29 พย 53 1 พย 53 8 พย 53 ภาคเรียนที่ 1 6 ธค 53 13 ธค 53 20 ธค 53 15 พย 53 22 พย 53 29 พย 53 1 พย 53 8 พย 53 น้ าหนั ก ส่วนสูง o เมือเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของร่างกายตงแต่ภาคเรียนที1ถึงปัจจุบ ันเห็นได้วา ่ ั้ ่ ่ ้ ่ ่ ่ ้ ้ ่ ้ ร่างกายมีพ ัฒนาการขึนอย่างต่อเนือง สวนสูงสูงเพิมขึน 4 ชม. นาหน ักเพิมขึน 6ชม. ถ ัดไป
 5. 5. ่ ่ o เมือเปรียนก ับเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตในชวงภาคเรียนที1อยูใน ่ ่ ่ ั้ ่ ่ เกณฑ์คอนข้างผอม หล้งจากนนร่างกายมีการพ ัฒนาอยูในเกณฑ์สมสวน ถ ัดไป
 6. 6. ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของภาคเรียนที่ 1 โดยภาพรวมผลการประเมินอยูในเกณฑ์พอใช ้ (6 คะแนน) ่ 25 23 ครัง = 2 คะแนน ้ 20 15 13 ครัง = 2 คะแนน ้ 10 0 ครัง = 2 คะแนน ้ 4 นาที = 5 คะแนน 5 0 ลุกนั่ง(ครัง) ้ ดันพืน(ครัง) ้ ้ อ่อนตัว(ครัง) ้ วิง 800 ม. (นาที) ่ จะต ้องปรับปรุงด ้านความแข็งแรงของกล ้ามเนือต ้นขา กล ้ามเนือแขน และกล ้ามเนือบริเวณหน ้าท ้อง แต่เนืองจาก ้ ้ ้ ่ ู ่ ่ ร่างกายอยุ่ในเกณฑ์สง สมสวน ชวงขายาว ทาให ้ทาเวลาในการวิงได ้ดี หากปรับปรุงความแข็งแรงของกล ้ามเนือ ่ ้ ต่างๆ จะทาให ้การวิงมีการพัฒนาทีดขนกว่านี้ ่ ่ ี ึ้ วีธการเสริมสร้างสมรรถภาพของตนเอง ี ่ ี ่ ึ่ • ทานอาหารทีมประโยชน์ครบ 5 หมู่ ทานอาหารให ้มีความหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิงอาหารประเภทโปรตีน ชง ่ ่ มีสวนชวยเสริมสร ้างกล ้ามเนือ ้ ่ ื • ฝึ กฝนออกกาลังกายโดยสมาเสมอ เชนกระโดดเชอก ่ ั่ • นอนหลับพักผ่อน 7-8 ชวโมง ื่ • ออกกาลังกายให ้เป็ นเวลาไม่ให ้มากเกินไปอาจจะทาให ้กล ้ามเสอมด ้วย ่ • กินผักและผลไม ้จะได ้ชวยการขับถ่ายทีดี ่ ิ่ ึ่ ่ ิ่ • หลีกเลียงสงชงเป็ นพิษภัย เชน บุหรี่ เหล ้าและสงแวดล ้อมทีเป็ นพิษ ่ ่ ่ กล ับสูหน้าหล ัก
 7. 7. ื่ ชอ : ราฟเอล นาดาล พาเรรา ่ สวนสูง : 185 ชม. น้ าหนั ก : 85 กก. ี อาชพ : นั กเทนนิส ื่ ฉั นในอนาคตคิดว่ามีลักษณะรูปร่างหมือน...นักเทนนิสชอนาดาล เพราะฉั นมีโครงสร ้างกระดูกทีสงใหญ่ และชอบ ่ ู เล่นเทนนิส ว๊ธการดูแลตนให ้เป็ น...นาดาล ได ้แก่ ี 1. กินอาหารครบ 5 หมู่ โดยเน ้นอาหารประเภทโปรตีนและคาร์โบไฮเดต เพือสร ้างความแข็งแรงของกล ้ามเนือ ่ ้ ่ ี ิ ่ ่ และหมั่นทานอาหารประเภททีมวตามิน A สูง เพือบารุงสายตา เชน ฟั กทอง ผักบุ ้ง ผักหวาน แครอท มะเขือ เทศ เป็ นต ้น 2. ่ ่ ่ ่ ึ นอนหลับให ้เพียงพอ เพือชอมแชมสวนทีสกหรอของร่างกาย 3. ่ ้ ่ ่ ้ ออกกาลังกายสม่าเสมอและการออกกาลังกายทีสร ้างกล ้ามเนือ เชน การวิง และชอมตีเทนนิสเพิอให ้ตีลก ่ ู แม่นยา 4. ิ่ ่ึ ่ ิ่ หลีกเลืยงสงชงเป็ นพิษ เชน บุหรี่ เหล ้า และสงแวดล ้อมทีเป็ นพิษ เพือสุขภาพแข็งแรงตีลก วิงได ้นาน ่ ่ ่ ู ่ 5. ทาจิตใจให ้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอโดยฝึ กสมาธิให ้ใจสงบนิง เพือลดความตืนเต ้นในการแข่งขัน ่ ่ ่ 6. ั สร ้างความสมพันธ์ในครอบครัวให ้อบอุ่นด ้วยการเล่นเทนนิสร่วมกัน 7. ดูแลร่างกายให ้สะอาด อาบน้าและทาความสะอาดร่างกานทุกครังหลังตีเทนนิสเนืองจากมีเหงือออกและมี ้ ่ ่ กลินตัวเป็ นสะสมของเชอโรค ่ ื้ 8. ี ่ ดืมนมวันละ 1-2 แก ้ว เพราะนมมีแคลเชยมชวยบารุงกระดูกให ้แข็งแรง ่ ่ กล ับสูหน้าหล ัก
 8. 8. บิดา มารดา ตนเอง น ้องชาย ิ การวิเคราะห์สขภาพของสมาชกในครอบคร ัว ุ โดยภาพรวมสุขภาพของครอบครัวผมอยู่ในเกณฑ์ปกติ - บิดาและมารดามีลักษณะรูปร่างค่อนข ้างอ ้วนลงพุง เนืองจากไม่คอยมีเวลาออกกาลัง ่ ่ - น ้องชายมีร่างกายทีผอมแห ้ง รูปร่างเล็ก ควรรับประทานอาหารทีมประโยชน์ให ้มากและงดการบริโภคขนม ่ ่ ี ้ ้ ี ่ คบเคียวก่อนทานอาหาร บางครังท ้องเสยเนืองจากชอบกัดเล็บ ต ้องหมั่นทาความสะอาดร่างกาย ่ - ตัวผม มีลักษณะรูปร่างสูงผอม เนืองจากเข ้าสูวัยรุ่น ต ้องดูแลเรืองความสะอาดของร่างกายให ้มากขึน รวมทัง ่ ่ ้ ้ เพิมความสมบูรณ์ของกล ้ามเนือจะทาให ้รูปร่างดีกว่านี้ และต ้องควบคุมอารมณ์ไม่ให ้โมโหง่ายด ้วย ่ ้ ถ ัดไป
 9. 9. วิธการดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบคร ัวให้มสขภาพดีตลอดไปนน คือให้ปฏิบ ัติตนตามหล ักโภชนบ ัญญ ัติ และสุขบ ัญญ ัติแห่งชาติ ี ี ุ ั้ ึ่ ้ ั ่ ซงแต่ละคนอาจมีรายละเอียดในการปฏิบ ัติแตกต่างก ันขึนก ับอายุ สุขภาพพืนฐาน ล ักษณะนิสยสวนบุคคล โดยมีรายละเอียดด ังนี้ ้ หล ักโภชนบ ัญญติแห่งชาติ 9 ประการ วีธการดูแลสุขภาพ ี ผูทตองปฏิบ ัติ ้ ี่ ้ 1. กินอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมูให ้หลากหลายและ ่ สัดส่วนของหมูอาหารให ้เหมาะสมกับวัย เช่น ผู ้สูงอายุให ้ลด ่ สมาชิกทุกคนในครอบครัว หมั่นดูแลน้ าหนั กต ้ว อาหารประเภทไขมันและคาร์โบไฮเดต 2. กินข ้าวเป็ นอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแป้ ง ควรกินข ้าวกล ้องและข ้าวช ้อมมือเพราะมีวตามินมากกว่าข ้าว ิ สมาชิกทุกคนในครอบครัว เป็ นบางมือ้ ประเภทอืน ่ 3. กินพืชผักให ้มากและกินผลไม ้เป็ นประจา ควรกินผักและผลไม ้ให ้ได ้ทุกมือและให ้ทานผักผลไม ้ทุก ตนเองและน ้องชาย ประเภท 4. กินปลา กินเนื้อไม่ตดมัน ไข่และถั่วเมล็ดแห ้งเป็ น ิ ควรกินปลาเพราะย่อยง่ายไขมันต่า ช่วยลดไขมันในเส ้นเลือด สมาชิกทุกคนในครอบครัว ประจา และให ้สารไอโอดีน 5. ดืมนมให ้เหมาะสมตามวัย ่ ประเภทนมทีดมครบแต่ตางตามวัย เช่น นมถั่วเหลืองหรือ ่ ื่ ่ สมาชิกทุกคนในครอบครัว นมพร่อมมันเนย 6. กินอาหารทีมไขมันแต่พอควร ่ ี ควรกินให ้พอควรไม่มากไม่น ้อยสาหรับตนเองและน ้องชาย ตนเองและน ้องชาย ส่วนบิดามารดางดทีมประเภทไขมัน ่ ี บิดามารดา 7. หลีกเลียงการกินอาหารทีมรสหวานจัดและเค็มจัด ่ ่ ี ลดการปรุงแต่งรสชาติของอาหาร สมาชิกทุกคนในครอบครัว 8. กินอาหารทีสะอาดปราศจากการปนเปื้ อน ่ ้ ลดการชืออาหารตามข ้างทางหรืออาหารประเภทปิ้ งย่าง สมาชิกทุกคนในครอบครัว 9. งดหรือลดเครืองดืมทีมแอลกอฮอล์ ่ ่ ่ ี ปฏิบตเป็ นปกติ ั ิ สมาชิกทุกคนในครอบครัว ถัดไป
 10. 10. หล ักสุบบ ัญญติแห่งชาติ 10 ประการ วิธการดูแลสุขภาพ ี ผูทตองปฏิบ ัติ ้ ี่ ้ ้ 1. ดูแลรักษาร่างกายและของใชให ้สะอาด อาบน้า น ้องชายและตนเอง 2. รักษาฟั นให ้แข็งแรงและแปรงฟั นทุกวันอย่างถูกต ้อง แปรงฟั นอย่างน ้อยวันละ 2 ครังให ้สะอาดทั่วปาก ้ น ้องชายและตนเอง 3. ล ้างมือให ้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย ้ ่ ุ การล ้างมือควรใชสบูทกครังก่อนกินข ้าวและหลัง ้ น ้องชายและตนเอง ขับถ่าย 4. กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตรายและหลีก ี ไม่ทานลูกอมและขนมทีไม่สฉูดฉาด ่ น ้องชายและตนเอง ี เลืยงอาหารรสจัด สฉูดฉาด ่ ่ 5. งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนันและการสาสอนทาง ปฏิบัตเป็ นปกติ ิ ิ สมาชกทุกคนในครอบครัว เพศ ั 6. สร ้างความสมพันธ์ในครอบครัวให ้อบอุ่น ่ ให ้ทากิจกรรมร่วมกันเสมอ เชน ตีปิงปอง ิ สมาชกทุกคนในครอบครัว 7. ป้ องกันอุบัตภัยด ้วยการไม่ประมาท ิ เลิกขับรถเร็ว บิดา ลดการเล่นรุนแรงและกระโดดจากทีสง ่ ู น ้องชาย 8. ออกกาลังกายสม่าเสมอและตรวจสุขภาพประจาปี ่ ควรกาหนดชวงเวลาทีออกาลังกายและควรหมั่น ่ ิ สมาชกทุกคนในครอบครัว ตรวจสุขภาพประจาปี 9. ทาจิตใจให ้ร่าเริงแจ่มใสอยูเสมอ ่ ไม่ควรทะเลาะกันจะได ้มีความร่าเดริงแจ่มใสอยู่เสมอ ิ สมาชกทุกคนในครอบครัว 10. มีสานึกต่อสวนรวมร่วมสร ้างสรรค์สังคม ่ หมั่นร่วมโครงการจิตอาสา ิ สมาชกทุกคนในครอบครัว ่ กล ับสูหน้าหล ัก
 11. 11. ั ด.ช.ธีรว ัชร โชครวมชย ม.1/2 เลขที่ 25

×