Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Action type

8,712 views

Published on

  • Be the first to comment

Action type

  1. 1. ACTION TYPE :Naam.......................................Datum...................... De Action type-test bestaat uit een vragenlijst die een voorkeur van actie-patronen aangeeft. Die voorkeurwordt door een combinatie van 4 letters uitgedrukt.Maak onderstaande test en vind je Action type in onderstaande lijst.Een voordeel heb je. Je kunt de test nooit goed of slecht maken.Het vertelt namelijk iets over je persoonlijkheid, je voorkeuren, over wie je bent. Action type testHieronder vind je 4 vakken. Per vak staan er 7 vragen. Lees de vraag van links naar rechts. Kruis per regel 1 van de 2mogelijkheden aan. Dat wat het meest bij jouw past. Per regel dus maar een X. Passen ze beide wel een beetje bij je, dienje toch te kiezen. Kijk daarna aan welke kant je de meeste kruizen hebt staan. Noteer de letter erboven die erbij hoort.Uiteindelijk krijg je zo 4 letters die samen je MBTI type vormen.Er is geen een type "fout" Het vertelt iets over wie en hoe je bent. Hoe je het liefste werkt of handelt. Lees daarna de uitlegbij elke letter.E Energie Schaal 1 I Verkiest u actie boven nadenken Verkiest u nadenken boven actie Praat u over dingen om ze te begrijpen Denkt u na over dingen om te begrijpen Geeft u de voorkeur aan mondelinge communicatie Geeft u de voorkeur aan schriftelijke communicatie Zegt u anderen wat u denkt Houdt u uw gedachten voor uzelf totdat deze perfect zijn Handelt en reageert u snel Denkt u diep na Stelt u zich open voor uw omgeving Verdedigt u uzelf tegen externe uitspraken Houdt u ervan om in groepsverband te werken Werkt u graag alleen of met slechts 1 of 2 anderenS Informatie vergaren Schaal 2 N Houdt u van specifieke voorbeelden Houdt u van algemene concepten Geeft u er de voorkeur aan om een agenda te volgen Wijkt u indien nodig van de agenda af Legt u de nadruk op het praktische Legt u de nadruk op het theoretische Streeft u voorspelbaarheid na Wenst u verandering Vat u moeilijkheden op als problemen die specifieke Vat u moeilijkheden op als mogelijkheden voor verder oplossingen vragen onderzoek Richt u zich op de toekomstmogelijkheden die een richt u zich op de onmiddelijke toepassing van een situatie situatie bieden Wilt u weten wat is Wilt u weten wat zou kunnen zijnT Besluitvorming schaal 3 F Stelt u zich eerst vragen Accepteert u eerst Weet u wanneer gezond verstand nodig is Weet u wanneer steun geven noodzakelijk is Wilt u dat zaken logisch zijn Wilt u dat zaken aangenaam zijn Gedraagt u zich koel en onpersoonlijk Gedraagt u zich warm en persoonlijk Blijft u persoonlijk betrokken bij het nemen van Blijft u objectief bij het nemen van beslissingen beslissingen Controleert u het uitdrukken van uw gevoelens Drukt u uw gevoelens met enthousiasme uit Ziet u mensen over het hoofd omwille van taken Ziet u taken over het hoofd omwille van mensenJ Levensstijl schaal 4 P Heeft u graag dat zaken goed geregeld en orderlijk zijn Heeft u graag dat zaken flexibel en open zijn Maakt u taken af nog voordat de tijdslimiet is bereikt Maakt u taken net op tijd af Richt u zich op einddoelen, resultaten en prestaties Richt u zich op processen, opties en openingen Stelt u tijdslimieten Houdt u niet van tijdslimieten Heeft u liever geen verrassingen Houdt u van verrassingen Treedt u liever beslissend op Probeert u alles graag uit Behoudt u zich het recht om plannen of beslissingen te Neemt u snel plannen of beslissingen aan veranderen
  2. 2. Voorkeursschalen van de MBTIDe Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een persoonlijkheidsmodel dat fundamentele patronen in hetfunctioneren van mensen verklaart. Het is het meest gebruikte - en best onderzochte - instrument om verschillentussen persoonlijkheden te begrijpen. Op grond van de verschillen zijn zestien persoonlijkheidstypenvastgesteld.De MBTI is geen test, het is een zelfperceptie-instrument. De uitslag van de MBTI helpt je je werk zo goedmogelijk af te stemmen op je persoonlijkheid. Ook voor een freelancer kan de MBTI nuttig zijn.Je persoonlijkheidstype bepalen, doe je met behulp van de vier voorkeursschalen. De vier voorkeursschalenDe MBTI gaat over fundamentele voorkeuren op vier gebieden: • Waarvan krijg je energie (schaal 1)? • Hoe neem je informatie op (schaal 2)? • Hoe neem je beslissingen (schaal 3)? • Hoe ga je om met de buitenwereld (schaal 4)?Elke voorkeursschaal bestaat uit twee opties. De opties worden aangeduid met letters. Voor de eerstevoorkeursschaal (energie) zijn dat bijvoorbeeld de letters E (Extraversion) en I (Introversion). Als je uiteindelijk alleopties (letters) bij elkaar voegt, weet je wat jouw persoonlijkheidstype is. In totaal zijn er zestienpersoonlijkheidstypen. Leer de schalen en de opties kennen Schaal 1: energieDe eerste schaal behandelt de vraag: waar halen mensen hun energie vandaan? De schaal is verdeeld in de tweeuitersten Extraversion (E) en Introversion (I).Extraversion:Personen die van nature voor Extraversion kiezen, richten zich graag op de buitenwereld. Ze halen energie uitcontacten met anderen en uit activiteiten. Kenmerken van mensen met een E-voorkeur: • Sociaal en expressief. • Een voorkeur voor mondelinge communicatie. • Brede interesse. • Makkelijk initiatief nemen. • Eerst spreken, dan denken, dan spreken. • IntroversionPersonen die een voorkeur voor Introversion hebben, richten zich graag op hun innerlijke wereld van ideeën enervaringen. Ze halen energie uit het hun eigen gedachten, herinneringen en gevoelens. Kenmerken van mensenmet een I-voorkeur: • Teruggetrokken en ingetogen. • Een voorkeur voor schriftelijke communicatie. • Een diepgaande interesse. • Nemen initiatief alleen wanneer ze het nut ervan inzien. • Eerst denken, dan spreken, dan denken.Kwaliteiten en Irritaties van de Extraversion (E) versus Introversion (I)E - kwaliteiten: charmant, enthousiast, gezellig, gemakkelijk contact leggen met anderen, sfeer brengen in eengroep, een onuitputtelijke bron van energie.E - Irritaties: snoevend, opdringerig, luidruchtig en druk, wel eens oppervlakkig overkomen, anderen wel eensonderbrekenI - Kwaliteiten: diepzinnig, diplomatiek, rustig zijn, heel geconcentreerd werken, nadenken voor ze iets zeggen,de indruk geven écht te luisteren.I - Irritaties: gesloten, geremd, teruggetrokken, niet altijd spontaan zijn, meer tijd nodig hebben zich uit tedrukken, moeilijk te doorgronden.
  3. 3. Schaal 2: informatie verzamelenDeze schaal gaat over de vraag: hoe neem ik het liefst informatie op? De schaal is verdeeld in Sensing (S) eniNtuition (N).SENSINGPersonen met een voorkeur voor Sensing nemen graag informatie op die wezenlijk en tastbaar is, in het hier-en-nu. Ze zijn vooral geïnteresseerd in wat er feitelijk gebeurt en zijn praktisch georiënteerd. Kenmerken van mensenmet een S-voorkeur: • Zoeken naar feitelijke en concrete informatie. • Onthouden en zien details. • Houden het bij wat echt en werkelijk is. • Verzamelen informatie stapsgewijs. • Vertrouwen op ervaring. iNtuitionPersonen met een voorkeur voor iNtuition nemen graag informatie op door de grote lijnen en verbanden tussende feiten te zien. Ze willen patronen ontdekken en zijn vooral gericht op het zien van nieuwe mogelijkheden.Kenmerken van mensen met een N-voorkeur: • Richten zich op mogelijkheden in de toekomst. • Onthouden details alleen als ze in een patroon te plaatsen zijn. • Zijn altijd op zoek naar "wat zou kunnen". • Werken snel naar conclusies toe, volgen hun voorgevoel. • Vertrouwen op inspiratie.Kwaliteiten en valkuilen van de Sensing (S) versus de iNtuition (N)S - Kwaliteiten: accuraat, nauwgezet, pragmatisch, weten waar ze over praten, oog hebben voor verfijning enafronding, nauwkeurig en precies zijn, realistisch plannen/beslissenS - Irritaties: pietluttig, saai, steeds meer informatie nodig hebben, doorbomen over details, wel eens door hetbomen het bos niet meer zienN - Kwaliteiten: fantasierijk, vindingrijk, vol inzichten, creatief zijn, toekomstgericht zijn en visie hebben, steedsnieuwe manieren zoeken om iet te doen, optimistischN - Irritaties excentriek, wispelturig, abstract/theoretisch, van de hak op de tak springen, met het hoofd in dewolken lijken te lopen, dingen nogal chaotisch aanpakkenSCHAAL 3: BESLISSINGEN NEMENIn de derde voorkeursschaal staat centraal: hoe neem ik bij voorkeur beslissingen? De schaal is verdeeld inThinking (T) en Feeling (F). ThinkingPersonen die het liefst via Thinking beslissingen nemen, kijken graag naar de logische gevolgen van een keuzeof daad. Ze willen mentaal afstand nemen, om vanuit die positie de voor- en nadelen objectief af te kunnen wegen.Kenmerken van mensen met een T-voorkeur: • Analytisch. • Volgen oorzaak- en gevolgredenering. • Lossen problemen op aan de hand van logica. • Streven naar een objectieve waarheidsnorm. • Zijn redelijk en eerlijk: iedereen moet gelijk behandeld worden. FeelingPersonen die het liefst via Feeling beslissingen nemen, staan graag stil bij wat voor henzelf en anderebetrokkenen belangrijk is. Ze willen graag beslissingen nemen op basis van hun waarden met betrekking tot hetrespecteren van anderen. Kenmerken van mensen met een F-voorkeur: • Medelevend. • Worden geleid door persoonlijke waarden.
  4. 4. • Schatten de impact van beslissingen op mensen in. • Streven naar harmonie. • Zijn mededogend en eerlijk: iedereen moet als individu behandeld worden.Kwaliteiten en valkuilen van Thinking (T) versus de Feeling (F)T - kwaliteiten: objectief, bondig, helder, alles logisch aanpakken, consequent zijn, rechtuit durven te zijn, knopengemakkelijker doohakkenT - irritaties: koel en afstandelijk kunnen overkomen, grof/bot, kritisch en kritiek wel eens op een kwetsendemanier uiten, teveel op ratio/logica terugvallen bij beslissingenF - kwaliteiten: waarderend, zorgzaam, sensitief/tactvol, zo respectvol zijn, aandacht hebben voor iedereen, eengevoel van betrokkenheid creeren, altijd de mens voorop stellenF - irritaties: ontwijkend, betuttelend, overgevoelig zijn, niet altijd rechtuit zijn, objectieve feedback wel eens alskritiek op hun persoon ervaren.SCHAAL 4: OMGAAN MET BUITENWERELDDe laatste schaal behandelt de vraag: hoe ga je om met de buitenwereld? Oftewel: hoe richt jij het liefst je levenin? De schaal is verdeeld in Judging (J) en Perceiving (P). JudgingPersonen met een voorkeur voor Judging hebben de behoefte hun leven te kunnen sturen. Ze leven daaromgeordend en gepland. Ze houden graag vast aan een plan en een tijdsschema en willen graag dingen afgerondhebben. Kenmerken van mensen met een J-voorkeur: • Werken systematisch. • Organiseren hun leven. • Houden van beslissingen en bereikte resultaten. • Werken niet graag ‘tegen de klok in’. PercievingPersonen met een voorkeur voor Perceiving hebben de behoefte het leven te leven: ondergaan in plaats vansturen. Ze krijgen het benauwd van gedetailleerde planningen en genomen beslissingen; deze perken hen in.Kenmerken van mensen met een P-voorkeur: • Leven spontaan. • Laten dingen op zich afkomen. • Houden van veranderingen. • Vinden werken tegen de klok in stimulerend.Kwaliteiten en valkuilen van de Judging (J) versus de Percieving (P)J - kwaliteiten: doelgericht, georganiseerd, verantwoordelijk, heel betrouwbaar zijn, veel waarde aan afsprakenhechten, doorzettingsvermogen hebben, snelle beslissers zijnJ - irritaties: star (oogkleppen), controlerend, streng, alles willen plannen, voorspelbaar en saai kunnenoverkomen, als iemand terugkomt op een beslissing kregelig wordenP - kwaliteiten: flexibel, improviserend, gemakkelijk omgaan met veranderingen, ongedwongen overkomen,optimistisch zijn, op het laatste moment extra energie ontwikkelenP - Irritaties: meegaand, uitstellend, nonchalant met hun tijd omspringen, niet altijd lijken te weten wat ze willen,terugkomen op hun beslissingenTENSLOTTEOm je optimaal voor te bereiden op een wedstrijd dient je "weegschaal" in evenwicht te zijn.Dat kun je doen door gebruik te maken van de andere letter omschrijvingen.Ben je E dan moet je je dus I voorbereiden. Heb je N in je type probeer dan ook eens S te gebruiken. Eenweegschaal die namelijk teveel naar een kant doorslaat kan problemen veroorzaken. Hoe meer je weegschaal inbalans komt, hoe beter.

×