Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

เรื่องราวของเรา

707 views

Published on

Published in: Business, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

เรื่องราวของเรา

  1. 1. Cover Story กองบรรณาธิการ เอกพงศ์ อินทรวิมล หอมนุ่ม กลมกล่อม เสน่ห์ ใหม่ที่คุณ ต้องลอง กาแฟลาว “สีหนุก” จากพร้อมสานฝันคนอยากเปิดร้านกาแฟ ลดให้ฟรีๆ ไม่มีค่าแฟรนไชส์ประหยัดงบลงทุนทันที 55,500 บาท 27
  2. 2. “เราต้องการให้ผบริโภคได้มทางเลือกทีมากกว่าในการดืมกาแฟ ประกอบกับ ู้ ี ่ ่ เห็นว่าในบ้านเรายังมีชองว่างทางการตลาดในเชิงธุรกิจอยูมาก จึงได้ตดสิน ่ ่ ั ใจน�าเมล็ดกาแฟลาวเข้ามาเปิดตัว โดยความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่านสีหนุ ก เจ้าของธุรกิจกาแฟแบรนด์สหนุก ผูประกอบการกาแฟรายใหญ่ในประเทศ ี ้ ลาว ซึงกาแฟทีเ่ ราน�าเข้ามาจ�าหน่ายผ่านช่องทางการขายของแฟรนไชส์ราน ่ ้ กาแฟ คาเฟ่ เดอ ชิลล์ นีเ้ ป็นกาแฟทีมชอเสียงโด่งดังมากทังในประเทศ ่ ี ื่ ้ ลาวและส่งออกไปยังฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จนได้รับการยอมรับจากลูกค้า ต่างประเทศว่าเป็นเมล็ดกาแฟที่ดีไม่ด้อยกว่าแหล่งปลูกอื่นในโลก” คุณก้อย กล่าวถึงที่มาที่ไปของการน�าเข้าเมล็ดกาแฟลาว หลังจากใช้ชีวิตกว่า 30 ปีที่ประเทศฝรั่งเศส คุณศรีจิตรา อารีย์ฐิติกุล “ท้าวสีหนุก” ผู้ก่อตั้งกาแฟลาวแบรนด์สีหนุก และ เป็นประธานสมาคมกาแฟแห่งประเทศลาว เดินทาง กลับมายังภูมิล�าเนาโดยตั้งใจว่าจะพัฒนาอาชีพการ ปลูกกาแฟให้เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างงาน สร้างชีวิต ให้กบคนในพืนทีทเี่ ป็นบ้านเกิดของตนเอง ด้วยสภาพ ั ้ ่ พื้นที่ท�าเล เหมาะสมกับการปลูกกาแฟ บนพื้นที่เพาะ เสี ย งเพลงจากหน้ า ปั ด วิ ท ยุ แรงบันดาลใจขับเคลื่อนธุรกิจ ปลูก 5,000 กว่าไร่ จึงถูกเนรมิตเป็นพื้นที่ของไร่ในท่ ว งท� า นองฟั ง สบาย ให้ ก ลิ่ น กาแฟสายพันธุดี และเป็นรีสอร์ทให้นกท่องเทียวได้มา ์ ั ่ คุณศรีจิตรา อารีย์ฐิติกุล หรือคุณก้อย ผู้บริหารธุรกิจแฟอายจั ง หวะบอสซ่ า โนวา ช่ ว ยเพิ่ ม รนไชส์ Café De Ciel เป็นอีกผู้หนึ่งที่ หลงใหลในเสน่ห์ของ พักผ่อนท่ามกลางความบริสทธิของธรรมชาติ กระทัง ุ ์ ่บรรยากาศให้กับลูกค้าที่ก�าลังนั่งจิบ กาแฟ จากผู้ดื่มพัฒนาสู่เจ้าของธุรกิจ เมื่อ 2 ปีที่แล้ว เธอเคย ในปี 2547 กาแฟลาวแห่งนีไ้ ด้เปิดตัวขึนในแบรนด์สหนุก ้ ี อย่างเป็นทางการกาแฟ ในอารมณการตกแตงรานกาแฟ ์ ่ ้ สรางกระแสดวยการนาวฒนธรรมการดมกาแฟขชะมดใหเ้ ปน ้ ้ � ั ที่รู้จักในหมู่คอกาแฟบ้านเรามาแล้ว ื่ ี้ ็ ท้าวสีหนุกสไตล์ฝรังเศสของ Café De Ciel ่ เพอกาวสการเปนผนาในการทาตลาดกาแฟ และตองการ ื่ ้ ู่ ็ ู้ � � ้(คาเฟ่ เดอ ชิลล์) ด้วยความหอมนุ่ม ให้คนไทยได้สัมผัสกับทางเลือกที่ดีกว่าส�าหรับการดื่มกาแฟ ด้วยเจตนารมณ์อนแน่วแน่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ักลิ่นละมุนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะจาก ล่าสุดจึงได้น�าเมล็ดกาแฟลาวภายใต้แบรนด์ “สีหนุก” ซึ่งเป็น กาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี (ออร์แกนิกส์) ท้องถิ่น ไร่กาแฟแห่งนี้ ยังพัฒนาไม่หยุดนิ่ง โดยในปีเมล็ดกาแฟลาว กรุ่นไปกับความละไม และปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่ ในระดับความสูงจากน�้าทะเล 1,100 2552 ได้รบการรับรองว่าเป็นกาแฟออร์แกนิกส์ ปลอด ัของบรรยากาศร้านที่แลดูอบอุ่น จึง เมตร เมืองปากซอง แขวงจ�าปาศักดิ์ ซึ่งมีผลท�าให้ได้เมล็ด สารอินทรีย์ ไม่มีสารพิษท�าให้ท้องฟ้าในเช้านี้ดูสวยงามกว่าที่ กาแฟทมปรมาณคาเฟอนลดลง แตยงคงความหอมและรสนม ี่ ี ิ ี ่ั ุ่ ล่าสุดยังเปิด Coffee Museum ไว้ต้อนรับนักท่อง กลมกล่อมเป็นเอกลักษณ์ เข้ามาท�าตลาดในประเทศไทย เทียวทัวไปและผูสนใจอยากเก็บเกียวความรู้ ตังแต่การปลูก ่ ่ ้ ่ ้เคยเป็น เพราะสีของท้องฟ้าถูกฉาบ มาพร้อมกับการเปิดตัวแฟรนไชส์ร้านกาแฟ Café De ไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวแปรรูป เพื่อให้ได้เมล็ดกาแฟด้วยอารมณ์แห่งความรืนรมย์ ราวกับ ่ Ciel ซงเปนการผสมผสานวฒนธรรมอนสวยงามระหวางความ ึ่ ็ ั ั ่ สดคุณภาพได้อยู่บนสรวงสวรรค์บันดาลความ คลาสสิคของร้านกาแฟในแบบฉบับประเทศฝรั่งเศสเข้ากับ เสน่ห์ของเมล็ดกาแฟจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของสาธารณรัฐสุข ซึ่งเป็นความหมายเดียวกับ คาเฟ่ ประชาธปไตยประชาชนลาว และเปนจดเรมตนคอนเซปตราน ิ ็ ุ ิ่ ้ ็ ์้ ปัจจุบัน กาแฟทุกเมล็ดของที่นี่ ยังมีความมุ่งมั่นของเดอ ชิลล์ ตามภาษาฝรั่งเศสหมายถึง กาแฟทเี่ จาของธรกจอยากใหสถานทแหงนอบอวลไปดวยความ ้ ุ ิ ้ ี่ ่ ี้ ้ เจาของไรเ่ ปนปยบารงชนดในการพฒนาใหกาแฟลาว ้ ็ ุ๋ � ุ ั้ ี ั ้ สขจากการดมดาบรรยากาศและรสชาตกาแฟทมคณภาพ และ ุ ื่ �่ ิ ี่ ี ุสวรรค์ส�าหรับคนรักกาแฟ ต้องการ ทสาคญเปนโอกาสของผลงทนทมองเหนโอกาส อยากเปนสวน ี่ � ั ็ ู้ ุ ี่ ็ ็ ่ เปนกาแฟทมคณภาพอยางไมหยดนง และวนนพรอม ็ ี่ ี ุ ่ ่ ุ ิ่ ั ี้ ้มอบให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ หนึ่งของความส�าเร็จในครั้งนี้ แล้วที่จะเสิร์ฟความสุขถึงมือคนไทย 28 29
  3. 3. ถามว่า...แฟรนไชส์ร้านกาแฟยังน่าลงทุนอยู่มั้ย? ปัจจุบันแฟรนไชส์ Café De Ciel เปิดด�าเนินการแล้ว 3 สาขา ได้แก่ มาก่อน รวยก่อน คูปองพารวย หากมองในมุมของพฤติกรรมผู้บริโภค ปฏิเสธไม่ได้ สะดวก ครบวงจร จะแฟรนไชส์, ขายเมล็ด, รับส่วนลดพิเศษมากมายที่ วา ไลฟสไตลการถอแกวกาแฟสด ดมตามหางสรรพสนคา ่ ์ ์ ื ้ ื่ ้ ิ ้ ซื้ออุปกรณ์, คอร์สอบรม Cafe De Ciel จัดให้ได้ Café De Ciel ตลาดนัด สถานศึกษา แทบจะกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ ถูกสื่อออกมาให้เห็นว่า ผู้ดื่มกาแฟสดเป็นผู้มีความทัน เมอผลงทนมหลกพจารณาส�าหรบเลอกแฟรนไชสอยในใจ ื่ ู้ ุ ี ั ิ ั ื ์ ู่ สมัย หากใครอยากเป็นผู้อยู่ในเทรนด์สะท้อนบุคลิกไม่ แล้ว ที่ Café De Ciel ได้ออกแบบการลงทุนไว้รองรับความ ตกยุค ก็อาจจะต้องเปลี่ยนจากเครื่องดื่มอื่นๆ หรือแม้ ต้องการที่หลากหลายไว้อย่างลงตัว ดังนี้ ฟรี...เงินลงทุนค่าแฟรนไชส์ กระทงกระปองกาแฟกงสาเรจรปมาเปนแกวกาแฟสด ดวย ั่ ๋ ึ่ � ็ ู ็ ้ ้ ซื้อแฟรนไชส์ นอกจากการลงทุนที่ให้ได้ทั้งความแตกต่าง 55,500 บาท วัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปนี้เอง จึงท�าให้เกิดการเลียนแบบกัน โดดเดนในตวสนคาทมความนาสนใจในการลงทนแลว สงทมา ่ ั ิ ้ ี่ ี ่ ุ ้ ิ่ ี่ สิทธิ์พิเศษส�าหรับผู้สนใจ ในเชิงการบริโภคได้ไม่ยาก นั่นหมายถึงโอกาสการขายที่ พร้อมกับการลงทุนคือ ระบบการบริหารจัดการและเงือนไขการ ่ ซื้อแฟรนไชส์ Café De Ciel ตลาดกาแฟสดยังมีอยู่เสมอในสังคมยุคนี้ ลงทุนที่ยืดหยุ่นไปตามความต้องการของลูกค้า เพียงตัดคูปองนี้ แสดงสิทธิ์ของท่าน หากมองในเชงสถต ขอมลจากศนยวจยกสกรไทยชให้ ิ ิิ ้ ู ู ์ิั ิ ี้ - ฟรีค่าแฟรนไชส์แรกเข้า มูลค่า 55,500 บาท (หมดเขต (หมดเขต มิถุนายน 2554 นี้) เห็นว่า เฉพาะตลาดกาแฟสดในประเทศมีมูลค่ารวมอยู่ที่ เดอน ม.ิ ย. 54) ซงจะทาใหเ้ งนทนไมตองจายไปกบสงทมองไม่ ื ึ่ � ิ ุ ่ ้ ่ ั ิ่ ี่ - สาขาตลาดมาบตาพุด จ.ระยอง ประมาณ 6,000 ล้านบาทต่อปี และคาดว่ายังมีการขยาย เห็น แต่สามารถน�ามาใช้จ่ายเป็นงบประมาณการตกแต่งร้าน - สาขาปั๊มแก๊ส LPG ตัวอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่มูลค่ารวมในผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ เพอใหมรปแบบหนารานทเี่ ปนไปตามคอนเซปตของรานกาแฟ ื่ ้ ี ู ้ ้ ็ ็ ์ ้ ตรงข้ามโรงพยาบาลกรุงเทพ เที่ยวฟรี 3 วัน 2 คืน อยในวงจรอตสาหกรรมกาแฟยงคงขยายตวเปนปละหลาย ู่ ุ ั ั ็ ี สไตลฝรงเศส ทงน งบประมาณการตกแตงนนจะมากนอยตาง ์ ั่ ั้ ี้ ่ ั้ ้ ่ จ.ระยอง(ติด ถ.สุขุมวิท) สมัครแฟรนไชส์ Café De Ciel หมื่นล้านบาทด้วยเช่นกัน การเติบโตของตัวเลขดังกล่าว กัน ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ของผู้ลงทุน โดยหลังจากที่ตกลงเรื่อง - สาขาปั๊มแก๊ส LPG ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2554 นี้ ท�าให้เห็นภาพการลงทุนที่สอดรับกับความต้องการของผู้ เอกสารเรยบรอยแลว ทมงานจากแฟรนไชสมาสเตอรจะเปนผู้ ี ้ ้ ี ์ ์ ็ หลัง HomePro จ.ระยอง รับสิทธิ์เที่ยวฟรี พร้อมเที่ยวชมรีสอร์ท บริโภคที่ยังมีอยู่นั่นเอง ประเมินค่าใช้จ่ายแล้วแจ้งให้ทราบ และไร่กาแฟสีหนุก ณ เมืองปากซอง - สิทธิ์ในการซื้อเมล็ดกาแฟสีหนุก ในราคากิโลกรัมละ เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยเมล็ด ปัจจุบัน Café De Ciel มีตัวแทนจ�ำหน่ำยหลักๆ จ�าปาศักดิ์ ประเทศลาว 500 บาท จากปกติ 700 บาท ประจำอยในเขตภำคเหนอ อสำน กลำง และยงตองกำรหำตวแทนจำหนำยเพอรองรบ � ู่ ื ี ั ้ ั � ่ ื่ ั ในเดือนเมษายน 2554 นี้ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยส�าคัญที่ต้องพิจารณาแยกย่อยลงมา - สทธเิ์ ขารบการอบรมสตรชงกาแฟพนฐาน 5 สตร ไดแก่ ิ ้ ั ู ื้ ู ้ ควำมต้องกำรของลูกค้ำ ในรายละเอียดของการลงทุนแฟรนไชส์ร้านกาแฟ อาจสรุป เอสเพรสโซ่ มอคค่า ลาเต้ คาปูชิโน่ กาแฟด�า และโกโก้ ชา - เป็นตัวแทนจ�าหน่ายขายส่ง สั่งสินค้าในปริมาณมาก รับเงื่อนไขการสั่งซื้อใน อย่างย่อได้ดังนี้ เขียว มูลค่าสูตรละ 5,000 บาท ฟรี สามารถต่อยอดน�าไปชง ราคาพิเศษ (ติดต่อได้โดยตรง) ลดพิเศษ 10 % - ต้องสร้างความต่างในตัวสินค้า หมายถึงจุดเด่นที่ เป็นเมนู ร้อน-เย็น-ปั่น และเป็นสูตรที่สามารถชงขายได้จริง - เปิดหน้าร้านกาแฟอยูแล้วต้องการเมล็ดกาแฟเพือสร้างสรรค์รสชาติใหม่ๆ หรือ ่ ่ ส�าหรับคอร์สอบรมสูตรการชงกาแฟ ต้องการให้ผู้บริโภคได้รับรู้ - สิทธิ์เข้ารับอบรมคอร์สบริหารจัดการ และการตลาด ตองการรบปลกเพอนาไปจาหนายตอ สงขนตา 10 กโิ ลกรมขนไป ไดราคากโิ ลกรมละ ้ ั ี ื่ � � ่ ่ ั่ ั้ �่ ั ึ้ ้ ั ตัดคูปองนี้ไปเป็นส่วนลดในการเรียน - มีความเข้าใจในเรื่องที่จะลงทุน เช่น จะขายกาแฟก็ ส�าหรับร้านกาแฟจากทีมงานมืออาชีพ 500 บาท (ราคาเดียวกับผู้ซื้อแฟรนไชส์) สั่งมากขึ้น มีส่วนลดเพิ่ม คอร์สใดคอร์สหนึ่ง ต้องรู้เรื่องของกาแฟ ตั้งแต่เมล็ด การแปรรูป เทคนิคการชง - ได้รับอุปกรณ์ วัตถุดิบกว่า 30 รายการ เช่น เครื่องชง - ผสนใจสามารถสงเบลนดเ์ มลดกาแฟเปนสตรเฉพาะสวนตวได โดย คาเฟ เดอ ู้ ั่ ็ ็ ู ่ ั ้ ่ (1 คูปอง/1 คอร์ส) เป็นต้น มาตรฐาน 2 หัว, เครื่องบดกาแฟ ฯ พร้อมเปิดร้านได้ทันที ชิลล์ จะบริการผสมสัดส่วนเมล็ดกาแฟระหว่างอาราบิก้าและโรบัสต้าให้ตรงกับความ ต้องการของลูกค้า เพื่อให้เป็นเมนูที่มีเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละร้านไม่ซ�้าแบบใคร และ ที่พิเศษไปกว่านั้น สูตรที่ได้รับการคิดค้นจะเป็นสิทธิ์ของลูกค้ารายนั้นแต่เพียงผู้เดียว ลดพิเศษ 10 % บริกำรอุปกรณ์ครบวงจร ผู้ก�ำลังจะเปิดร้ำนใหม่หรือเปิดร้ำนแล้ว เครื่องเดิมมี ส�าหรับกาแฟทุกเมนูที่ Café De Ciel ปัญหำ หำกต้องกำรบริกำรที่ครบวงจร หรือต้องกำรบริกำรหลังกำรขำยที่ช่วยให้ไม่ (ราคาตั้งแต่ 50 บาท ขึ้นไป) เสียโอกำส ที่คำเฟ่ เดอ ชิลล์ คือค�ำตอบของผู้ลงทุน ใช้ได้ทุกสาขา - ก�าหนดรูปแบบของร้านให้สอดคล้องกับท�าเล หมายถึง คอร์สอบรมสูตรกำรชงกำแฟ เป็นสูตรที่คิดค้นขึ้นเพื่อใช้เมล็ดกาแฟลาวเป็น หากกาลงซอตาแตลงทนรานหรหราโดยไมสอดคลองกบลกคา � ั ื้ �่ ่ ุ ้ ู ่ ้ ั ู ้ วตถดบในการชง ซงแตละสตรจะตองเลอกใชเ้ มลดทผานการควในระดบทตางกน จง ั ุิ ึ่ ่ ู ้ ื ็ ี่ ่ ั่ ั ี่ ่ ั ึ จะท�าให้ประมาณการจุดคืนทุนคลาดเคลื่อนได้ง่ายๆ ดังนั้น จะได้กาแฟที่หอมนุ่มตามแบบฉบับกาแฟลาว การเลือกพื้นที่อยู่ในท�าเลที่มีศักยภาพเท่าใดจึงควรลงทุนใน - สอนสตรการชงพนฐาน ไดแก เอสเพรสโซ มอคคา ลาเต คาปชโิ น และกาแฟ ู ื้ ้ ่ ่ ่ ้ ู ่ ไซส์ที่เหมาะสม ด�า สูตรละ 5,000 บาท นอกจากหลักคิดดังกล่าวแล้ว สิ่งที่จะต้องพิจารณาต่อมา - เรียนครบทั้ง 5 สูตร รับส่วนลดพิเศษ ในราคาเพียง 20,000 บาท คือจะต้องพิจารณาเลือกแฟรนไชส์ที่มีระบบยืดหยุ่นให้กับผู้ ลงทน สามารถใหคาปรกษาได และทสาคญมระบบการบรการ ุ ้� ึ ้ ี่ � ั ี ิ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณก้อย 084-569-5464 ทั้งก่อนและหลังที่สม�่าเสมอ และสั่งซื้อเมล็ดได้ที่ตัวแทนจ�าหน่าย 30 คุณไก่ 082-788-0784 , คุณบอย 081-174-7757 31

×