Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

สนอง วรอุไร สนทนาภาษาธรรม เล่ม 12

284 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

สนอง วรอุไร สนทนาภาษาธรรม เล่ม 12

 1. 1.  π∑π“¿“…“∏√√¡ ‡≈à¡ ÒÚ ®“°‡«Á∫‰´¥å°—≈¬“≥∏√√¡ µÕ∫ªí≠À“‚¥¬ ∑à“πÕ“®“√¬å ¥√. πÕß «√Õÿ‰√
 2. 2. ™¡√¡°—≈¬“≥∏√√¡ Àπ—ß ◊Õ¥’Õ—π¥—∫∑’Ë ˆÙ π∑π“¿“…“∏√√¡‡≈à¡ ÒÚ : ®“° website kanlayanatam.comµÕ∫§”∂“¡‚¥¬ : ∑à“πÕ“®“√¬å ¥√. πÕß «√Õÿ‰√ ™¡√¡°—≈¬“≥∏√√¡®—¥æ‘¡æå∂«“¬‡ªìπæÿ∑∏∫Ÿ™“‚¥¬™¡√¡°—≈¬“≥∏√√¡ Ò ∂.ª√–‚§π™—¬ µ.ª“°πÈ” Õ.‡¡◊Õß ¢ÕπâÕ¡∂«“¬‡ªìπæÿ∑∏∫Ÿ™“ ®. ¡ÿ∑√ª√“°“√ ‚∑√. Ú-˜Ú˘ˆÚÙÀ√◊Õ ™¡√¡°—≈¬“≥∏√√¡ ¯˘/ˆ-˜ ´Õ¬»÷°…“«‘∑¬“ ∂. “∏√‡Àπ◊Õ ·≈–  ’≈¡ ∫“ß√—° °∑¡. ‚∑√. Ú-ˆÛıÛ˘˘¯¿“檰 : ¥.≠.°¡≈¡“»  ¡ÿ∑√√—µπ°ÿ≈ °√“∫∫Ÿ™“Õ“®√‘¬§ÿ≥¢âÕ∏√√¡ª√–°Õ∫‡≈à¡ : §µ‘∏√√¡ Ò¯ ¢Õß∑à“πæàÕ≈’ ∏—¡¡∏‚√ (æ√– ÿ∑∏‘∏√√¡√—ß ’§—¡¿’√‡¡∏“®“√¬å) ·¥à «—¥Õ‚»°“√“¡  ¡ÿ∑√ª√“°“√√Ÿª‡≈à¡-®—¥æ‘¡æå : °âÕπ‡¡¶·Õπ¥å°—π¬å°√ÿäª ‚∑√. ¯˘ ÒÛ-Ûˆıæ‘¡æå§√—Èß∑’Ë Ò : ı,ı ‡≈à¡ (°—𬓬π ÚııÒ) ‹ ∑à“πÕ“®“√¬å ¥√. πÕß «√Õÿ‰√  —ææ∑“π—ß ∏—¡¡∑“π—ß ™‘𓵑 °“√„Àâ∏√√¡–‡ªìπ∑“π ¬àÕ¡™π–°“√„Àâ∑—Èߪ«ß www.kanlayanatam.com
 3. 3. §”π”„π°“√®—¥æ‘¡æå∂«“¬‡ªìπæÿ∑∏∫Ÿ™“ Õπÿ‚¡∑π“°∂“ ªïπ’Èπ—∫‡ªìπªï摇»… ∑’Ë∑“ß™¡√¡°—≈¬“≥∏√√¡ ‰¥â®—¥ ¥â«¬§«“¡‡æ’¬√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ·≈–¬“«π“π ∑’ˇ∑’¬πæ‘¡æåÀπ—ß ◊Õ π∑π“¿“…“∏√√¡∂÷ß Ù ‡≈à¡ ‡π◊ËÕß®“°§Õ≈—¡πåπ’È ‡≈à¡π’È ‰¥â∑”Àπâ“∑’Ë àÕß «à“ß„Àâ°—∫„®¢Õß¡«≈™π ‰¥â√Ÿâ ‰¥â‡ÀÁπ ‰¥â‡ªì π §Õ≈— ¡ πå ¬ Õ¥π‘ ¬ ¡„π‡«Á ∫ ‰´¥å °— ≈ ¬“≥∏√√¡ ¥â « ¬§«“¡ ‡¢â“„® „π —®®∏√√¡¢Õß™’«‘µ ‡æ◊ËÕ∑”™’«‘µªí®®ÿ∫—π„Àâæ√âÕ¡‡¥‘π‡¡µµ“Õ¬à“߉¡à¡’ª√–¡“≥®“°∑à“πÕ“®“√¬å ¥√. πÕß «√Õÿ‰√ Õ¬Ÿà„π‡ âπ∑“ß «à“ß ™—¥·®âß ‰¡à –¥ÿ¥≈â¡„ÀâµâÕ߇ ’¬‡«≈“≈ÿ°¢÷Èπ·∫∫Õ¬à“ߪŸ™π’¬∫ÿ§§≈ ºŸæ√âÕ¡Õÿ∑»™’«µ °“¬ ®‘µ «‘≠≠“≥ ∂«“¬ â ‘ ‘ ¡“‡¥‘π„À¡à ·≈–¬—߇µ√’¬¡Õ√‘¬∑√—æ¬å ‰«â‡ªìπªí®®—¬‡¥‘π∑“ß Ÿª√¿æ à‡ªìπæÿ∑∏∫Ÿ™“Õ¬à“ß·∑â®√‘ß ∑’ËÕ¬Ÿà„°≈âÕ¬Ÿà ‰°≈‰¥âÕ¬à“ß√“∫√◊Ëπ·≈– ßà“ß“¡ ¢ÕÕ“π‘ ß å·Ààß¡À“∑“π ªí≠≠“∑“π ∑’Ëæ«°‡√“™¡√¡ ¥â«¬Õ“π‘ ß å·Ààß°ÿ»≈∏√√¡ ∑’Ë∑”„Àâ·°à§πÀ¡Ÿà¡“°π’È°—≈¬“≥∏√√¡√à«¡ √â“ß ∏√√¡π’Ȯߡ“Õ¿‘∫“≈§ÿ⡧√Õß√—°…“ ¢â“懮â“Õâ“߇ՓՓπ‘ ß å·Ààß∑“π ®ß∫—π¥“≈„À⺟â√à«¡°√–∫«π‡ªìπÕ“®√‘¬∫Ÿ™“ ·¥à∑à“πÕ“®“√¬å ¥√. πÕß «√Õÿ‰√ „À⬗߬◊π °√√¡∑ÿ°§π ‡¢â“∂÷ß·≈–¡’ ‘∑∏‘Ï„π°“√‡ªìπ‡®â“¢Õߪí≠≠“∫“√¡’À¬—¥‡ªìπµâπ‰¡â„À≠à∑’Ë·¢Áß·°√àß ‡ªìπ∑’Ëæ÷ËߢÕß √√æ —µ«å ∑’˵√ß Õ—π‡ª√’¬∫‡À¡◊Õπ‚§¡ «à“ß àÕß∑“ß„Àâ°—∫™’«‘µ ®ß∑ÿ°∑à“π∑ÿ°§π∑“ß µ√ß∏√√¡µ≈Õ¥‰ª ‡∑Õ≠. ‡∑Õ≠. §≥–ºŸ®¥∑” â— ¥√. πÕß «√Õÿ‰√ ™¡√¡°—≈¬“≥∏√√¡
 4. 4. 6ˆ : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o m   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ÒÚ : 7 ˜ ∏√√¡ “√∫—≠ Àπâ“ Úı. ‡ªî¥‡πÁµøíß∏√√¡ .......................................................................................... Û Úˆ. ‡ ’¬™’«µ„πÕ«°“» ........................................................................................ ÛÒ ‘Ò. ¢¬–„π„® ......................................................................................................... ÒÙ Ú˜. ‰¡à¡ª√– ∫°“√≥å ........................................................................................ ÛÒ ’Ú. º‘¥«—µ∂ÿª√– ß§å ........................................................................................... Òı Ú¯. ‡∑«¥“‡≈◊Õπ™—π .............................................................................................. ÛÚ Ë ÈÛ. √–≈÷°√ŸÕ¬à“߉√ .............................................................................................. Òı â Ú˘. ‰¡à‡§¬‰¥â¬π .................................................................................................... ÛÚ ‘Ù. º‘¥∏√√¡‡æ√“–¡’°“√≈ÿπ ............................................................................ Òˆ â Û. „§√§◊ÕºŸ¡∏√√¡ ............................................................................................ ÛÛ â ’ı. º‘¥∑—ß»’≈ º‘¥∑—ß∏√√¡ ............................................................................... Ò˜ È È ÛÒ. Õ“¶“µæ¬“∫“∑ ............................................................................................ ÛÙˆ. ‡≈’¬ßª≈“µŸâ ...................................................................................................... Ò˜ È ÛÚ. »’≈¥à“ßæ√âÕ¬ ................................................................................................. ÛÙ˜. ÕÕ°®“°π‘‚√∏ ¡“∫—µ‘ ................................................................................. Ò¯ ÛÛ. ‚ ¥“∫—π≈– —ߢ“√ ....................................................................................... Ûı¯. ‡ß‘π¢Õß„§√ .................................................................................................... Ò¯ ÛÙ. ºŸâ ‰¡à∫™“ªÿ∂™π ............................................................................................... Ûˆ Ÿ ÿ˘. ∫«™≈Ÿ°·Ω¥ .................................................................................................... Ò˘ Ûı. §«“¡À¡“¬∑’·µ°µà“ß ................................................................................ Ûˆ ËÒ. ®–∑”Õ¬à“߉√ ................................................................................................. Ú Ûˆ. ∑” ¡“∏‘¥«¬µ“‡π◊Õ .................................................................................... Û˜ â ÈÒÒ. ¢÷πÕ¬Ÿ°∫§ÿ≥∏√√¡¢Õß¡πÿ…¬å ................................................................. ÚÒ È à — Û˜. ®—∫‰ªª≈àÕ¬πÕ°∫â“π .................................................................................. Û¯ÒÚ. æ√–‚ ¥“∫—π .................................................................................................. ÚÚ Û¯. „®Õ‘¡¥â«¬∏√√¡ ............................................................................................. Û¯ ËÒÛ. ‡ªìπ‰ª‰¡à ‰¥â ..................................................................................................... ÚÛ Û˘. §«“¡À¡“¬¢Õß ¡∂– ................................................................................ Û˘ÒÙ. √Ÿâ‰¥âÕ¬à“߉√ .................................................................................................... ÚÙ Ù. À≈—° Ÿµ√‚ ¥“∫—π ......................................................................................... ÙÒı. √Ÿ¥«¬µ—«‡Õß ................................................................................................... ÚÙ â â ÙÒ. §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ߪ√–‡∑» ................................................................ ÙÒÒˆ. ∑‘ææ®—°¢ÿæ ®πå ‰¥â ........................................................................................ Úı ‘ Ÿ ÙÚ. ª√–惵‘∏√√¡ ¡§«√·°à∏√√¡ .............................................................. ÙÒÒ˜. ¬àÕ¡‡ªìπ‰¥â ...................................................................................................... Úı ÙÛ. „™â«∏Õπ‡≈‘»‚¥¬‰¡àÀ«—ߺ≈‡≈‘» ................................................................ ÙÚ ‘’ —Ò¯. ®”‡ªìπ‰À¡ ....................................................................................................... Úˆ ÙÙ. ™Õ∫·∫∫‰Àπ ................................................................................................. ÙÛÒ˘. √Ÿ«“‰¡à¥·≈⫬—ß∑” ........................................................................................ Ú˜ âà ’ Ùı. ¥Ÿ√ªπ“¡°àÕπ ................................................................................................. ÙÛ ŸÚ. «‘∏„¥∂Ÿ°µâÕß .................................................................................................. Ú˜ ’ Ùˆ. ™’«µ·≈–°“√∑”ß“π∑’¥’ .............................................................................. ÙÙ ‘ ËÚÒ. §πÕ¬“°√Ÿâ ....................................................................................................... Ú¯ Ù˜. ‰À«â‡®â“ - ‰¡à ‰À«â‡®â“ .................................................................................. ÙıÚÚ. ¬—߉¡à‡ÀÁπ∏√√¡ .............................................................................................. Ú¯ Ù¯. »’≈Õ¬à“߇¥’¬«‰¥â ‰À¡ .................................................................................. ÙˆÚÛ. ∑”„®„ÀâºÕß„  ............................................................................................... Ú˘ à Ù˘. ¢÷πÕ¬Ÿ°∫∫ÿ≠∫“√¡’ ....................................................................................... Ù˜ È à —ÚÙ. ‰¡àª≈àÕ¬‡«≈“„À⇪≈à“ª√–‚¬™πå .............................................................. Û ı. À¡¥°‘‡≈ ¥â«¬ªí≠≠“‚≈°ÿµµ√– ............................................................. Ù¯
 5. 5. 8 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o m¯ ˘   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ÒÚ : 9ıÒ. ºŸâ‰¡à∂Õ¬À≈—ß ................................................................................................. Ù¯ ˜˜. πÕπÀ≈—∫ßà“¬ ................................................................................................. ˆÙıÚ. ªí®®—¬ —ªª“¬– .............................................................................................. Ù˘ ˜¯. √Ÿâ ‰¥âÕ¬à“߉√ .................................................................................................... ˆııÛ. ®–≈“ÕÕ°®“°ß“πÀ¡¥·≈â« ..................................................................... ı ˜˘. ªØ‘∫µÕ¬à“߉√ ............................................................................................... ˆˆ — ‘ıÙ. Õ√‘¬¡√√§ - Õ√‘¬º≈ ................................................................................. ıÒ ¯. §‘¥Õ¬à“߉√ ...................................................................................................... ˆ˜ıı. Õ√‘¬º≈‰¡à‡ ◊Õ¡ ............................................................................................. ıÒ Ë ¯Ò. ¡’∫“ª‰À¡ ........................................................................................................ ˆ˜ıˆ. ®‘µ·µ° ............................................................................................................. ıÚ ¯Ú.  ¡“∏‘≈¡µ“ ..................................................................................................... ˆ¯ ◊ı˜. ∑”Àπâ“∑’Ë„Àâ ¡∫Ÿ√≥å ..................................................................................... ıÚ ¯Û. ‰¡à‡√’¬°«à“À≈—∫ .............................................................................................. ˆ¯ı¯. ¬—ßÕπÿ‚¡∑π“∫ÿ≠‰¥â ...................................................................................... ıÛ ¯Ù. æ√–‡®â“Õ‚»°¡À“√“™ ................................................................................ ˆ˘ı˘. „™â ¡Õߧ‘¥À√◊Õ‡ª≈à“ ................................................................................. ıÙ ¯ı. »’≈∑’Ë ‰¡à¡°‡≈ ªπ‡ªóÕπ .............................................................................. ˆ˘ ’ ‘ ôˆ. π“¡‰¡à‡§¬¥—∫ ................................................................................................ ıÙ ¯ˆ. ∑”·∑π°—π‰¡à ‰¥â ............................................................................................. ˜ˆÒ. ºŸ∫√√≈ÿ∏√√¡ Ÿß ÿ¥ ...................................................................................... ıı â ¯˜. ÀŸ∑æ¬å - µ“∑‘æ¬å ......................................................................................... ˜Ò ‘ˆÚ. ‡À¡◊Õπ°—πÀ√◊Õ‰¡à .......................................................................................... ıı ¯¯. ‰¡à≈Õ߉¡à√Ÿâ ....................................................................................................... ˜ÚˆÛ. ª√–∑ÿ…√⓬°—π ............................................................................................... ıˆ ¯˘. ·¡à¬“π“ß ........................................................................................................ ˜Û àˆÙ. §ÿ≥∏√√¡æ“√«¬ ........................................................................................... ıˆ ˘. ®‘µ ÿ¥∑⓬ ....................................................................................................... ˜Ûˆı. ‡ªìπ§π≈–Õ¬à“ß°—π ...................................................................................... ı˜ ˘Ò. ‰¡à®”‡ªìπµâÕß√Õ ........................................................................................... ˜Ùˆˆ. «“ßÕÿ‡∫°¢“„À⻵√Ÿ ...................................................................................... ı˜ — ˘Ú.  —ß‚¬™πå Û ..................................................................................................... ˜Ùˆ˜. ¡À“∑“π ........................................................................................................... ı¯ ˘Û. ∫ÿ≠∫“√¡’∂ßæ√âÕ¡ ...................................................................................... ˜ı ÷ˆ¯. ‡À¡◊Õπ°—π·µà¬“«π“π‰¡à‡∑à“°—π .............................................................. ı¯ ˘Ù. ∫ÿ≠‡°à“¬—߉¡àæ√âÕ¡„Àâº≈ ........................................................................... ˜ıˆ˘. ®√‘µ·∫∫‰Àπ .................................................................................................. ı˘ ˘ı. Õ𓧵—ß ≠“≥°≈â“·¢Áß ........................................................................... ˜ˆ˜. ‡°Á∫‡ß‘π∑’µ°À≈àπ‰¥â ..................................................................................... ˆ Ë ˘ˆ. °√√¡∞“π™à«¬‰¥â ........................................................................................... ˜˜˜Ò. πÈ”™“≈âπ∂⫬ .................................................................................................. ˆ ˘˜. ¡’∫≠·≈⫇≈◊Õ°‰¥â ......................................................................................... ˜˜ ÿ˜Ú. ‡æ’¬ßæÕÀ√◊Õ‰¡à ............................................................................................. ˆÒ ˘¯. §«“¡À≈ߢÕ߇∑«¥“ .................................................................................. ˜¯˜Û.  «¥¡πµå‡æ◊ÕÕ–‰√ ....................................................................................... ˆÚ Ë ˘˘. ‡°‘¥‡ªìπ —µ«å‡¥√—®©“π ................................................................................ ˜˘˜Ù. Õÿ∑»∫ÿ≠À√◊Õ·∫àß∫ÿ≠ .................................................................................. ˆÛ ‘ Ò. √–≈÷°‰¥â∂ß®‘µ„µâ ”π÷° ............................................................................... ¯ ÷˜ı. µ“¬¥â«¬‚√§√⓬ ........................................................................................... ˆÛ ÒÒ.  —≠≠“‡°à“ àߺ≈ ........................................................................................... ¯Ò˜ˆ. ¡’»≈À√◊Õ‰¡à ..................................................................................................... ˆÙ ’ ÒÚ. ªí®®—¬‡À¡“– ¡°«à“ ..................................................................................... ¯Ú
 6. 6. Ò10 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o m   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ÒÚ : 11 ÒÒÒÛ. ‡°‘¥¡“‡æ◊Õ √â“ß∫“√¡’ ................................................................................ ¯Û Ë ÒÚ˘. ‰¥â∫≠¡“°°«à“ .............................................................................................. ÒÚ ÿÒÙ. ‡«∑π“„π‡«∑π“ ............................................................................................. ¯Ù ÒÛ.  Õß«—π¥’ -  Õß«—π‰¡à¥’ ............................................................................ ÒÚÒÒı. ª≈àÕ¬«“ßÀ√◊Õ≈–‡≈¬ ................................................................................. ¯ı ÒÛÒ. °Æ∏√√¡™“µ‘·≈–°Æ·Ààß°√√¡ ........................................................... ÒÚÚÒˆ. ¬“°∑’ ¥ - ßà“¬∑’ ¥ ................................................................................. ¯ˆ Ë ÿ Ë ÿ ÒÛÚ. ‡≈’ȬßÀ¡“ - ‡≈’Ȭ߷¡« ........................................................................... ÒÚÙÒ˜. ‰ª∑“߉Àπ ....................................................................................................... ¯˜ ÒÛÛ. ®–ªîߢ÷π¡“‡Õß ............................................................................................. ÒÚı ö ÈÒ¯. ‡ÀÁπ∂Ÿ°µ“¡∏√√¡ .......................................................................................... ¯¯ ÒÛÙ. √–≈÷°‰¥â - √–≈÷°‰¡à ‰¥â ............................................................................ ÒÚˆÒ˘. ‡À¡◊Õπ‰√⵫µπ ............................................................................................. ¯˘ — ÒÛı. ™’∑“ß„Àâ‡≈◊Õ° ................................................................................................ ÒÚ˜ ÈÒÒ. ‚¿§∑√—æ¬åæ∫µ‘ .............................................................................................. ˘ ‘ — ÒÛˆ. ‡ªìπ‰ª‰¡à ‰¥â ..................................................................................................... ÒÚ˘ÒÒÒ. ‡∫’¬¥‡∫’¬π√ÿ°¢‡∑«¥“ ................................................................................ ˘Ò ÒÛ˜. ‡≈◊Õ°¥â«¬µ—«‡Õß ........................................................................................... ÒÛÚÒÒÚ. §”欓°√≥å¢ÕßÀ¡Õ¥Ÿ .............................................................................. ˘Ú ÒÛ¯. «—ππ’°∫‡¡◊Õ«“π ............................................................................................. ÒÛı È — ËÒÒÛ. ‚ª√·°√¡®‘µ ................................................................................................... ˘Ù ÒÛ˘. „Àâ ß„¥¬àÕ¡‰¥â ßπ—π .................................................................................. ÒÛı ‘Ë ‘Ë ÈÒÒÙ. ¢Õ§”™’·π–∑’∂°µâÕß .................................................................................. ˘ˆ È Ë Ÿ ÒÙ. ∫—≠™’‡∑Á® .......................................................................................................... ÒÛ˜ÒÒı. √Ÿªß“¡„π∑“ß∏√√¡ ..................................................................................... ˘¯ ÒÙÒ. ‡ÀÁπµ√ß°—π¢â“¡ ............................................................................................. ÒÛ¯ÒÒˆ. ‰¡à¬Õ¡∑“π¢â“« ............................................................................................. ÒÒ ÒÙÚ. Õ—µ‚π¡—µ·≈–·π∫‡π’¬π ........................................................................... ÒÙ ‘ÒÒ˜. ¡“√∑’‡ªìπ‡∑«¥“ ........................................................................................... ÒÛ Ë ÒÙÛ. ‰¡à„™à·¡à ............................................................................................................ ÒÙÒÒÒ¯. ‰¡àº¥‡®µπ“√¡≥å ......................................................................................... ÒÙ ‘ ÒÙÙ. ‡À¡◊Õπ„𧫓¡‡ªìπ “°≈ ...................................................................... ÒÙÙÒÒ˘. øÿß®π≈◊¡ª«¥ ................................................................................................. Òı Ñ ÒÙı. ÀπŸ¢Õ‡≈à“‡√◊Õß .............................................................................................. ÒÙˆ ËÒÚ. ∫ÿ≠„À≠à - ∫“ª‡≈Á° .................................................................................. Ò˜ ÒÙˆ. »—°¥‘ ∑∏‘°«à“«—µ∂ÿ .................................................................................. ÒÙ˜ Ï ‘ ÏÒÚÒ. ‡®â“°√√¡π“¬‡«√¡’®√‘ß .............................................................................. Ò˘ ÒÙ˜. ÀπŸ¢Õ‡√’¬π∂“¡ ............................................................................................ ÒÙ˘ÒÚÚ. ª√–®—°…å·®âߥ⫬µπ‡Õß .......................................................................... ÒÒ ÒÙ¯. ‡¢â“„®º‘¥‡¢â“„®„À¡à„Àâ∂°‰¥â ..................................................................... Òı ŸÒÚÛ. §«“¡‡ÀÁπ‰¡àµ√ß°—π .................................................................................... ÒÒÚ ÒÙ˘. „™â ‰¥â°∫∑ÿ°Õ‘√¬“∫∂ .................................................................................. ÒıÚ — ‘ÒÚÙ. ¡‘„™à°®¢Õߠ߶å ............................................................................................. ÒÒÛ ‘ Òı. ÀπŸ¡ª≠À“∑’§¥‰¡àµ° ................................................................................ ÒıÛ ’ í Ë ‘ÒÚı. ∑”º‘¥∑”„À¡à„Àâ∂°‰¥â .................................................................................. ÒÒÙ Ÿ ÒıÒ. Àà«ß≈Ÿ° - Àà«ßÀ≈“π ................................................................................. ÒıÙÒÚˆ. Õ“π‘ ß å¢Õß∑“π ......................................................................................... ÒÒˆ ÒıÚ. ∫√‘…∑¢“¬¬“°—∫À¡Õ ................................................................................. Òıˆ —ÒÚ˜. ÀπŸ‡≈¬‡√‘¡ —∫ π .......................................................................................... ÒÒ¯ Ë ÒıÛ. ¥‘©π¡’§«“¡»√—∑∏“ .................................................................................... Òı¯ —ÒÚ¯. ‡Àµÿ„¥ - ∑”‰¡ ............................................................................................. ÒÒ˘ ÒıÙ. ™’«µ∑’Ë ‰√â√–‡∫’¬∫ ........................................................................................... Òı˘ ‘
 7. 7. ÒÚ12 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o m   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ÒÚ : ÒÛ 13Òıı. ªí≠À“∑’‡°Á∫°¥ .............................................................................................. Òˆ Ë ªí®©‘¡‚Õ«“∑ π¢ ‘¢ Ÿµ√ (§«“¡‰¡àª√–¡“∑)Òıˆ. ∑—»π§µ‘º¥∑“ß ............................................................................................. ÒˆÚ ‘Òı˜. πÕπ‡ªìπ‡√◊Õß„À≠à ....................................................................................... ÒˆÙ ËÒı¯. çÕ’∫“ ∑’À≈—ßÕ¬à“¥◊Õ°—∫ “¡’é .................................................................. Òˆˆ â È [ˆˆÛ] æ√–ºŸâ¡’æ√–¿“§ª√–∑—∫Õ¬Ÿà ≥ æ√–‡™µ«—πÒı˘. ¬â“¬∞“π‡®¥’¬å ................................................................................................ Òˆ¯ Õ“√“¡¢Õß∑à“πÕπ“∂∫‘≥±‘°‡»√…∞’ ‡¢µæ√–π§√ “«—µ∂’ ...Òˆ. ‡ª≈’¬π‰ª - ‡ª≈’¬π¡“ ............................................................................. Ò˜Ò Ë Ë §√—Èßπ—Èπ·≈ æ√–ºŸâ¡’æ√–¿“§∑√ß™âÕπΩÿÉπ‡≈Á°πâÕ¬‰«â∑’˪≈“¬æ√–π¢“ÒˆÒ. ºŸ°‡«√ - µ—¥‡«√ .......................................................................................... Ò˜Ú ·≈⫵√— ∂“¡¿‘°…ÿ∑—ÈßÀ≈“¬«à“ ¥Ÿ°√¿‘°…ÿ∑—ÈßÀ≈“¬ ‡∏Õ∑—ÈßÀ≈“¬®– ”§—≠ÒˆÚ. „Àâ‡Õ“‡¥Á°ÕÕ° .............................................................................................. Ò˜Ù §«“¡¢âÕπ—Èπ‡ªìπ‰©π ΩÿÉπ‡≈Á°πâÕ¬∑’ˇ√“™âÕπ¢÷Èπ‰«â∑’˪≈“¬‡≈Á∫π’È°—∫¡À“ª∞æ’π’ÈÒˆÛ. ‰¡àº¥§”Õ∏‘…∞“π ................................................................................. Ò˜ˆ ‘ Õ¬à“߉Àπ¡“°°«à“°—πœ ¿‘°…ÿ∑—ÈßÀ≈“¬°√“∫∑Ÿ≈«à“ ¢â“·µàæ√–Õߧ废⇮√‘≠ÒˆÙ. ¬—߉¡à‡∫◊Õ‚≈° ................................................................................................. Ò˜˜ Ë ¡À“ª∞æ’π—Ëπ·À≈–¡“°°«à“ ΩÿÉπ‡≈Á°πâÕ¬∑’Ëæ√–ºŸâ¡’æ√–¿“§∑√ß™âÕπ¢÷Èπ‰«âÒˆı. Õ“™’æ∑’ «π∑“ß°—∫∏√√¡ ......................................................................... Ò¯ ËÒˆˆ. §ÿ≥·¡àΩ“°∂“¡ ............................................................................................ Ò¯Ú ∑’˪≈“¬æ√–π¢“π’È¡’ª√–¡“≥πâÕ¬¬àÕ¡‰¡à∂÷ß·¡â´÷Ëß°“√π—∫Òˆ˜. ‰¡à·π–π”„ÀâÕ∏‘…∞“π‡™àππ—π .................................................................. Ò¯Ù È ¬àÕ¡‰¡à∂÷ß·¡â´÷Ëß°“√‡∑’¬∫‡§’¬ß ¬àÕ¡‰¡à∂÷ß·¡â´÷Ëß à«π·Àà߇ ’Ȭ«Òˆ¯. °“√°√–∑”∑’‡ªìπ∫ÿ≠ .................................................................................. Ò¯ı Ë ‡æ√“–‡∑’¬∫¡À“ª∞æ’‡¢â“·≈â« ΩÿÉπ∑’Ëæ√–ºŸâ¡’æ√–¿“§∑√ß™âÕπ¢÷Èπ‰«âÒˆ˘. ‡æ»π—°∫«™ ..................................................................................................... Ò¯ˆ ∑’˪≈“¬æ√–π¢“¡’ª√–¡“≥‡≈Á°πâÕ¬ œÒ˜. ¡’∫ÿ≠µà“ß®“°¡’‡¡µµ“ ........................................................................... Ò¯˜ [ˆˆÙ] ¥Ÿ°√¿‘°…ÿ∑—ÈßÀ≈“¬  —µ«å°≈—∫¡“‡°‘¥„πÀ¡Ÿà¡πÿ…¬å¡’ª√–¡“≥πâÕ¬Ò˜Ò.  “∏ÿ..... µ“‡√‘¡ «à“ß .................................................................................... Ò¯¯ ËÒ˜Ú. ‡√◊Õ߬“«µ–‡À≈π‡ªÜπ ............................................................................... Ò¯˘ Ë  —µ«å‰ª‡°‘¥„𰔇π‘¥Õ◊Ëπ*®“°¡πÿ…¬å¡’¡“°°«à“¡“°∑’‡¥’¬« ©—ππ—Èπ‡À¡◊Õπ°—πÒ˜Û. ‡¡◊Õ®‘µ§‘¥øÿß´à“π ........................................................................................ Ò˘¯ Ë Ñ ‡æ√“–‡Àµÿ¥—ßπ’Èπ—Èπ ‡∏Õ∑—ÈßÀ≈“¬æ÷ß»÷°…“Õ¬à“ßπ’È«à“ ‡√“®—°‡ªìπºŸâ‰¡àª√–¡“∑Ò˜Ù.  ∫“¬„®‰¥â ....................................................................................................... Ò˘˘ ¥Ÿ°√¿‘°…ÿ∑—ÈßÀ≈“¬ ‡∏Õ∑—ÈßÀ≈“¬æ÷ß»÷°…“Õ¬à“ßπ’È·À≈– œÒ˜ı. ºŸ¡∏√√¡–§ÿ¡§√Õß„® ................................................................................ Ú â ’ â „ππ¢ ‘¢ Ÿµ√∑’Ë Ú ¡’«‘π‘©—¬¥—ßµàÕ‰ªπ’È.Ò˜ˆ. ¡’§√ŸÕ¬Ÿà„°≈â ................................................................................................. ÚÒ ∫∑«à“ ¡πÿ ⁄‡  ÿ ª®⁄®“™“¬π⁄µ‘ ¡’Õ∏‘∫“¬«à“ ‡À≈à“™π∑’Ë®ÿµ‘®“°¡πÿ…¬‚≈°·≈⫇°‘¥„π¡πÿ…¬‚≈°Ò˜˜. √à«¡°√–∫«π°√√¡ ................................................................................ ÚÚ π—Èπ·≈ ¡’ª√–¡“≥πâÕ¬. ∫∑«à“ Õê⁄≠µ⁄√ ¡πÿ ⁄‡ À‘ §«“¡«à“ ‡À≈à“™π∑’Ë®ÿµ‘®“°¡πÿ…¬‚≈°·≈â«Ò˜¯. ‡ÀÁπ®√‘ß·µà ß∑’∂°‡ÀÁπ‰¡à®√‘ß ............................................................... ÚÙ ‘Ë Ë Ÿ ‰¡à‡°‘¥„π¡πÿ…¬‚≈° ‰ª‡°‘¥‡©æ“–„πÕ∫“¬ Ù ¡’¡“°°«à“ ‡À¡◊ÕπΩÿπ„π¡À“ª∞æ’. °Á„πæ√– Ÿµ√π’È É ∑à“π√«¡‡∑«¥“°—∫¡πÿ…¬å∑—ÈßÀ≈“¬‡¢â“¥â«¬°—π. ‡æ√“–©–π—Èπ æ÷ß∑√“∫«à“ ºŸâ‡°‘¥„π‡∑«‚≈°¡’Ò˜˘. ∫ÿ≠µ“¡¡“∑—π ................................................................................................ Úˆ ª√–¡“≥πâÕ¬ ‡À¡◊ÕπºŸâ∑’ˇ°‘¥„π¡πÿ…¬‚≈°©–π—Èπ. (®∫Õ√√∂°∂“π¢ ‘¢ Ÿµ√∑’Ë Ú) Õâ“ßÕ‘ß„πæ√– ÿµµ—πµªîÆ° ‡≈à¡ ¯  —߬ÿµµπ‘°“¬ π‘∑“π«√√§ - ‚Õªí¡¡ —߬ÿµµå - Ú. π¢ ‘¢ Ÿµ√
 8. 8. ÒÙ14 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o m   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ÒÚ : Òı 15Ò. ¢¬–„π„® Ú. º‘¥«—µ∂ÿª√– ß§å§”∂“¡ §”∂“¡ ‡«≈“®‘µ ß∫¡—°¡’§«“¡§‘¥∑’Ë ‰¡àæߪ√“√∂π“ ‡™àπÕ°ÿ»≈ ÷ „ à∫“µ√æ√– „ à´Õßªí®®—¬¥â«¬ æ√–∑’Ë√—∫®–º‘¥À√◊Õ‰¡à‡°‘¥¢÷Èπ®–∑”Õ¬à“߉√ §«√‡¢’¬π∑’ËÀπâ“´Õß«à“∑”∫ÿ≠Õ–‰√¥’§”µÕ∫ §”µÕ∫ ∫“µ√‡ªìπ¿“™π–¢Õßπ—°∫«™„™â ”À√—∫√Õß√—∫Õ“À“√ À“°®‘µ ß∫µ—ß¡—πª√–‡¥’¬«ª√–¥ã“« (¢≥‘° ¡“∏‘) ·≈â« È Ë Î ∫√‘‚¿§ °“√π”ªí®®—¬„ à´Õß·≈â«„ à≈ß„π∫“µ√ ®÷߇ªìπ°“√§«“¡§‘¥∑’Ë ‰¡àæߪ√“√∂𓇰‘¥¢÷π µâÕß°”Àπ¥«à“ 科¥ÀπÕ ÊÊÊé ÷ È °√–∑”∑’Ë ‰¡à ¡§«√ ¿‘°…ÿ„¥ª√–惵‘‰¡à‡ªìπ‰ªµ“¡‡®µπ“√¡≥剪‡√◊ËÕ¬ Ê ®π°«à“§«“¡§‘¥∑’Ë ‰¡àæ÷ߪ√“√∂π“®–À¬ÿ¥‰ª µ√ß ¢ÕߺŸâ∫—≠≠—µ‘ ∂◊Õ‡ªìπ∫“ª ¥â«¬‡Àµÿπ’ȶ√“«“ §«√π”‡ß‘π„ à¢â“¡À“°®‘µ ß∫∂÷ߢ—Èπ®«π·πà«·πà (Õÿª®“√ ¡“∏‘) ·≈⫧«“¡ ´Õß∂«“¬∑’ËÕ“«“ ¢Õߠ߶宖∂Ÿ°µâÕß°«à“§‘ ¥ ∑’Ë ‰¡àæ÷ߪ√“√∂π“‰¥â‡°‘¥¢÷Èπ „Àâ „™â®‘µµ“¡¥Ÿ§«“¡§‘¥ «à“¥”‡π‘π‰ª¿“¬„µâ°Æ‰µ√≈—°…≥å „π∑’Ë ÿ¥§«“¡§‘¥¥—∫‰ª (Õπ—µµ“)‰¡àÀ«π°≈—∫¡“‡°‘¥¢÷Èπ‰¥âÕ’° ªí≠≠“‡ÀÁπ·®âß„π§«“¡§‘¥®–‡°‘¥¢÷Èπ·∑π∑’Ë Û. √–≈÷°√ŸâÕ¬à“߉√ §”∂“¡ √–≈÷°√ŸâÕ¬à“߉√ ‡æ◊ËÕ„À⮑µ‡°‘¥ ß∫‡ªìπ ¡“∏‘¥’∑’Ë ÿ¥ æ√–æÿ∑∏»“ π“‡ªìπ‡√◊ËÕߢÕߧ«“¡®√‘ß ∂â“„§√‰¡à®√‘ßµàÕæ√–æÿ∑∏»“ π“ §”µÕ∫ æ√–æÿ∑∏»“ π“°Á¬àÕ¡‰¡à‡®√‘≠°—∫ºŸâπÈπ — √–≈÷°‚¥¬„™â°√√¡∞“π Ù ‡≈◊Õ°°√√¡∞“π∑’ˇÀ¡“–°—∫ ®√‘µ¢Õßµπ¡“‡ªìπÕߧå∫√‘°√√¡
 9. 9. 16 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o mÒˆ   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ÒÚ : Ò˜ 17Ù. º‘¥∏√√¡‡æ√“–¡’°“√≈ÿâπ ı. º‘¥∑—Èß»’≈ º‘¥∑—Èß∏√√¡§”∂“¡ §”∂“¡ °“√´◊ÈÕ ≈“°ÕÕ¡ ‘π ´÷Ë߇ªìπ°“√ÕÕ¡‡ß‘π ·µà¡°“√≈ÿâπ ’ °“√„™â‡§√◊ËÕß ·°π¢Õß∫√‘…—∑  ·°π‡√◊ËÕß à«πµ—«√“ß«—≈∑ÿ°‡¥◊Õπ ∂◊Õ«à“º‘¥»’≈¢âÕ ı ·≈–º‘¥∏√√¡À√◊Õ‰¡à („∫∫Õ°∫ÿ≠) ‚¥¬ ·°π¡“‡ªìπ‰ø≈å„π§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ∂◊Õ«à“º‘¥ »’≈¢âÕ Ú ·≈–∏√√¡„™àÀ√◊Õ‰¡à§”µÕ∫ §”µÕ∫ °“√´◊ÈÕ ≈“°ÕÕ¡ ‘π ‰¡à∂◊Õ«à“º‘¥»’≈À“°¡’‡®µπ“‡æ◊ËÕ ‡ªìπ°“√ª√–惵‘º‘¥»’≈¢âÕ Ú ·≈–º‘¥∏√√¡∑’Ë ‰ª‡√’ˬ‰√°“√ÕÕ¡‡ß‘π  à«π®–º‘¥∏√√¡À√◊Õ‰¡à¢È÷πÕ¬Ÿà°—∫®‘µ¢ÕߺŸâ´◊ÈÕÀ“° §πÕ◊Ëπ„Àâ∫√‘®“§∑√—æ¬å∑”∫ÿ≠¥â«¬§«“¡‰¡à ∫“¬„®À√◊Õ®”‡ªìπ¡’®‘µ®¥®àÕÀ«—ß∂Ÿ°√“ß«—≈∂◊Õ«à“º‘¥∏√√¡„π¢âÕ∑’Ë∑”„Àâ¡’ ‘Ë߇»√â“ µâÕß∑”À¡Õ߇°‘¥¢÷Èπ°—∫®‘µ §◊Õ∂Ÿ°√“ß«—≈¥’„® ‰¡à∂Ÿ°√“ß«—≈‡ ’¬„® ˆ. ‡≈’Ȭߪ≈“µŸâ §”∂“¡ ‡≈’¬ßª≈“‡æ◊Õ∏ÿ√°‘® ‡≈’¬ß‡æ◊Õ¥Ÿ‡≈àπ  «¬ß“¡ ∑—ß Ú ª√– È Ë È Ë È °“√¢âÕ„¥º‘¥»’≈¡“°°«à“°—π ‚≈°’¬∑√—æ¬å ‡ªìπ¢Õß∑’ˇ√“®–𔵑¥µ—«‰ª‚≈°ÀπⓉ¡à‰¥â §”µÕ∫ ®÷ßµâÕß·ª√‚≈°’¬∑√—æ¬å „À⇪ìπ Õ√‘¬∑√—æ¬å ‡ ’¬°àÕπ ®–º‘¥»’≈À√◊Õ‰¡à¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫ «‘∏’°“√‡≈’È¬ß«à“¡’º≈∑”„Àâ ®÷ß®–𔵑¥µ—«‰ª‚≈°ÀπⓉ¥â ‡°‘¥°“√‡∫’¬¥‡∫’¬πª≈“À√◊Õ‰¡à À“°‰¡à‡∫’¬¥‡∫’¬π·≈–ª≈“‰¡à ®Õ߇«√‰¡à∂◊Õ«à“º‘¥»’≈ ∂⓵√ߢⓡ∂◊Õ«à“º‘¥»’≈ ≈Õß∂“¡ª≈“¥Ÿ ‘
 10. 10. 18 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o mÒ¯   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ÒÚ : Ò˘ 19˜. ÕÕ°®“°π‘‚√∏ ¡“∫—µ‘ §”µÕ∫ À“°‡ªìπ‡ß‘π∑’Ë¡’ºŸâ∂«“¬‰«â‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√„™â®à“¬ à«πµ—«§”∂“¡ ¢Õßæ√– ß¶å ·≈â«π”‰ª®ÿπ‡®◊Õ§√Õ∫§√—«‰¡à∂◊Õ«à“‡ªìπ∫“ª ·µà ¢Õ∑√“∫«à “ À“° π„®®–∑”∫ÿ ≠ ‚√ß∑“π„Àâ · °à æ √–∑’Ë À“°∂«“¬‰«â‡æ◊ËÕ°“√Õ¬à“ßÕ◊Ë𠇙àπ  √â“ß‚∫ ∂å  √â“ß»“≈“ ‡ªìπÕÕ°®“°π‘‚√∏ ¡“∫—µ‘®–∑”‰¥â∑’Ë ‰Àπ·≈–‡¡◊ËÕ‰À√à §à“πÈ” §à“‰ø œ≈œ À“° ß¶åπ”‡ß‘πª√–‡¿∑π’È¡“®ÿπ‡®◊Õ§√Õ∫§√—« ∂◊Õ«à“‡ªìπ∫“ª ‡ªìπ°“√ √â“߇Àµÿ𔇰‘¥‡ªìπ —µ«å„πÕ∫“¬¿Ÿ¡‘§”µÕ∫  à«π∫ÿµ√ºŸâ√—∫‡ß‘π∂◊Õ«à“ ‡ªìπºŸâ√à«¡°√–∫«πÕ°ÿ»≈°√√¡‡ªìπ‡Àµÿ ‡∑à“∑’˺ŸâµÕ∫ªí≠À“∑√“∫ æ√– ß¶å∑’ˇ¢â“-ÕÕ°π‘‚√∏ ¡“∫—µ‡ªìπª√–®”„π™à«ß‡¥◊Õπ°ÿ¡¿“æ—π∏å¢Õß∑ÿ°ªï ¡’∑«¥»√’¥Õπ¡Ÿ≈ ‘ ’Ë — 𔇰‘¥‡ªìπ —µ«å„πÕ∫“¬¿Ÿ¡‘‡™àπ°—πÕ. “√¿’ ®.‡™’¬ß„À¡à ˘. ∫«™≈Ÿ°·Ω¥¯. ‡ß‘π¢Õß„§√ §”∂“¡§”∂“¡ ∂â“¡’≈Ÿ°™“¬·Ω¥·≈â«∫«™æ√âÕ¡°—π ®–∑”„ÀâæàÕ·¡à¡Õ—π ’ ºŸâ∑’Ë∫«™‡ªìπ¿‘°…ÿ´÷Ëß°àÕπ∫«™¡’§√Õ∫§√—«¡“°àÕπ ·≈â« ‡ªìπ‰ª„™à ‰À¡§– §◊Õµ“¬π–§–À≈—ß®“°∫«™°Áπ”‡ß‘π¡“®ÿπ‡®◊Õ∫ÿµ√-∏‘¥“ Õ¬à“ßπ’È∂◊Õ«à“∫“ªÀ√◊Õ‰¡à·≈–‡ªìπ∫“ª„π√–¥—∫‰Àπ ®–‰¥â√∫º≈°√√¡Õ¬à“߉√ √«¡ — §”µÕ∫∑—ÈߺŸâ‡ªìπ∫ÿµ√√—∫‡ß‘π¡“„™â®–‰¥âº≈°√√¡Õ¬à“߉√ ‰¡à„™à °“√∫«™≈Ÿ°‡ªìπ°“√ √â“ß°ÿ»≈°√√¡  à«π°“√ µ“¬¢ÕßæàÕ·¡à°àÕπ«—¬Õ—π§«√ ‡ªìπ‡√◊ËÕߢÕßÕ°ÿ»≈°√√¡∑’ËæàÕ §π∑’Ë¡’»’≈ ¡’∑“π ·µà‰¡à¡’¿“«π“ °Á‡∑à“°—∫∂◊Õ»“ π“‡æ’¬ß§√÷Ë߇¥’¬« ·¡à‡§¬∑”‰«â
 11. 11. 20 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o mÚ   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ÒÚ : ÚÒ 21Ò. ®–∑”Õ¬à“߉√ ÒÒ. ¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫§ÿ≥∏√√¡¢Õß¡πÿ…¬å§”∂“¡ §”∂“¡ °“√‡≈à π Àÿâ π ∂◊ Õ «à “ ‡ªì π Õ∫“¬¡ÿ ¢ À√◊ Õ ‰¡à ·µà ∂â “ µâ Õ ß ¥‘©—π‰¥â ¡√ ·≈–¬â“¬‡¢â“¡“Õ¬Ÿà„π∫â“π “¡’ ´÷Ëß„π∫â“π∑”ß“π∑’‡°’¬«°—∫Àÿ𠇙àπ π—°«‘‡§√“–ÀåÀ𠧫√µâÕߪؑ∫µÕ¬à“߉√ Ë Ë â ÿâ — ‘ ¡’»“≈æ√–¿Ÿ¡‘µ—ÈßÕ¬Ÿà°àÕπ∑’Ë¥‘©—π¬â“¬‡¢â“¡“Õ¬Ÿà ·µàµÕππ’È ¿“æ‡æ◊ËÕ§«“¡∂Ÿ°µâÕß·≈–‡À¡“– ¡ æ◊Èπ∑’Ë¿“¬„π∫â“πµË”°«à“∂ππ‡°◊Õ∫‡¡µ√®–µâÕߪ√—∫ª√ÿß ´÷Ëߧ«√§”µÕ∫ ®–µâÕß∑”„À⻓≈æ√–¿Ÿ¡‘µË”¡“° „®¢Õߥ‘©—π‰¡àÕ¬“°®–µ—Èß °“√‡≈àπÀÿâπ„π∑“ß‚≈°‰¡à∂◊Õ«à“‡ªìπÕ∫“¬¡ÿ¢ ∂◊Õ«à“ »“≈„À¡à ·µà ‰¡à√Ÿâ®–ªØ‘∫—µ‘Õ¬à“߉√∂÷ß®–‡À¡“– ¡ ”À√—∫™“«‡ªìπ°“√≈ß∑ÿπ ·µà„π∑“ß∏√√¡∂◊Õ«à“‡ªìπÕ∫“¬¡ÿ¢ ∫ÿ§§≈„¥¬—ß æÿ∑∏∑’ªØ‘∫µ¿“«π“Õ¬Ÿà ∂Ÿ°µâÕß·≈–‰¡à√∫°«π°—∫ ‘ß»—°¥‘ ∑∏‘Ï (‡™◊Õ Ë — ‘ Ë Ï‘ Ë¡’§«“¡®”‡ªìπµâÕߢâÕ߇°’¬«Õ¬Ÿ°∫°‘®°“√´◊ÕÀÿπ ¢“¬Àÿπ «‘‡§√“–Àå Ë à— È â â «à“‡∑«¥“¡’Õ¬Ÿà®√‘ß) ¢Õ‚Õ°“ √∫°«πÕ“®“√¬å™à«¬™’È·π–Àÿâπœ≈œ „π∑“ß‚≈°∂◊Õ«à“∂Ÿ°µâÕß ·µà„π∑“ß∏√√¡∂◊Õ«à“º‘¥‰ª®“°∏√√¡ À“°ª√– ß§åπ”æ“™’«‘µ„ÀâÕ¬Ÿà°—∫‚≈°‚¥¬¡’∑ÿ°¢å‡∑à“∑’Ë §”µÕ∫®”‡ªìπ(‡≈‘°‰¡à ‰¥â) µâÕß∑”∫ÿ≠„À≠à Ê Õ¬Ÿà‡ ¡Õ ·≈â«Õÿ∑‘»∫ÿ≠ æ√–¿Ÿ¡‘‡®â“∑’ˇªìπ‡∑«¥“∑’Ë¡’¿æÕ¬Ÿà Ÿß°«à“¿æ¡πÿ…¬åÀ“°°ÿ»≈„À⇮⓰√√¡π“¬‡«√∫àÕ¬ Ê ∑’Ë∫â“π¡’»“≈æ√–¿Ÿ¡‘µ—ÈßÕ¬Ÿà°àÕπ·≈â« §«√µ—Èß„ÀâÕ¬Ÿà „ π∑”‡≈∑’Ë µ√ß°— π¢â “¡À“°ª√– ß§å π”æ“™’ «‘ µæâ π‰ª®“°§«“¡∑ÿ°¢å∑—Èß¡«≈ µâÕ߇≈‘°‡¢â“‰ª¬ÿà߇°’ˬ«°—∫°‘®°“√¥—ß°≈à“«‚¥¬ ‘Èπ ‡À¡“–·°à°“√Õ¬ŸàÕ“»—¬¢Õ߇∑«¥“ ·≈â«°“√®Õ߇«√®–‰¡à‡°‘¥¢÷Èπ‡™‘ß ·≈â«π”µ—«‡Õ߇¢â“ªØ‘∫—µ‘∏√√¡‚Õ°“ æâπ‰ª®“°§«“¡∑ÿ°¢å ®–Õ¬Ÿà°—πÕ¬à“ߪ°µ‘ ÿ¢®÷ß®–‡°‘¥¢÷π‰¥â È ºŸâ∂“¡ªí≠À“§‘¥ª√—∫ª√ÿß∫â“π ·≈–‰¡àª√– ß§å √â“ß »“≈„À¡à À“°¡πÿ…¬åæ—≤π“®‘µ«‘≠≠“≥„Àâ¡’§ÿ≥∏√√¡ Ÿß°«à“ ‡∑«¥“∑’ËÕ¬Ÿà√à«¡ Õÿ∑‘»∫ÿ≠°ÿ»≈„Àâ‡∑«¥“∫àÕ¬ Ê §«“¡ª°µ‘ ÿ¢ °“√¥”‡π‘π∑“ß»“ π“ ‡∑à“°—∫‡¥‘π Ú ¢“ §◊Õª√‘¬—µ‘ ¢“Àπ÷Ëß ¢Õß°“√Õ¬Ÿà√à«¡√–À«à“ß¡πÿ…¬å·≈–‡∑«¥“ (æ√–¿Ÿ¡‘‡®â“∑’Ë) °Á¡’ ªØ‘∫—µ‘ ¢“Àπ÷Ëß ∂Ⓡ√“‡¥‘π·µà¢“‡¥’¬«°ÁµâÕß≈â¡·πà ∑“߇ªìπ‰ª‰¥â
 12. 12. ÚÚ : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o m22   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ÒÚ : 23 ÚÛÒÚ. æ√–‚ ¥“∫—π ÒÛ. ‡ªìπ‰ª‰¡à ‰¥â§”∂“¡ §”∂“¡ ‡√“®– —߇°µ≈—°…≥–¢Õß∫ÿ§§≈∑’ˇªìπæ√–‚ ¥“∫—π ºŸâ∑’Ëπ—∫∂◊Õ»“ π“Õ◊Ëπ ∑’Ë ‰¡à „™à»“ π“æÿ∑∏ “¡“√∂‡ªìπ·≈⫉¥âÕ¬à“߉√ ‡æ√“–¡’∫“ߧπÕ«¥Õâ“ß°—π¡“°«à“‡¢“‰¥âæ√– æ√–‚ ¥“∫—π‰¥âÀ√◊Õ‰¡à‚ ¥“∫—π·≈â« ´÷Ë߇√“¡Õß惵‘°√√¡‡¢“·≈⫉¡à𓇪ìπ‰ª‰¥â ৔µÕ∫ §”µÕ∫ ºŸâ „¥æŸ¥«à“µ—«‡Õ߇ªìπæ√–‚ ¥“∫—π §”æŸ¥‡™àππ—Èπ∂Ÿ° ºŸâ „¥ªØ‘∫—µ‘µπ∂Ÿ°µ√ßµ“¡§” Õπ¢Õß»“ π“„¥ Ê ∑’Ë¢Õ߇¢“ ·µàºŸâæ—≤π“®‘µ®π∫√√≈ÿ§«“¡‡ªìπÕ√‘¬∫ÿ§§≈¢—Èπµâπ‰¥â ¡‘„™àæÿ∑∏»“ π“ §«“¡‡ªìπæ√–‚ ¥“∫—πµ“¡§ÿ≥ ¡∫—µ‘∑’Ë√–∫ÿ‰«â·≈⫇¢“¥Ÿ°—πÕÕ°®÷߉¡à®”‡ªìπµâÕß查 À“°ªÿ∂ÿ™πª√– ß§å®–√Ÿâ „πæÿ ∑ ∏»“ π“®–‡°‘ ¥ ¢÷È π ‰¡à ‰¥â ‡π◊ËÕß®“°»“ π“Õ◊Ëπ‰¡à¡’«‘∏’«à“„§√ºŸâ „¥¡’ ¿“«–¢Õß®‘µ‡ªìπ‚ ¥“∫—π „À⥟∑’Ë惵‘°√√¡¢ÕߺŸâ ªØ‘∫—µ‘æ—≤π“®‘µ„À⇢â“∂÷ß‚≈°ÿµµ√ªí≠≠“ ´÷Ë߇ªìπªí≠≠“‡ÀÁππ—Èπ µâÕ߉¡à¡’§«“¡‡ÀÁπ«à“‡ªìπµ—«¢Õßµπ ‰¡à¡’§«“¡‡ÀÁπ«à“√Ÿª ·®âß∂Ÿ°µ√ßµ“¡§«“¡‡ªìπ®√‘ß·∑⇪ìπµπ ‡«∑𓇪ìπµπ ºŸππ‰¡à¡§«“¡ ß —¬„π§ÿ≥¢Õßæ√–æÿ∑∏– â —È ’§ÿ≥¢Õßæ√–∏√√¡ §ÿ≥¢Õßæ√– ß¶å §ÿ≥¢Õ߇∑«¥“ ∫‘¥“¡“√¥“ œ≈œ ·≈–¡’»’≈∑’Ëæ√–Õ√‘¬‡®â“æÕ„®§◊Õ¡’»’≈‰¡à¢“¥ ‰¡à∑–≈ÿ ‰¡à¥“ß ‰¡àæ√âÕ¬ ‡ªìπ»’≈∑’π” Ÿ§«“¡µ—ß¡—π‡ªìπ ¡“∏‘¢Õß®‘µ à Ë à È Ëµà“ßÊ ‡À≈à“π’ȇªìπ‡§√◊ËÕß™’È«—¥§«“¡‡ªìπÕ√‘¬∫ÿ§§≈‚ ¥“∫—π∑’Ë· ¥ßÕÕ°„Àâ —¡º— ‰¥â¥â«¬ª√– “∑·≈–®‘µ∑’Ëæ—≤π“¥’·≈â« §«“¡¥’ §«“¡™—Ë«  ÿ¢ ∑ÿ°¢å ‰¡à‰¥â¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫‡∑«∫ÿµ√Ò ‡∑«¥“Ú À√◊Õ„§√∑’ˉÀπ ¡—π¢÷ÈπÕ¬Ÿà∑’Ë°“√°√–∑”Õ—π‡°‘¥®“°°“√°√√¡¥’ °√√¡™—Ë«¢Õßµ—«‡√“π’ˇÕß æ√–æÿ∑∏ª√– ß§å°Á¡ÿàß„ÀâªØ‘∫—µ‘∑“ß®‘µ‡ªìπ¢âÕ„À≠à „§√‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡ ‡√’¬°«à“ ‰¡à√—°‰¡à‡§“√æ„πæàÕ¢Õ߇√“‡≈¬ Ò „™â‡√’¬°‡∑«¥“ºŸâ™“¬ Ú „™â‡√’¬°™“« «√√§å∑’ˇªìπ∑—È߇æ»À≠‘ß ·≈–‡æ»™“¬
 13. 13. 24 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o mÚÙ   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ÒÚ : 25 ÚıÒÙ. √Ÿâ ‰¥âÕ¬à“߉√ Òˆ. ∑‘ææ®—°¢ÿæ‘ Ÿ®πå ‰¥â§”∂“¡ §”∂“¡ ®–√Ÿâ«à“‰¥â‚ ¥“∫—π‰¥âÕ¬à“߉√ §π∑’覈ҵ—«µ“¬®–µâÕ߇«’¬π«à“¬µ“¬‡°‘¥¶à“µ—«µ“¬∂÷ß ı ™“µ‘®√‘ßÀ√◊Õ‰¡à§”µÕ∫ ºŸâ „¥ªØ‘∫—µ‘«‘ªí  π“°√√¡∞“π ®π®‘µ∫√√≈ÿ«‘ªí  π“≠“≥‰¥â∑—Èß ‘∫À°≠“≥ À√◊Õæ—≤π“®‘µ®π¡’ µ‘ —¡ª™—≠≠–∑’Ë §”µÕ∫ “¡“√∂°”®—¥°‘‡≈ ∑’˺Ÿ°¡—¥„® —µ«å„ÀâµâÕ߇«’¬πµ“¬-‡«’¬π‡°‘¥ µâÕß¶à“µ—«µ“¬∂÷ß ı ™“µ‘‰¡à®√‘ߧ√—∫ ·µàµâÕ߇«’¬πÕ¬Ÿà„π«—Ø ß “√ ( —ß‚¬™πå) ∑’ ¡¡ÿµ‡√’¬°«à“  —°°“¬∑‘Ø∞‘ «‘®°®©“ Ë ‘ ‘‘ µ“¬-‡«’¬π‡°‘¥Õ¬Ÿà„π¿æπ√° ı ™“µ‘π—Ëπ‡ªìπ‡√◊ËÕß®√‘ß ’≈—æ浪√“¡“  ‰¥â·≈â« ®–√Ÿâ‡ÀÁπ‡¢â“„®¥â«¬µ—«‡Õß ( π⁄∑‘Æ˛∞‘‚°)«à“ ®‘µ‰¥â∫√√≈ÿ∂÷ߧ«“¡‡ªìπ‚ ¥“∫—π∫ÿ§§≈·≈â« Ò˜. ¬àÕ¡‡ªìπ‰¥âÒı. √Ÿâ¥â«¬µ—«‡Õß §”∂“¡ ¡’ºªØ‘∫µ·≈â«·®âß°≈à“««à“µπ¡’ƒ∑∏‘Ï„π∑“ßµà“ß Ê Õ¬“° Ÿâ — ‘§”∂“¡ ∑√“∫«à“‡ªìπ®√‘ßÀ√◊Õ‰¡à ∂◊Õ«à“À≈ߺ‘¥„π°“√ªØ‘∫—µ‘À√◊Õ‰¡à ºŸâ∑’Ë∫√√≈ÿ‚ ¥“∫—π®–∑√“∫‰À¡§à–«à“µ—«‡Õß∫√√≈ÿ‚ ¥“∫—π·≈â« §”µÕ∫ ºŸâ „¥ªØ‘∫—µ‘ ¡∂°√√¡∞“π ®π®‘µ‡¢â“∂÷ߧ«“¡µ—Èß¡—Ë𧔵Õ∫ √–¥—∫¨“π‰¥â·≈â« Õ‘∑∏‘«‘∏’¬àÕ¡‡°‘¥°—∫ºŸâπ—Èπ À“°‡¢“°≈à“««à“ ¬àÕ¡√Ÿâ ‰¥â¥â«¬µ—«‡Õß ‚¥¬‰¡àµâÕß¡’„§√ºŸâ„¥¡“∫Õ°°≈à“« ‡¢“‡ªìπºŸâ¡’ƒ∑∏‘Ï·∫∫µà“ß Ê ¬àÕ¡‡ªìπ‰ª‰¥â°—∫ºŸâπ—Èπ¬◊π¬—π
 14. 14. 26 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o mÚˆ   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ÒÚ : Ú˜ 27Ò¯. ®”‡ªìπ‰À¡ Ò˘. √Ÿâ«à“‰¡à¥’·≈⫬—ß∑”§”∂“¡ §”∂“¡ ‡«≈“ªØ‘∫—µ‘®–µâÕ߇®Õ°—∫¢—π∏¡“√ (ª«¥‡¡◊ËÕ¬) ®”‡ªìπ ∑√“∫·≈â««à“ ‘Ëß∑’˵π‡Õߪ√–惵‘ªØ‘∫—µ‘‡ªìπ ‘Ë߉¡à¥’‰¡à‰À¡®–µâÕß∑πÀ√◊Õ¡’«‘∏’°“√Õ◊Ëπ‰À¡‡æ◊ËÕ®–„Àâ°â“«¢â“¡¢—π∏¡“√ §«√∑” ∑”‰¡µâÕßΩóπ∑”Õ’°´÷Ëß∑”·≈â«∑”„À⇰‘¥∑ÿ°¢åπ—Èπ‰ª‰¥â ∂â“®”‡ªìπµâÕß∑π®–∑”„À⮑µÕÕ°«‘Ëßæ≈à“π‰¡à ß∫®– §”µÕ∫¬‘Ë߉ª°—π„À≠à ‰¡à„™àÀ√◊Õ§√—∫ √Ÿâ «à “ ‰¡à ¥’ · µà ®”‡ªì π µâ Õ ßΩó π ∑”Õ’ ° ´÷Ë ß ‡ªì π ‡√◊Ë Õ ßª°µ‘ ∏√√¡¥“¢ÕߺŸâ∑’ˬ—ß¡’·√ßÕ°ÿ»≈°√√¡Õ¬Ÿà‡Àπ◊Õ°”≈—ߢÕß µ‘§”µÕ∫ À“°®‘µ¡’°”≈—ߢÕß µ‘¬—ßÕàÕπ ‰¡à®”‡ªìπµâÕß∑π·µà®”‡ªìπµâÕ߇ª≈’ˬπÕ‘√‘¬“∫∂„π°“√¿“«π“ ‡æ◊ËÕÀπ’æâπ™—Ë«§√“« Ú. «‘∏’ „¥∂Ÿ°µâÕß®“°¢—π∏¡“√ ·µàÀ“°‡¡◊ËÕ„¥®‘µ¡’°”≈—ߢÕß µ‘¡“°æÕ ®”‡ªìπµâÕß∑π·≈â«„™â®‘µµ“¡¥ŸÕ“°“√ª«¥‡¡◊ËÕ¬ «à“¥”‡π‘π‰ªµ“¡°Æ §”∂“¡‰µ√≈—°…≥凡◊ËÕÕ“°“√ª«¥‡¡◊ËÕ¬‡¢â“ Ÿà§«“¡‡ªìπÕπ—µµ“‰¥â·≈â« °“√Ωñ°≈¡À“¬„®‡¢â“ÕÕ° «‘∏’„¥∂Ÿ°µâÕß®÷ß®–°â“«¢â“¡¢—π∏¡“√π—Èπ‰ª‰¥â §”µÕ∫ ∑ÿ°«‘∏’∑’Ëπ”¡“„™â„π°“√Ωñ°¥Ÿ≈¡À“¬„®‡¢â“-ÕÕ° À“°Ωñ° ·≈â«®‘µ‡¢â“∂÷ߧ«“¡µ—Èß¡—Ëπ‡ªìπ ¡“∏‘‰¥â ∑ÿ°«‘∏’∑’Ëπ”¡“„™âΩñ°∂◊Õ«à“ ‚≈°∏√√¡ ¯ §◊Õ ≈“¿ ¬»  √√‡ √‘≠  ÿ¢ ´÷Ë߇ªìπΩÉ“¬¥’ ∂Ÿ°µâÕß °—∫‡ ◊ËÕ¡≈“¿ ‡ ◊ËÕ¡¬» π‘π∑“ ∑ÿ°¢å ´÷Ë߇ªìπΩÉ“¬™—Ë« ∑—ÈßÀ¡¥π’È∫ÿ§§≈„¥µ‘¥Õ¬Ÿà°Á‡∑à“°—∫ºŸâπ—Èπ∂Ÿ°‡¢“®Õß®”‰«â «—¥ ‡ªìπ‡§√◊ËÕß«—¥§ÿ≥∏√√¡¢Õ߇√“«à“¡’¡“°πâÕ¬‡æ’¬ß‰√
 15. 15. Ú¯28 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o m   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ÒÚ : 29 Ú˘ÚÒ. §πÕ¬“°√Ÿâ µ“¡‚Õ°“  ( à«π„À≠àªØ‘∫—µ‘) ·µà¬—߉¡à‡ÀÁπ∏√√¡ „§√à¢Õ§” ·π–π”®“°∑à“π«à“®–·°â ‰¢Õ¬à“߉√®÷ß®–‡ÀÁπ∏√√¡§”∂“¡ ‡∑«¥“¡’≈¡À“¬„®‰À¡ ∂â“¡’·≈–‰¡à¡’‡æ√“–‡Àµÿ„¥ §”µÕ∫ µâÕß∑”§«“¡Õ¬“°‡ÀÁπ (µ—≥À“) ∏√√¡„ÀâÀ¡¥‰ª®“°§”µÕ∫ „®‰¥â°àÕπ ·≈â«æ—≤π“„®„Àâ¡’»’≈∫√‘ ÿ∑∏‘ÏÕ¬à“ßπâÕ¬Àâ“¢âÕ§ÿ¡„®„Àâ º’ ( —¡¿‡« ’) ∑’«¥¡àÕπƒÂ…’ Õ”‡¿Õ¥Õ¬À≈àÕ ®.‡™’¬ß„À¡à Ë— ‰¥â ∑ÿ ° ¢≥–µ◊Ë π ·≈â « ‡√à ß §«“¡‡æ’ ¬ √ªØ‘ ∫— µ‘ ∏ √√¡„Àâ ∂Ÿ ° µ√ßµà Õ¬—ßπÕπ°√π‡ ’¬ß¥—߉¥â ®÷߉¡à¡’‡Àµÿº≈„¥«à“‡∑«¥“®–‰¡à¡’≈¡ ‡π◊ËÕ߬“«π“π ‚Õ°“ ‡ÀÁπ∏√√¡®÷ß®–‡°‘¥¢÷Èπ‰¥âÀ“¬„® °—≥∞°–‡∑æ∫ÿµ√∑’Ëæ√–¡À“‚¡§§—≈≈“π–¢÷Èπ‰ª π∑π“¥â«¬„π «√√§å™—È𥓫¥÷ß å ‡∑æπ“√’ ‘√‘¡“∑’Ë查§ÿ¬°—∫æ√–«—ߧ’ –„π‡¡◊Õß¡πÿ…¬å æ√–¿Ÿ¡‘‡®â“∑’Ë∑’Ë¡“¢Õ„À⇮ⓢÕß «π≈”‰¬Õ.∫â“π‚Œàß ®.≈”æŸπ ™à«¬ √â“ß»“≈‡®â“∑’Ë„ÀâÕ¬ŸàÕ“»—¬ œ≈œ ≈â«π ÚÛ. ∑”„®„ÀâºàÕß„ µà“ß¡’≈¡À“¬„®∑—Èß ‘Èπ À“°‰¡à¡’≈¡À“¬„®·≈â«®–‡Õ“æ≈—ßß“π∑’Ë ‰Àπ¡“„™â‡ª≈à߇ ’¬ß°√πÀ√◊Õ查§ÿ¬°—∫¡πÿ…¬å ‰¥â §«“¡Õ¬“°√Ÿâ §”∂“¡‡™àππ’È∑”„À⇫≈“ºà“π‰ª‚¥¬‡ª≈à“ª√–‚¬™πåπ– ¢Õ∫Õ° ®–∑”Õ¬à“߉√„À⮑µ„®ºàÕß„ µ≈Õ¥‡«≈“ §”µÕ∫ µâÕß∑”„®„À⇪ìπÕ‘ √–µàÕ ‘Ëß∑’ˇ¢â“°√–∑∫®‘µ¥â«¬°“√ÚÚ. ¬—߉¡à‡ÀÁπ∏√√¡ „™â µ‘ ¡ª™—≠≠–¢—π Ÿß µ“¡¥Ÿ ß°√–∑∫®π‡ÀÁπ«à“¥—∫‰ª (Õπ—µµ“) — È ‘Ë µ“¡°Æ¢Õ߉µ√≈—°…≥å ‰¥â·≈â«®‘µ®–ºàÕß„ ª√“»®“°Õ“√¡≥委∂“¡ ª√ÿß·µàß ·≈–ªí≠≠“‡ÀÁπ·®âß®–§àÕ¬ Ê ‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ®π®‘µ‡¢â“ Ÿà °“√‡¢â“Ωñ°ªØ‘∫—µ‘∏√√¡À≈“¬§√—Èß ·≈–ªØ‘∫—µ‘∑’Ë∫â“𠧫“¡ª√–¿—  √¥â«¬ªí≠≠“‡ÀÁπ·®âß∑’Ë¡’°”≈—߇æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ
 16. 16. 30 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o mÛ   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ÒÚ : ÛÒ 31ÚÙ. ‰¡àª≈àÕ¬‡«≈“„À⇪≈à“ª√–‚¬™πå Úˆ. ‡ ’¬™’«‘µ„πÕ«°“»§”∂“¡ §”∂“¡ °“√ªØ‘∫—µ‘‡™àπ‰√∑’Ë∂◊Õ«à“‰¡àª≈àÕ¬„À⇫≈“≈à«ß‡≈¬‰ª ∂ⓧπ‡√“‰ª‡ ’¬™’«‘µÕ¬Ÿà„πÕ«°“»πÕ°‚≈° Õ¬“°∑√“∫‚¥¬‡ª≈à“ª√–‚¬™πå ‚¥¬ “¡“√∂∑”∫ÿ≠‰¥â∑ÿ°‡«≈“ «à“¥«ß«‘≠≠“≥π—Èπ®–°≈—∫¡“‡¢â“ Ÿà‚≈°‰¥âÀ√◊Õ‰¡à§”µÕ∫ §”µÕ∫ §”«à“ ç∑ÿ°‡«≈“é À“°À¡“¬∂÷ß ∑ÿ°‡«≈“∑’Ë≈¡À“¬„® À“°¡’‡Àµÿªí®®—¬≈ßµ—«°Á “¡“√∂°≈—∫¡“ Ÿà‚≈°‡¥‘¡∑’ˇ§¬‡¢â“ Ÿà√à“ß°“¬ ∑ÿ°‡«≈“∑’Ë≈¡À“¬„®ÕÕ°®“°√à“ß°“¬ ∑ÿ°¢≥–µ◊Ëπ Õ¬ŸÕ“»—¬‰¥â ‡æ’¬ß·µà«“®–°≈—∫¡“Õ¬Ÿà„π¡‘µ‰À𠇪ìπ —¡¿‡« ’ ‡ªìπ à à ‘µâÕß¡’ µ‘√–≈÷°‰¥â∑—π≈¡‡¢â“-≈¡ÕÕ° ®÷ß®–∂◊Õ‰¥â«à“‰¡àª≈àÕ¬  —µ«å‡¥√—®©“π œ≈œ π—Ëπ‡ªìπÕ’°‡√◊ËÕßÀπ÷Ë߇«≈“„Àâ≈à«ß‡≈¬‰ª‚¥¬‡ª≈à“ª√–‚¬™πåÕ¬à“ß·∑â®√‘ß Ú˜. ‰¡à¡’ª√– ∫°“√≥åÚı. ‡ªî¥‡πÁµøíß∏√√¡ §”∂“¡ æ√–‚æ∏‘ —µ«åÕ«‚≈°‘‡µ»«√ ®–Õÿ∫—µ‘‡ªìπæ√–æÿ∑∏‡®â“ æ√–Õߧ儥§”∂“¡ π—Ëß∑”ß“π„π∫√‘…—∑·µà‡ªî¥‡πÁµøíß∏√√¡º‘¥À√◊Õ‰¡à §”µÕ∫ ¢ÕÕ¿—¬‰¡àµÕ∫‡æ√“–‰¡à¡’ª√– ∫°“√≥委µÕ∫ º‘ ¥ »’ ≈ ¢â Õ  Õß∑’Ë ‡ Õ“‡«≈“∑”ß“π„π∫√‘ …— ∑ ¡“„™â ‡ ªì π ®ß∑”µ—«¢Õ߇√“„À⥒∑’Ë ÿ¥ ·≈â«Õ¬à“ßÕ◊Ëπ°Á®–µâÕߥ’‰ªµ“¡‡√“ª√–‚¬™πå à«πµ—«
 17. 17. 32 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o mÛÚ   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ÒÚ : ÛÛ 33Ú¯. ‡∑«¥“‡≈◊ËÕπ™—Èπ Û. „§√§◊ÕºŸâ¡’∏√√¡§”∂“¡ §”∂“¡ ‡∑«¥“™—È𮓵ÿ¡À“√“™‘°“  “¡“√∂‡≈◊ËÕπ™—Èπ‰ª®ÿµ‘∫π °“√®–‡ªìπºŸâ¡’»’≈·≈–∏√√¡‡æ◊ËÕ‡¢â“∂÷ßÕ√‘¬∫ÿ§§≈π—Èπ ¡’™—Èπ¬“¡“À√◊Õ™—ÈπÕ◊Ëπ Ê ‰¥âÀ√◊Õ‰¡à »’≈æÕ‡¢â“„®·µà¡’∏√√¡π—ÈπÀ¡“¬∂÷ßÕ¬à“߉√ µâÕߪؑ∫—µ‘Õ¬à“߉√§”µÕ∫ §”«à“ ç®ÿµ‘é À¡“¬∂÷ßµ“¬ ‡ªì𧔠¡¡ÿµ‘∫—≠≠—µ‘∑’Ë„™â §”µÕ∫°—∫°“√µ“¬¢Õ߇∑«¥“ ‡∑«¥“∑’˪ؑ∫—µ‘∏√√¡ “¡“√∂®ÿµ‘·≈⫉ª ¡’∏√√¡À¡“¬∂÷ß¡’ªí≠≠“‡ÀÁπ·®âß ∑’Ë “¡“√∂°”®—¥‡°‘¥„π «√√§å™—Èπ∑’Ë Ÿß°«à“‰¥â À√◊Õ·¡â ‰ª‡°‘¥„À¡à„πæ√À¡¿Ÿ¡‘‰¥â °‘ ‡ ≈ ∑’Ë ºŸ ° ¡— ¥ „® — µ «å ( — ß ‚¬™πå ) ∫“ßµ— « À√◊ Õ ∑—È ß À¡¥„À⥗ߡ’ºŸâ√Ÿâ°≈à“««à“ ‡∑«¥“‚ ¥“∫—𠇙àπ «‘ “¢“‡∑æπ“√’ π“§∑—µµ Õ—πµ√∏“π‰ª®“°„® ¡‘„Àâ¡°‡≈ ¥—ß°≈à“«‡¢â“¡“¡’Õ∑∏‘æ≈§√Õß„® ’‘ ‘‡∑æ∫ÿµ√ œ≈œ ¬—ߧߪؑ∫—µ‘∏√√¡Õ¬Ÿà„π «√√§å ·≈â«¡’ ÿ∑∏“«“  ‡™àπ°”®—¥ —°°“¬∑‘Ø∞‘ «‘®‘°‘®©“  ’≈—æ浪√“¡“  À¡¥‰ª®“°„®„πæ√À¡‚≈°‡ªìπ·¥π‡°‘¥„π°“≈¢â“ßÀπâ“ §«“¡‡ªìπÕ√‘¬∫ÿ§§≈¢—Èπµâπ (‚ ¥“∫—π) °Á∫—߇°‘¥¢÷Èπ‰¥â °“√ ∑”‰¥â‡™àππ’È À√◊Õ∑”‰¥â¡“°°«à“π’È ”À√—∫§π∑’Ë¡’∫ÿ≠∫“√¡’ —Ëß ¡ ¡“¡“°  “¡“√∂‚¬π‘‚ ¡π ‘°“√ ‡™àπÕÿªµ‘  – ‚ ª“°– æ“À‘¬–Ú˘. ‰¡à‡§¬‰¥â¬‘π œ≈œ ‰¥â∑”„À⥟‡ªìπµ—«Õ¬à“ß·≈⫧”∂“¡ °“√‡¢â“∂÷ß‚ ¥“∫—π√Ÿâ ÷°®–¬“°¡“° µâÕߺà“π«‘ªí  π“≠“≥∑—Èß Òˆ ¢—Èπ ¢Õ∑√“∫°“√‡¢â“∂÷ß®ÿ≈‚ ¥“∫—π§à– ‚≈°¡πÿ…¬å¡’∑—È߇°‘¥ ·°à ‡®Á∫ µ“¬§”µÕ∫ ‚≈°¢Õ߇∑«¥“π—Èπ¡’·µà‡°‘¥°—∫µ“¬ ‰¡à¡’·°à ‰¡à¡’‡®Á∫ ¢ÕÕ¿—¬ ºŸâµÕ∫ªí≠À“¡‘‰¥â»÷°…“Õ¿‘∏√√¡‰¡à‡§¬‰¥â¬‘π ‚≈°π‘ææ“π‰¡à¡’∑—È߇°‘¥ ‰¡à¡’∑—Èßµ“¬§”«à“ ®ÿ≈‚ ¥“∫—π ®÷ߢՉ¡àµÕ∫
 18. 18. 34 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o mÛÙ   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ÒÚ : Ûı 35ÛÒ. Õ“¶“µæ¬“∫“∑ ÛÛ. ‚ ¥“∫—π≈– —ߢ“√§”∂“¡ §”∂“¡ ∑”‰¡§«“¡æ¬“∫“∑Õ“¶“µ®÷ßµ“¡‰ª∑”√⓬Ւ°™“µ‘ §π¬ÿ§ ¡—¬æ«°‡√“∑’Ë∫√√≈ÿ‚ ¥“∫—π¡’„§√∫â“ß ·≈–‡¡◊ËÕÀπ÷Ë߉¥â ≈– —ߢ“√·≈⫉ª®ÿµ„π™—π ÿ∑∏“«“ ·≈–™—𥓫¥÷ß åœ≈œ À√◊Õ‰¡à ‘ È È§”µÕ∫ ‡Àµÿ‡æ√“–§«“¡æ¬“∫“∑Õ“¶“µ¬—ß¡’Õ¬Ÿà„𮑵«‘≠≠“≥ §”µÕ∫‡¡◊ËÕ„¥∑’ˇÀµÿªí®®—¬≈ßµ—« §Ÿà°√√¡∑—Èß Õß‚§®√‰ªæ∫°—π °“√ ºŸâ „¥®–∑√“∫«à“„§√∫√√≈ÿ‚ ¥“∫—π ºŸâπ—ÈπµâÕßæ—≤π“®‘µ™¥„™âÀπ’ȇ«√°√√¡®÷ß¡’‚Õ°“ ‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â ‰¡à«à“®–‡ªì𙓵‘‰Àπ Ê «‘≠≠“≥®π¡’§ÿ≥∏√√¡ Ÿß‡∑à“À√◊Õ¡’§ÿ≥∏√√¡ Ÿß°«à“ ®÷ß®–∑’ËÀπ’ȇ«√°√√¡¬—ß™¥„™â°—π‰¡àÀ¡¥ ‘Èπ  “¡“√∂√Ÿâ ‰¥â¥â«¬®‘µ¢Õßµ—«‡Õß ·≈–‡ªìπÕ√‘¬«‘π—¬∑’˺Ÿâ∫√√≈ÿ §«“¡‡ªìπÕ√‘¬∫ÿ§§≈¡‘æ÷ß°≈à“««“®“«à“„§√‡ªìπºŸâ∫√√≈ÿ‚ ¥“∫—π ·≈â«ÛÚ. »’≈¥à“ßæ√âÕ¬ Õπ÷Ëß‚ ¥“∫—π∑’Ë≈– —ߢ“√‰ª·≈â«¡’¿æ¡πÿ…¬åÀ√◊Õ «√√§å ‡∑à “ π—È π ‡ªì π ·¥π‡°‘ ¥ ¡‘   “¡“√∂¢÷È π ‰ª‡°‘ ¥ ‡ªì π æ√À¡Õ¬Ÿà „ π§”∂“¡  ÿ∑∏“«“ ¿Ÿ¡‘‰¥â ¥â«¬‡Àµÿ∑’ˬ—ß¡’§ÿ≥∏√√¡‰¡à¡“°æÕ∑’Ë®–º≈—° °“√√—°…“»’≈ ¢âÕ Ò „Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï °“√√—ß·° —µ«åÀ√◊Õ ¥—𮑵«‘≠≠“≥‰ª Ÿà¿æπ—Èπ‰¥â°—°¢—ß —µ«å‡ªìπ°“√≈–‡¡‘¥»’≈∂Ⓡªìπ°“√‡≈’Ȭߪ≈“ «¬ß“¡ ‡™àπª≈“‡ß‘πª≈“∑Õß®–‡ªìπ»’≈¥à“ßæ√âÕ¬À√◊Õ‰¡à §«“¡µ“¬¡’ Û ª√–‡¿∑§”µÕ∫ ª√–‡¿∑∑’Ë Ò §◊Õ µ“¬‰ª°—∫§«“¡™—Ë« À“°°“√‡≈’Ȭߪ≈“ «¬ß“¡‰ª∑”„Àâª≈“‡°‘¥§«“¡‰¡à ª√–‡¿∑∑’Ë Ú µ“¬‰ª°—∫§«“¡¥’ ∫“¬°“¬‰¡à ∫“¬„® ¡’§«“¡À‘«Õ“À“√‡°‘¥¢÷Èπ ∂◊Õ«à“°“√‡≈’È¬ß ª√–‡¿∑∑’Ë Û ‰¡àµ“¬ª≈“ «¬ß“¡‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ»’≈¥à“ßæ√âÕ¬‰¥â
 19. 19. 36 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o mÛˆ   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ÒÚ : Û˜ 37ÛÙ. ºŸâ ‰¡à∫Ÿ™“ªÿ∂ÿ™π µπ ‡™àπ‡ÀÁπ«à“ √à“ß°“¬‡ªìπ¢Õßµπ §«“¡‡®Á∫ª«¥‡ªìπ¢Õßµπ §«“¡º‘¥À«—߇ªìπ¢Õßµπ œ≈œ ©–π—Èπ§”∑—Èß Õß®÷ß¡’§«“¡§”∂“¡ À¡“¬µà“ß°—π §ÿ ≥  ¡∫— µ‘ ¢ Õß‚ ¥“∫— π §◊ Õ ¡—Ë π §ß‰¡à À «—Ë π ‰À«„πæ√–√—µπµ√—¬ ‰¡à∫Ÿ™“¡ß§≈πÕ°»“ π“ ∂⓵—Èß„®®–ªØ‘∫—µ‘‡æ◊ËÕ„Àâ ‰¥â‚ ¥“∫—π ·µà∫“ߧ√—È߬—ß∫Ÿ™“æ√–摶‡π»«√À√◊Õ∫Ÿ™“√“ÀŸÕ¬à“ßπ’È ¡§«√À√◊Õ‰¡à ∑”‰¥âÀ√◊Õ‰¡à Ûˆ. ∑” ¡“∏‘¥â«¬µ“‡π◊ÈÕ§”µÕ∫ §”∂“¡ ºŸâ∑’Ë¡’ ¿“«–®‘µ‡ªìπ‚ ¥“∫—π ®–¡’®‘µ„®¡—Ëπ§ß‰¡àÀ«—Ëπ °“√∑” ¡“∏‘¥â«¬µ“‡π◊ÈÕ„π°“√√—∫√Ÿâ‡ÀÁπ„πÀπâ“∑’Ë°“√‰À«„πæ√–æÿ∑∏ æ√–∏√√¡ æ√– ß¶å œ≈œ ‡¢“®–‰¡à∫Ÿ™“‡≈◊ËÕ¡ ß“π∑ÿ°Ê «—π§«√ªØ‘∫—µ‘Õ¬à“߉√„Àâ√Ÿâ‡ÀÁπ∑’Ë∂Ÿ°∑’˧«√µ“¡∏√√¡„ „π —µ«å∫ÿ§§≈∑’ˬ—ß¡’®‘µ«‘≠≠“≥‡ªìπªÿ∂ÿ™π„¥Ê ¥—ßµ—«Õ¬à“ß∑’Ë ·≈–‡ªìπ∫ÿ≠°ÿ»≈§à–∫Õ°‡≈à“‰ª §”µÕ∫ °“√∑” ¡“∏‘À¡“¬∂÷ß°“√æ—≤π“®‘µ„Àâ¡’§«“¡µ—Èß¡—ËπÕ¬Ÿà °—∫Õ‘√‘¬“∫∂ªí®®ÿ∫—π ¡‘ “¡“√∂∑”„À⇰‘¥¢÷Èπ‰¥â¥â«¬°“√‡ÀÁπ¥â«¬Ûı. §«“¡À¡“¬∑’Ë·µ°µà“ß µ“‡π◊Õ ·µà ¡“∏‘®–‡°‘¥¢÷π‰¥â¥«¬°“√„™âµ“„π§◊Õ®‘µ∑’¡°“√‡°‘¥- È È â Ë ’ ¥—∫ ®¥®àÕÕ¬Ÿà°—∫Àπâ“∑’Ë°“√ß“π∑’Ë∑” ·≈⫧«“¡µ—Èß¡—Ëπ‡ªìπ ¡“∏‘§”∂“¡ ¢Õß®‘µ¬àÕ¡‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â  —°°“¬∑‘Ø∞‘µà“ß·≈–‡À¡◊Õπ°—∫Õ—µµ“Õ¬à“߉√ ∂â“®‘µ¢Õ߇√“µ—ÈßÕ¬Ÿà „π∫ÿ≠°ÿ»≈ ‡√“°Á®–¡’ ÿ§µ‘‡ªìπ∑’ˉª§”µÕ∫ ∂â“®‘µ¢Õ߇√“µ—ÈßÕ¬Ÿà „π∫“ª Õ°ÿ»≈ «‘≠≠“≥¢Õ߇√“ §”«à“ çÕ—µµ“é À¡“¬∂÷ßµ—«µπ À√◊Õ§◊Õ°“√∂◊Õµπ‡Õß °Á®–µâÕ߉ª Ÿà∑ÿ§µ‘‡ªìπ„À≠à  à«π§”«à“ ç —°°“¬∑‘Ø∞‘é ‡ªì𧫓¡‡ÀÁπ«à“‡ªìπµ—«¢Õß
 20. 20. 38 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o mÛ¯   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ÒÚ : Û˘ 39Û˜. ®—∫‰ªª≈àÕ¬πÕ°∫â“π ·≈â«„™â µ‘ —¡ª™—≠≠–ªÑÕß°—π¡‘„ÀâÕ°ÿ»≈°√√¡„À¡à‡°‘¥¢÷Èπ°—∫„® °”®—¥Õ°ÿ»≈°√√¡‡°à“∑’‡°‘¥¢÷π·≈â«„ÀâÀ¡¥‰ª  √â“ß°ÿ»≈°√√¡„À¡à Ë È§”∂“¡ ‡™àπ ∫ÿ≠°‘√‘¬“«—µ∂ÿ Ò (¥ŸÀπâ“ Ò¯) ∫“√¡’ Ò œ≈œ „À⇰‘¥¢÷Èπ ®—∫®‘Èß®°·¡≈ß “∫ÕÕ°∑‘ÈßπÕ°∫â“π®–∫“ª‰À¡ ·≈– ·≈–√—°…“°ÿ»≈°√√¡∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ·≈â«„Àâ§ßÕ¬Ÿà°—∫„®µ≈Õ¥‰ª ºŸâ „¥°«“¥¡¥∑‘ÈßπÕ°∫â“π¥â«¬ ª√–惵‘‰¥â¥—ß∑’Ë°≈à“«¡“π’ȺŸâπ—Èπ®–¡’„®Õ‘Ë¡ ¡’„®‰¡àæ√àÕߧ”µÕ∫ ªØ‘  — ¡ æ— π ∏å √ –À«à “ ß¡πÿ … ¬å °— ∫  — µ «å ¥â « ¬°“√®— ∫ ®‘È ß ®° Û˘. §«“¡À¡“¬¢Õß ¡∂–·¡≈ß “∫·≈–¡¥‰ª∑‘ÈßπÕ°∫â“π À“° —µ«åπ—Èπ®Õ߇«√°—∫¡πÿ…¬åºŸâπ”‡¢“‰ª∑‘Èß ∂◊Õ«à“‡ªìπ∫“ª‡°‘¥¢÷Èπ®“°°“√°√–∑”π—È𠧔∂“¡  ¡∂–À¡“¬‡Õ“µ—Èß·µàª∞¡¨“π‡ªìπµâπ‰ªÀ√◊ÕÀ¡“¬ ‡Õ“µ—Èß·µà ¡“∏‘¢—Èπ„¥ ¢≥‘° Õÿª®“√– Õ—ªªπ“ ¢Õ‡Àµÿº≈Û¯. „®Õ‘Ë¡¥â«¬∏√√¡ ª√–°Õ∫§”µÕ∫¥â«¬§√—∫§”∂“¡ §”µÕ∫ ∑”Õ¬à“߉√¿“«–∑’ˇ√’¬°«à“ ç„®Õ‘Ë¡é ç„®‰¡àæ√àÕßé ®÷ß  ¡∂–À¡“¬∂÷ß∏√√¡Õ—π‡ªìπ‡§√◊ËÕß ß∫√–ß—∫®‘µ ‡™àπ‡°‘¥°—∫®‘µ„®Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ ¢Õ«‘∏’ªØ‘∫—µ‘¥«¬§à– â  ß∫®“°π‘«√≥∏√√¡ À√◊Õ¬—ßÀ¡“¬∂÷ß°“√Ωñ°®‘µ„Àâ ß∫‡ªìπ  ¡“∏‘¢—Èπµâπ (¢≥‘° ¡“∏‘) ‰ª®π∂÷ß ¡“∏‘ Ÿß ÿ¥ (Õ—ªªπ“ ¡“∏‘)§”µÕ∫ À√◊Õ∑’ˇ√’¬°«à“ ¡“∏‘„π¨“π ª√– ß§å∑”„®µπ‡Õß„Àâ¡’§«“¡Õ‘Ë¡ (Õ‘Ë¡„®) §«“¡‡µÁ¡ ¥—ßπ—È𧫓¡À¡“¬∑—Èß ÕߢÕߧ”«à“ ç ¡∂–é ®÷ß¡‘‰¥â(„®‰¡àæ√àÕß) µâÕßæ—≤π“„®„Àâ¡’ µ‘ —¡ª™—≠≠–Õ¬Ÿà∑ÿ°¢≥–µ◊Ëπ À¡“¬ ‡Õ“µ—Èß·µàª∞¡¨“π‡ªìπµâπ‰ª

×