Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
โครงงานเรื่องการปลูกแตงโม
ผูจัดทํานาย อรรถพล จันทะแสง เลขที่ 9 ชั้น ม. 6/2
ที่ปรึกษาโครงงานนาย คเชนทร กองพิลา
ฤดูปลูกเนื่องจากแตงโมจะขาดตลาดและมีราคาสูงในตอนกลางและปลายฤดูฝนเพราะวาในชวงเวลาดังกลาวจะปลูกแตงโมไดยากลําบาก เนื่องจาก...
พันธุแตงโมที่นิยมปลูกมี 2 พันธุ คือ1.พันธุเบา ที่รูจักกันโดยทั่วไป คือ พันธุชูการเบบี้ ผลกลมสีเขียวคล้ําอายุเก็บเกี่...
ดินและการเตรียมดินแตงโมเปนพืชที่หยั่งรากลึกมากกวา 120 เซนติเมตร และตองการดินที่อุดมสมบูรณ มีความชุมชื้นมากพอ ฉะนั้นถ...
การปลูกแตงโมใชเมล็ดพันธุชูการเบบี้ อัตรา 40-50 กรัม/ไร เมล็ดพันธุชารลสตันเกรย และพันธุเหลือง อัตรา 250-500 กรัม/ไร...
ปุยและการใหปุยแตงโมปุยคอก การใสปุยคอกใหแกแตงโมก็มีความสําคัญมาก เพราะปุยคอกชวยทําใหดินรวนโปรง ชวยทําใหดินมี...
การดูแลรักษาเมื่อหยอดเมล็ดแลวตองรดน้ําใหชุมเมื่อแตงโมขึ้นมา มีใบจริง 2-3 ใบ ถอนแยกใหเหลือหลุมละ 2-3 ตน โดยคัดเลือกเอ...
การเก็บผลแตงโมแตงโมเปนพืชชนิดหนึ่ง ที่ผลแกแลวไมแสดงอาการวาสุกงอมใหเห็นเหมือนผลมะเขือเทศ หรือพริก ซึ่งจะเปลี่ยนสีเปน...
2.คาดคะเนการแกของผล ดวยการดูลักษณะที่พบไดทั่วไปเมื่อแตงโมแก   - มือเกาะที่อยูใกลกับขั้วของผลมากที่สุดเปลี่ยนเปนส...
อางอิงhttp://www.doae.go.th/library/html/detail/watermelon/index-1.htm
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tong44

312 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tong44

 1. 1. โครงงานเรื่องการปลูกแตงโม
 2. 2. ผูจัดทํานาย อรรถพล จันทะแสง เลขที่ 9 ชั้น ม. 6/2
 3. 3. ที่ปรึกษาโครงงานนาย คเชนทร กองพิลา
 4. 4. ฤดูปลูกเนื่องจากแตงโมจะขาดตลาดและมีราคาสูงในตอนกลางและปลายฤดูฝนเพราะวาในชวงเวลาดังกลาวจะปลูกแตงโมไดยากลําบาก เนื่องจากตนแตงโมไมชอบฝนชุกจะตายดวยโรคเถาเหี่ยวเปนสวนใหญ และเกิดโรคทางใบมาก ผลแตงโมจะเนางายอีกทั้งรสชาติจะไมหวานจัดเหมือนแตงโมที่ปลูกในฤดูแลงหรือในฤดูหนาว ฉะนั้นจึงควรเริ่มปลูกแตงโมตั้งแตตนเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมีนาคม และเก็บเกี่ยวครั้งสุดทายในเดือนมิถุนายน ซึ่งยังเปนตนฤดูฝนอยู และมีผูตองการบริโภคแตงโมกันมาก
 5. 5. พันธุแตงโมที่นิยมปลูกมี 2 พันธุ คือ1.พันธุเบา ที่รูจักกันโดยทั่วไป คือ พันธุชูการเบบี้ ผลกลมสีเขียวคล้ําอายุเก็บเกี่ยว 65 วัน นับจากวันงอก อีกพันธุหนึ่ง ไดแก2.พันธุหนัก คือ พันธุชารลสตันเกรย ผลสีเขียวออน มีลายที่ผิวผล ผลกลมยาวขนาดใหญ อายุเก็บเกี่ยว 85 วัน นับจากวันงอกพันธุแตงโมเหลือง เปนพันธุลูกผสม เนื้อสีเหลือง ผลกลมสีเขียวออนลายเขียวเขม อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 70-75 วัน
 6. 6. ดินและการเตรียมดินแตงโมเปนพืชที่หยั่งรากลึกมากกวา 120 เซนติเมตร และตองการดินที่อุดมสมบูรณ มีความชุมชื้นมากพอ ฉะนั้นถามีการไถพรวนหรือขุดยอยดินใหมีหนาดินรวนโปรง และลึกก็จะชวยปองกันการขาดน้ําไดเปนอยางดีในระยะที่ตนแตงโมกําลังเจริญเติบโต การเตรียมดินใหหนาดินลึกรวนโปรงจะชวยทําใหดินนั้นยึดและอุมความชื้นไดมากขึ้น และเปนทางเปดใหรากแตงโมแทรกตัวเองลึกลงไปใตดินซึ่งจะชวยใหรากหาอาหารและน้ําไดกวางไกลยิ่งขึ้นและเปนการชวยทําใหพืชสามารถใชน้ําใตดินมาเปนประโยชนไดอยางดีอีกดวย ถาจําเปนตองปลูกแตงโมในหนาฝน ควรเลือกปลูกในดินที่มีการระบายน้ําดี คือ เปนดินเบา หรือดินทราย แตถามีที่ปลูกเปนดินหนักหรือคอนขางหนักควรปลูกแงโมในหนาแลง และขุดดิน หรือไถดินใหลึกมากที่สุดจะเหมาะกวา
 7. 7. การปลูกแตงโมใชเมล็ดพันธุชูการเบบี้ อัตรา 40-50 กรัม/ไร เมล็ดพันธุชารลสตันเกรย และพันธุเหลือง อัตรา 250-500 กรัม/ไร โดยหยอดเปนหลุมใหแตละหลุมในแถวหางกัน 90 เซนติเมตร สวนแถวของแตงนั้นควรใหหางจากกันเทากับความยาวของเถาแตงโมหรือประมาณ 2-3 เมตร ในดินทรายขุดหลุมใหมีความกวางยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ลึกประมาณ 15 เซนติเมตร สวนในดินเหนียวขุดหลุมใหลึกประมาณ 10 เซนติเมตร ใชปุยคอกที่ละเอียดคลุกเคลากับดินบน ใสรองกนหลุม ๆ ละ 4-5 ลิตร เตรียมหลุมทิ้งไว 1 วัน แลวจึงลงมือปลูก หยอดหลุมละ 5 เมล็ด
 8. 8. ปุยและการใหปุยแตงโมปุยคอก การใสปุยคอกใหแกแตงโมก็มีความสําคัญมาก เพราะปุยคอกชวยทําใหดินรวนโปรง ชวยทําใหดินมีธาตุอาหารมากขึ้น แลวยังชวยทําใหปุยวิทยาศาสตรอยูในสภาวะสมดุลเปนประโยชนตอพืชมากขึ้นดวย ควรใสปุยคอกในพื้นที่ปลูกจริง อัตราไรละ 2-4ตันปุยเคมี ควรใชปุยเคมีอัตราสวน 1 : 1 : 2 ซึ่งไดแกปุยเคมี สูตร 10-10-20 เปนตน หรือใชปุยสูตรใกลเคียงได เชน ปุยสูตร 13-13-21 ใสในอัตราไรละ 100-150 กิโลกรัม จะตัดสินใจใสปุยมากหรือนอยก็ตองดูความอุดมสมบูรณของดิน และราคาแตงโมประกอบกันดวย ปกติแลวจะใชปุยวิทยาศาสตรประมาณ 120-150 กก./ไรตอฤดูปลูก
 9. 9. การดูแลรักษาเมื่อหยอดเมล็ดแลวตองรดน้ําใหชุมเมื่อแตงโมขึ้นมา มีใบจริง 2-3 ใบ ถอนแยกใหเหลือหลุมละ 2-3 ตน โดยคัดเลือกเอาแตตนแข็งแรงไว แตถาปลูกใหตนหางกัน 90 เซนติเมตรและแถวหางกัน 3 เมตรแลว ก็เหลือหลุมละ 3 ตนได รวมแลวในเนื้อที่ 1 ไร จะมีตนแตงโมอยูประมาณ 1,700 ตน
 10. 10. การเก็บผลแตงโมแตงโมเปนพืชชนิดหนึ่ง ที่ผลแกแลวไมแสดงอาการวาสุกงอมใหเห็นเหมือนผลมะเขือเทศ หรือพริก ซึ่งจะเปลี่ยนสีเปนสีแดง หรือไมเหมือนกับมะมวง ซึ่งทั้งเปลี่ยนสีแลวยังมีกลิ่นหอมดวย ฉะนั้นการดูวาแตงโมแกเก็บไดหรือยัง จึงตองพิถีพิถันมากกวาปกติอีกเล็กนอย คือ1.คาดคะเนการแกของผลแตงโมดวยการนับอายุ ซึ่งขึ้นอยูกับพันธุของแตงโม และอุณหภูมิของอากาศ - แตงโมพันธุเบา (ชูการเบบี้ ผลกลมสีเขียวคล้ํา) จะแกเก็บไดภายหลังดอกบาน ประมาณ 35-42 วัน - แตงโมพันธุหนัก (ชารลสตันเกรยผลยาวสีเขียวออนมีลาย) จะแกเก็บไดภายหลังดอกบานประมาณ 42-45 วัน
 11. 11. 2.คาดคะเนการแกของผล ดวยการดูลักษณะที่พบไดทั่วไปเมื่อแตงโมแก - มือเกาะที่อยูใกลกับขั้วของผลมากที่สุดเปลี่ยนเปนสีเหลืองและแหงเปนบางสวนจากปลายมาหาโคน - วัดความแกออนของผลแตงโมไดจากการดีดฟงเสียงหรือตบผลเบา ๆ ฟงเสียงดูถามีเสียงผสมกันระหวางเสียงกังวานและเสียงทึบ แตงจะแกพอดี (แก75%) มีเนื้อเปนทรายถาดีดแลวเปนเสียงกังวานใส แสดงวาแตงยังออนอยู ถาดีดแลวเสียงทึบเหมือนมีลมอยูขางใน แตงจะแกจัดเกินไปที่ชาวบานเรียกวา "ไสลม" (แตวิธีนี้ใชไมไดกับผลแตงที่เปนโรคเถาตาย ควรเก็บผลตอนบายไมควรเก็บผลตอนเชาเพราะจะทําใหผลแตงแตกได - สังเกตนวลของผล ถาจางลงกวาปกติแสดงวาแตงเริ่มแก
 12. 12. อางอิงhttp://www.doae.go.th/library/html/detail/watermelon/index-1.htm

×