จัดทําโดย    นางสาววาสนา หวานอารมณ์       เลขที 29 ม.5/1          เสนอ     คุณครู คเชนทร์ กองพิลา ...
การเลียงหมูหลมแบบเกษตรธรรมชาติ           ุ    “หมูหลุม” เป็ นภาษาชาวบ้านทีเรี ยกการเลียงหมูแบบขุดหลุมลึก โด...
พันธุ์หมูหมูพนธุ์ราด  ั            หมูพนธุ์ควาย                 ัหมูพนธุ์ไหหลํา  ั    ...
การจัดการเลียงดู1. การนําลูกหมู ควนมีนาหนักตังแต่ 15-20 กก.            ํ2. ในช่วงเดือนแรกให้ใช้อาหารเม็ดหมูอ่อ...
อาหารหมู- ปลายข้าว- รําอ่อน- ผลไม้หรื อพืชผักสี เขียวทีเหลือใช้ในครัวเรื อน
การเตรียมพืนทีคอกหมูหลุม1. ขุดดินออกในส่ วนพืนทีจะสร้างคอก ลึก 90 ซม.2. ใส่ แผ่นไม้หรื ออิฐบล๊อค กันด้านข้างคอกเหนือขอบหลุ...
การสร้ างโรงเรื อนหมูหลม                      ุ1. ควรสร้างบนทีดอน นําท่วมไม่ถึง อากาศถ่ายเทได้สะดวก2....
ประโยชน์ การเลียงหมูหลม                      ุ- ลดต้นทุนค่าอาหารได้ถึง 50 - 70 เปอร์เซ็นต์ เนืองจากเน...
เอกสารอ้างอิง• http://www.kasetchonnabot.com/node/234• http://www.clinictech.most.go.th/techlist/0214/agriculture/00000- ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การเลี้ยงหมูหลุม

2,653 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,653
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
267
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การเลี้ยงหมูหลุม

 1. 1. จัดทําโดย นางสาววาสนา หวานอารมณ์ เลขที 29 ม.5/1 เสนอ คุณครู คเชนทร์ กองพิลา โรงเรี ยนฝางวิทยายนสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาขอนแก่นเขต 1
 2. 2. การเลียงหมูหลมแบบเกษตรธรรมชาติ ุ “หมูหลุม” เป็ นภาษาชาวบ้านทีเรี ยกการเลียงหมูแบบขุดหลุมลึก โดยมีวสดุรอง ัพืนหลุม ดังเดิมมาจากประเทศเกาหลี มีแนวคิดตามหลักการของ “เกษตรกรรมธรรมชาติ” ซึ งเป็ นรู ปแบบหนึงของระบบเกษตรกรรมยังยืน เป็ นการเกษตรทีไม่เพียงแต่คํานึงถึงผลผลิตจากการเกษตรเท่านัน แต่มีปรัชญาแนวคิดอยูเ่ บืองหลังของการทํางานเป็ นการพัฒนารู ปแบบการเกษตรทีเป็ นมิตรต่อสิ งแวดล้อม ความเป็ นองค์รวมของระบบนิเวศน์ดานการเกษตร วงจรชีวภาพห่วงโซ่อาหาร ดิน พืช สัตว์ จุลินทรี ย ์ พลังธรรมชาติ ้หมุนเวียนจากพลังงานแสงแดด และนํา นํามาเป็ นปั จจัยในการปลูกพืช เลียงสัตว์ทีเกือกูลซึงกันและกัน พืชทีปลูกส่ วนหนึงนํามาเลียงสัตว์ สัตว์ถ่ายมูลออกมาก็นาปุ๋ ยมูล ํ ัสัตว์มาเพิมความอุดมสมบรู ณ์ให้กบดินเพือการ ปลูกพืช รวมถึงด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิน และการพึงพาตนเองในด้านการผลิตและการบริ โภคขนาดเล็กและขนาดกลาง ทีเหมาะสมกับทรัพยากร ภูมิปัญญาในท้องถิน และวัฒนธรรมทีมีในชุมชน โดยมี ่เป้ าหมายเชิงนโยบายอยูทีการพัฒนาชนบท การฟื นฟูสิงแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยังยืน การอยูดีกินดีของคนชนบท และสุ ขภาพของประชากร นําไปสู่การแก้ไขปั ญหา ่ความยากจนในทีสุ ด
 3. 3. พันธุ์หมูหมูพนธุ์ราด ั หมูพนธุ์ควาย ัหมูพนธุ์ไหหลํา ั หมูพนธุ์พวง ั
 4. 4. การจัดการเลียงดู1. การนําลูกหมู ควนมีนาหนักตังแต่ 15-20 กก. ํ2. ในช่วงเดือนแรกให้ใช้อาหารเม็ดหมูอ่อนก่อน หลังจากนันเมือเป็ นหมูรุ่ น (นําหนัก30-40 กก.) ค่อยเปลียนเป็ นอาหารผสมพวกรํา ปลายข้าว และผสมพืชหมัก เศษผักหรื อผักต่าง ๆ ในท้องถิน3. นําดืมให้ใช้นาหมักสมุนไพร นําหมักผลไม้ อัตรา 2 ช้อนโต๊ะต่อนํา 10 ลิตร ํ4. ใช้นาหมักชีวภาพรดพืนคอก สัปดาห์ละครังเพือช่วยลดกลิน ํ5. หากขีเลือยหรื อกลบยุบตัวลงให้เติมเข้าไปใหม่จนเสมอปากหลุม
 5. 5. อาหารหมู- ปลายข้าว- รําอ่อน- ผลไม้หรื อพืชผักสี เขียวทีเหลือใช้ในครัวเรื อน
 6. 6. การเตรียมพืนทีคอกหมูหลุม1. ขุดดินออกในส่ วนพืนทีจะสร้างคอก ลึก 90 ซม.2. ใส่ แผ่นไม้หรื ออิฐบล๊อค กันด้านข้างคอกเหนือขอบหลุม สูงประมาณ 1 ฟุต3. ใส่ วสดุรองพืนคอกลงไปในหลุม ซึงประกอบด้วย ั – ขีเลือย หรื อแกลบ 100 ส่ วน – ดินส่ วนทีขุดออก 10 ส่ วน – เกลือ 0.5 ส่ วน ผสมขีเลือยหรื อแกลบกับดินและเกลือใส่ ลงไปเป็ นชัน ๆ สูงชันละ 30 ซม. แล้วราดด้วย นําหมักชีวภาพลงบนแกลบ ให้มีความชืนพอหมาด ๆ (ความชืนประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์) โรยดินทีมีเชือราขาวบาง ๆ ทําจนครบ 3 ชัน ชันบนสุ ดโรยแกลบปิ ด หน้าหนา 1 ฝ่ ามือ 4. ทิงไว้ประมาณ 7 วัน จึงนําหมูมาเลียง
 7. 7. การสร้ างโรงเรื อนหมูหลม ุ1. ควรสร้างบนทีดอน นําท่วมไม่ถึง อากาศถ่ายเทได้สะดวก2. สร้าง โรงเรื อนตามแนวทิศตะวันออก – ตะวันตก3. วัสดุการก่อสร้างโรงเรื อน ควรเป็ นวัสดุทีหาง่ายในท้องถิน ตังแต่โครงสร้างจนถึงหลังคา เช่นใช้ไม้ยคาฯ สําหรับทําเสาและโครงหลังคา ใช้ไม้โครงไม้ไผ่ มุงหลังคาด้วย ูหญ้าคา แฝก จาก หรื อกระเบือง4.พืนทีสร้างคอกคํานวณ จาก จํานวนหมู 1 ตัวต่อพืนที 1.5-2 ตารางเมตร - คอกขนาด 2.5 x 3 เมตร เลียงหมูได้ 4 ตัว - คอกขนาด 4 x 4 เมตร เลียงหมูได้ 8 ตัว
 8. 8. ประโยชน์ การเลียงหมูหลม ุ- ลดต้นทุนค่าอาหารได้ถึง 50 - 70 เปอร์เซ็นต์ เนืองจากเน้นการใช้วตถุดิบในท้องถิน และ ัการใช้พืชผักนานาชนิด มาใช้เลียงหมูเป็ นหลัก- ลดภาระการเลียงหมูของเกษตรกรเนืองจากไม่ตองทําความสะอาดพืนคอก ้- ลดมลภาวะของเสี ยจากการเลียงหมู “ไม่มีกลินเหม็น ไม่มีแมลงวัน” ไม่ทาลาย ํสิ งแวดล้อมในชุมชน- ได้ปุ๋ยอินทรี ย ์ สําหรับการปลูกพืช
 9. 9. เอกสารอ้างอิง• http://www.kasetchonnabot.com/node/234• http://www.clinictech.most.go.th/techlist/0214/agriculture/00000- 863.html

×