Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chuong 1 Tong quan ve hanh vi khach hang

4,494 views

Published on

Download bài giảng tại: tongbaohoang.hce.edu.vn
Chuong 1 gioi thieu tong quan ve hanh vi cua khach hang (bao gom ca khach hang ca nhan va to chuc), lich su ra doi phat trien cua mon hoc, tam quan trong va vai tro cua mon hoc doi voi hoat dong kinh doanh noi chung, marketng noi rieng cua doanh nghiep.
Chương 1 giới thiệu tổng quan về hành vi của khách hàng (bao gồm cả khách hàng cá nhân và tổ chức), lịch sử ra đời phát triển của môn học, tầm quan trọng và vai trò của môn học đối với hoạt động kinh doanh nói chung, marketng nói riêng của doanh nghiệp.

  • Bai giang hay
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here

×