AA
AA.indd 9AA.indd 9 9/22/10 11:05:00 AM9/22/10 11:05:00 AM
10 หนังสือ :: ศัพทคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสมัยใหม (ฉบับชาวบาน)
AA
AAC
ชื่อเต็มของ AAC คือ Advanced Audio Coding หมายถึง ...
เกียรติประถม สินรุงเรืองกุล... เรียบเรียง 11
AAสำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
access point
access point อานวา “แอก...
12 หนังสือ :: ศัพทคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสมัยใหม (ฉบับชาวบาน)
AA
ActiveX (อานที่ component เพิ่มเติม)
ActiveX อานวา ...
เกียรติประถม สินรุงเรืองกุล... เรียบเรียง 13
AAสำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
adapter
adapter อานวา “อะแดปเตอร” ใ...
14 หนังสือ :: ศัพทคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสมัยใหม (ฉบับชาวบาน)
AA
ADSL (อานที่ ISDN และ PSTN เพิ่มเติม)
ชื่อเต็มของ ADS...
เกียรติประถม สินรุงเรืองกุล... เรียบเรียง 15
AAสำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โทรศัพทไปพรอม ๆ กับเชื่อมตออินเทอร...
16 หนังสือ :: ศัพทคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสมัยใหม (ฉบับชาวบาน)
AA
หรือ Internet Provider) เชน TRUE และ TOT เปนตน ถาต...
เกียรติประถม สินรุงเรืองกุล... เรียบเรียง 17
AAสำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Aero
Aeroอานวา“แอโร”คือลูกเลนสามมิต...
18 หนังสือ :: ศัพทคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสมัยใหม (ฉบับชาวบาน)
AA
AGP (อานที่ PCI, PCI-Express 1x และ PCI-Express 16x ป...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ศัพท์คอมพิวเตอร์

4,736 views

Published on

ศัพท์คอมพิวเตอร์

  1. 1. AA AA.indd 9AA.indd 9 9/22/10 11:05:00 AM9/22/10 11:05:00 AM
  2. 2. 10 หนังสือ :: ศัพทคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสมัยใหม (ฉบับชาวบาน) AA AAC ชื่อเต็มของ AAC คือ Advanced Audio Coding หมายถึง มาตรฐานไฟลเพลงประเภท หนึ่งที่ใชเทคโนโลยีบีบอัดดวยคาบิตเรตที่สูง 576 กิโลบิตตอวินาที (Kbps) ถือวามีคุณภาพสูงกวา ไฟลเสียงmp3ทั่วไปนอกจากนั้นยังรองรับระบบเสียงแบบ5.1แชนเนลเทียบเคียงกับระบบเสียง Dolby ซึ่งมาตรฐานไฟลเสียงชนิด AAC นี้ถูกใชบนเครื่องฟงเพลง iPod ครั้งแรก อนึ่ง เมื่อตองการถายโอนเพลงของศิลปนนักรองจากแผนซีดีทั่วไปเก็บในเครื่องฟงเพลง iPodและiPhoneไดนั้นในเครื่องคอมพิวเตอรจะตองมีโปรแกรมiTunesอยูดวยโปรแกรมดังกลาว ใชสำหรับแปลงฟอรแมต (format) เพลง audio ในแผนซีดีเพลงใหเปนเพลงในรูปแบบไฟล AAC เสียกอน กอนถายโอนลงในเครื่องฟงเพลง iPod และ iPhone ดังกลาวตอไป Access Access อานวา “แอกเซส” ในที่นี้หมายถึงโปรแกรมฐานขอมูล ชื่อเต็มของโปรแกรม ดังกลาวคือ Microsoft Access อานวา “ไมโครซอฟทแอกเซส” แตมักเรียกสั้น ๆ วาโปรแกรม Access เปนโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับใชจัดทำฐานขอมูล เปนผลิตภัณฑของบริษัทไมโครซอฟท ออกสูตลาดในป1992โปรแกรมดังกลาวถูกรวมไวในชุดMicrosoftOfficeรวมกับโปรแกรมWord, Excel และ PowerPoint เปนตน หมายเหตุ : access ในความหมายอื่นที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร เชน การเขาถึงขอมูล ก็ใชคำศัพทaccessยกตัวอยางนักเขียนโปรแกรมคนหนึ่งพูดวา“ใชเวลาaccessขอมูลทั้งหมดนาน 5 วินาที” accessories accessories อานวา “แอกเซสซอรี” แปลตรงตัวหมายถึง “สวนประกอบ/เครื่องมือ เพิ่มเติม” แตในทางคอมพิวเตอรมีความหมายไดสองประการ คือ • ความหมายแรก หมายถึง อุปกรณเสริม เพื่อชวยใหการใชงานคอมพิวเตอรสะดวก สบายยิ่งขึ้น เชน เมาส แผนรองเมาส การดรีดเดอร และฮารดดิสกแบบติดตั้งภายนอก (external) หรือแมแตกระเปาที่ใชเก็บเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกก็ถือเปน accessories ไดเชนกัน • ความหมายที่สอง หมายถึง เครื่องมือหรือโปรแกรมเล็ก ๆ ที่มีมากับระบบปฏิบัติการ เชนเครื่องมือDiskDefragmenterที่ใชจัดระเบียบไฟลในฮารดดิสกและเกมสตางๆที่มีมาในระบบ ปฏิบัติการวินโดวส เปนตน AA.indd 10AA.indd 10 9/22/10 11:05:00 AM9/22/10 11:05:00 AM
  3. 3. เกียรติประถม สินรุงเรืองกุล... เรียบเรียง 11 AAสำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย access point access point อานวา “แอกเซสพอยต” ในแวดวงผูใชเครื่องคอมพิวเตอรแมคอินทอช เรียก access point วา base station หมายถึง อุปกรณที่ทำหนาที่กระจายสัญญาณใหแกเครื่อง คอมพิวเตอร หรือเครื่องพีดีเอ ที่มีชิปสัญญาณไรสาย (Wireless LAN, WLAN, AirPort) ติดตั้งอยู ในเครื่องพรอมแลวอุปกรณaccesspointชวยใหการสื่อสารผานทางเครือขายไรสายไมวาจะเปน อินเทอรเน็ตไรสาย หรือการเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรหลายเครื่องเปนวงแลน (เน็ตเวิรก) ภายใน องคกร ก็ลวนแตตองใชอุปกรณ access point เปนสื่อกลางหรือศูนยกลางของการเชื่อมตอแบบ ไรสายดังกลาว เราอาจพบอุปกรณ access point ไดที่รานกาแฟชื่อดัง ภายในสนามบิน และตาม ตัวอาคารสถานศึกษา เปนตน ถาภายในตัวอาคารมีพื้นที่กวางใหญ อาจมีอุปกรณ access point หลายตัวชวยกันกระจายสัญญาณไรสายใหครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด คุณสมบัติของอุปกรณ access point มีความเร็วในการรับสงขอมูล หรือมีแบนดวิดท (bandwidth) ตั้งแต 11 กิกะบิตตอวินาที (พบในรุนเกา) ไปจนถึง 54 และ 270 กิกะบิตตอวินาที ทำงานที่ยานความถี่สัญญาณวิทยุ 2.4 และ 5.0 กิกะเฮิรตซ ครอบคลุมพื้นที่บริการตอ access point หนึ่งตัวไมเกิน 100 เมตร เมื่อซื้ออุปกรณ access point มาทำเปนตัวกระจายสัญญาณ ไรสายภายในอาคารหรือใชตอเครื่องคอมพิวเตอรเปนเครือขายไรสายขอใหทำความเขาใจมาตรฐาน ไรสายที่มีมากับอุปกรณ access point ดวย ซึ่งพอสรุปไดดังนี้ • IEEE 802.11b เปนมาตรฐานไรสายแบบแรกที่ยังคงนิยมใชกันอยู มีความเร็วสูงสุด ในการถายโอนขอมูลที่ 11 เมกะบิตตอวินาที (Mbps) ใชคลื่นความถี่สงสัญญาณไรสายผานทาง ตัวกลางอากาศที่2.4กิกะเฮิรตซ(GHz)และสามารถสงคลื่นสัญญาณไรสายภายในรัศมีประมาณ 35-100 เมตร (มาตรฐานไรสาย IEEE 802.11a ในปจจุบันเลิกใชแลว เนื่องจากมีปญหาในการ ทำงานรวมกันกับอุปกรณ ไมครอบคลุม เพราะรัศมีของสัญญาณคอนขางสั้น) • IEEE 802.11g เปนมาตรฐานไรสายที่ไดรับความนิยมสูง (ขณะกำลังเขียนหนังสือเลม นี้อยู) มีความเร็วสูงสุดในการถายโอนขอมูลที่ 54 เมกะบิตตอวินาที ใชคลื่นความถี่สงสัญญาณ ไรสายผานตัวกลางอากาศที่ 2.4 กิกะเฮิรตซ และสามารถสงคลื่นสัญญาณไรสายภายในรัศมี ประมาณ 35-100 เมตร นอกจากนั้น มาตรฐานนี้สามารถทำงานรวมกับมาตรฐาน IEEE 802.11b ที่มีอยูในอุปกรณอื่น ๆ ไดอีกดวย •IEEE802.11nเปนมาตรฐานไรสายที่มาแทนมาตรฐานแบบIEEE802.11bและIEEE 802.11g เนื่องจากมีความเร็วในการถายโอนขอมูล หรือมีแบนดวิดทมากกวาแบบ b และ g ประมาณ 5 เทา และมีรัศมีทำงานไกลกวามาตรฐาน b และ g ประมาณ 2 เทา แตยังคงใชคลื่น ความถี่เดิมคือ2.4และ/หรือ5.0กิกะเฮิรตซปจจุบัน(ขณะกำลังเขียนหนังสือเลมนี้อยู)มาตรฐาน IEEE 802.11n มีอยูในเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกทุกรุน เชน โนตบุกรุนที่ใชซีพียูของอินเทลภายใต เทคโนโลยี Centrino 2 หรือรุนที่สูงกวา AA.indd 11AA.indd 11 9/22/10 11:05:00 AM9/22/10 11:05:00 AM
  4. 4. 12 หนังสือ :: ศัพทคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสมัยใหม (ฉบับชาวบาน) AA ActiveX (อานที่ component เพิ่มเติม) ActiveX อานวา “แอ็กทิฟเอกซ” เปนผลิตภัณฑของบริษัทไมโครซอฟท เปนเทคโนโลยี แบบ Object-Oriented Programming (OOP) ที่เปนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุภายใตสภาพ แวดลอมของ ActiveX โปรแกรมที่เขียนไดนั้นจัดเปน component ที่สามารถนำไปใชไดกับทุก แพลตฟอรม เชน บนระบบปฏิบัติการวินโดวส และแมคโอเอส โดยที่ component รูจักภายใตชื่อ ActiveX Control ซึ่งถือเปนวัตถุ (object) ที่ใชงานบนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) เชน โปรแกรม C#, Visual Basic และ Visual FoxPro เปนตน ถาเครื่องคอมพิวเตอรของคุณใชระบบปฏิบัติการวินโดวสลองคนหาไฟลนามสกุล.OCX ดูไฟลนามสกุลดังกลาวเปนเรื่องราวเกี่ยวกับActiveXและActiveXControlที่ใชในการลิงกและฝง เรียกวาObjectLinkingandEmbeddingControlใชตัวยอ OLEsในปจจุบันสามารถใชActiveX Control บนระบบปฏิบัติการวินโดวสไดทุกรุน นอกจากนั้น ยังใชไดบนระบบปฏิบัติการแมคโอเอส บนเครื่องแมคอินทอช และบนระบบยูนิกซไดอีกดวย activate activate อานวา “แอ็กทิเวต” เปนการทำใหหนาตาง (เชน หนาตางโฟลเดอร) ที่เปดคาง อยูบนหนาจอเดสกท็อป พรอมเขาสูสถานะทำงาน โดยคลิกที่สวนใดสวนหนึ่งของหนาตางนั้น หรือคลิกที่ไทเทิลบาร (titlebar) เปนตน Acrobat Reader Acrobat Reader อานวา “แอโครแบต รีดเดอร” เปนโปรแกรมที่ใชเปดไฟลงานเอกสาร นามสกุล .PDF ไฟลนามสกุลดังกลาวสามารถเปดอานไดทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชระบบ ปฏิบัติการวินโดวส, แมคโอเอส และยูนิกซ เราสามารถเปดอานเอกสารผานทางหนาจอโปรแกรม Acrobate Reader เหมือนเชนเปดอานหนังสือ แตอานไดอยางเดียวไมสามารถแกไขรายละเอียด ของไฟลที่กำลังเปดอานอยูนั้น เอกสารที่สรางมาจากโปรแกรมดังกลาวสามารถสงทางอีเมลได สะดวก เนื่องจากขนาดของไฟลไมโตเทากับไฟลเอกสารตนฉบับเดิม (กอนแปลงเปนไฟล PDF) หมายเหตุ : ไฟลเอกสารตนฉบับเดิมหมายถึงไฟลเอกสารที่ทำขึ้นจากโปรแกรมอื่น เชน ทำจากโปรแกรม Microsoft Word, Adobe InDesign และ Adobe PageMaker เปนตน อนึ่ง โปรแกรม Acrobat Reader เปนของบริษัทอะโดบี ชื่อเต็มคือ Adobe Acrobat Reader คำวา Acrobat แปลตรงตัววา “ผูปรับใหเขากับสถานการณ” AA.indd 12AA.indd 12 9/22/10 11:05:01 AM9/22/10 11:05:01 AM
  5. 5. เกียรติประถม สินรุงเรืองกุล... เรียบเรียง 13 AAสำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย adapter adapter อานวา “อะแดปเตอร” ในที่นี้หมายความถึง อุปกรณชารจแบตเตอรี่ของเครื่อง คอมพิวเตอรโนตบุก ถาจะวาไปแลว adapter เปรียบไดกับพาวเวอรซัปพลายที่อยูภายในเคสของ เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะนั่นเอง หรือเปรียบไดกับหมอแปลงไฟฟาที่ทำหนาที่แปลงไฟฟากระแส สลับ (Alternating Current [AC]) ไปเปนไฟฟากระแสตรง (Direct Current [DC]) adapterอาจเขียนเปน AC-adapter(AdditionalAC-adapter)หรือPowerconnector หรือ DC-in connector ก็ได อุปกรณชารจแบตเตอรี่มีคาความตางศักยที่ 100-240 โวลต ที่ความถี่ 50 กับ 60 เฮิรตซ ใชระบบไฟแบบ 100-240 โวลต, 50-60 เฮิรตซ (เมืองไทยใชระบบไฟแบบ 220- 240 โวลต, 50 เฮิรตซ) Admin Admin อานวา “แอดมิน” หมายถึง ผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอร หรือชื่อบัญชีของ ผูปฏิบัติงาน ที่เปนผูดูแลเครื่องคอมพิวเตอร ชื่อเต็มของ Admin คือ Administrator Address Book AddressBookโปรแกรมจัดการรายชื่อcontactที่เรามีรายชื่อที่จะติดตอดวยโปรแกรม ดังกลาวมีมากับระบบปฏิบัติการอยูแลว เชน มีมากับระบบปฏิบัติการ Windows 7 บนเครื่องพีซี และระบบปฏิบัติการ Mac OS X Leopard บนเครื่องแมคอินทอช เปนตน Adobe Adobe อานวา “อะโดบี” ในที่นี้หมายถึงบริษัทผูผลิตซอฟตแวรคอมพิวเตอรชั้นนำของ โลก ตั้งอยูที่มลรัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา กอตั้งเมื่อ ค.ศ. 1982 คำวา Adobe แปลวา ดินเหนียวที่ใชในงานปนรูปหรือแบบศิลปะ อนึ่ง ถาซื้อที่ชารจแบตเตอรี่ เลียนแบบมาใช อาจทำใหเกิดกระแส ไฟฟากระชาก เพราะที่ชารจแบตเตอรี่ที่ ไมไดมาตรฐานมักไมมีวงจรปองกันการ กระชากไฟฟาเขา (EMC filter) อาจสง ผลเสียตอเมนบอรดของเครื่องคอม- พิวเตอรโนตบุกได ACAdapter ACCable DCOutputCable DCPowerJack AA.indd 13AA.indd 13 9/22/10 11:05:01 AM9/22/10 11:05:01 AM
  6. 6. 14 หนังสือ :: ศัพทคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสมัยใหม (ฉบับชาวบาน) AA ADSL (อานที่ ISDN และ PSTN เพิ่มเติม) ชื่อเต็มของ ADSL คือ Asymmetric Digital Subscriber Line หมายถึง เทคโนโลยีรับสง ขอมูลความเร็วสูงบนเครือขายอินเทอรเน็ต (หรือบนระบบแลน) ผานทางสายโทรศัพทความเร็วสูง เมื่ออินเทอรเน็ตความเร็วสูงADSLเขามาแทนที่การเชื่อมตออินเทอรเน็ตผานทางโมเด็ม 56K พบวา เทคโนโลยี ADSL ไดรับความนิยมอยางรวดเร็ว เนื่องจากมีความเร็วในการดาวนโหลด ขอมูลเปนไปอยางรวดเร็ว (เชน สูงสุดถึง 8 เมกะบิตตอวินาที) ซึ่งเร็วกวาอินเทอรเน็ตที่เชื่อมตอ ดวยโมเด็มรุนเกา 56K (แบบแอนะล็อก) อยูประมาณ 140 เทาเลยทีเดียว จุดเดนของ ADSL คือ มีการแยกชองสัญญาณระหวางสัญญาณโทรศัพทกับระบบADSLออกจากกันเราจึงสามารถใชสาย ตัวอยางซอฟตแวรหลักของ Adobe ที่มีฐานผูใชแพรหลายทั่วโลก • Adobe Photoshop โปรแกรมแตงภาพและออกแบบงานกราฟกตาง ๆ ที่เปนภาพนิ่ง เปนโปรแกรมยอดนิยมสูงสุดของบริษัท Adobe ก็วาได ผูใชคอมพิวเตอรมักรูจักโปรแกรมนี้ดี เมื่อใชคอมพิวเตอรไปสักระยะหนึ่ง ก็มักจะหัดลองใชใหเปน เนื่องจากมีประโยชนในการตกแตง ภาพถายดิจิทัล ซึ่งการใชกลองดิจิทัลถายภาพถือเปนกิจกรรมที่เขาถึงเกือบจะทุกกลุมคน หมายเหตุ : ทานสามารถใชโปรแกรม GIMP (GNU Image Manipulation Program) ตกแตงภาพแทนโปรแกรมAdobePhotoshopไดเนื่องจากมีคุณสมบัติคลายกันอีกทั้งดาวนโหลด ใชฟรีอีกดวย ใชไดทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรพีซีและแมคอินทอช •AdobeIllustratorโปรแกรมออกแบบรูปภาพภาพลายเสนภาพการตูนตัวอักษรและ การทำเอฟเฟกตตามจินตนาการ •AdobeInDesignโปรแกรมใชในงานออกแบบตนฉบับสื่อสิ่งพิมพเชนตนฉบับหนังสือ (หนังสือเลมนี้ใชโปรแกรม Adobe InDesign จัดทำตลอดทั้งเลม) และนิตยสาร เปนตน • Adobe Acrobat โปรแกรมที่ใชสรางไฟลและอานไฟลในรูปแบบไฟล PDF •AdobePremiereโปรแกรมสำหรับใชตัดตอวิดีโอภาพยนตรเหมาะกับงานที่มีทั้งเสียง ภาพ และเอฟเฟกตตาง ๆ นิยมใชอยางกวางขวางในแวดวงสื่อสารมวลชน • Adobe Dreamweaver โปรแกรมที่ใชออกแบบหนาจอเว็บเพจ เพื่อทำเปนเว็บไซต ไปแขวนไวบนเครือขายอินเทอรเน็ต ใหผูคนทั่วโลกเปดเขาไปเยี่ยมชมได นอกจากนั้น ยังมีโปรแกรมอื่น ๆ อีก เชน Adobe Lightroom ใชกับงานตกแตงภาพ เหมาะกับชางภาพมืออาชีพ และโปรแกรม Adobe Flash Player ใชกับงานเขียนสื่อมัลติมีเดีย ที่เกี่ยวกับแอนิเมชันและการทำอินเตอรแอ็กทิฟบนหนาเว็บเพจ เปนตน AA.indd 14AA.indd 14 9/22/10 11:05:01 AM9/22/10 11:05:01 AM
  7. 7. เกียรติประถม สินรุงเรืองกุล... เรียบเรียง 15 AAสำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โทรศัพทไปพรอม ๆ กับเชื่อมตออินเทอรเน็ตในเวลาเดียวกันได แตถาทองอินเทอรเน็ตผานโมเด็ม 56K(ยอนไปประมาณพ.ศ.2540-2544)หรือระบบISDNจะไมสามารถยกหูโทรศัพทไดเพราะไม ไดแยกชองสัญญาณออกจากกัน จึงทำใหอินเทอรเน็ตหลุด นอกจากนั้น ยังไมตองเสียคาใชจาย ในการหมุนโมเด็ม เนื่องจากมีการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตอยูตลอดเวลานั่นเอง ความสะดวกสบายจากการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ADSL 1. สามารถพูดคุยโทรศัพทไปพรอม ๆ กับทองอินเทอรเน็ตดวยสายโทรศัพทเสนเดียวกัน และไมมีปญหาเรื่องสายโทรศัพทไมวาง 2. เปนการเชื่อมตออินเทอรเน็ตความเร็วสูง ชวยใหสะดวกรวดเร็วในการใชอินเทอรเน็ต เชนดาวนโหลดไฟลขนาดใหญไดรวดเร็วชมคลิปวิดีโอที่ไดอารมณเหมือนชมรายการสดและชวยให รวดเร็วในการเปดหนาจอเว็บเพจที่มีความเปนกราฟกสูงไดอยางไมหนวงชาเหมือนในอดีต 3.เปนการเชื่อมตออินเทอรเน็ตคางไวไดตลอดเวลาโดยไมมีผลตอคาใชจายเรื่องairtime และไมเสียคาหมุนโทรศัพท เนื่องจากระบบ ADSL เปนการเสียคาใชจายครั้งแรกครั้งเดียว 4.ไมตองloginและ/หรือlogon/logoffเหมือนเชนการทองอินเทอรเน็ตระบบเกากลาวคือ เพียงแตนำหัวเสียบอินเทอรเน็ตเขาที่ชองเชื่อมตอที่เครื่องคอมพิวเตอรก็เทากับวาเครื่องอยูใน สถานะออนไลนทันที 5. สายสัญญาณADSLมีความเปนอิสระไมมีการแชรใชงานกับใครจึงมีความนาเชื่อถือ และมีความปลอดภัยสูง การทำงานของ ADSL มีหลักการพอสังเขปงาย ๆ ดังนี้ สายโทรศัพทพื้นฐานที่ใชทำมาจากโลหะทองแดง ทำใหมี Bandwidth สูง ใหสามารถ แบงยานความถี่นี้ออกเปนสวน ๆ เพื่อใชงานแบบ FDM (Frequency Division Multiplex) ได กลาวคือ เปนเทคนิคการแบงชองสัญญาณออกเปนหลายชอง ในแตละชองสัญญาณนั้นมีความถี่ แตกตางกันไป จึงทำใหเกิดมี Bandwidth ที่ยานความถี่ตาง ๆ ดังนี้ 1. ยานความถี่ขนาดไมเกิน 4 กิโลเฮิรตซ ถูกนำมาใชในเรื่องที่เกี่ยวกับสัญญาณเสียง (Voice) กับสัญญาณ FAX 2. ยานความถี่ที่สูงกวาในขอ 1 ถูกสำรองสำหรับใชรับสงขอมูลเปนการเฉพาะ ซึ่งมีอยู ดวยกันหลายหลายยานความถี่ เชน ชองสัญญาณสำหรับใชดาวนโหลดขอมูล ตรงนี้เองที่ผูทอง อินเทอรเน็ตตองการเปนที่สุด เนื่องจากอดีตที่ผานมานั้น เมื่อตองการดาวนโหลดไฟลขอมูลใด ๆ จะเสียเวลารอคอยนานนับชั่วโมง (แมแตครึ่งคืนก็เคยมีมาแลว) และอัปโหลดขอมูล เปนตน คุณอาจสงสัยวาการจะขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงADSLนั้นจะตองทำอยางไร ทางออกที่สะดวกที่สุดใหปรึกษาผูใหบริการโทรศัพทพื้นฐานที่คุณใชบริการอยู(เรียกวาProvider) AA.indd 15AA.indd 15 9/22/10 11:05:01 AM9/22/10 11:05:01 AM
  8. 8. 16 หนังสือ :: ศัพทคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสมัยใหม (ฉบับชาวบาน) AA หรือ Internet Provider) เชน TRUE และ TOT เปนตน ถาตอบตกลงตองการใชบริการ ทางผูให บริการจะมาติดตั้งใหคุณที่บาน อุปกรณหลักที่มีมาติดตั้งในบานของคุณ คือโมเด็มที่เปนระบบ ADSL (เรียก ADSL Modem) ที่เสียบเขากับอุปกรณ Splitter (หรือ Filter) ซึ่งมีลักษณะคลายกับ เตาเสียบสายโทรศัพทบาน ที่อุปกรณดังกลาวมีชองสัญญาณอยูดวยกัน 2 ชอง ชองแรกใชเสียบ สายโมเด็มและชองที่เหลือใชเสียบสายโทรศัพทพื้นฐานที่คุณมีอยูแลวที่บานจากการมีชองสัญญาณ 2ชองดังกลาวนี่เองจึงทำใหเราสามารถทองอินเทอรเน็ตไปพรอมๆกับรับสาย/โทรออกโทรศัพทได โดยที่สัญญาณอินเทอรเน็ตไมหลุดก็เพราะมีการแยกชองสัญญาณไว2ชองนั่นเองและอุปกรณอื่น ที่ตองมีอีกคือการดเน็ตเวิรก (ผูใหบริการเปนผูบริการใหแกคุณเอง) อยางไรก็ตามอินเทอรเน็ตความเร็วสูงADSLอาจมีขอจำกัดในบางกรณีเชนความลาชา ในการเปดหนาเว็บเพจของเว็บไซตที่คุณเปดเยี่ยมชมเปนประจำในบางเวลารูสึกเชื่องชามากบาง ก็ใชเวลาดาวนโหลดไฟลจากอินเทอรเน็ตนานมาก เหตุเปนเพราะปญหาสัญญาณที่อาจเกิดจาก มีผูใชอินเทอรเน็ตพรอมกันเปนจำนวนมากในเวลานั้น ๆ นอกจากนั้น อาจมีปญหามาจากโมเด็ม ADSLที่คุณใชมีประสิทธิภาพ/คุณภาพไมดีพอก็ไดหรือเกิดจากการรบกวนจากเครื่องใชไฟฟาอื่น ที่อยูในบริเวณนั้น เปนตน ADSL Modem (PSTN)Public Switched Telephone Network Internet Analog Phone Rack Mounted ADSL Modem Central Office Voice Switch Central Office Data Switch Intern LocalCarrierCentralOffice rierCen HOME 6 หนังสือ :: ศัพทคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสมัยใหม (ฉ ผังการทำงานเทคโนโลยีรับสงขอมูลความเร็วสูง บนเครือขายอินเทอรเน็ต ADSL PSTN AA.indd 16AA.indd 16 9/22/10 11:05:01 AM9/22/10 11:05:01 AM
  9. 9. เกียรติประถม สินรุงเรืองกุล... เรียบเรียง 17 AAสำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย Aero Aeroอานวา“แอโร”คือลูกเลนสามมิติที่มีมากับWindowsVistaและWindows7(หรือ รุนที่สูงกวา)ลูกเลนนี้มาพรอมความโปรงใสเมื่อเปดหนาตางโฟลเดอร กลาวคือความโปรงใสตัดกับ พื้นที่หนาจอเดสกท็อปคลายกับมองผานทะลุกระจกใสเรียกวาtransparentglassความเปนAero แบบ transparent glass แมดูสวยงาม แตถาใชเครื่องคอมพิวเตอรสเปกต่ำ จะมีสวนทำใหเครื่อง ทำงานหนวงชา สิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่ และชิปกราฟกทำงานหนักอีกดวย Aero Shake Aero Shake อานวา “แอโรเชก” เปนคุณสมบัติที่พบบนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ที่ใชจัดระเบียบสิ่งตาง ๆ ที่อยูบนเดสกท็อปอยางรวดเร็ว โดยการยอหนาตางที่ไมใชงานลง เก็บบนแถบทาสกบาร แตใหแสดงแตเฉพาะหนาตางที่ตองการใชเทานั้น เหมาะกับผูใชที่ชอบเปด หลายหนาตางทำงานพรอมกัน จะไดไมเสียเวลายอหนาตางทีละหนาตาง วิธีการใช Aero Shake ทำโดยคลิกเมาสคางไวบนแถบไทเทิลบารของหนาตางที่ตองการ แลวเขยาเมาส พบวา หนาตางที่ เหลือทั้งหมดถูกยอลงเก็บบนแถบทาสกบารทันที แตถาตองการใหแสดงหนาตางบนหนาจอ เดสกท็อปทั้งหมดอีกครั้ง ใหคลิกเมาสคางบนแถบไทเทิลของหนาตางที่กำลังเปดคางอยู หรือ หนาตางที่กำลังactiveอยูจากนั้นเขยาเมาสไปมาหนาตางที่ถูกยออยูบนแถบทาสกบารก็จะกลับ มาแสดงบนหนาจอเดสกท็อปดังเดิม หมายเหตุ : การยอหนาตางทั้งหมดที่แสดงบนหนาจอเดสกท็อปใหเล็กที่สุด และ/หรือ ใหแสดงหนาตางทั้งหมดอีกครั้ง ใหกดปุม Windows+D แทนการใช Aero Shake ขางตนได After Effect After Effect อานวา “อาฟเตอร เอฟเฟกต” เปนชื่อโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในงาน ทางดาน video composite หรืองานซอนภาพวิดีโอ (ภาพเคลื่อนไหว) นอกจากนั้น ยังใชกับงาน ตกแตงหรือทำเอฟเฟกตพิเศษใหกับรูปภาพ อาจเปรียบโปรแกรม After Effect ไดกับโปรแกรม AdobePhotoshopก็วาไดเพียงแตเปลี่ยนจากการทำงานภาพนิ่งมาเปนภาพเคลื่อนไหว(motion graphic)ผูใชมีพื้นฐานโปรแกรมAdobePhotoshopมากอนก็จะสามารถใชโปรแกรมAfterEffect ไดงายยิ่งขึ้น ความโดดเดนของโปรแกรมดังกลาวไดรับความนิยมในงานตัดตอภาพยนตร งาน โทรทัศนเชนการบันทึกเสียง,การทำเสียงพากย,การใสดนตรีประกอบ,การทำตัวอักษรเคลื่อนไหว และการซอนภาพ เปนตน โปรแกรมดังกลาวเปนของบริษัทอะโดบี (Adobe) AA.indd 17AA.indd 17 9/22/10 11:05:02 AM9/22/10 11:05:02 AM
  10. 10. 18 หนังสือ :: ศัพทคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสมัยใหม (ฉบับชาวบาน) AA AGP (อานที่ PCI, PCI-Express 1x และ PCI-Express 16x ประกอบดวย) ชื่อเต็มของAGPคือAcceleratedGraphicsPortพัฒนาขึ้นโดยบริษัทอินเทลเปนระบบ กราฟกความเร็วสูงที่มีความซับซอนที่สามารถแสดงผลไดอยางรวดเร็ว เชน ภาพเคลื่อนไหวแบบ สามมิติ เปนตน สล็อต AGP พบบนเมนบอรดเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ ใชเสียบการดกราฟกหรือ การดจอ(บางก็เรียกการดวีจีเอ)ลงไปโดยทั่วไปการดกราฟกที่หนวยความจำแรมมากและที่มีสเปก สูงก็ยิ่งมีราคาแพง บางรุนราคาแพงหลายหมื่นบาท หรืออาจแพงระดับหลักแสนบาทเลยทีเดียว เปรียบเทียบระหวางสล็อต AGP กับสล็อต PCI Express สืบเนื่องจากการดจอในปจจุบันมีการพัฒนาใหมีความสามารถในการประมวลผลที่ รวดเร็วมากการดจอรุนที่ออกแบบมาสำหรับงานหนักเชนเกมสสามมิติงานตัดตอภาพยนตรและ งานกราฟก การดจอเหลานี้ตองการพลังงานหลอเลี้ยงสูง อีกทั้งคายความรอนออกมามากอีกดวย ดังนั้น การดจอที่สเปกสูงจะตอสายไฟจากแหลงจายไฟเพิ่ม เนื่องจากสล็อต AGP ตอบสนองไม เพียงพอ เพราะจายไฟไดเพียงประมาณ 25 วัตตเทานั้น ในขณะที่การดจอรุนใหมที่สเปกสูงตอง การพลังงานประมาณ50-100วัตตจากที่กลาวจึงทำใหความสำคัญของสล็อตAGPบนเมนบอรด มีจุดดอยเหตุนี้เองที่ผูผลิตเมนบอรดไดพัฒนาสล็อตPCIExpressขึ้นมาแทน เพราะสล็อตดังกลาว สามารถจายไฟไดมากถึง 75 วัตต นอกจากนั้น สล็อต PCI Express มีความสามารถในการรับสง ขอมูลไดเร็วสูงสุด4กิกะไบตตอวินาทีในขณะที่สล็อตAGPทำไดเพียง 2.1กิกะบิตตอวินาทีเทานั้น จึงทำใหเกิดปญหาคอขวดขึ้นของขอมูลในกระบวนการประมวลผลกราฟกดังนั้นการติดตั้งการดจอ ที่ออกแบบมาใหติดตั้งลงบนสล็อต PCI Express จึงชวยลดปญหาคอขวดดังกลาวได แตที่สำคัญ ไปกวานั้นก็คือประสิทธิภาพของสล็อตPCIExpressสามารถทำใหผูพัฒนาฮารดแวร(เชนการดจอ) สามารถเติมใสเทคโนโลยีใหม ๆ ลงไปเพื่อทำใหการดจอมีความรอนแรงตอการตอบสนองงาน กราฟกไดเต็มที่ จากเหตุผลนี้เอง ที่ทำใหสล็อต AGP ในปจจุบันลดความสำคัญลงไป เมนบอรดรุนประหยัดอาจไมมีสล็อตAGPหลายคนอาจสงสัยวาแลวเราจะมองเห็นการ แสดงผลบนหนาจอไดอยางไร ถาไมมีสล็อต AGP ใหเสียบการดจอ ตอบวาผูผลิตเมนบอรดได ติดตั้งชิปแสดงผลที่เมนบอรดโดยตรงเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสชิ้นเล็กๆเรียกวาVGAonboard เพื่อใชแสดงผลบนหนาจอแทนการใชการดจอ แตถาชิปดังกลาวเกิดเสียขึ้นมา นั่นก็แปลวาเครื่อง คอมพิวเตอรใชงานไมไดเพราะบนเมนบอรดไมมีสล็อตAGPใหเสียบการดจอเวนเสียแตวามีสล็อต PCI Express วางอยู ตามปกติบนเมนบอรดมีสล็อต AGP เพียงแถวเดียว ถาซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพีซีตั้งโตะ ขอใหใสใจสเปกเมนบอรดดวยเชนดูวามีสล็อตAGPและมีสล็อตPCIExpressหรือไมและดูดวย วา ที่สล็อต AGP รองรับการดจอที่ความเร็วเทาใด เชน ระบุ 4X หรือ 8X เปนตน ตัวเลขนี้เปนการ แสดงความเร็วของสล็อต AGP เมื่อซื้อการดจอ ใหพิจารณาที่ตัวเลขความเร็วของการดจอให AA.indd 18AA.indd 18 9/22/10 11:05:02 AM9/22/10 11:05:02 AM

×