A-Z
_13-06(001-116)P4.indd 1 7/3/13 10:52 AM
2
พจนานุกรมศัพท์ คำ�อธิบายศัพท์ อังกฤษ–ไทย
สำ�หรับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
A
Absolute advantage	 การได้เปรียบสมบูรณ์ อ...
3
พจนานุกรมศัพท์ คำ�อธิบายศัพท์ อังกฤษ–ไทย
สำ�หรับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
Administrative barrier	 อุปสรรคทางการบริหาร...
4
พจนานุกรมศัพท์ คำ�อธิบายศัพท์ อังกฤษ–ไทย
สำ�หรับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
Antitrust (antimonopoly) 	 กฎหมายป้องกันการ...
5
พจนานุกรมศัพท์ คำ�อธิบายศัพท์ อังกฤษ–ไทย
สำ�หรับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ASEAN Economic	 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Comm...
6
พจนานุกรมศัพท์ คำ�อธิบายศัพท์ อังกฤษ–ไทย
สำ�หรับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
Automated trade	 การใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อกา...
7
พจนานุกรมศัพท์ คำ�อธิบายศัพท์ อังกฤษ–ไทย
สำ�หรับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
Balance-of-payments	 ดุลการช�ำระเงินแบบเกิน...
8
พจนานุกรมศัพท์ คำ�อธิบายศัพท์ อังกฤษ–ไทย
สำ�หรับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
Biculturalism	 การที่มีลักษณะเหมือนเป็นคนสอ...
9
พจนานุกรมศัพท์ คำ�อธิบายศัพท์ อังกฤษ–ไทย
สำ�หรับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
Bimetallic currencies	 ระบบที่ใช้เงินตราจาก...
10
พจนานุกรมศัพท์ คำ�อธิบายศัพท์ อังกฤษ–ไทย
สำ�หรับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
Business process 	 การมอบงานด้านกระบวนการท...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

9789740331261

802 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
802
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

9789740331261

 1. 1. A-Z _13-06(001-116)P4.indd 1 7/3/13 10:52 AM
 2. 2. 2 พจนานุกรมศัพท์ คำ�อธิบายศัพท์ อังกฤษ–ไทย สำ�หรับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ A Absolute advantage การได้เปรียบสมบูรณ์ อธิบายว่าประเทศ แต่ละประเทศควรจะผลิตสินค้าที่ตนมี ความช�ำนาญเป็นพิเศษ และน�ำสินค้านั้นไป แลกกับสินค้าที่ตนผลิตไม่ได้หรือผลิตได้ใน ราคาที่สูงกว่า Acceptable Quality Level ระดับคุณภาพเพื่อการยอมรับ (AQL) Accommodative stance ระดับที่ยอมรับในการรับผิดชอบต่อสังคม Accounting exposure ความเสี่ยงทางการบัญชี Acculturation การผสมผสานทางวัฒนธรรม Acquired advantage ความได้เปรียบที่ต้องสร้างขึ้นมา Acquisition การเข้าถือสิทธิ์ หรือการซื้อกิจการ Active expansion การขยายตัวเชิงรุก Ad hoc strategy กลยุทธ์การกระจายและรวมอ�ำนาจแบบ คละกัน Ad valorem duty/tax/tariff พิกัดภาษีศุลกากรคิดเป็นร้อยละของมูลค่า สินค้า เช่น ร้อยละ 5 ของราคาสินค้า Adaptation การปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพท้องที่ หรือ เรียกกันว่า Localization Adaptation approach วิธีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม _13-06(001-116)P4.indd 2 7/3/13 10:52 AM
 3. 3. 3 พจนานุกรมศัพท์ คำ�อธิบายศัพท์ อังกฤษ–ไทย สำ�หรับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ Administrative barrier อุปสรรคทางการบริหาร เช่น การที่รัฐบาล ของประเทศผู้น�ำเข้าสร้างกฎเกณฑ์เพื่อ ท�ำให้เกิดความยุ่งยากต่อผู้ส่งออก Administrative delay ความล่าช้าในการบริหาร Advance payment การช�ำระเงินล่วงหน้า Advising bank ธนาคารของผู้ส่งออกหรือผู้รับเงิน Aesthetics สุนทรียภาพ Agency ตัวแทน Agreements on ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทาง Trade-Related Aspects of ปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า Intellectual Property Rights (TRIPS) Allocative mechanism กลไกการจัดสรรทรัพยากรการผลิต Anarchism อนาธิปไตย หรือระบอบสังคมนิยมที่ไร้ ความสูงต�่ำทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม Andean Community การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ (ANCOM) อเมริกาใต้ Antidumping การตอบโต้การทุ่มตลาด Antidumping Duty (AD) มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด Antidumping laws กฎหมายตอบโต้การทุ่มตลาด Antiglobalization การต่อต้านโลกาภิวัตน์ _13-06(001-116)P4.indd 3 7/3/13 10:52 AM
 4. 4. 4 พจนานุกรมศัพท์ คำ�อธิบายศัพท์ อังกฤษ–ไทย สำ�หรับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ Antitrust (antimonopoly) กฎหมายป้องกันการผูกขาด laws Applicant ผู้ขอเปิดตราสารเครดิต Appreciation การแข็งค่าของเงิน คือการเพิ่มขึ้นของ มูลค่าของค่าเงินตราสกุลนั้นเมื่อเทียบกับ เงินตราสกุลอื่น Arbitrage การเกิดการค้าก�ำไร จะเกิดขึ้นเมื่อนักค้า ก�ำไรซื้อสินค้าจากตลาดที่มีราคาสินค้า ต�่ำกว่าหรือถูกกว่า เพื่อน�ำไปขายในตลาดที่ มีราคาสินค้าสูงกว่า Arbitrager นักค้าก�ำไร Arm’s-length price ราคาระหว่างบริษัทที่ไม่ผูกพันกับการถือหุ้น เป็นเจ้าของ Ascribed group กลุ่มคนที่มีสถานภาพที่ติดตัวมาตั้งแต่ memberships ก�ำเนิด Ascribed status สถานภาพที่ติดตัวมาตั้งแต่ก�ำเนิด ASEAN Charter กฎบัตรอาเซียน ASEAN Community ประชาคมอาเซียน ASEAN Comprehensive ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน Investment Agreement (ACIA) ASEAN Development ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย Bank (ADB) _13-06(001-116)P4.indd 4 7/3/13 10:52 AM
 5. 5. 5 พจนานุกรมศัพท์ คำ�อธิบายศัพท์ อังกฤษ–ไทย สำ�หรับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ASEAN Economic ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Community (AEC) ASEAN Free Trade เขตการค้าเสรีอาเซียน หรือเรียกโดยย่อว่า Area (AFTA) อาฟต้า ASEAN Security ประชาคมความมั่นคงอาเซียน Community (ASC) ASEAN Socio-Cultural ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน Community (ASCC) Asia Cooperation ความร่วมมือเอเชีย Dialogue (ACD) Asia Pacific Economic ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก Cooperation (APEC) Asian bond พันธบัตรเอเชีย Asian crisis วิกฤตการณ์เอเชีย Ask price ราคาเสนอขาย Assembled-in country ประเทศที่เป็นสถานที่ประกอบสินค้า Assertiveness ความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และ เหมาะสม Association of South สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก East Asian Nations เฉียงใต้ (ASEAN) Attitudes ทัศนคติ Autocratic leadership style ภาวะผู้น�ำแบบเผด็จการ _13-06(001-116)P4.indd 5 7/3/13 10:52 AM
 6. 6. 6 พจนานุกรมศัพท์ คำ�อธิบายศัพท์ อังกฤษ–ไทย สำ�หรับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ Automated trade การใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อการค้า Autonomous purchasing การจัดซื้อโดยอิสระ B Back-to-Back Loan การให้กู้เงินโดยการประกันความเสี่ยงทาง เงินตรา Backward innovation นวัตกรรมที่ล้าหลัง Backward integration การร่วมทุนแบบรวมตัวในอุตสาหกรรม joint venture ก่อนหน้า Backward vertical Foreign การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศโดยตรง Direct Investment แนวดิ่งแบบย้อนหลัง คือการลงทุนทาง ตรงในอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งวัตถุดิบ ส�ำหรับใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัท ภายในประเทศ Balance of Payment ดุลบัญชีช�ำระเงิน accounts Balance of Payments ดุลการช�ำระเงิน (BOP) Balance of trade ดุลการค้า Balance sheet งบดุล Balance-of-payments ดุลการช�ำระเงินแบบขาดดุล deficit _13-06(001-116)P4.indd 6 7/3/13 10:52 AM
 7. 7. 7 พจนานุกรมศัพท์ คำ�อธิบายศัพท์ อังกฤษ–ไทย สำ�หรับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ Balance-of-payments ดุลการช�ำระเงินแบบเกินดุล surplus Bank for International ธนาคารเพื่อการจัดการด้านช�ำระหนี้ระหว่าง Settlements (BIS) ประเทศ Banker’s acceptance ตั๋วเงินที่ธนาคารรับรอง Bankruptcy การล้มละลาย Bank’s draft/Bank’s ตราสารสั่งจ่ายเงินที่ธนาคารเป็นผู้ออก cashier cheque Bargaining การต่อรอง Bargaining power of อ�ำนาจต่อรองของผู้ซื้อ buyers Bargaining power of อ�ำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์ หรือ suppliers อ�ำนาจต่อรองของผู้ป้อนปัจจัยการผลิต Barter การแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า คือการแลก เปลี่ยนสินค้าในมูลค่าที่ตกลงกันระหว่าง บุคคลสองฝ่าย และการส่งมอบสินค้าจะ เกิดขึ้นพร้อมกันทันทีโดยไม่มีธุรกรรมทาง การเงินเกิดขึ้น Barter system ระบบแลกกันแบบหักบัญชีกันโดยไม่มี ธุรกรรมทางการเงินเกิดขึ้น Beneficiary ผู้รับเงิน _13-06(001-116)P4.indd 7 7/3/13 10:52 AM
 8. 8. 8 พจนานุกรมศัพท์ คำ�อธิบายศัพท์ อังกฤษ–ไทย สำ�หรับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ Biculturalism การที่มีลักษณะเหมือนเป็นคนสองวัฒนธรรม หมายถึงการที่บุคคลนั้นสามารถปรับตัว เข้ากับสถานการณ์ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยน แปลงไปได้เป็นอย่างดี Bid price ราคาเสนอซื้อ Bid rate อัตรารับซื้อ คือราคาของเงินตราสกุลหนึ่งที่ ตัวกลางค้าเงินตราต่างประเทศหรือธนาคาร ต้องการรับซื้อจากลูกค้าด้วยการจ่ายเงิน เป็นเงินตราอีกสกุลหนึ่ง โดยปกติราคารับ ซื้อเงินตราสกุลหนึ่งจะต�่ำกว่าราคาเสนอขาย เงินตราสกุลนั้น ๆ Bilateral agreement การท�ำข้อตกลงทวิภาคี Bilateral free trade ข้อตกลงการค้าเสรีในระดับทวิภาคี agreement Bilateral integration การรวมกันระหว่างประเทศที่เป็นทวิภาคี Bilateral negotiation การเจรจาทวิภาคี Bilateral trade การค้าทวิภาคี Bill for Collection (BC) เครื่องมือการช�ำระเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขาย ตกลงกันว่าเมื่อผู้ขายส่งสินค้าเรียบร้อย แล้ว ผู้ขายจะจัดท�ำและส่งเอกสารไปเรียก เก็บเงินยังผู้ซื้อโดยผ่านธนาคารของผู้ซื้อ Bill of exchange ตั๋วแลกเงิน Bill of Lading (B/L) ใบตราส่งสินค้า _13-06(001-116)P4.indd 8 7/3/13 10:52 AM
 9. 9. 9 พจนานุกรมศัพท์ คำ�อธิบายศัพท์ อังกฤษ–ไทย สำ�หรับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ Bimetallic currencies ระบบที่ใช้เงินตราจาก 2 โลหะ คือ ทองค�ำ และเงิน เป็นการก�ำหนดมูลค่าเงินตราใน อดีต Black hole สภาวการณ์ที่ปราศจากบริษัทสาขาที่มี ศักยภาพสูง Black market ตลาดที่มีการซื้อขายสิ่งผิดกฎหมาย หรือ ตลาดมืด Body language ภาษากาย Born-global company บริษัทที่ก้าวสู่สากลตั้งแต่เริ่มต้น Boycott การคว�่ำบาตร Brain drain สมองไหล Branch สาขา Brand name ตราสินค้า Bretton Woods สัญญาระหว่างประเทศสมาชิกกองทุน Agreement การเงินระหว่างประเทศเพื่อให้อัตราแลก เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีเสถียรภาพ และสนับสนุนให้มีการหมุนเวียนของเงิน ตราต่างประเทศ Bribery การติดสินบน Broker trade การค้าโดยผ่านนายหน้า Bureaucratic control การควบคุมตามระเบียบปฏิบัติของรัฐ Business practices วิธีปฏิบัติทางธุรกิจ _13-06(001-116)P4.indd 9 7/3/13 10:52 AM
 10. 10. 10 พจนานุกรมศัพท์ คำ�อธิบายศัพท์ อังกฤษ–ไทย สำ�หรับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ Business process การมอบงานด้านกระบวนการทางธุรกิจให้ outsourcing ผู้อื่นท�ำ Business unit หน่วยธุรกิจ Business-to-Business ธุรกิจกับธุรกิจ (B to B) Business-to-Customer ธุรกิจกับลูกค้า (B to C) Buy local legislation กฎหมายที่ก�ำหนดให้ซื้อสินค้าท้องถิ่น Buyback บายแบ็ค คือสัญญาที่ฝ่ายหนึ่งตกลงว่า จะจัดหาปัจจัยในการผลิตให้กับอีกฝ่าย หนึ่งเพื่อใช้ผลิตสินค้าและตกลงกันว่าจะ ได้รับการชดเชยคืนในรูปของสินค้าที่ผลิต ส�ำเร็จรูปแล้ว ซึ่งผู้จัดหามักได้รับการชดเชย คืนเป็นสินค้าส�ำเร็จรูปบางส่วน และเงินสด ในบางส่วน Buyback joint venture การร่วมทุนแบบการซื้อคืน Buying price ราคาเสนอซื้อ C Canada-U.S. Free Trade ข้อตกลงการค้าเสรีแคนาดากับสหรัฐอเมริกา Agreement Capital flight การเคลื่อนย้ายเงินลงทุนออกนอกประเทศ Capital market ตลาดทุน _13-06(001-116)P4.indd 10 7/3/13 10:52 AM

×