9789740331155

492 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
492
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

9789740331155

 1. 1. การศึกษาประวัติศาสตรดนตรีตะวันตกนั้นยอมเกี่ยวของกับวิวัฒนาการอยาง เปนลำดับขั้นของความคิดและการปฏิบัติ ซึ่งจะนำไปสูการแบงประวัติศาสตร ออกเปนแตละยุคตามลำดับเวลาที่เกิดขึ้น การแบงแยกยุคตาง ๆ นี้เกิดขึ้น เหมือนกับการแบงยุคของศิลปะตาง ๆ บางยุคอาจถูกแบงยอยออกเปนชวงตน ชวงกลางหรือชวงปลายไดอีก และยุคที่ถูกแบงยอยเหลานี้อาจมีชื่อเรียกเฉพาะ ดวยก็ได การแบงยุคของประวัติศาสตรดนตรีก็เชนกัน คือ นิยมการแบงตาม ลำดับเวลาของเหตุการณที่เกิดขึ้น แมวาการแบงยุคสมัยเหลานี้จะทำขึ้น เพื่อความสะดวกในการลำดับเหตุการณและพัฒนาการตาง ๆ ของดนตรีก็ตาม แตตองเขาใจวา การเปลี่ยนจากยุคหนึ่งไปสูอีกยุคหนึ่งนั้นมิไดเกิดขึ้นอยางทันที ทันใด หากแตดำเนินขึ้นอยางคอยเปนคอยไป แมจะเขาสูอีกยุคหนึ่งแลวแต สิ่งที่เกิดขึ้นในยุคกอนหนานี้ก็ยังมิไดสูญหายไปในทันที แตยังคงดำเนินตอไป แมวาจะเขาสูยุคใหมแลวก็ตาม หากแตมิไดเปนที่นิยมกันในยุคใหม จึงคอย ๆ เสื่อมความนิยมลงไปในที่สุด ยิ่งไปกวานั้นไมมียุคใดหรือสไตลใดที่จะคงอยูตลอดไป หากแตการเปลี่ยนแปลงนั้นคอย ๆ เกิดขึ้นอยางตอเนื่องภายในยุคและสไตล ที่เกิดขึ้นเหลานั้น บทนำ AW-music#final.indd 1AW-music#final.indd 1 6/12/13 9:44:15 AM6/12/13 9:44:15 AM
 2. 2. 2 :: ดนตรีตะวันตก การคนควาของนักดนตรีวิทยา (Musicologist) ที่มุงยอนไปศึกษาดนตรี ตั้งแตยุคกลางเปนตนมานั้น ตองทำความเขาใจกอนวา การคนหาหลักฐาน ทางดานประวัติศาสตรในยุคที่ยังมิไดมีการบันทึกหลักฐานตาง ๆ ไวอยาง เปนระบบเหมือนดังเชนในปจจุบัน ฉะนั้นจะสังเกตไดวาการกำหนดชวงเวลาที่ เกิดเหตุการณในยุคกลางและยุคเรอเนสซองสนั้น บางครั้งเปนการคาดการณ โดยประมาณเทานั้น เนื่องจากไมพบหลักฐานที่ชัดเจนที่ระบุเวลาที่เกิดเหตุการณ นั้น ๆ ขึ้นอยูแนนอนได จากวิวัฒนาการของดนตรีตะวันตกที่เกิดขึ้น โดยการคนควาของนักดนตรี วิทยานั้น ประวัติศาสตรดนตรีตะวันตกสามารถแบงได 6 ยุคใหญ ๆ ดังนี้ 1. ยุคกลาง (Middle Ages หรือ Medieval; ประมาณ ค.ศ. 500-1400) 2. ยุคฟนฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance; ค.ศ. 1400-1600) 3. ยุคบาโรก (Baroque; ค.ศ. 1600-1750) 4. ยุคคลาสสิก (Classic; ค.ศ. 1750-1820) 5. ยุคโรแมนติก (Romantic; ค.ศ. 1820-1900) 6. ยุคศตวรรษที่ 20 (Twentieth Century; ค.ศ. 1900 เปนตนมา) AW-music#final.indd 2AW-music#final.indd 2 6/12/13 9:44:15 AM6/12/13 9:44:15 AM
 3. 3. กอนที่จะศึกษาประวัติศาสตรและวรรณคดีดนตรีตะวันตกในยุคตาง ๆ ตามที่กลาวมาขางตนนั้น ควรจะไดทำความเขาใจถึงภูมิหลังของอารยธรรม ตะวันตกที่มีอิทธิพลตออารยธรรม ความคิดและความเชื่อของคนในยุคนั้นดวย ภูมิหลังที่สำคัญที่สงผลตออารยธรรมในยุคกลางและยุคตอ ๆ มา คืออารยธรรม ของกรีกและโรมัน 1.1 จักรวรรดิและอารยธรรมกรีก เดิมศูนยกลางวัฒนธรรมของกรีกอยูที่เกาะครีต (Crete) ซึ่งเปนเกาะใหญ ที่สุดในทะเลอีเจียน ซึ่งตั้งอยูทางตอนใตของประเทศอิตาลีในปจจุบัน (แผนที่ 1) อารยธรรมที่เจริญขึ้นในนครรัฐของกรีก (ประเทศกรีซในปจจุบัน) มีศูนยกลาง สำคัญอยูที่นครรัฐเอเธนสซึ่งเปนศูนยกลางทางดานศิลปวิทยาการ และ นครรัฐสปารตาซึ่งเปนศูนยกลางทางดานการทหาร มีวัฒนธรรมรุงเรืองที่สุด ประมาณ 1,600 ปกอนคริสตกาล ชาวกรีกโบราณเปนชาวอินโด-ยูโรเปยน เรียก ตัวเองวา เฮลีนส และเรียกอารยธรรมของตนวา อารยธรรมเฮเลนิก ชาวกรีก ตั้งบานเรือนอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตตรงปลายสุดของทวีปยุโรป ตรงตำแหนง ภูมิหลังของอารยธรรมตะวันตก กอนเขาสูยุคกลาง AW-music#final.indd 3AW-music#final.indd 3 6/12/13 9:44:15 AM6/12/13 9:44:15 AM
 4. 4. 4 :: ดนตรีตะวันตก ที่มาบรรจบกันของทวีปยุโรป เอเชียและแอฟริกา เปนผลใหชาวกรีกโบราณไดรับ อิทธิพลความเจริญโดยตรงทั้งอียิปตและเอเชีย โดยกรีกไดอาศัยอิทธิพลดังกลาว พัฒนาอารยธรรมของตนขึ้นโดยคงไวซึ่งลักษณะที่เปนของตนเอง ชาวกรีกเปน ชนชาติที่รักอิสระ มีสติปญญารอบรู ชอบการศึกษาคนควาหาความรูในทุกดาน ไมนิยมการตอสู มีความรูสึกละเอียดออนละมุนละไมในความงาม และมีพลัง ความสามารถที่จะสรางสิ่งที่งดงาม ชาวกรีกไดสรางความเจริญทางดาน อารยธรรมรวมถึงศิลปวิทยาการตาง ๆ มากมาย ไมวาจะเปนดานวิทยาศาสตร แพทยศาสตร ศิลปะ วรรณกรรม ดนตรี สถาปตยกรรม ฯลฯ ในยุคนี้ไดมี นักปราชญที่สำคัญเกิดขึ้นมากมาย เชน โซกราตีส พลาโต อริสโตเติล ไพธากอรัส ฯลฯ แผนที่ 1 จักรวรรดิกรีก AW-music#final.indd 4AW-music#final.indd 4 6/12/13 9:44:15 AM6/12/13 9:44:15 AM
 5. 5. ภูมิหลังของอารยธรรมตะวันตกกอนเขาสูยุคกลาง :: 5 1.2 จักรวรรดิและอารยธรรมโรมัน อารยธรรมโรมันไดเกิดขึ้นในคาบสมุทรอิตาลีในเวลาใกลเคียงกับที่ อารยธรรมกรีกเจริญรุงเรือง ชาวโรมันซึ่งอยูในดินแดนที่เรียกวา สาธารณรัฐโรมัน (Roman Republic) โดยมีกรุงโรมเปนศูนยกลาง (แผนที่ 2) มีวัฒนธรรมรุงเรือง ในชวง 509-27 ปกอนคริสตกาล เปนชนชาติที่เขมแข็ง รักการตอสู ไดเขารุกราน ดินแดนของชาวกรีกซึ่งมีการปกครองแบบนครรัฐ ซึ่งไมไดรวมเปนอาณาจักร ที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยแตละหนวยรัฐมีอิสระในการปกครองตนเอง ทำให ไมสามัคคีกันและไมเกื้อกูลในการรักษาความปลอดภัยในกรณีที่มีการคุกคาม จากภายนอก จนกระทั่งระหวางป 140-30 ปกอนคริสตกาล จักรวรรดิกรีก เกือบทั้งหมดตกอยูภายใตอำนาจของสาธารณรัฐโรมันซึ่งเปนชนเผาละติน และ อารยธรรมของชาวโรมันนี้ไดรับอิทธิพลหลายสิ่งหลายอยางจากความเจริญ ของกรีก แลวนำมาปรับใหเขากับวิถีการดำเนินชีวิตแบบโรมัน และถายทอด อารยธรรมดังกลาวสูโลกตะวันตกตอไป โรมันจึงถือเปนพัฒนาการขั้นสูงสุดของ อารยธรรมโบราณ โรมันมีกษัตริยปกครองตอกันเรื่อยมาจนมาถึงยุคของจูเลียส ซีซาร และ หลานคือ มารค แอนโทนี จนมาถึงชวงประมาณ 27 ปกอนคริสตกาล กษัตริยที่มี อำนาจมากที่สุด คือ กษัตริยออคตาเวียน ไดเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปน แบบจักรวรรดิโรมัน (Roman Empire) อันหมายถึง รัฐหรือสหภาพของรัฐตาง ๆ ที่มีจักรพรรดิเปนประมุข โดยมีอาณาเขตหรืออาณาจักรที่อยูภายใตอำนาจอธิปไตย การปกครองอันเดียวกัน ชวงนี้จึงถือเปนการสิ้นสุดการปกครองแบบสาธารณรัฐ โรมันแบบเดิม (แผนที่ 3) กษัตริยออคตาเวียนไดแพรขยายดินแดนออกไป อยางกวางขวาง จนมาใน ค.ศ. 284 จักรพรรดิไดโอคลีเชียนไดแบงการปกครอง ออกเปน 2 เขต โดยอาศัยฝงทะเลเอเดรียติกเปนเสนกั้นเขตแดนระหวางโรมัน AW-music#final.indd 5AW-music#final.indd 5 6/12/13 9:44:15 AM6/12/13 9:44:15 AM
 6. 6. 6 :: ดนตรีตะวันตก ตะวันออกและโรมันตะวันตก เกิดเปนจักรวรรดิโรมันตะวันตกที่มีกรุงโรม เปนเมืองหลวง (ประเทศอิตาลีปจจุบัน) และจักรวรรดิโรมันตะวันออกที่มีกรุง คอนสแตนติโนเปลเปนเมืองหลวง (กรุงอิสตันบุล ประเทศตุรกีปจจุบัน) แผนที่ 2 สาธารณรัฐโรมัน AW-music#final.indd 6AW-music#final.indd 6 6/12/13 9:44:15 AM6/12/13 9:44:15 AM
 7. 7. ภูมิหลังของอารยธรรมตะวันตกกอนเขาสูยุคกลาง :: 7 หลังจากจักรพรรดิไดโอคลีเชียนสิ้นพระชนม กษัตริยองคตอมาไดมีการ รบพุงกันอยูเสมอ จนใน ค.ศ. 324 จักรพรรดิคอนสแตนตินไดรวมจักรวรรดิ ทั้ง 2 เขาดวยกันอีกครั้งหนึ่ง แลวยายเมืองหลวงมาอยูที่กรุงคอนสแตนติโนเปล แลวเรียกดินแดนใหมนี้วา จักรวรรดิไบแซนไทน (แผนที่ 4) กรุงคอนสแตนติโนเปล เมืองหลวงของจักรวรรดิไบแซนไทนหรือจักรวรรดิโรมันตะวันออก ตั้งอยูในทำเล ที่เหมาะสำหรับการปองกันตนเองจากการรุกรานของอนารยชนซึ่งสวนใหญ อยูในแถบจักรวรรดิโรมันตะวันตก อีกทั้งกรุงคอนสแตนติโนเปลยังเปนศูนยกลาง การคาที่สำคัญอีกดวย ในดินแดนแหงนี้เองที่อารยธรรมกรีกและโรมันอยูรอด ปลอดภัยจากการรุกรานของอนารยชนเผาเยอรมันและรักษาตัวอยูไดตอมาอีก แผนที่ 3 จักรวรรดิโรมัน AW-music#final.indd 7AW-music#final.indd 7 6/12/13 9:44:16 AM6/12/13 9:44:16 AM
 8. 8. 8 :: ดนตรีตะวันตก ถึงหนึ่งพันกวาป ในขณะที่จักรวรรดิโรมันทางตะวันตกซึ่งมีศูนยกลางที่กรุงโรม พังพินาศลงดวยการเขาโจมตีของอนารยชนเผาเยอรมันเมื่อคริสตศตวรรษที่ 5 หลังจากจักรพรรดิคอนสแตนตินสิ้นพระชนม กษัตริยองคตอ ๆ มาก็ยังคงรบพุง แยงชิงความเปนใหญกันอยูเปนนิจ แผนที่ 4 จักรวรรดิไบแซนไทน AW-music#final.indd 8AW-music#final.indd 8 6/12/13 9:44:16 AM6/12/13 9:44:16 AM
 9. 9. ภูมิหลังของอารยธรรมตะวันตกกอนเขาสูยุคกลาง :: 9 1.3 การลมสลายของจักรวรรดิโรมันและอิทธิพลของคริสตศาสนา สืบเนื่องจากการรบพุงแกงแยงความเปนใหญกันเองเพื่อจะไดครอบครอง อาณาจักร กษัตริยตาง ๆ จึงพากันสะสมกำลังทหารเพื่อที่จะลอบสังหารผูนำ ในยุคนั้น ๆ ทำใหการเมืองในชวงนั้นไมมีความมั่นคงแข็งแกรงเพียงพอเมื่อ อนารยชนเผาตาง ๆ ไดเขามารุกรานจักรวรรดิโรมันตะวันตกในขณะที่การเมือง ออนแอลง อีกทั้งการแบงแยกจักรวรรดิโรมันก็เปนไปไดเพียงชั่วคราวเทานั้น จนใน ค.ศ. 476 อาณาจักรโรมันตะวันตกลมสลาย ผูรูสมัยใหมจึงถือเปนการ สิ้นสุดยุคโบราณและนับเปนจุดเริ่มตนของยุคกลางตั้งแตนั้นเปนตนมา ในขณะที่ จักรวรรดิโรมันกำลังเริ่มเสื่อมลง คริสตศาสนาไดเริ่มเขามามีบทบาทในจักรวรรดิ โดยคริสตศาสนาซึ่งถือกำเนิดในดินแดนปาเลสไตนแถบตะวันออกกลางมีอิทธิพล เหนือจักรวรรดิโรมันตะวันออก จักรพรรดิคอนสแตนตินทรงยอมรับนับถือ ศาสนาคริสต นับวาเปนเหตุการณที่สำคัญในประวัติศาสตรสมัยกลางของ โลกตะวันตก จนกระทั่งในราวศตวรรษที่ 4 ในสมัยจักรพรรดิองคตอ ๆ มา คริสตศาสนาก็ไดรับการสถาปนาเปนศาสนาประจำจักรวรรดิโรมัน กรุงโรมและ กรุงคอนสแตนติโนเปลจึงกลายเปนศูนยกลางของคริสตศาสนานับตั้งแตนั้น เปนตนมา และเมื่อกรุงโรมถูกเผาใน ค.ศ. 455 บรรดาผูที่มีความรูและมี การศึกษาตางก็พากันหลบหนีไปอยูยังกรุงคอนสแตนติโนเปลในจักรวรรดิ ไบแซนไทน ทำใหยุโรปตะวันตกตองตกอยูในสภาพที่ปาเถื่อน คริสตศาสนา จึงเปนแหลงลี้ภัยและแหลงรวมของบรรดานักปราชญของโรมัน ดังนั้น อารยธรรม โรมันจึงถูกรักษาไวในจักรวรรดิไบแซนไทนและในศาสนาคริสต AW-music#final.indd 9AW-music#final.indd 9 6/12/13 9:44:16 AM6/12/13 9:44:16 AM
 10. 10. ทามกลางความวุนวาย ปนปวนและความไมแนนอนในชวงระยะเวลาที่ จักรวรรดิโรมันตะวันตกกำลังสลายตัว ไดมีอารยธรรมหนึ่งเริ่มกอตัวขึ้นมา อยางชา ๆ ภายในดินแดนของยุโรปตะวันตกซึ่งเรียกวา อารยธรรมยุโรป สมัยกลาง อารยธรรมนี้มีพัฒนาการอยางคอยเปนคอยไป คือ ขณะที่อารยธรรม ของโรมันกำลังสลายตัว ทามกลางความสับสน ความเสื่อมทางปญญาและศีลธรรม อารยธรรมนี้จึงเริ่มกอตัวเขามาแทนที่ และเริ่มปรากฏรูปชัดเจนขึ้นเปนการ ผสมผสานระหวางอิทธิพลของอารยธรรมคลาสสิกของกรีกโรมัน วัฒนธรรม เผาเยอรมัน และวัฒนธรรมคริสตศาสนา สมัยกลางของยุโรปจึงเปนสมัยของ การวางรากฐานความเจริญของประเทศตะวันตกในปจจุบัน ยุคกลาง AW-music#final.indd 11AW-music#final.indd 11 6/12/13 9:44:16 AM6/12/13 9:44:16 AM

×