Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

9789740330110

0 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

9789740330110

 1. 1. ตอนที่หนึ่ง มารู้จัก กับฟองสบู่ กันดีกว่า_12-07(001-088)P5.indd 1 8/18/12 9:09:46 PM
 2. 2. … เรียนวิทยาศาสตร์ผ่านการเล่นสนุกกับฟองสบู่ เพื่อน ๆ รู้ไหม… ฟองสบู่คืออะไรกันนะ… บางคนบอกว่า ก็เป็นฟองกลม ๆ ใส ๆ มีประกายสีรุ้งเคลือบใส บางคนก็บอกว่า ก็เจ้าฟองที่เกิดจากการเป่าน้ำสบู่นั้นไงล่ะ บางคนก็บอกว่า อ๋อ…มันเป็นของเล่นสมัยเด็ก ๆ ที่เป่าเล่น และวิ่งไล่จับ ฟองกันกับเพื่อน ๆ สนุกดีนะ เด็ก ๆ สร้างสรรค์ฟองสบู่จากของใช้รอบตัว เช่น ไม้แขวนเสื้อ เด็ก ๆ สามารถเล่นและเรียนรู้ร่วมกันผ่านฟองสบู่_12-07(001-088)P5.indd 2 8/18/12 9:09:51 PM
 3. 3. ตอนที่หนึ่ง มารู้จักกับฟองสบู่กันดีกว่า … ฟองสบู่ส่วนใหญ่จะเกิดจากของเหลวที่ผสมสารลดแรงตึงผิวอยู่ เช่น ในน้ ำ สบู่ ผงซั ก ฟอก น้ ำ ยาล้ า งจาน เพราะสารดั ง กล่ า วจะทำให้ แ รงดึ ง ดู ด ระหว่างโมเลกุลน้ำลดลง แต่ก็ยังมีแรงที่ให้เกาะกันเป็นแผ่นบาง ๆ ฟองสบู่ เ ป็ น ฟิ ล์ ม บางเฉี ย บขนาด 0.1-10 ไมครอน มี ข นาดเล็ ก จิ๋ ว ประมาณหนึ่งในพันของเส้นผมคนเราที่มีขนาดเส้นผมเฉลี่ยในช่วง 60-120 ไมครอนเลยทีเดียว ส่วนใหญ่ฟองสบู่จะมีรูปร่างทรงกลมหรือแผ่นฟิล์มบาง ๆ เพราะช่วยลดพลังงานอิสระของพื้นผิวได้ดีที่สุด เราเคยสงสัยไหมว่า ทำไม ฟองสบู่บางขนาดนี้แต่ก็ยังรักษารูปทรงอยู่ได้ เพราะมันมีโครงสร้างการเรียงตัว ชิดกันคล้ายแซนวิชขนาบ 2 ด้านล้อมรอบน้ำไว้ดังภาพ โมเลกุ ล ของฟองสบู่ มี คุ ณ สมบั ติ ท างเคมี ส ำคั ญ ที่ ป ระกอบไปด้ ว ย 2 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนหัวและส่วนหาง ส่วนหัวจะชอบน้ำ ส่วนหางจะไม่ชอบ น้ำ ดังแสดงในภาพวาดโมเลกุลของฟองสบู่ที่ประกอบไปด้วยโมเลกุลเล็ก ๆ หน้าตาคล้ายลูกอ๊อด หัวลูกอ๊อดจะจุ่มอยู่กับน้ำ ส่วนหางจะหนีห่างจากน้ำ โครงสร้างทางเคมีของฟองสบู่ประกอบไปด้วยส่วนหัวที่ชอบน้ำและส่วนหางที่ไม่ชอบน้ำ แหล่งภาพ : pbs.org _12-07(001-088)P5.indd 3 8/18/12 9:09:55 PM
 4. 4. … เรียนวิทยาศาสตร์ผ่านการเล่นสนุกกับฟองสบู่ ภาพตัดขวางของฟองสบู่แสดงชั้นโมเลกุลฟองสบู่ 2 ชั้นที่มีน้ำอยู่ตรงกลาง แหล่งภาพ : wwwchem.csustan.edu เปรียบเทียบขนาดของฟองสบู่กับถุงไลโพโซม แหล่งภาพ : articles.mercola.com_12-07(001-088)P5.indd 4 8/18/12 9:09:58 PM
 5. 5. ตอนที่สอง เรื่องน่ารู ้ ในการทำฟองสบู่ ไว้เล่นเอง_12-07(001-088)P5.indd 5 8/18/12 9:10:01 PM
 6. 6. … เรียนวิทยาศาสตร์ผ่านการเล่นสนุกกับฟองสบู่ 1. อะไรสามารถเป็นน้ำสบู่สำหรับเป่าฟองได้บ้าง สารเคมีที่หาง่ายและอยู่รอบ ๆ ตัว สามารถเป็นน้ำสบู่สำหรับเป่าฟอง โดยเรียงลำดับความนิยม ได้แก่ อันดับหนึ่ง น้ำยาล้างจาน อันดับสอง ผง ซักฟอก อันดับสาม เศษสบู่ และอันดับสี่ แชมพูสระผม เมื่อนำมาผสมกับน้ำ ในสัดส่วนที่เหมาะสมทำให้เกิดฟองสบู่ได้ (ในที่นี้เราจะเรียกฟองสบู่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเกิดจากสารเคมีที่แตกต่างกัน อาจจะเป็นน้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก เศษสบู่ และแชมพูสระผม) 2. ข้อแนะนำสูตรเทคนิคการทำฟองสบู่แบบเจ๋ง ๆ 1) เติมน้ำตาลทรายลงไปในน้ำสบู่จะช่วยให้ฟองสบู่แข็งแรง อยู่ได้นาน มากขึ้น 2) ใส่กลีเซอรีนลงไปในน้ำสบู่จะช่วยให้ฟองสบู่แข็งแรงและใหญ่ขึ้น 3) ใส่ผงเจละตินลงไปในน้ำสบู่ก็จะช่วยทำให้ฟองสบู่แข็งแรงและอยู่ ได้นานขึ้น 4) ความเข้ ม ข้ น ของน้ ำ สบู่ ก็ มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพฟองสบู่ โดยถ้ า ความ เข้มข้นน้ำสบู่เจือจางเกินไปจะทำให้ฟองสบู่แตกง่าย แต่ถ้าความเข้มข้นน้ำสบู่ มากเกินไป ฟองสบู่จะมีจำนวนมากขึ้น แต่ฟองสบู่จะหนักแล้วไม่ค่อยลอย 5) น้ำสบู่ที่ผสมได้วางทิ้งค้างคืนสัก 1 คืน ฟองสบู่จะแข็งแรงมากกว่า น้ำสบู่ที่ผสมแล้วนำมาใช้เลย 6) ถ้าอยากให้ฟองสบู่แตกยาก ให้นำน้ำสบู่ที่ผสมได้ไปแช่ในตู้เย็น ประมาณ 1 คืน_12-07(001-088)P5.indd 6 8/18/12 9:10:04 PM
 7. 7. ตอนที่สอง เรื่องน่ารูในการทำฟองสบู่ไว้เล่นเอง … ้ 7) พันกำมะหยี่หรือไหมพรมบริเวณโครงที่ต้องการทำฟองสบู่ จะช่วย ทำให้ชุ่มน้ำและเกิดเป็นแผ่นฟิล์มหรือฟองสบู่ได้ฟองโตมากขึ้น 8) ถ้ า สามารถทำแผ่ น ฟิ ล์ ม ฟองสบู่ ไ ด้ ก ว้ า งเท่ า ไร ก็ จ ะได้ ฟ องสบู่ ลูกโตได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น เราอาจทำโครงลวดโครงใหญ่ ๆ เช่น นำโครงลวด ไม้แขวนเสื้อ หรือนำหลอดดูดมาตัดปลายเป็นแฉก ๆ และหักปลายให้แบน ๆ ก็จะได้ฟองสบู่ลูกโตมากขึ้น 9) ถ้าเป่าฟองสบู่ช่วงหลังฝนตก ในอากาศจะมีความชื้นสัมพัทธ์สูง น้ำ ระเหยช้า ฟองสบู่จะแตกยาก แต่ถ้าช่วงหน้าหนาว อากาศแห้ง ฟองสบู่จะ แตกง่ายกว่า 10) ไม่ควรตีน้ำสบู่ให้เกิดฟองสบู่มากเกินไป เพราะจะทำให้ฟองสบู่ มีคุณภาพลดลง ถ้าเกิดฟองสบู่ในน้ำสบู่มาก ๆ ให้ตักออก 3. น้ำยาที่ใช้ทำฟองสบู่ น้ำยาที่ใช้ทำฟองสบู่ต้องไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เช่น ไม่ใช้น้ำยา ทำความสะอาดที่รุนแรง เพราะอาจพลั้งเผลอใช้หลอดดูดเข้าปากหรือสัมผัส ผิวหนังแล้วเกิดอันตรายได้ ตัวอย่างสูตรการทำฟองสบู่ การผสมน้ำสบู่สำหรับทำฟองสบู่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ท่านผู้อ่าน สามารถดัดแปลงจากสูตรที่หลากหลายในหน้า 8 นี้ อาจผสมเพิ่มเติมและ ค่อยสังเกตว่า ถ้าใส่อะไรเพิ่มแล้วฟองจะมีขนาดใหญ่และแข็งแรง ท้ายที่สุด เราอาจมีเคล็ดลับสูตรฟองสบู่ดี ๆ ไว้ใช้เองได้อย่างน่าภูมิใจ_12-07(001-088)P5.indd 7 8/18/12 9:10:08 PM
 8. 8. … เรียนวิทยาศาสตร์ผ่านการเล่นสนุกกับฟองสบู่ สูตรใส่ สูตรใส่ สูตรธรรมดา สูตรใส่สี น้ำตาล กลีเซอรีน น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก 2 ช้อนโต๊ะ 2 ช้อนโต๊ะ 2 ช้อนโต๊ะ 2 ช้อนโต๊ะ น้ำ 1 ถ้วยตวง น้ำ 1 ถ้วยตวง น้ำ 1 ถ้วยตวง แป้งมัน 1 ช้อนโต๊ะ - น้ำเชื่อม กลีเซอรีน น้ำสี 1 ถ้วยตวง 1 ช้อนโต๊ะ 1 ช้อนโต๊ะ สูตรใส่ สูตรใส่ สูตรใส่ผงวุ้น สูตรใส่สี น้ำตาลทราย กลีเซอรีน สบู่ 1 ส่วน เศษสบู่ น้ำยาล้างจาน เศษสบู่ 5 กรัม 1 ช้อนโต๊ะ 4 ส่วน น้ำ 1 ส่วน น้ำอุ่น 1 แก้ว น้ำ 4 ส่วน น้ำอุ่น 200 มิลลิลิตร ผงวุ้น 1 ส่วน น้ำตาลทราย กลีเซอรีน น้ำสี 1 ช้อนโต๊ะ 1 ช้อนโต๊ะ 1 ส่วน_12-07(001-088)P5.indd 8 8/18/12 9:10:10 PM
 9. 9. ตอนที่สาม เกมสนุกกับ ฟองสบู่_12-07(001-088)P5.indd 9 8/18/12 9:10:12 PM
 10. 10. 10 … เรียนวิทยาศาสตร์ผ่านการเล่นสนุกกับฟองสบู่ 1. เกม “ฟองสบู่ผู้พิทักษ์เจ้าหญิงดอกไม้” ชวนมาเล่นกัน : หากใครเคยชมภาพยนตร์เรื่องโฉมงามกับอสูร (Beauty and The Beast) แล้วละก็ คงจำฉากตอนที่เจ้าชายจอมเกเรถูกสาปให้เป็น อสูรน่าเกลียดนั้น เขาจะมีของรักของหวงคือโหลแก้วที่มีดอกกุหลาบอยู่ข้างใน แต่น่าสงสารตรงที่กลีบดอกจะค่อย ๆ ร่วงโรยไปหากเจ้าชายไม่มีใครมารักอย่าง แท้จริง หากกลีบกุหลาบร่วงหมด เจ้าชายก็จะสิ้นชีวิตไป แต่สำหรับกิจกรรม ครั้งนี้ เราจะลองทำเจ้าหญิงดอกไม้ที่ห้อมล้อมด้วยฟิล์มฟองสบู่ ซึ่งดูน่ารัก ไม่แพ้ดอกกุหลาบในโหลแก้วของเจ้าชายทีเดียว เตรียมอะไรบ้าง ✔ กรวยที่ใช้รินน้ำ ✔ จานก้นลึก ✔ ดอกไม้สวย ๆ ✔ ผงซักฟอก แชมพู หรือสบู่ ที่จะนำมาทำฟองสบู่ มาสนุกกับการทดลอง ขั้นแรก ค่อย ๆ เทน้ำสบู่ลงบนจานให้ลึกประมาณครึ่งเซนติเมตร จากนั้น นำดอกไม้ที่เตรียมมาวางกลางจานจำนวน 1 ดอก ขั้นที่สอง ครอบดอกไม้ ด้ ว ยกรวย พยายามวางให้ อ ยู่ ต รงกลางจาน และ ค่อย ๆ ยกกรวยขึ้นอย่างเบา ๆ เราจะสังเกตเห็นมีฟิล์มฟองสบู่ อยู่ระหว่างกรวยกับจาน ขั้นที่สาม เป่ า ที่ ป ลายหลอดของกรวยแล้ ว จะเห็ น มี ฟ องสบู่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ ได้ ฟองสบู่ ข นาดใหญ่ เ ท่ า ที่ ต้ อ งการ เราจะดึ ง กรวยออก ช่ ว งเวลา_12-07(001-088)P5.indd 10 8/18/12 9:10:19 PM

×