Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ขอแสดงความยินดีและ              สุเทพ ยนต์พิมาย   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอแสดงความยินดีและ  "ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งใด ระดับไหน มีหน้าที่             อย่างไรล้วนแต่มีส่วนสํ...
ขอแสดงความยินดีและ  "ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งใด ระดับไหน มีหน้าที่                 อย่างไรล้วนแต่...
เทคนิคการเป็นพิธีกรบันได 9 ขั้น สู่ความสําเร็จในการเป็น
ขั้นที่ 1 บุคลิกภาพ   บุคลิกภาพภายนอก
ขั้นที่ 1 บุคลิกภาพ   บุคลิกภาพภายใน 
ขั้นที่ 2 เสียง 
ขั้นที่ 3 มือ 
ขั้นที่ 4 ไมค์ 
ขั้นที่ 5 สายตา 
ขั้นที่ 6 อากัปกิริยา 
ขั้นที่ 7 ลีลาและอารมณ์
ขั้นที่ 8 สร้างสม
ขั้นที่ 9 ทํางานเป็นทีม
สิ่งที่พิธีกรต้องรู้1.   ลักษณะของงาน ว่าเป็นงานพิธีการ งานบันเทิงหรืองานแบบผสมผสานรูปแบบ2.   ต้องจัดลําดับรายการหรือกําหน...
บทบาทและหน้าําท้ผู้ที่ของ ืน             1.   เป็นเจ้าของเวที ไม่ควรท ให                       ี่ข ึ...
เคล็ด (ไม่) ลับ สู่ความ “เตรียมให้พร้อม ซ้อมให้ด”             ี
Work Shop - แนะนําตัว- กล่าวความรู้สึก - แนะนําสํานัก
ขอขอบคุณ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

9 step2mc

 1. 1. ขอแสดงความยินดีและ สุเทพ ยนต์พิมาย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. 2. ขอแสดงความยินดีและ "ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งใด ระดับไหน มีหน้าที่ อย่างไรล้วนแต่มีส่วนสําคัญอยู่ในงานของแผ่นดินทั้งสิ้น ทุกคนทุกฝ่าย จึงไม่ควรจะถือตัวแบ่งแยกกันหากต้องยกย่องนับถือให้เกียรติกัน สมัครสมานร่วมมือร่วมคิด กันให้การปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดินดําเนินไปอย่างมีเอกภาพ และได้ผลที่พึงประสงค์ สมบูรณ์พร้อมทุกส่วน" สุเทพ ยนต์พิมาย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. 3. ขอแสดงความยินดีและ "ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งใด ระดับไหน มีหน้าที่ อย่างไรล้วนแต่มีส่วนสําคัญอยู่ในงานของแผ่นดินทั้งสิ้น ทุกคนทุกฝ่าย จึงไม่ควรจะถือตัวแบ่งแยกกันหากต้องยกย่องนับถือให้เกียรติกัน สมัครสมานร่วมมือร่วมคิด กันให้การปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดินดําเนินไปอย่างมีเอกภาพ และได้ผลที่พพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ึงประสงค์ พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรืณ์พร้งในโอกาสวันวาราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2546 สมบูร อน เนื่อ อมทุกส่ ข้ น" พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 30 มีนาคมทพุทยนต์พ2546 สุเ ปีพ ธศักราช ิมาย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. 4. เทคนิคการเป็นพิธีกรบันได 9 ขั้น สู่ความสําเร็จในการเป็น
 5. 5. ขั้นที่ 1 บุคลิกภาพ  บุคลิกภาพภายนอก
 6. 6. ขั้นที่ 1 บุคลิกภาพ  บุคลิกภาพภายใน 
 7. 7. ขั้นที่ 2 เสียง 
 8. 8. ขั้นที่ 3 มือ 
 9. 9. ขั้นที่ 4 ไมค์ 
 10. 10. ขั้นที่ 5 สายตา 
 11. 11. ขั้นที่ 6 อากัปกิริยา 
 12. 12. ขั้นที่ 7 ลีลาและอารมณ์
 13. 13. ขั้นที่ 8 สร้างสม
 14. 14. ขั้นที่ 9 ทํางานเป็นทีม
 15. 15. สิ่งที่พิธีกรต้องรู้1.   ลักษณะของงาน ว่าเป็นงานพิธีการ งานบันเทิงหรืองานแบบผสมผสานรูปแบบ2.   ต้องจัดลําดับรายการหรือกําหนดการ3.   ผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละรายการ เป็นใครบ้าง และมีหน้าที่อะไร4.   รู้จักกาลเทศะ ว่าควรหรือไม่ควร  เช่น เอาปมด้อยของคนนั้นมาพูดเพื่อให้สนุก
 16. 16. บทบาทและหน้าําท้ผู้ที่ของ ืน             1.   เป็นเจ้าของเวที ไม่ควรท ให ี่ข ึ้นมายอยู่บนเวทีต้องอับอาย             2.   เป็นผู้ดําเนินรายการ หรือผู้เดินเรื่อง             3.   เป็นผู้ที่คอยแก้ไขสถานการณ์             4.   มีหน้าที่สร้างความพึงพอใจให้กับทุก ๆฝ่าย
 17. 17. เคล็ด (ไม่) ลับ สู่ความ “เตรียมให้พร้อม ซ้อมให้ด” ี
 18. 18. Work Shop - แนะนําตัว- กล่าวความรู้สึก - แนะนําสํานัก
 19. 19. ขอขอบคุณ

×