Årsrapport
Prosjekt Helhetlig Barnevern i Vestfold

Våre verdier
Vi løser oppgaven sammen;
 vi er tett på
 vi er modige
...
Organisering
Prosjekt Helhetlig Barnevern i Vestfold er eid av
kommunene i Vestfold og Bufetat Region Sør. Unntak er
Sande...
Aktiviteter 2011
Oppstartseminar 12.-13.mai 2011
Prosjektleder hadde ansvar for planlegging og
gjennomføring av Oppstartse...
Foreløpige tilbakemeldinger fra verdiambassadørene, ledere og ansatte er positive. Spesielt rapporterer
verdiambassadørene...
Startseminar for nye prosjektgrupper
Den 11.11.11 kl 11 startet en felles samling for tre nye prosjektgrupper. Disse hadde...
Regnskap 2011

Konto
Konto (T)
10300 Engasjementer

Regnskap
507 319,33

Regnskap for 2011 vises i tabellen til
høyre.

10...
Øvrig informasjon
Styringsgruppen
Styringsgruppen har i 2011 bestått av 8 personer. Tre barnevernledere, tre enhetsledere ...
Ressursinnsats
Både kommunene og Bufetat har avsatt egne personalressurser til å drive arbeidet i de ulike prosjektgruppen...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

åRsrapport p h biv2011

213 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
213
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

åRsrapport p h biv2011

  1. 1. Årsrapport Prosjekt Helhetlig Barnevern i Vestfold Våre verdier Vi løser oppgaven sammen;  vi er tett på  vi er modige  vi ser muligheter Vårt hovedmål Barn i Vestfold møter et helhetlig barnevern med høy kompetanse og god sammenheng
  2. 2. Organisering Prosjekt Helhetlig Barnevern i Vestfold er eid av kommunene i Vestfold og Bufetat Region Sør. Unntak er Sande og Svelvik som i barnevernssammenheng sokner til oppvekstområde Drammen og ikke til Tønsberg. 1. mars 2011 tiltrådte prosjektleder Tommy Thompson stillingen. Det er kun prosjektleder som er ansatt. Øvrige prosjektmedarbeidere er ansatt hos respektive arbeidsgivere i Bufetat eller kommunne. Deres deltakelse inngår som en del av egen ressursinnsats. Finansiering Prosjektet er finansiert av Fylkesmannen i Vestfold og Bufetat region sør. Deres finansiering utgjorde i 2011 kroner 400.000,- fra Fylkesmannen i Vestfold, og kroner 600.000,- fra Bufdir. Mål med prosjektet Hovedmålet er at barn i Vestfold skal møte et helhetlig Barnevern med høy kompetanse og god sammenheng. Det er uttrykt ulike delmål for prosjektet. Disse er;       Ansatte i det kommunale og statlige barnevernet har nødvendig faglig og juridisk kompetanse til å løse barnevernets primæroppgave. ”Sikre at barn og unge får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid” Ansatte i det kommunale og statlige barnevernet har nødvendig kunnskap om hverandres ansvar, arbeidsoppgaver og styrende retningslinjer som et felles fundament for et konstruktivt samarbeid. Barnevernet i Vestfold har et variert og tilstrekkelig tiltaksapparat som dekker barnas behov for hjelp til enhver tid. Innbyggerne i Vestfold har kunnskap om og tillit til barnevernet. Antall akutte plasseringer i Vestfold skal reduseres. Plassering i beredskapshjem / akuttinstitusjon skal ikke vare lenger enn tre måneder. 2
  3. 3. Aktiviteter 2011 Oppstartseminar 12.-13.mai 2011 Prosjektleder hadde ansvar for planlegging og gjennomføring av Oppstartseminaret. Totalt ca 220 ansatte innen kommunalt og statlig barnevern deltok hver av dagene. Det var større interesse for å delta, men lokalitetene satte begrensning på dette tallet. Første dag var viet Erik Larsen som foreleste om tverretatlig og tverrfaglig samarbeid. Dag to ble besto av ulike foredrag satt sammen for å gi deltakerne entusiasme til å bidra i utviklingen av et godt barnevern i Vestfold. Dagen ble avsluttet med en kreativ øvelse hvor deltakerne med tverretatlig gruppering fikk anledning til å vurdere hvilke tiltak som kan iverksettes for å utvikle barnevernet i ønsket retning. En Questback undersøkelse etter seminaret viste at deltakerne var godt fornøyd, og at de fleste ønsket å bidra aktivt videre for å realisere prosjektets mål I forbindelse med Oppstartseminaret laget to ungdommer ved Skjerfheimkollektivet en egen inspirasjonsvide som skulle vises. Prosjektleder la til rette for intervjuer. Planlegging, gjennomføring og redigering ble gjort i samarbeid med Sweet Chili Stories. En sosial entreprenør som arbeider mot å hjelpe utsatte barn og ungdom. Inspirasjonsvideoen ble en stor suksess, og har blitt etterspurt i flere sammenhenger senere. Det arbeides for å få denne frigitt fra taushetsplikt. Verdikommisjonen Vi løser oppgaven sammen;    vi er tett på vi er modige vi ser muligheter Verdikommisjonen var den første prosjektgruppen som ble etablert. De startet sitt arbeid august 2011. Deres mandat var i første omgang å utvikle verdier som prosjektet og barnevernet i Vestfold kunne arbeide ut i fra. De skulle også foreslå en modell for hvordan disse verdiene kunne implementeres i alle ledd i barnevernet videre. Verdikommisjonen ble etablert med brukere og fagansatte fra Bufetat og kommunene. Deres forslag til verdier ble fremlagt på lederseminaret 14. september 2011. Verdikommisjonen la selv frem sitt forslag til verdier gjennom en form for reflekterende team modell. Forslaget til verdier, og forslag til modell for implementering ble vedtatt. Modellen for implementering går ut på at en bruker og en fagansatt i fellesskap oppsøker samtlige barneverntjenester og enheter i Bufetat for å formidle verdiene og stimulere til etisk refleksjon og verdibasert praksis. Det velges interne verdiansvarlige som sammen med leder får i oppdrag å holde fokus på det interne verdiarbeidet ved hvert arbeidssted. 3
  4. 4. Foreløpige tilbakemeldinger fra verdiambassadørene, ledere og ansatte er positive. Spesielt rapporterer verdiambassadørene selv at de opplever å lære mye av et likeverdig samarbeid med brukerne, og at det gir en ekstra dimensjon til verdiarbeidet at vi har vært modige nok til å gi dem en slik posisjon i prosjektet. Tilbakemeldinger fra ansatte tyder også på god læring av å lytte til brukernes erfaringer. Fra konflikt til samhandling Dette er navnet på et selvstendig samarbeidsprosjekt mellom prosjekt Helhetlig Barnevern i Vestfold og Høgskolen i Telemark. Prosjektleder søkte på samarbeidsmidler utlyst fra Høgskolen i Telemark mai 2011. Det ble innvilget 100.000,kroner til dette. Søknadens intensjon var å få større nærhet mellom praksisfelt og utdanningsinstitusjon. Dette var i tråd med høgskolens behov for å knytte seg tettere til praksisfeltet. Etter en solid ideùtveksling ble det konkludert med at ansatte ved Høgskolen i Telemark (HiT) går inn med sine ansatte for å undersøke forprosessene til prosjekt Helhetlig Barnevern i Vestfold. Det har vakt undring utover Vestfold at vi har evnet å enes om et prosjekt som konstruktivt ønsker å bedre samhandlingen mellom forvaltningsnivåene innen barnevernet. Dette er unikt i Norge. Undersøkelsen vil være todelt. Første del utgjør kvalitative intervjuer med sentrale aktører og brukere. Dette skal resultere i en artikkel og et paper som blir fremlagt på en internasjonal kongress i Odense, Danmark, i juni 2012. I tillegg planlegges det en felles fagdag for brukere, studenter, ansatte ved HiT og ansatte i barnevernet i Vestfold. Et sannsynlig tema på dette vil være medvirkning. I tillegg til dette underprosjektet er pHBiV invitert til å være med å vurdere innovasjon i barnevernet i samarbeid med HiT. Det skal være et møte om dette 12. mars 2012. Brukerrepresentanter I lederseminaret 14.mars ble det fattet et viktig vedtak. Det ble besluttet å invitere inn brukere i alle prosesser i prosjektet. Prosjektleder fikk navn og telefonnummer til aktuelle brukere fra barneverntjenester og enheter i Bufetat. Brukerrepresentantene ble samlet til felles informasjon på Furulund Kro i Stokke. Å rekruttere brukerrepresentanter har vært en større utfordring enn først antatt. Brukerne selv forklarer dette ved at det er forbundet med skam og tabu å stå frem som mottaker av hjelp av barnevernet. Det har så langt ikke vært vurdert å rekruttere brukere gjennom mediene. 4
  5. 5. Startseminar for nye prosjektgrupper Den 11.11.11 kl 11 startet en felles samling for tre nye prosjektgrupper. Disse hadde som mandat å arbeide i forhold til tiltaksutvikling, kompetanseutvikling og informasjonsutveksling/samhandling. Seminaret var lagt til Aarholt-tunet i Stokke for å bryte med de tradisjonelle arenaer vi tradisjonelt opptrer. Målet var at nye impulser ville gi en god start for kreativ fase. Tiltaksutvikling Prosjektgruppen som har arbeidet med tiltaksutvikling har vært ledet av en av våre brukerrepresentanter. Dette har fungert godt. Gruppen har levert en omfattende rapport som viser at gruppen har sett nye muligheter i utformingen av tjenestetilbudet i barnevernet i Vestfold. De har vært modige nok til å utforske de ulike mulighetene, og har kommet opp med flere innovative forslag som tildels er banebrytende i sin oppbygning. Spesielt interessant er deres forslag til et felles ressurssenter for barnevernet i Vestfold. Kompetanseutvikling Prosjektgruppen har vært ledet av Jeanette Indreiten fra barneverntjenesten i Horten. Prosjektgruppens innstilling viser at de har arbeidet godt med sin oppgave. De har kommet frem til en rekke forslag til tiltak for å heve kompetansen i barnevernet i Vestfold. I tillegg har de foreslått nye former for kompetanseorganisering og kompetanseflyt for å gi bedre tilbud til brukerne. De har også satt et spennende fokus på lederkompetanse i barnevernet. Eksempelvis finnes det i dag ingen formelle krav til ledere i kommunalt barnevern. Informasjonsutveksling / Samhandling Prosjektgruppen har vært ledet av Elin Ekeid fra fagteam. Prosjektgruppen har fremmet to visjonære forslag som sannsynligvis vil ha stor sosial verdi for brukerne. Disse er "en dør i barnevernet" og "brukermedvirkning med fullt innsyn til egen sak via elektronisk portal". De har forøvrig fremmet en rekke tiltak som vurderes å gi bedre kompetanse og samhandling mellom forvaltningsnivåene. I tillegg har de fremmet flere forslag til omdømmebygging av barnevernet. Sistnevnte synes å være viktig da brukerne selv rapporterer at det er forbundet med skam og tabu å være i kontakt med barnevernet. Samtidig viser resultater fra forskningsprosjektet Det Nye Barnevernet at det ikke er samsvar mellom omdømme og tillit til barnevernet. 5
  6. 6. Regnskap 2011 Konto Konto (T) 10300 Engasjementer Regnskap 507 319,33 Regnskap for 2011 vises i tabellen til høyre. 10900 KLP 39261,83 10920 Gruppeliv,ulykke og yrkesskade 1 057,10 Utgifter utgjør kr 952 735,39 10990 Arbeidsgiveravgift 77179,42 17100 Refusjon sykelønn -111 508,00 1 Lønn og sosiale utgifter 513 309,68 Inntekter utgjør; Fylkesmannen i Vestfold kr 400 000,Bufetat kr 600.000,Overført fra 2010 kr 523 719,- 11011 Faglitteratur 11160 Bevertning møter/utvalg 1 596,00 910 Resultat overført 2012 kr 570 983,61 11290 Utgiftsdekning Størst utgift på aktivitetsområdet i 2011 omhandler Oppstartseminaret i mai. Øvrig aktivitetsnivå har vært lavt da ressursinnsatsen fra kommunene og Bufetat ikke vises i regnskapet. 11299 Andre forbruksvarer/tjenester 312 119,70 11299 Andre forbruksvarer/tjenester 0 Det var ved oppstart av prosjektet ikke budsjettert med godtgjøring til brukernes deltakelse. På bakgrunn av at brukerne tapte egen arbeidsinntekt ved å delta ble det fattet vedtak i styringsgruppen høsten 2011 å godtgjøre dem med kroner 200,- pr time samt reiseutgifter. Brukerne har pr 01.03.12 ikke rapportert inn sine timer. Deres godtgjøring er således ikke regnskapsført. Dette blir belastet fortløpende etter hvert som vi får inn deres timelister. Til tross for manglende budsjettering av godtgjøring til brukerne vurderes deres innsats som betydningsfull. Styringsgruppen finner det etisk korrekt å ompostere slik at godtgjøring går i orden. 11320 Mobiltelefon 11330 Datakommunikasjon 11500 Kurs/opplæring 3 797,00 11 074,76 4 248,40 490 12012 EDB-utstyr 15 061,40 12900 Internkjøp 40 000,00 2 Kjøp varer og tj., inngår i tj.prod... 389 297,26 13700 Kjøp av tjenester fra private 28 516,00 3 Kjøp varer og tj., erstatter komm. ... 14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 4 Overføringsutgifter 15500 Avsetning bundet driftsfond 6 Finansutgifter 1 Sum utgifter 17090 Andre refusjoner fra staten 8 Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekt... 19500 Bruk av bundet driftsfond 10 Finansinntekter og finansieringstra... 9 Sum inntekter 7855 Helhetlig Barnevern 28 516,00 21 612,45 21 612,45 170 983,61 170 983,61 1 123 719,00 -600 000,00 -600 000,00 -523 719,00 -523 719,00 -1 123 719,00 0 0 15500 Avsetning bundet driftsfond 400 000,00 6 Finansutgifter 400 000,00 1 Sum utgifter 400 000,00 18000 Staten - rammetilskudd -400 000,00 9 Overføringsinntekter -400 000,00 9 Sum inntekter -400 000,00 7855 Helhetlig Barnevern 0 0 0 6
  7. 7. Øvrig informasjon Styringsgruppen Styringsgruppen har i 2011 bestått av 8 personer. Tre barnevernledere, tre enhetsledere fra Bufetat, representant fra Landsforeningen for barnevernsbarn og representant for Fylkesmannen i Vestfold. Barnevernleder i Larvik fratrådte styringsgruppen i forbindelse med avsluttet arbeidsforhold. Ny barnevernleder gikk inn i styringsgruppen. Dette fordi Larvik kommune er vertskommune for prosjektet og ansvarlig for prosjektleder sitt ansettelesesforhold. Styringsgruppen har hatt tilnærmet månedlige møter. Prosjektets anseelse Prosjektet har hatt mediedekning i forbindelse med Oppstartseminaret i mai og startseminaret i november. Det har vært en bevisst strategi å holde en lav profil til vi kan vise til konkrete resultater. Likevel har prosjektet fått oppmerksomhet utover fylket. Prosjektet er blant annet trukket frem som et eksempel gjennom PricewaterHouse Cooper sin delevaluering av barnevernet initiert av BLD. Prosjektet har også fått oppmerksomhet via sosiale medier som blogg og twitter. Prosjektleder har mottatt ulike invitasjoner for å presentere prosjektet. Blant annet fra FO, KS, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, etc. Prosjektleder gjennomførte et møte med KS sentralt. KS vil fremover vurdere en satsning på innovasjon i kommunalt barnevern. De vil da vurdere et samarbeid med pHBiV. Den nye samarbeidsavtalen mellom KS og BLD harmonerer på de fleste punkter med intensjonene i pHBiV. Evaluering PHBiV har tatt initiativ til å åpne barnevernet ved at mastergradsstudenter med relevante problemstillinger kan følge prosjektet. Per 1. mars 2012 er det seks mastergradsstudenter som har signalisert at de ønsker gjennomføre undersøkelser som har relevans til prosjektet. Samarbeidsprosjektet med HiT vil ha stor verdi i å dokumentere og vurdere forprosessene til pHBiV. Et helhetlig evalueringsdesign er under utarbeidelse. 7
  8. 8. Ressursinnsats Både kommunene og Bufetat har avsatt egne personalressurser til å drive arbeidet i de ulike prosjektgruppene. Det er kun en kommune som av hensyn til sin interne situasjon har definert at de ikke har evnet å delta aktivt i prosjektet så langt. Prosjektarbeidet bærer tydelig preg av en kollektiv samarbeidsholdning hvor det legges til grunn en felles oppgaveforståelse ved at kommunene og Bufetat byr på sine samlede ressurser for å evne å løse de utfordringer barnevernet står overfor. Avslutningsvis Fem prosjektgrupper har vært i virksomhet i 2011. To av dem har gjennomført kreativ fase og gått over i handlingsfasen. De tre resterende avslutter sin kreative fase ved å levere sine innstillinger med forslag til tiltak til styringsgruppen 15. februar 2012. Et samlet lederseminar vil 14.mars 2012 beslutte hvilke tiltak som skal iverksettes videre. Flere deltakere, uavhengig av posisjon, har uttrykt tilfredshet med de resultater som er oppnådd innen 1. mars 2012. Stokke 6.mars 2012 mvh Tommy Thompson prosjektleder 8

×