Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Referat styringsgruppe 151012

209 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Referat styringsgruppe 151012

  1. 1. Prosjekt Helhetlig Barnevern i Vestfold 14.10.2013 Referat styringsgruppemøte 15. oktober 2012 hos Fagteam 1. Gjennomgang av referat Ingen kommentarer. 2. Status v prosjektleder Prosjektleder redegjorde for status for følgende grupper; Barne- og ungdomsforum Barneforum hadde første samling 8.oktober. 13 deltakere. Henholdsvis fra Horten, Nøtterøy, Sandefjord og Andebu. Ledet av Ida og Tommy. Laget forslag til agenda og mandat. Dette er; "Barneforum skal være et kollegialt forum for utvikling av fag, samhandling og god praksis overfor barn, unge og deres familier." Så filmen til Janne Berge. Styringsgruppen ønsker at pHBiV sitt verdigrunnlag tas inn i mandatet. Barneforum skal arbeide i henhold til våre verdier. Ungdomsforum har første samling 22.oktober. Prosjektleder orienterte om at brukerrepresentanter ikke er invitert inn i disse fagforaene. Styringsgruppen understrekte at vi skal ha brukerrepresentasjon. Prosjektleder ble anmodet om å finne egnede brukerrepresentanter som ønsker å delta. Akuttforum Ledes av Willem Bogards. Starter 22.november. Verdikommisjonen Arbeider med tre ting. Verdiseminaret. Fase 2 besøk på arbeidsstedene. Evalueringspilot Horten og Larvik. Samarbeidsprosjekt HiT Prosjektleder anbefalte å utsette workshop i digital storytelling til etter nyttår som Postadresse: Barneverntjenesten, Postboks 2020, 3255 LARVIK Besøksadresse: Feyersgate 7, Larvik Telefon: +47 40066264 Web: http://helhetligbarnevern.wordpress.com E-mail: tommy.thompson@larvik.kommune.no
  2. 2. Prosjekt Helhetlig Barnevern i Vestfold følge av høy aktivitet og knapp tid. Styringsgruppen er enig. Samarbeid KS om lederutdanning KS BVT arbeider med en sak til rådmannsutvalgene. KS har engasjert HiT for å utvikle forslag til lederutdanning. Bestilling inneholder også modul med horisontal samhandling. Evaluering Behov for supplering fra kommunal side. Mulig Mona fra Nøtterøy kan inngå. Ikke endelig avklart. PhD Ottar Ness skal veilede gruppen. Økonomi Økonomien er god. Handlekraft Påmeldte innen frist var; Nøtterøy 16 Horten 16 Andebu Stokke Re Hof Vestfold barne- og familiesenter Fagteam Fosterhjemstjenesten Tønsberg ungdoms- og familiesenter Larvik har gjennomført programmet. Holmestrand har meldt at de ikke deltar. Sandefjord og Tønsberg har ikke svart. Ny funksjon for atferd i Bufetat vil avvente. Ny funksjon for akuttarbeid i Bufetat har eget program. Ønsker supplert med Samhandlingsmodulen. Ny funksjon for omsorg i Bufetat har ikke svart. Terje Jacobsen er oppnevnt som kontaktperson for prosjektleder for koordinering av kompetanseprogram vs ny funksjonsinndeling i Bufetat. Postadresse: Barneverntjenesten, Postboks 2020, 3255 LARVIK Besøksadresse: Feyersgate 7, Larvik Telefon: +47 40066264 Web: http://helhetligbarnevern.wordpress.com E-mail: tommy.thompson@larvik.kommune.no
  3. 3. Prosjekt Helhetlig Barnevern i Vestfold Fylkesmannen i Vestfold stiller sannsynligvis med lokaler til fellesundervisningen. 8 dager. 3. Resultatmål barne- og ungdomsforum Prosjektleder gikk gjennom forslag til hvordan måle resultater. Styringsgruppen anbefaler at de tre siste punktene går inn som måleområder, og at de over utgjør en ramme for deres arbeid. • • • • • • • • Gruppene skal ha utviklet trygghet og kultur for læring. Forumene skal ha arbeidet med fire spesifikke kunnskapsområder som er tatt tilbake til og presentert for egne arbeidssteder. Gruppene skal ha gått gjennom to nye forskningsområder. Disse skal være tatt tilbake og presentert på egne arbeidssteder. Alle deltakende enheter / kommuner skal ha forberedt og presentert eksempler på god praksis fra eget arbeidssted. Deltakerne skal ha bidratt aktivt til læring og fagutvikling på eget arbeidssted. Deltakerne skal ha fått en bedre forståelse av hverandres mandat og rolle. Deltakerne skal ha en bedre opplevelse av samhandling mellom forvaltningsnivåene som følge av deltakelse i forum. Ledere skal oppleve at deltakelse fører til læring og utvikling hos deltakerne. Prosjektleder omformulerer disse overfor gruppene og i inn i evalueringsplanen. 4. Planlegging lederforum Prosjektleder ble forespurt om å lede prosessen første samling. 5. Samhandling kommuner/Bufetat. Status og evt tiltak. 6. Mandat for Verdikommisjonen Prosjektleder la frem forslag om mandat; "Verdikommisjonen skal planlegge, gjennomføre og evaluere et verdiseminar for ledere og verdiansvarlige i 2012 og 2013. Verdikommisjonen skal planlegge, gjennomføre og evaluere fase 2 av sitt verdiarbeid vår 2013. Fase 2 er etisk refleksjon over egen praksis på de ulike arbeidssteder. Postadresse: Barneverntjenesten, Postboks 2020, 3255 LARVIK Besøksadresse: Feyersgate 7, Larvik Telefon: +47 40066264 Web: http://helhetligbarnevern.wordpress.com E-mail: tommy.thompson@larvik.kommune.no
  4. 4. Prosjekt Helhetlig Barnevern i Vestfold Verdikommisjonen skal planlegge, gjennomføre og evaluere en egenutviklet evaluering hvor brukere evaluerer møter og samtaler i henhold til våre verdier." Forslag til mandat ble vedtatt. 7. Eventuelt Postadresse: Barneverntjenesten, Postboks 2020, 3255 LARVIK Besøksadresse: Feyersgate 7, Larvik Telefon: +47 40066264 Web: http://helhetligbarnevern.wordpress.com E-mail: tommy.thompson@larvik.kommune.no

×