1321861251 เปิดประตูสู่อาเซียน

2,473 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,473
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1321861251 เปิดประตูสู่อาเซียน

 1. 1. 2558 เตรีย มความพร้อ ม สูป ระชาคม ่ อาเซีย น กลุม นิเ ทศ ติด ตามและประเมิน ผลการจัด การ ่ ศึก ษา สำา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา สระแก้ว เขต 2 เอกสารลำา ดับ ที่10/2554 คำา นำา รัฐบาลไทยได้ร่วมมือกับอาเซียนในการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และความเจริญรุ่งเรือง ในภูมิภาคทั้งทางด้าน
 2. 2. เศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคล้อง กับกฎบัตรอาเซียน และนโยบายของรัฐบาลไทยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และกลุ่มประเทศอาเซียน โดยใช้การศึกษาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อเป็นรากฐานสำาคัญ ในการเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ ต่อมาในที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 ได้ให้การรับรองปฏิญญาชะอำา-หัวหิน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ภายในปี 2558 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศจุดเน้นในการเป็นพลังขับเคลื่อนการศึกษา ขันพื้นฐาน โดยจุดเน้นข้อที่ 8 ได้ ้เน้นในเรื่องการพัฒนานักเรียน ครู และสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนนั้น กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จึงรวบรวมข้อมูลที่เป็นความรู้เกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป กลุ่ม นิเ ทศ ติด ตาม และประเมิน ผลการจัด การศึก ษา
 3. 3. สารบัญ หน้าคำา นำาสารบัญความสำาคัญและความเป็นมาของประชาคมอาเซียน 1การขับเคลื่อนของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 3บทบาทของหน่วยงาน เพื่อความสำาเร็จในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 3คุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน 4ตัวชี้วัดคุณภาพผู้เรียน 5ตัวชี้วัดคุณภาพครู 9ตัวชี้วัดคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา 9การปรับ หลัก สูต รสถานศึก ษาเพ ืืื ่อ การพัฒ นาสู่ป ระชาคมอาเซีย น (แจกเป็น เอกสารในการประชุม เชิง ปฏิบ ัต ิก ารโครงการส่ง เสริม คุณ ภาพการศึก ษาสู่ป ระชาคมอาเซีย น เมื่อวัน ที่ 21 กุม ภาพัน ธ์ 2554)การพัฒ นานัก เรีย นสู่ป ระชาคมอาเซีย นความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 16ธง/รายชื่อประเทศ/ผู้นำาประเทศสมาชิกอาเซียน 17อาเซียน + 3 18อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา 18กฎบัตรอาเซียน 18สถานที่สำาคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน 19
 4. 4. เอกสารอ้างอิง 22 เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน ******************************ความสำา คัญ และความเป็น มาของประชาคมอาเซีย น คำาว่า “ASEAN” เป็นคำาย่อมาจาก “Association of SouthEast Asian Nations” หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาเซียนมีจุดเริ่มต้นจากสมาคมอาสา ซึ่งก่อตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 โดยไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ แต่ได้ถูกยกเลิกไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 ได้มี การลงนามใน “ปฏิญญากรุงเทพ” หรือปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) ที่พระราชวังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 อาเซียนได้ถือกำาเนิดขึ้นโดยมีรัฐสมาชิกเริ่มต้น 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์มาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ในภูมิภาค ธำารงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจการพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม การกินดีอยู่ดีบนพื้นฐานของความเสมอภาค
 5. 5. และผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก และเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติ หลังจาก พ.ศ. 2527 เป็นต้นมาอาเซียนมีรัฐสมาชิกเพิ่มขึ้นจนมี 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซียฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่าอาเซียนมีพื้นที่ราว 4,435,570 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 590ล้านคน ในปีพ.ศ. 2553 จีดีพี ของประเทศสมาชิกรวมกันคิดเป็นมูลค่าราว 1.8 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ คิดเป็นลำาดับที่ 9 ของโลกเรียงตามจีดีพี มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการในปัจจุบัน กฎบัตรอาเซียนได้มีการลงนามเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งทำาให้อาเซียนมีสถานะคล้ายกับสหภาพยุโรปมากยิ่งขึ้น เขตการค้าเสรีอาเซียน ได้เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2553 และกำาลังก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะประกอบด้วยสามเสาหลัก คือประชาคมอาเซียนด้านการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political SecurityCommunity) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN EconomicCommunity) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEANSocio-Cultural Community) ภายในปี พ.ศ. 2558 อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและเป็นตัวอย่างของการรวมตัวของกลุ่มประเทศที่มีพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ความก้าวหน้าของอาเซียนมีปัจจัยจากความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างรัฐสมาชิก อันก่อให้เกิดบรรยากาศที่สร้างสรรค์และเอื้อต่อความร่วมมือระหว่างกันทำาให้สถานการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เปลี่ยนผ่านจากสภาวะแห่งความตึงเครียดและการเผชิญหน้าในยุคสงครามเย็นมาสู่ความมีเสถียรภาพ ความมั่นคงและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในปัจจุบัน สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำาเนินงานโครงการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน : Spirit of ASEAN โดยคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาให้มีความพร้อมและศักยภาพในการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เป็นศูนย์การเรียนรู้อาเซียนจำานวน 68 โรง แบ่งเป็นโรงเรียน 3 รูปแบบ คือ 1) โรงเรียน Sister School จำานวน 30 โรง 2) โรงเรียน Buffer School จำานวน 24 โรง 3) ASEAN Focus School จำานวน 14 โรง ทั้งนี้มีโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายมากกว่า 500 โรง โรงเรียนที่เข้า ร่วมโครงการดังกล่าว ขณะนี้
 6. 6. กำาลังดำาเนินการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน และจัดกิจกรรมในโรงเรียนเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัดกิจกรรมหลากหลาย เช่น การเรียนรู้ผ่านสื่อ อุปกรณ์ รูปภาพ วีดิทศน์ นิทรรศการ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ัรวมถึงการติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนทางสื่อ ICT (Information communication Technology) ซึ่งกิจกรรมที่กล่าวมาเป็นการออกแบบและจัดประสบการณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในโรงเรียนที่เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรงและมีกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ที่เน้นการสร้างความตระหนักเรื่องประชาคมอาเซียน สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้รับการคัดเลือกจากสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา Buffer School จำานวน 2 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี 2. โรงเรียนคลองนำ้าใสวิทยาคาร และได้ ขยายผลไปยังโรงเรียนเครือข่าย เพื่อสร้างความตระหนักและเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้น โรงเรียนเครือข่ายมีจำานวน 18 โรงเรียนดังนี้1. โรงเรียนอพป.คลองนำ้าใส2.โรงเรียนบ้านหนองแข้ 3.โรงเรียนบ้านทดเจริญ4. โรงเรียนบ้านฟากห้วย 5. โรงเรียนบ้านกุดแต้ 6.โรงเรียนบ้านหนองเทา7. โรงเรียนบ้านแสนสุข 8. โรงเรียนเมืองไผ่ 9.โรงเรียนบ้านกุดหิน10. โรงเรียนบีกริม 11. โรงเรียนกรุงไทย 12. โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 113. โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 14. โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย 15.โรงเรียนสระปทุม 16. โรงเรียนบ้านคลองหว้า 17. โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 18.โรงเรียนบ้านหนองปรือการขับ เคลื่อ นของสำา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาสระแก้ว เขต 2 1. จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำาเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน :
 7. 7. Spirit of ASEAN เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 25532. จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพการสอนภาษาอังกฤษและการสอนคอมพิวเตอร์สำาหรับครู โรงเรียน Buffer school และโรงเรียนเครือข่าย เมื่อวันที่ 30-31สิงหาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา3. ศึกษาดูงานศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียน Sister School จังหวัดเชียงใหม่ 19 – 23 กันยายน 25534.การจัดเต้นท์ความรู้ของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน 10 ประเทศ 10 เครือข่าย ในงาน ดอกแก้วบูรพาวิชาการ 53 ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ระหว่างวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 25535.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ให้แก่ผู้บริหาร ในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เมื่อวันที่ 21กุมภาพันธ์ 2554 ให้รับทราบจุดเน้นของสพฐ. เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา ที่เน้นอาเซียน และการเตรียมความพร้อมของนักเรียน ครู สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 25586. การจัดกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน :Love to be ASEAN ณ โรงเรียนร่มเกล้า อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์- 1 มีนาคม 2554บทบาทของหน่ว ยงานเพื่อ ความสำา เร็จ ในการพัฒ นาการเรีย นรู้ส ู่ป ระชาคมอาเซีย นภายในปีก ารศึก ษา 2554สถานศึก ษาในสัง กัด สปพ.สระแก้ว เขต 2 ทุก โรง 1. จัดทำาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 2. ศึกษาบริบทในโรงเรียนเพื่อจัดทำาแหล่งเรียนรู้ (ห้อง/มุมหนังสือ) 3. ปรับ/ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนที่เน้นอาเซียน เป็นรายวิชาเพิ่มเติม/สอดแทรก/ บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 4. ให้ความสำาคัญกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น โครงการ/ชุมนุม/ชมรม/ สัปดาห์อาเซียน/ตอบปัญหา ฯลฯ
 8. 8. 5. จัดทำารายงานความก้าวหน้าของผู้เรียนตามตัวชี้วัดคุณภาพผู้เรียนทั้ง 4 ด้านสำา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา 1. จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนเครือข่าย 18 โรงเรียน เพื่อเป็นแหล่ง เรียนรู้อาเซียนศึกษา 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารทุกสถานศึกษาตระหนักในการจัดการ ศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 3. นิเทศ ติดตาม และรายงานผลสถานศึกษาที่ดำาเนินการจัดการเรียนรู้ ตามตัวชี้วัดความสำาเร็จ ซึ่งประกอบด้วย ตัวชี้วัดคุณภาพผู้เรียน ตัวชี้วัดคุณภาพครู ตัวชี้วัด คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา ในการจัด กิจ กรรมพัฒ นาความรู้แ ละเสริม สร้า งความเป็นพลเมือ งอาเซีย นให้ผ ู้เ รีย น จะช่ว ยเพิ่ม ศัก ยภาพในการเรีย นรู้ให้ผ ู้เ รีย น อัน จะเป็น พลัง การขับ เคลื่อ นการพัฒ นาโรงเรีย นสู่ประชาคมอาเซีย น ในทุก พื้น ที่อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพสำา นัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐานโดยสำา นักวิช าการและมาตรฐานการศึก ษา พิจ ารณาเห็น ว่า มีค วามจำา เป็น อย่า งยิ่ง ที่จ ะสร้า งศัก ยภาพให้แ ก่ส ถานศึก ษา และเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา เกี่ย วกับ ความเป็น ประชาคมอาเซีย น เพื่อเตรีย มความพร้อ มในการก้า วเข้า สู่ การเป็น ประชาคมอาเซีย นอย่า งยั่ง ยืนคุณ ลัก ษณะเด็ก ไทยในประชาคมอาเซีย น คุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน กำาหนดคุณลักษณะ 3 ด้าน ดังนี้ด้า นความรู้ 1. มีความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 2. มีความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 2.1 จุดกำาเนิดอาเซียน 2.2 กฎบัตรอาเซียน 2.3 ประชาคมอาเซียน 2.4 ความสัมพันธ์กับภายนอกอาเซียนด้า นทัก ษะ/กระบวนการ 1. ทักษะพื้นฐาน
 9. 9. 1.1 สือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษ และภาษา ่ ประเทศเพื่อนบ้านอีกอย่างน้อย 1 ภาษา) 1.2 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ 1.3 มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี 1.4 มีความสามารถในการทำางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น 2. ทักษะพลเมือง/ความรับผิดชอบทางสังคม 2.1 เคารพและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 2.2 มีภาวะผู้นำา 2.3 เห็นปัญหาสังคมและลงมือทำาเพื่อนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลง 3. ทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตน 3.1 เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน 3.2 มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีวธีคิด ิ อย่างถูกต้อง 3.4 มีความสามารถในการจัดการ/ควบคุมตนเองด้า นเจตคติ 1. มีความภูมิใจในความเป็นไทย/ความเป็นอาเซียน 2. มีความตระหนักในความเป็นอาเซียน 3. ร่วมกันรับผิดชอบต่อประชาคมอาเซียน 4. มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สันติวิธี / สันติธรรม 5. ยอมรับความแตกต่างในการนับถือศาสนา 6. ดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตัว ชี้ว ัด ความสำา เร็จ การพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน จะประสบผลสำาเร็จหรือไม่เพียงใด ต้องมีตัวชี้วัดความสำาเร็จทั้งคุณภาพเด็ก คุณภาพครู และคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อใช้ประเมินความสำาเร็จการจัดการเรียนรู้
 10. 10. ตัว ชี้ว ัด คุณ ภาพผู้เ รีย น ด้า นความรู้คุณ ลัก ษณะของผู้เ รีย น ตัว ชี้ว ัด ระดับ ประถม ตัว ชี้ว ัด ระดับ ศึก ษา มัธ ยมศึก ษา1.มีความรู้เกี่ยวกับประเทศ 1.1 ร้อยละของนักเรียน 1.1 ร้อยละของนักเรียนอาเซียน ที่สามารถอธิบายความรู้ ที่สามารถวิเคราะห์และ 1.1 ด้านการเมือง เกี่ยวกับระบอบ การ จำาแนกความเหมือน/ ได้แก่ ปกครอง สิทธิเด็ก ความแตกต่าง เกี่ยวกับ - ระบอบการ ระบอบการปกครอง ปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่าง - ความสัมพันธ์ ประเทศ สิทธิมนุษยชน ระหว่างประเทศ 1.2 ร้อยละของนักเรียน กฎหมายระหว่าง - สิทธิเด็ก/สิทธิ ที่สามารถอธิบายความรู้ ประเทศในด้าน มนุษยชน เกี่ยวกับระบบเงินตรา การเมือง - กฎหมายระหว่าง ระบบเศรษฐกิจ ปัจจัย 1.2 ร้อยละของนักเรียน ประเทศ การผลิต แรงงาน ที่สามารถวิเคราะห์และ 1.2 ด้านเศรษฐกิจ จำาแนกความเหมือน/ ได้แก่ ความแตกต่าง เกี่ยวกับ ระบบเงินตรา ระบบ เศรษฐกิจ ปัจจัยการ ผลิตคุณ ลัก ษณะของผู้เ รีย น ตัว ชี้ว ัด ระดับ ประถม ตัว ชี้ว ัด ระดับ ศึก ษา มัธ ยมศึก ษา - ระบบเงินตราของ 1.3 ร้อยละของนักเรียน แรงงาน การค้าเสรี ข้อ ประเทศ ในกลุ่ม ที่สามารถอธิบายความรู้ ตกลงทางการค้า ความ อาเซียน เกี่ยวกับ ภาษา ศาสนา ร่วมมือทางเศรษฐกิจ - ระบบเศรษฐกิจ บุคคลสำาคัญ สภาพทาง 1.3 ร้อยละของนักเรียน - ปัจจัยการผลิต ภูมิศาสตร์ สาธารณสุข ที่สามารถวิเคราะห์และ - แรงงาน เอกลักษณ์ไทย จำาแนกความเหมือน/ - การค้าเสรี ข้อ ประวัติศาสตร์ในด้าน ความแตกต่างเกี่ยวกับ ตกลงทางการค้า ความ สังคมและวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนา ร่วมมือทางเศรษฐกิจ 2.1 ร้อยละของนักเรียน การแต่งกาย 1.3 ด้านสังคมและ ที่สามารถอธิบายความ สาธารณสุข สภาพทาง วัฒนธรรม ได้แก่ หมาย ความสำาคัญของ ภูมิศาสตร์ เอกลักษณ์ - ชาติพันธุ์ , ภาษา , อาเซียน บุคคลสำาคัญ ศาสนา 2.2 ร้อยละของนักเรียน ประวัติศาสตร์
 11. 11. การแต่ง ที่สามารถอธิบายเป้า 2.1 ร้อยละของนักเรียน กาย,สาธารณสุข,สภาพ หมายและหลักการ ที่สามารถ วิเคราะห์ ทาง อัตลักษณ์ สัญลักษณ์ ความจำาเป็น ความ ภูมิศาสตร์,เอกลักษณ์,บุ ของกฎบัตรอาเซียน สำาคัญของกฎบัตร คคลสำาคัญและ อาเซียน ประวัติศาสตร์ 2.2 ร้อยละของนักเรียน 2. มีความรู้เกี่ยวกับ ที่สามารถวิเคราะห์เป้า อาเซียน ได้แก่ หมายและหลักการ อัต 2.1 จุดกำาเนิดอาเซียน ลักษณ์ สัญลักษณ์ของ 2.2 กฎบัตรอาเซียน กฎบัตรอาเซียน - ความหมาย 2.3 ร้อยละของนักเรียน - ความสำาคัญ ที่สามารถอธิบายเกี่ยว - สาระสำาคัญ กับองค์กรอาเซียน 2.3 ประชาคมอาเซียน องค์กรที่มีความสัมพันธ์ - ประชาคม กับอาเซียน การเมืองและความ กระบวนการตัดสินใจ มั่นคงอาเซียน การระงับข้อพิพาท - ประชาคม ความสัมพันธ์กับ เศรษฐกิจอาเซียน ภายนอก - ประชาคมสังคม 2.4 ร้อยละของนักเรียน และวัฒนธรรมอาเซียน ที่สามารถวิเคราะห์ 2.4 ความสัมพันธ์กับ ประโยชน์ของกฎบัตร ภายนอกอาเซียน อาเซียนที่มีต่อ ประชาคมอาเซียน ด้า นทัก ษะ/กระบวนการ คุณ ลัก ษณะของผู้เ รีย น ตัว ชี้ว ัด ระดับ ประถม ตัว ชี้ว ัด ระดับ ศึก ษา มัธ ยมศึก ษา1. ทักษะพื้นฐาน 1. ร้อยละของนักเรียนที่ 1. ร้อยละของนักเรียนที่1.1 สื่อสารได้อย่างน้อย 2 สามารถสื่อสารได้อย่าง สามารถสื่อสารได้อย่างภาษา น้อย 2 ภาษา คือภาษา น้อย 2 ภาษา คือภาษา
 12. 12. (ภาษาอังกฤษ และภาษา ไทยและภาษาอังกฤษ อังกฤษและภาษาของประเทศ ในอาเซียน ประเทศอีกอย่างน้อย 1 ภาษา) ในอาเซียนอีกอย่างน้อย 1 ภาษา1.2 มีทักษะในการใช้ 2. ร้อยละของนักเรียนที่ 2. ร้อยละของนักเรียนที่เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง สามารถใช้เทคโนโลยี สามารถใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ สารสนเทศในการเรียนรู้ สารสนเทศในการเรียนรู้ สื่อสาร ออกแบบ สร้างสรรค์งาน นำาเสนอ เผยแพร่ แลก เปลี่ยนผลงานในระดับ อาเซียน1.3 มีความสามารถในการ 3. ร้อยละของนักเรียนที่มี 3. ร้อยละของนักเรียนที่มีแก้ปัญหา อย่างสันติวิธี ความสามารถในการแก้ ความสามารถในการแก้ ปัญหาได้ อย่างสันติวิธี ปัญหาได้ อย่างสันติวิธี1.4 มีความสามารถในการ 4. ร้อยละของนักเรียนที่ 4. ร้อยละของนักเรียนที่ทำางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น สามารถทำางานและอยู่ สามารถทำางานและอยู่ ร่วมกับผู้อื่น ร่วมกับผู้อื่น2. ทักษะพลเมือง/ความรับ 1. ร้อยละของนักเรียนที่ 1. ร้อยละของนักเรียนที่ผิดชอบ ทางสังคม เคารพและยอมรับความ เคารพและยอมรับความ2.1 เคารพและยอมรับความ แตกต่างหลากหลายทาง แตกต่างหลากหลายทางหลากหลายทางวัฒนธรรม2.2 มีภาวะผู้นำา 2. ร้อยละของนักเรียนที่ 2. ร้อยละของนักเรียนที่2.3 เห็นปัญหาสังคมและ ปฏิบัติตน เป็นผู้นำาที่ ปฏิบัติตน เป็นผู้นำาที่ลงมือทำา เพื่อนำาไปสู่ เกี่ยวข้องกับกิจกรรม เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเปลี่ยนแปลง อาเซียนศึกษา อาเซียนศึกษาและมีผล 3. ร้อยละของนักเรียนที่ งานปรากฏ สามารถเสนอปัญหาและ 3. ร้อยละของนักเรียนที่ แสดงความคิดเห็น สามารถเสนอปัญหาและ แสดงความคิดเห็น เสนอทางเลือกในการแก้ ปัญหาได้ ทัก ษะการเรีย นรู้แ ละพัฒ นาตน คุณ ลัก ษณะของผู้เ รีย น ตัว ชี้ว ัด ระดับ ประถม ตัว ชี้ว ัด ระดับ ศึก ษา มัธ ยมศึก ษา1. เห็นคุณค่าความเป็น 1. ร้อยละของนักเรียนที่ 1. ร้อยละของนักเรียนที่มนุษย์เท่าเทียมกัน (สิทธิ ยอมรับ ความเท่าเทียม ยอมรับ ความเท่าเทียม
 13. 13. เด็ก/สิทธิมนุษยชน) กันของความเป็นมนุษย์ กันและตระหนัก ใน บนความแตกต่าง คุณค่าของมนุษย์2. มีส่วนร่วมในการแสดง 2.ร้อยละของนักเรียนที่มี 2.ร้อยละของนักเรียนที่มีความคิดเห็น และแลก ส่วนร่วม ในการแสดง ส่วนร่วม ในการแสดงเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น และ ความคิดเห็น และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง สังคม และวัฒนธรรม3.มีความสามารถในการคิด 3. ร้อยละของนักเรียนที่ 3. ร้อยละของนักเรียนที่วิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล มี สามารถอธิบายเหตุผลใน สามารถอธิบายเหตุผลในวีคิดอย่างถูกต้อง ด้านการเมือง เศรษฐกิจ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมได้ สังคมและวัฒนธรรม อย่างถูกต้อง สามารถแสดงออกได้ อย่างสร้างสรรค์และมี4. มีความสามารถในการ 4. ร้อยละของนักเรียนที่ เหตุผลจัดการ/ควบคุมตนเอง สามารถปฏิบัติตนตามขั้น 4. ร้อยละของนักเรียนที่ ตอนอย่างเป็นระบบ สามารถควบคุมตนเอง ยืดหยุ่น ปรับตัวเข้ากับ สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ อย่างเป็นระบบ เจตคติ คุณ ลัก ษณะของผู้เ รีย น ตัว ชี้ว ัด ระดับ ประถม ตัว ชี้ว ัด ระดับ ศึก ษา มัธ ยมศึก ษา1. มีความตระหนักในความ 1.ร้อยละของนักเรียนที่ 1.ร้อยละของนักเรียนที่เป็นอาเซียน ยอมรับและเห็นประโยชน์ ยอมรับและเห็นประโยชน์ ของการเป็นอาเซียน และมีส่วนร่วมในกิจกรรม ที่เกี่ยวกับอาเซียน2. มีความภูมิใจในความเป็น 2. ร้อยละของนักเรียนที่ 2. ร้อยละของนักเรียนที่ไทย/ความเป็นอาเซียน เข้าร่วมกิจกรรมด้วย เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ความกระตือรือร้น ความกระตือรือร้นและ รู้คุณค่าของความเป็น ไทยและความเป็นส่วน หนึ่งของอาเซียน3. ร่วมกันรับผิดชอบต่อ 3. ร้อยละของนักเรียนที่ 3. ร้อยละของนักเรียนที่ประชาคมอาเซียน แสดงความเอื้ออาทร แบ่ง แสดงความเอื้ออาทร แบ่ง ปันระหว่างสมาชิกใน ปัน คำานึงถึงผลกระทบ ประเทศอาเซียน
 14. 14. 4. มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย 4.1 ร้อยละของนักเรียนที่ 4.1 ร้อยละของนักเรียนที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มีคารวะธรรม ปัญญา มีคารวะธรรม ปัญญา(คารวะธรรม ปัญญาธรรม ธรรม สามัคคีธรรม ธรรม สามัคคีธรรม และสามัคคีธรรม) สันติวิธี/สันติ 4.2 ร้อยละของนักเรียนที่ ปฏิบัติตนเป็นประจำาธรรม สามารถแก้ปัญหาอย่าง สมำ่าเสมอ สันติวี/สันติธรรม 4.2 ร้อยละของนักเรียนที่ สามารถแก้ปัญหาอย่าง สันติวี/สันติธรรมเป็น ประจำาสมำ่าเสมอ ตัว ชี้ว ัด คุณ ภาพครู 1. ครูผู้สอนมีความรู้ เกี่ยวกับอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคม อาเซียน 2. ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 3. ครูใช้หนังสือ ตำาราเรียน และสื่อที่เป็นภาษาต่างประเทศในการ จัดการเรียนรู้ 4. ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนรู้ การวัดและ ประเมินผล และการเผยแพร่ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ ตัว ชี้ว ัด คุณ ภาพครู 5. ครูผู้สอนมีความรู้ เกี่ยวกับอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคม อาเซียน 6. ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 7. ครูใช้หนังสือ ตำาราเรียน และสื่อที่เป็นภาษาต่างประเทศในการ จัดการเรียนรู้ 8. ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนรู้ การวัดและ ประเมินผล และการเผยแพร่ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ 9. ครูใช้เทคนิคและวิธีสอนที่หลากหลายโดยเน้นกิจกรรมหรือ กระบวนการในการจัดการเรียนรู้ 10. ครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการ เรียนรู้ทั้งในประเทศ และในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 11. ครูใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ตัว ชี้ว ัด คุณ ภาพผู้บ ริห ารสถานศึก ษา 1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
 15. 15. 2. ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้สภาวการณ์ จำากัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ผู้บริหารมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ ทักษะในการใช้ ICT 4. ผู้บริหารมีความสามารถในการประสานภาคีเครือข่าย เพื่อความ ร่วมมือในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน เช่น โรงเรียน องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการ ฯลฯ 5. ผู้บริหารมีความสามารถในการนิเทศ ติดตามผลการดำาเนินงาน 6. ผู้บริหารมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อ สือสารกับภาคีเครือข่ายในกลุ่มประชาคมประเทศสมาชิก ่ อาเซียน การปรับ หลัก สูต รสถานศึก ษาเพื่อ การพัฒ นาสู่ ประชาคมอาเซีย น เอกสารหลัก สูต รสถานศึก ษาเป็น เอกสารที่ส ำา คัญ ที่ค รู จ ะใช้ส ำา หรับ การจัด ทำา หน่ว ยการเรีย นรู่ จัด การเรีย นการสอนและการประเมิน ผลเพื่อ พัฒ นาผู้เ รีย น ดังนั้นเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาควรมีข้อมูลที่ชัดเจนในการนำาไปสู่การปฎิบัติ การปรับหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน อาจดำาเนินการได้ดังนี้ -ความนำา แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กับกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น จุดเน้น และความต้อ งการของโรงเรีย นในการพัฒ นาสู่ประชาคมอาเซีย น -วิส ัย ทัศ น์ เป็นทิศทางในการจัดการศึกษาของตน เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึก ษา เพิ่ม เติม ข้อ ความที่แ สดงเจตนารมณ์ในการพัฒ นาผู้เ รีย นสู่ป ระชาคมอาเซีย น เพื่อ ให้อ ยู่ใ นสัง คมอย่า งมีค วามสุข เช่น “โรงเรียน......................มุ่งมั่นสร้างโอกาสและส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีทักษะการดำารงชีวิต มีทักษะการอยู่ร่วมกับประชาคมอาเซียน เพื่อให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข”
 16. 16. - สมรรถนะสำา คัญ ของผู้เ รีย น เป็นสมรรถนะจำาเป็นพื้นฐาน 5ปะการ ดังนี้ 1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 4.) ความสามารถในการใช้ชีวิต 5) ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี - คุณ ลัก ษณะอัน พึง ประสงค์ 8 ประการ ที่กำาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางนั้น เป็นคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซือสัตย์ สุจริต ่ 3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอพียง 6. มุ่งมั่นในการทำางาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ - โครงสร้า งหลัก สูต รสถานศึก ษา เป็นส่วนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างเวลาเรียน การกำาหนดรายวิชาที่จัดสอนในแต่ละปี / ภาคเรียน ซึ่งประกอบด้วยรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งจำานวนเวลาเรียน หรือหน่วยกิตของรายวิชาเหล่านั้น * หลัก สูต รชั้น ปี ระดับประถมศึกษา จะระบุรายวิชา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เปิดสอนในแต่ละปี ระดับมัธยมศึกษาระบุไว้ในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งระบุจำานวนเวลาเรียนหรือจำานวนหน่วยกิตของรายวิชาและกิจกรรมเหล่านั้นกำากับไว้ด้วย *ประเภทรายวิช า รายวิช าพื้น ฐาน เป็นรายวิชาที่เปิดสอนพเอพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลางที่กำาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง ซึ่งเป็นสิ่งซึ่งผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องเรียนรู้ เนื้อ หาสาระของอาเซีย น สามารถนำา ไปเชื่อ ม
 17. 17. โยง เพิ่ม เติม หรือ บูร ณาการได้ท ุก รายวิช า โดยเฉพาะรายวิช าสัง คมศึก ษาฯ รายวิช าเพิ่ม เติม เป็นรายวิชาที่สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถะเปิดสอนเพิ่มเติมจากสิ่งที่กำาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง เพื่อให้สอดคล้องกับจุดเน้น ความต้องการและความถนัดของผู้เรียนหรือความต้องการของท้องถิ่น - ในส่วนของจุดเน้นอาเซียน โรงเรียนอาจเปิด สอนเป็นรายวิช าเพิ่ม เติม ในกลุ่ม สาระการเรีย นรู้ส ัง คมศึก ษาฯ ในระดับ มัธ ยมศึก ษา -คำา อธิบ ายรายวิช า ส่วนนี้เป็นรายละเอียดที่ช่วยให้ทราบว่าผู้เรียนจะเรียนรู้อะไร จากรายวิชานั้น ๆ ในคำาอธิบายรายวิชา จะประกอบด้วย รหัสวิชา ประเภทรายวิชา (พื้นฐาน/เพิ่มเติม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นที่สอน พร้อมทั้งคำาอธิบายให้ทราบว่า เมื่อเรียนรายวิชานั้นแล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะหรือเจตคติอะไรซึ่งอาจระบุให้ทราบถึงกระบวนการเรียนรู้ หรือประสบการณ์สำาคัญที่ผู้เรียนจะได้รับด้วยก็ได้ -ในส่วนของอาเซียน ถ้าในรายวิชาพื้นฐานรายวิชาใด เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียน ก็ต้องเพิ่มข้อความเนื้อหาที่เพิ่มเติมนั้นลงไปด้วย - กิจ กรรมพัฒ นาผู้เ รีย น ประกอบด้วย กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ในส่วนของอาเซียน อาจจัดกิจกรรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียน เช่น จัดเป็นชมรม (ชมรมรักษ์อาเซียน ฯ กิจกรรมศึกษาเกี่ยวกับอาเซียน ฯ)*แนวการจัด การเรีย นรู้ 1. สอดแทรก / บูรณาการทุกกลุ่มสาระ (8 กลุ่มสาระ) 2. จัดทำาเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระสังคมฯ (มัธยมศึกษา) 3. จัดเป็นชุมนุม / ชมรม เกี่ยวกับอาเซียน 4. จัดในลักษณะกิจกรรมเสริมตามบริบท ความพร้อมของโรงเรียน เช่น 4.1 จัดเป็นโครงการ หรือกิจกรรมทางวิชาการเสริม เช่นแรลลีอาเซียน ฐานการเรียนรู้อาเซียน สัปดาห์อาเซียน ตอบปัญหาอาเซียน(ทุกวันศุกร์) ข่าวอาเซียนรายวัน ประกวดจัดทำาหนังสือเล่มเล็กอาเซียน โครงงานอาเซียน(ตามความสนใจ) ค่ายเยาวชนอาเซียน ฯลฯ 4.2 จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ สำาหรับให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเช่น มุมอาเซียนในห้องเรียน ในห้องสมุด หรือจัดเป็นห้องอาเซ๊ยนโดยเฉพาะ ฯลฯ
 18. 18. การพัฒ นานัก เรีย นสูป ระชาคมอาเซีย น ่1. เป้า หมายของการพัฒ นานัก เรีย นสู่ป ระชาคม อาเซีย น เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีเป้าหมาย ดังนี้ 1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าใจและอธิบายความรู้ พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน 1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปฏิบัติตนและเข้าร่วมกิจกรรม เกี่ยวกับอาเซียน 1.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตระหนักถึงความสำาคัญของ อาเซียนและเผยแพร่2. สาระการเรีย นรู้อ าเซีย น 2.1 นัก เรีย นชั้น ประถมศึก ษาปีท ี่ 4-6 1) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน ความเป็นมา/การก่อตั้ง เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง ประเทศสมาชิก และข้อมูลพื้นฐาน ธงอาเซียนและสัญลักษณ์เซียน ภาษาที่ใช้ในอาเซียน 2) การพัฒนาคนไทยสู่ประชาคมอาเซียน อาเซียน ประชาคมอาเซียน แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียน 2.2 นัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 1-3 1) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน ความเป็นมา/การก่อตั้ง เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง
 19. 19. ประเทศสมาชิก ประเทศคู่เจรจา และข้อมูลพื้นฐาน ธงอาเซียนและสัญลักษณ์เซียน ภาษาที่ใช้ในอาเซียน การประชุมสุดยอดอาเซียน 2) การพัฒนาคนไทยสู่ประชาคมอาเซียน อาเซียน ประชาคมอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ปฏิญญาอาเซียน แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียน 2.3 นัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 4-6 1) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน ความเป็นมา/การก่อตั้ง เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง ประเทศสมาชิก ประเทศคู่เจรจา และข้อมูลพื้นฐาน ธงอาเซียนและสัญลักษณ์เซียน ภาษาที่ใช้ในอาเซียน การประชุมสุดยอดอาเซียน 2) การพัฒนาคนไทยสู่ประชาคมอาเซียน อาเซียน ประชาคมอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ปฏิญญาการศึกษา อาเซียนกับประเด็นต่าง ๆ เช่น สิทธิมนุษยชน สิ่ง แวดล้อม ประชาธิปไตย สุขภาพขนบธรรมเนีบม ประเพณี วัฒนธรรม บทบาทของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียน 3. แนวการจัด การเรีย นรู้ 1. นำาไปสอดแทรก หรือบูรณาการในรายวิชาพื้นฐาน 8 กลุ่ม สาระ
 20. 20. 2. จัดทำาเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษาฯ ในระดับมัธยมศึกษา 3. จัดทำาเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น ชุมนุม / ชมรมรักษ์ อาเซียน เยาวชนอาเซียน ค่ายเยาวชนอาเซียน 4.สื่อ การเรีย นรู้ 1. แผ่นพับ “แนะนำาให้รู้จักอาเซียน” ของกรมอาเซียน 2. หนังสือ “มารู้จักอาเซียนกันเถอะ” ของกรมอาเซียน 3. ชุดสือต้นแบบเกี่ยวกับอาเซียนสำาหรับนักเรียน ที่สำานัก ่ วิชาการและมาตรฐานการศึกษาจัดทำา / จัดซื้อ จัดหา ขึ้น 4. สือและแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ ที่โรงเรียนจัดทำา / จัดซื้อ/ ่ จัดหา ขึน ้5. แนวการวัด และประเมิน ผล วัดและประเมินการเรียนรู้ที่หลากหลายตามสภาพจริง เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การถาม/ตอบ การตรวจผลงานนักเรียน การวัดหรือการสอบ โดยใช้แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน การใช้แบบวัด หรือแบบทดสอบ ความรู้เ กี่ย วกับ อาเซีย น
 21. 21. สัญ ลัก ษณ์อ าเซีย น “ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้” หมายถึง ประเทศในภูมภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ิ ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกัน โดยสีที่ปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียน เป็นสีที่สำาคัญของ ธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน-สีน ำ้า เงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง -สีแ ดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า- สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ และ สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ธงอาเซียน คำาขวัญ "One Vision, One Identity, One Community" (หนึ่ง วิส ัย ทัศ น์ หนึ่ง เอกลัก ษณ์ หนึ่ง ประชาคม) ธงของประเทศสมาชิก ในสมาคมประชาติเ อเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต้
 22. 22. ธงชาติใ หม่ข องสาธารณรัฐ แห่ง สหภาพพม่า รายชือ ประเทศและผู้น ำา ของประเทศ ที่เ ป็น ่ สมาชิก อาเซีย น1. ราชอาณาจักรไทย - นายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 2. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - ประธานประเทศจูมมะลี ไชยะสอน3.สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม - ประธานาธิบดีเหงียน มินห์ เจียต4. สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า - พลเอกอาวุโสต่าน ฉ่วย5. ราชอาณาจักรกัมพูชา - นายกรัฐมนตรีสมเด็จอัคคมหาเสนาดีเดโชฮุน เซน6 มาเลเซีย - นายกรัฐมนตรีดาโต๊ะ ชรีโมฮาเหม็ด นาจิบ บินตุ ฮัจญี อับดุล ราซัค7. สาธารณรัฐสิงคโปร์ - นายกรัฐมนตรีลีเซียนลุง8. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย - ประธานาธิบดีซูซีโลบัมบัง ยูโดโยโน
 23. 23. 9. รัฐบรูไนดารุสซาลาม - สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดินวัดเดาละห์ สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 2910.สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ -ประธานาธิบดี กลอเรีย มาคาปากัลอาโรโยประเทศสัง เกตการณ ื์อ ีก 2 ประเทศ ที่มา : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างคือ 1. ประเทศติมอร์ ตะวันออก ประธานาธิบดี โจเซ รามอส ฮอร์ตา ประเทศ 2. ประเทศปาปัวนิวกีนี นายกรัฐมนตรีเซอร์ไมเคิล โซมาเรอาเซีย น + 3ความร่วมมือด้านการศึกษาภายใต้กรอบความร่วมมือ อาเซียน + 3 (จีน ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี)อาเซีย นกับ ประเทศคู่เ จรจาความสัมพันธ์กับประเทศคู่เจรจา 10 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย แคนาดาจีน อินเดีย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐเกาหลี รัสเซีย สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปและกับสหประชาชาติเพื่อทำาให้เกิดสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศในภูมิภาคที่เอื้ออำานวยต่อกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนกฎบัต รอาเซีย น (ASEAN Charter) กฎบัตรอาเซียน เปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียนที่จะวางกรอบแนวทางทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนในการดำาเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี 2558(ค.ศ.2015) ตามที่ผู้นำาอาเซียนได้ตกลงกันไว้ โดยวัตถุประสงค์ของกฎบัตร คือ ทำาให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเคารพกฎ กติกาในการทำางานมากขึน นอกจากนี้ กฎบัตรฯจะให้สถานะนิติบุคคลแก่อาเซียนเป็นองค์กรระหว่าง ้รัฐบาลประชาคมอาเซีย นด้า นการเมือ งและความมั่น คง (ASEANPolitical Security Community)
 24. 24. อาเซียนมุ่งส่งเสริมความร่วมมือในด้านการเมืองและความมั่นคงเพื่อเสริมสร้างและธำารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค เพื่อให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และสามารถแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งโดยสันติวิธีประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น (ASEAN Economic Community) อาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2553 โดยมีเป้าหมายให้อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกันและมีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรีประชาคมสัง คมและวัฒ นธรรมอาเซีย น (ASEAN Socio-CulturalCommunity อาเซียนมุ่งหวังประโยชน์จากการรวมตัวกันเพื่อทำาให้ประชาชนมีการอยู่ดีกินดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีความร่วมมือเฉพาะด้าน (Functional cooperation)ภายใต้สังคมและวัฒนธรรม ที่ครอบคลุมในหลายด้าน ได้แก่ เยาวชน การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิทธิมนุษยชน สาธารณสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สตรี แรงงาน การขจัดความยากจน สวัสดิการสังคมและการพัฒนาวัฒนธรรมและสารนิเทศ กิจการพลเรือน การตรวจคนเข้าเมืองและกงสุล ยาเสพติด การจัดการภัยพิบัติ โดยมีคณะทำางานอาเซียนรับผิดชอบการดำาเนินความร่วมมือในแต่ละด้านสถานทีส ำา คัญ ของประเทศสมาชิก อาเซีย น ่ พระธาตุหลวง ประเทศลาว นครวัด ประเทศ กัมพูชา พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
 25. 25. ประเท ศฟิลิปปินส์ เมอร์ไลออน หรือ สิงโตทะเล - ประเทศสิงคโปร์ บรูไนมิวเซียม-ประเทศ บรูไน
 26. 26. บุโรพุทโธ ประเทศ อินโดนีเซีย พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ประเทศพม่า จตุรัสเมอร์เดก้า ประเทศ มาเลเซียการประชุม สุด ยอดอาเซีย นครั้ง ที่ 18 ที่จ าการ์ต า 7 – 8 พฤษภาคม 2011
 27. 27. การประชุม สุด ยอดอาเซีย นครั้ง ที่ 18 มีห ัว ข้อ หลัก ว่า “ประชาคมอาเซีย นในประชาคมโลก :ASEAN Community in a Global Community of Nations” โดยมีเ ป้าหมายสำา คัญ อยู่ท ี่“การพยายามผลัก ดัน ให้อ าเซีย นเดิน หน้า สู่ก ารเป็น ประชาคมอาเซีย นในปี 2558 (ค.ศ. 2015)และการพยายามให้ป ระชาคมอาเซีย น มีบ ทบาทในประชาคมโลก ”ซึ่ง ประธานาธิบ ดีอ ิน โดนีเ ซียในฐานะประธานอาเซีย นในปีน ี้ ได้เ รีย กร้อ งให้ป ระเทศสมาชิก ผลัก ดันเพื่อ รับ ประกัน ว่า แผนแม่บ ทว่า ด้ว ยการเชื่อ มโยงภายในภูม ิภ าคอาเซีย น หรือ ASEAN Connectivityจะเริ่ม ดำา เนิน การและบรรลุผ ลสำา เร็จ ได้อ ย่า งเร็ว ที่ส ุด เท่า ที่จ ะเป็น ไปได้แถลงการณ์" ผู้น ำา อาเซีย น" รวมพลัง รับ มือ "มหาอุท กภัย " ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 19 ที่เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผู้นำาอาเซียนได้ร่วมรับรองแถลงการณ์ผู้นำาอาเซียน ว่าด้วยความร่วมมือในด้านการป้องกันอุทกภัย การลดผลกระทบการบรรเทา การฟื้นฟู และการบูรณะเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ซึ่งไทยเป็นผู้ริเริ่มเสนอแถลงการณ์ดังกล่าวในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ มีเนื้อหาสำาคัญ คือ 1.เพิ่มพูนความร่วมมือด้านบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการลดผลกระทบ โดยหนึ่งในแนวทางความร่วมมือคือ การแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ประสบความสำาเร็จในด้าน นี้ และในการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้า เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัย ซึ่งคุกคามต่อชีวิตมนุษย์ และเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค รวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ตลอดจนผลผลิตทางการเกษตร ความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาค และห่วงโซ่อุปทานของภาคอุตสาห กรรมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก2.เพิ่มพูนความร่วมมือในด้านการบรรเทา การฟื้นฟู และการบูรณะภายหลังประสบภัยพิบัติ และการพัฒนาประสิทธิภาพในการประสานความร่วมมือดังกล่าว
 28. 28. 3.เสริมสร้างบทบาทของเลขาธิการอาเซียนในฐานะผู้ประสานงานอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และเพิ่มพูนขีดความสามารถ ตลอดจนดำารงความยั่งยืนของศูนย์ประสานงานอาเซียนสำาหรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติ ในการช่วยประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการภัยพิบัติระหว่างประเทศสมาชิกและกับพันธมิตรนอกภูมิภาค4.มอบหมายให้เลขาธิการอาเซียนและคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติอาเซียนโดยร่วมหารือกับองค์กรเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้อง พิจารณาว่า อาเซียนจะประสานงานและเตรียมการสำาหรับอุทกภัยให้ดีขึ้นได้อย่างไร รวมทั้งจัดทำาข้อเสนอแนะในสาขาที่อาจสามารถร่วมมือกันในแง่ของผู้เชี่ยวชาญ และทรัพยากร เพื่อป้องกันอุทกภัย ลดผลกระทบ เตรียมความพร้อม รับมือ บรรเทา และฟื้นฟูระหว่างรัฐสมาชิกอาเซียน และระหว่างอาเซียนกับพันธมิตร รวมทั้งติดตามการดำาเนินการตามแถลงการณ์นี้ เพื่อรายงานต่อคณะมนตรีประสานงานอาเซียนโดยผ่านคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน รับรอง ณ บาหลีอินโดนีเซีย วันที่ 17 พฤศจิกายนค.ศ.2011 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 19 เพื่อ เป็น ข้อ มูล เกี่ย วกับ การเตรีย มความพร้อ มสู่ประชาคมอาเซีย น นางจรรยา หัน ทยุง ศึก ษานิเ ทศก์ กลุ่ม นิเ ทศ ติด ตามและประเมิน ผลการจัด การศึก ษา เอกสารอ้า งอิง
 29. 29. กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ.บัน ทึก การเดิน ทางอาเซีย น ,บริษัทวิธิตา แอนิเมชั่น จำากัด กรุงเทพ : 2552.กรมประชาสัมพันธ์ สำานักนายกรัฐมนตรี.ประเทศไทยกับอาเซีย น,หจก.เปเปอร์เฮาส์ กรุงเทพ : 2552.สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.www.boi.go.th.www.depthai.go.th.www.mfa.go.th.www.moc.go.th.

×