Budgetprocedure 2013 16 slidecast

374 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Budgetprocedure 2013 16 slidecast

 1. 1. Budgetprocedure 2013-16 Økonomiudvalget 31. januar 2012
 2. 2. Indhold• Overordnede mål i budgetlægningen• Vurdering af den økonomiske situation• Tids- og aktivitetsplan• Procedure for udarbejdelse af basisbudget
 3. 3. Mål i budgetlægningen• Balance i økonomien• Overskud ordinær drift på 100 mio. kr. – Anlægsbudget 60 mio. kr. – Afdrag på lån 40 mio. kr. (fratrukket låneoptagelse)• Gennemsnitlig likviditet på 100 mio. kr.
 4. 4. 27. januar 2012Økonomisk oversigtVedtaget budget, 3. budgetopfølgningRegnskabsopgørelse B2012 B2013 B2014 B2015Skatter og generelle tilskud -3.097,8 -3.156,3 -3.245,3 -3.337,2Drift 2.972,2 3.033,4 3.118,9 3.224,3Renter 28,1 24,8 18,8 16,1Resultat af ordinær drift -97,4 -98,1 -107,6 -96,8Anlæg 62,7 44,7 40,6 40,8Resultat af det skattefinansierede område -34,7 -53,4 -67,0 -56,0Jordforsyning 2,0 0,0 0,0 0,0Brugerfinansierede områder (drift og anlæg) 0,1 -4,0 3,8 -0,2Danmark C 0,0 0,0 0,0 0,0Midtbyplan 0,0 0,0 0,0 0,0Plejeboligplan 0,0 0,0 0,0 0,0Resultat før låntagning -32,6 -57,4 -63,2 -56,2 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/o verskud; beløb i millio ner kro ner, nettoKassebeholdning B2012 B2013 B2014 B2015Likvide aktiver primo -136,9 -152,1 -137,3 -113,0Resultat før låntagning 32,6 57,4 63,2 56,2Optagne lån 13,1 10,5 10,5 10,5Afdrag på lån -48,3 -49,4 -49,9 -50,5Deponering -7,0 1,9 6,1 4,8Øvrige finansforskydninger -5,6 -5,6 -5,6 -5,6Likvide aktiver ultimo -152,1 -137,3 -113,0 -97,7Likvide aktiver deponeret 14,1 12,2 6,1 1,3Likvide aktiver gennemsnit 120,0 60,0 110,0 130,0Egenkapital (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millio ner kro ner, netto FREDERICIA KOMMUNE
 5. 5. Økonomi under fortsat pres Drift• 0-vækst og sanktionslov• Ny lovgivning på arbejdsmarkedsområdet og usikker udvikling i ledighed• Ny finansieringsmodel på sundhedsområdet (100 % aktivitetsbestemt)• Voksenservice og det tekniske område har store underskud fra tidligere som skal afdrages• Enkelte besparelser kan ikke gennemføres fuldt ud
 6. 6. Udfordringer på driften 2012 2013 2014 2014Betalt parkering tillægsbevilling 2,6 2,6 2,6 2,6Omlægning af dagplejen *) 1,8 0,9 0,9 0,9Partnerskabsaftale DONG 3,9 1,1 1,1 1,1Udbetaling Danmark 2,4 2,4 2,4Vejafvandingsbidrag??? 2,0 2,6 2,6 2,6Fredericia byevent??? 0,6 0,7 0,8 0,4I alt 10,9 10,3 10,4 10,0*) Placeret i central pulje under ØK• Besparelser er ikke fuldt implementeret endnu• Det videre forløb kan vise nye udfordringer
 7. 7. Økonomi under fortsat pres Likviditet• Gennemsnitlig likviditet på 60 mio. kr. i 2013• Udbetaling Danmark giver nye betalingsstrømme• Opsparing på anlægssiden er reduceret permanent• Øvrige udfordringer som skoleinvesteringer, ophør dispensation Videnparken m.m.
 8. 8. Udbetaling Danmark Refusion Forbedring af Ydelse modtages kommunens kasse udbetales 1/1 31/1• Gennemsnitlig likviditet reduceres med 70 mio. kr.• KL: • Rejste problemstillingen ved sidste års aftale men blev afvist • Problemstillingen rejses igen i dette års forhandlinger • Usikkert hvordan forhandlingerne ender
 9. 9. Økonomi under fortsat pres Sammenfatning• Nuværende udfordringer kan ikke løses inden for nuværende rammer• Indstilling: – Direktionen får til opgave at præsentere budgetforslag i balance – Udarbejdelse af katalog over effektiviseringer og besparelser til brug for budgetlægningen – Ingen ønsker (dog undtaget investeringer som fører til gevinster)
 10. 10. Budgetproceduren Aktivitetsbeskrivelser Politiske drøftelser Byråd - Mål og indsatsområder om budgettets indhold - Dialog/debat med udgangspunkt i - Ingen ønsker budgetforslag Sommerferie 31/1 25/6 20+21/8 10/9 8/10 ØK budget- Temamøde Budget- 1. behand- 2. behand- procedure Kommuneaftalen seminar ling ling Budget i balance Rådgivning - Basisbudget Supplerende analyserDirektionen - Effektivisering/besparelse Høring - Budgetforslag
 11. 11. Basisbudgettet• Videreførelse af sidste års overslagsår• Tekniske tilretninger – Pris- og lønskøn – Ny lovgivning (DUT) – Nye byrådsbeslutninger (BÅT) – Mængderegulering på dagtilbud, skoler og pleje – ”Mængderegulering” Voksenservice – Ændret efterspørgsel overførselsudgifter – Nye budgetforslag for Jordforsyning, Danmark C og brugerfinansierede områder

×