Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Årsredovisning
  2008
Stokab ÅrSredoviSning 2008
innehåll
vd har ordet                            4     - k...
Stokab ÅrSredoviSning 2008
2008 i korthet
n e t t o o m S ä t t n i n g e n u p p g i C k t i L L 515 M k r ( 4 5 9 ) ...
Stokab ÅrSredoviSning 2008
vd har ordet
Stokab har under 2008 fortsatt att utvecklas positivt. Även detta år slog bola...
Stokab ÅrSredoviSning 2008
operatörsneutralt säkerställer Stock-   mande året kommer detta projekt att      Med...
Stokab ÅrSredoviSning 2008
en iCt-huvudstad i världsklass
utbredningen av Stokabs öppna och passiva fibernät, den unik...
Stokab ÅrSredoviSning 2008
inte riskerar att ”gå ned” och på nät    Ett gränslöst och finmaskigt nät     den fo...
Stokab ÅrSredoviSning 2008
Stokabs kunder
  För att utveckla sin affär arbetar Stokab för att skapa en större kunska...
Stokab ÅrSredoviSning 2008
                        Stockholms stads interna nät
       ...
Stokab ÅrSredoviSning 2008
organisation och medarbetare
Stokab satsar tillsammans med medarbetarna för att leva upp ti...
Stokab ÅrSredoviSning 2008
ekonomisk redovisning
Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören avger h...
Stokab ÅrSredoviSning 2008
Kanalisation och nät har förvärvats till ett värde av 40 mkr      förbättringsarbetet...
Stokab ÅrSredoviSning 2008
koncernens resultaträkning

alla belopp uttrycks i tusental kronor där ej annat anges.


 (...
Stokab ÅrSredoviSning 2008
koncernens balansräkning(tkr)                             ...
Stokab ÅrSredoviSning 2008
(tkr)                                     not  2 0 0 8...
Stokab ÅrSredoviSning 2008
kassaflödesanalys koncernen (tkr)                           ...
Stokab ÅrSredoviSning 2008
Moderbolagets resultaträkning(tkr)                           ...
Stokab ÅrSredoviSning 2008
Moderbolagets balansräkning(tkr)                            ...
Stokab ÅrSredoviSning 2008
(tkr)                                     not  2 0 0 8...
Stokab ÅrSredoviSning 2008
kassaflödesanalys moderbolaget (tkr)                          ...
Stokab ÅrSredoviSning 2008
tilläggsupplysningar

n ot 1 a l l m ä n t
                        ...
Stokab ÅrSredoviSning 2008
avskrivningar %                 2008     2007     inköp angivet i ...
Stokab ÅrSredoviSning 2008
Moderbolaget                        2008         20 07  ...
Stokab ÅrSredoviSning 2008
n ot 7 i m m a t e r i e l l a o c h m a t e r i e l l a a n l ä g g n i n g s t i l l g å ...
Stokab ÅrSredoviSning 2008
n ot 8 r ä n t e i n t ä k t e r o c h l i k n a n d e             n ot 11 S k...
Stokab ÅrSredoviSning 2008
n ot 14 F ö r u t b e t a l d a ko s t n a d e r
    och upplupna intäkter


Koncernen ...
Stokab ÅrSredoviSning 2008
n ot 18 u p p l u p n a ko s t n a d e r            n ot 19 S k u l d e r t i l ...
Stokab ÅrSredoviSning 2008
                   Stockholm den 13 mars 2008
 Sebastian Cederschiöl...
Stokab Annual Rpt 2008
Stokab Annual Rpt 2008
Stokab Annual Rpt 2008
Stokab Annual Rpt 2008
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Stokab Annual Rpt 2008

1,406 views

Published on

Swedish version

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Stokab Annual Rpt 2008

 1. 1. Årsredovisning 2008
 2. 2. Stokab ÅrSredoviSning 2008 innehåll vd har ordet 4 - kassaflödesanalys koncernen 16 en iCt-huvudstad i världsklass 6 - Moderbolaget resultaträkning 17 Stokabs kunder 8 - Moderbolaget balansräkning 18 organisation och medarbetare 10 - kassaflödesanalys moderbolaget 20 ekonomisk redovisning 11 - tilläggsupplysningar och noter 21 - Förvaltningsberättelse 11 - revisionsberättelse och granskningsrapport 29 - koncernens resultaträkning 13 Styrelse och revisorer 30 - koncernens balansräkning 14 Ledning 31 Stok ab ägS av Stockholm StadS- Fiberoptik är ett optiSkt SyStem de ök ade kraven på en mer kraftfull huS ab och har till uppgift att bygga för över föring av ljus som med sin överlägs- infrastruktur för digital kommunikation drivs ut, underhålla och hyra ut förbindelser na kapacitet över träffar och därmed på sikt av behovet av kapacitet, vilket är en följd i ett fiberoptiskt kommunikationsnät i ersätter koppar tråd som medium för olika av den ökade efterfrågan på tjänster inom Stockholms regionen. Stokab tillhandahåller former av digital kommunikation. Fiberoptik datakommunikation, t v och telefoni. Hög ett nät som är öppet för alla på lika villkor. används för överföring av bland annat data- bandbredd är inte längre ett behov hos ett Syftet med infrastrukturen är att bidra till en kommunikation, t v och telefoni. en optisk fåtal användare, utan ett behov hos snar t positiv ut veckling för Stockholmsregionen. fiber är tunnare än ett hårstrå och kan över- sagt varje hushåll, företag och offentlig verk- föra miljoner telefonsamtal eller hundratals samhet. t v-kanaler samtidigt. 2
 3. 3. Stokab ÅrSredoviSning 2008 2008 i korthet n e t t o o m S ä t t n i n g e n u p p g i C k t i L L 515 M k r ( 4 5 9 ) . o r d e r i n g å n g e n u p p g i C k t i L L 41 8 M k r ( 3 1 6 ) . a n t a l e t l e v e r e r a d e n y a F ö r b i n d e l S e r u n d e r Å r e t u p p g i C k t i L L 1 7 3 8 ( 2 15 0 ) . a n ta L e t L e v e r e r a d e F ö r b i n d e L S e r t i L L d e ko M M u n a L a b o S ta d S b o L a g e n u p p g i C k t i L L d r y g t 3 7 0 0 0 ( 13 5 0 0 ) . r e S u l t a t e t F ö r e S k a t t u p p g i C k t i L L 14 3 M k r ( 9 4 ) , v i L k e t Ä r S t o k a b S b Ä S t a r e S u Lt a t n Å g o n S i n . å r e t S i n v e S t e r i n g a r u p p g i C k t i L L 3 9 0 M k r ( 17 8 ) . S j u k F r å n va r o n u p p g i C k t i L L 1, 8 7 p r o C e n t ( 3 , 8 7 ) . 3
 4. 4. Stokab ÅrSredoviSning 2008 vd har ordet Stokab har under 2008 fortsatt att utvecklas positivt. Även detta år slog bolaget rekord när det gäller antalet levererade fiberförbindelser. aldrig någonsin har produktionstakten inom bolaget varit högre. Även resultatmässigt har Stokab fortsatt att utvecklas positivt, vilket innebär att vi har en stabil ekonomisk grund att stå på när konjunkturen nu vänder nedåt. bolagets ekonomiska styrka skapar också goda förutsättningar för den fortsatt snabba utbyggnaden av fibernätet som planeras. Alltmer bredbandskrävande tjänster Fortsatt renodling Inom Stokab har vi ännu inte upplevt av verksamheten negativa effekter av den allmänna En förutsättning för detta är kon- ekonomiska utvecklingen. Efterfrågan centration på bolagets huvuduppgift. på våra produkter är fortsatt stark från Arbetet med att renodla verksamhe- samtliga kundsegment. Detta beror ten har under året fortsatt. Stokabs på den tekniska utvecklingen som wimax-nät i Stockholms skärgård driver på en utveckling mot alltmer har sålts och rollen som kommunika- bredbandskrävande tjänster. Alltfler tionsoperatör åt Stockholms stad har företag och myndigheter inser att organiserats i ett eget dotterbolag. framtidens kommunikationslösningar kräver fiber. Även från hushållssektorn Ett fibernät i världsklass… fortsätter efterfrågan på bandbredd att Stokab tillhandahåller ett fibernät i öka, bl a beroende på nya tjänster som absolut världsklass. Genom att fort- IP-TV. sätta utbyggnaden av fibernätet bidrar Stokab är inriktat på att möta vi kraftfullt till Stockholms stads över- denna efterfrågan och vår ambition är gripande ambition att vara en stad och även fortsättningsvis, att med god lön- en region i världsklass. samhetsutveckling, fortsätta att bygga Stokabs uppgift är att tillhanda- ut vårt fibernät så att alltfler företag hålla en öppen och operatörsneutral och hushåll i Stockholm får möjlighet fiberinfrastruktur för elektronisk kom- att ansluta sig. munikation. Genom att fibernätet är 4
 5. 5. Stokab ÅrSredoviSning 2008 operatörsneutralt säkerställer Stock- mande året kommer detta projekt att Med ett framgångsrikt 2008 holms stad genom Stokab, att alla färdigställas i och med att fastigheter bakom oss tar vi nu sats mot ett operatörer och tjänsteleverantörer kan med ytterligare cirka 45 000 hus- nytt år med nya utmaningar. Vi gör hyra fiberförbindelser på likvärdiga håll ansluts. Därigenom kommer en det med tillförsikt trots den globala villkor. I och med att nya aktörer inte fjärdedel av Stockholms flerfamiljs- finansoron och de ekonomiska konse- själva behöver investera i ny infra- fastigheter att vara anslutna. kvenser denna kan komma att få. Det struktur (eller hyra av konkurrenter) Under det kommande året kom- kunnande och det engagemang som blir också trösklarna för att etablera mer vi att påbörja genomförandet finns inom bolaget gör, tillsammans sig i Stockholm låga. Stokab bidrar av kommunfullmäktiges beslut att med den grund som lagts under det därigenom till en kontinuerlig dyna- skapa möjlighet för resterande flerfa- gångna året, att vi ser fram emot ett mik i Stockholms IT-bransch. miljsfastigheter i staden att inom de minst lika bra 2009. närmaste åren få tillgång till Stokabs … som når allt fler fibernät. Vårt för närvarande enskilt största Denna kraftfulla utbyggnad av projekt är utbyggnaden av fiber till nätet underlättas av att vi under året Stockholm i mars 2009 stadens kommunala bostadsbolag. förvärvat cirka 65 mil kanalisation Under året har drygt 37 000 fiber- från Fortum Värme. förbindelser levererats. Under 2007 Insatserna med ytterligare säker- levererades drygt 13 500 förbindelser, hetshöjande åtgärder i nätet har fort- vilket innebär att bostadsbolagen har satt under året. Stokabs nät skall inte möjlighet att redan nu koppla upp bara vara ett av världens bästa, utan Jörgen Kleist, vd över 50 000 hushåll. Under det kom- också ett av de mest driftsäkra. 5
 6. 6. Stokab ÅrSredoviSning 2008 en iCt-huvudstad i världsklass utbredningen av Stokabs öppna och passiva fibernät, den unika affärsmodellen och samarbetet med andra nätägare såsom stadsnät och operatörer utgör grunden för en iCt-huvudstad i världs- klass. det ligger väl i linje med visionen om att Stockholm ska vara en stad i världsklass 2030. Stockholm har en tätposition inom 8 000 IT-företag med 86 000 med- och infrastruktur. Stockholm har även ICT (informations- och kommunika- arbetare (källa: Fakta om företagandet av den internationella organisationen tionsteknik). Här finns allt från myck- 2008, SBR). Intelligent Community Forum rankats et god tillgång på infrastruktur, forsk- Förutom företagande finns också som en av de sju ledande städerna i ning och utveckling, till framstående många av landets högskolor och uni- världen som genom IT-satsningar och företag och en ICT-mogen befolkning versitet i regionen. bredbandsutbyggnad skapat goda vill- som gärna testar nya IT-tjänster. Stockholmsregionen har världsle- kor för invånare, företag och offentliga Kista Science City i norra Stock- dande forskning och utbildning inom institutioner. Staden har särskilt upp- holm har ett av världens främsta IT- flera områden, inte minst IT och Life märksammats för Stokabs utbyggnad kluster. Här finns spetskompetens Science. av ett öppet fibernät. inom trådlös teknologi, bredband samt The Economist Intelligence Unit mobila applikationer och tjänster. IT- rankar Stockholm som bäst i Europa i Ökade krav branschen sysselsätter många männis- ”e-readiness”, med mycket höga poäng Krav ställs från olika håll på mer kor, bara i Stockholms län finns cirka inom kriterierna uppkopplingsbarhet kapacitet, på driftssäkra nät som 6
 7. 7. Stokab ÅrSredoviSning 2008 inte riskerar att ”gå ned” och på nät Ett gränslöst och finmaskigt nät den fortsatta utbyggnaden till övriga för kunder i branscher med höga För att möta de ökade kapacitets- flerfamiljsfastigheter i Stockholm, blir säkerhetskrav. Därför kommer en väl kraven förstärker Stokab sitt nuva- Stokabs när allt mer finmaskigt. utbyggd IT-infrastruktur att bli än rande nät samtidigt som utbyggnad Stokabs nät kan annars liknas vid viktigare de kommande åren. sker inom kommunen. Målet med ett nätverk av elektroniska motor- Förutom marknadskrafterna är utbyggnaden är att skapa möjligheter vägar som består av drygt en miljon våra nya användarbeteenden en av för resterande fler familjsfastigheter fiberkilometer byggt i ringar. Nätet är de starkaste drivkrafterna för ökad (utöver de kommunala bostadsbola- koncentrerat till Stockholms stad men kapacitet. Vi förväntar oss i allt högre gens fastigheter) i staden att inom de sträcker sig från Norrtälje i norr till utsträckning att, var vi än befinner närmaste åren få tillgång till Stokabs Nynäshamn och Landsort i söder. oss, ha tillgång till samma informa- öppna fibernät. Detta beräknas vara Stokab samarbetar även med tion, samma tjänster och möjligheter klart år 2012. Då kommer samman- andra nätägare för att kunna erbjuda till kommunikation. Något som ställer lagt 90 procent av hushållen i Stock- sina kunder ett gränslöst nät utanför allt större krav på såväl mobilt som holm, motsvarande cirka 400 000 Stockholm. Genom Mälarringen kan fast bredband. hushåll, att ha möjlighet att koppla Stokab exempelvis erbjuda förbindelser Vi går från YouTube till HD-TV, upp sig till Stokabs nät. Detta blir från och till stadsnäten i Enköping, videokonfererandet ökar, företag kopp- därmed det största FTTH (fiber to Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och lar ihop sina kontor för att centralisera the home) projektet i världen. Med Södertälje. Även Uppsala och Gotland sin IT-utrustning, offentliga aktörer denna utbyggnad förstärks Stockholm har anslutningspunkter. binder ihop allt större del av sin verk- som en god testmarknad för IT-rela- Utbredningen av Stokabs nät, den samhet med fiber, teleoperatörer bygger terade tjänster. unika affärsmodellen och samarbetet ut mobila nät, och en mängd e-tjänster Med utbyggnaden av fiber till de med andra nätägare såsom stadsnät formligen väller fram. Allt detta leder kommunala bostadsbolagens fastighe- utgör grunden för en ICT-huvudstad i till ökad efterfrågan på fiber. ter, som färdigställs under 2009, och världsklass. 7
 8. 8. Stokab ÅrSredoviSning 2008 Stokabs kunder För att utveckla sin affär arbetar Stokab för att skapa en större kunskap om bolagets kunders och deras kunders behov för framtiden. Syftet är att möjliggöra och skapa nät- lösningar som hjälper kunderna att spara pengar och skapa affärer. Företag med flera kontor eller butiker kan effektivisera sin datadrift och kommunikation genom att samla all datautrustning på en plats. att hyra en fiberförbindelse av Stokab innebär att man framtidssäkrar kommande kommunikationsbehov. 8
 9. 9. Stokab ÅrSredoviSning 2008 Stockholms stads interna nät S:t erik kommunikation är Stockholms stad kommunikationsoperatör. per den 1 januari 2008 organiseras verksamheten som ett helägt dotter- bolag till Stokab, S:t erik kommunikation ab. bolaget ansvarar för, att på uppdrag av Stockholms stad, administrera och utveckla stadens samlade kommunikationsnät för såväl administration som det mer publika behovet för skola, barnomsorg, fritid och kultur. verksamheten utgörs av drift och utveckling av stadens och dess bolags interna datakommunikationsnät, samt ett kommunikationsnät för styrning av stadens gatubelysning. genom S:t erik kommunikation säkerställs att stadens kommunikationsnät nyttjas i en sammanhållen och funktionell plattform. Bredbandsmarknaden är en snabbt ningar och sätta sin egen prägel på effektiviseringar. Nya lösningar kan växande marknad. Genom att Stokab slutprodukten. utvecklas genom att koppla samman har så många kunder och nätet är så datakommunikation, telefoni och TV. väl utbyggt skapas goda förutsätt- Företag och organisationer Genom att hyra fiberoptiska förbin- ningar för nya tjänster och produkter. Företag och organisationer som kräver delser av Stokab garanteras en säker Efterfrågan på tjänster inom data- och hög datakapacitet och som strävar och kraftfull IT-infrastruktur för all telekommunikation ökar från såväl efter en effektivare och säkrare data- offentlig verksamhet till exempelvis hushåll som företag. En utveckling kommunikation, till exempel genom sjukhus, skolor och förvaltningar. som även påverkar leverantörerna som en centraliserad IT-miljö, hyr egna successivt utvecklar sina tjänster för fiberförbindelser av Stokab. Genom Fastighetsägare nya användningsområden. Stokabs att företagen själva ansvarar för kom- Hushållens behov av snabb kom- neutrala optiska fibernät skapar goda munikationsutrustningen uppnås munikation och ständig uppkoppling förutsättningar för fortsatta innovatio- valfrihet, kostnadseffektivitet och ökar kraven på bandbredd som i ner inom tjänsteutvecklingen. full kontroll, vilket innebär att det sin tur ökar behovet av en kraftfull blir lättare att påverka samt förändra infrastruktur. Med en anslutning till Operatörer överföringshastighet och kommunika- Stokabs öppna fibernät kan fastig- I Stokabs nät finns ett 90-tal opera- tionsteknik. hetsägare rationalisera drift och skötsel törer eller tjänsteleverantörer som via av sina fastigheter med fastighetsnära Stokabs nät erbjuder bredbandskapa- Offentlig verksamhet tjänster som värmereglering, elmät- citet eller tjänster i form av Internet, Den offentliga sektorn har ett behov ning, kameraövervakning och låssys- TV och telefoni till företag samt av att utveckla sin verksamhet med tem. Dessutom kan fastighetsägaren hushåll. Genom att hyra fiberförbin- hjälp av ny teknik. Bland annat av erbjuda och tillgodose hyresgästernas delser av Stokab får operatören total demografiska skäl finns det behov ökande behov av Internet, telefoni och frihet att skapa sina egna tillämp- av kostnadsrationaliseringar och TV via olika tjänsteleverantörer. 9
 10. 10. Stokab ÅrSredoviSning 2008 organisation och medarbetare Stokab satsar tillsammans med medarbetarna för att leva upp till visionen om en stad i världsklass. Med ett aktivt hälsofrämjande arbete jobbar bolaget med att behålla den mycket låga sjukfrånvaron. Flera utmanande arbetsuppgifter ger också medarbetarna möjlighet att vinna nya erfarenheter och kunskaper. Stokabs systematiska arbetsmiljöar- Organisation bete, med särskild inriktning på lång- Antalet anställda uppgick per den 31 siktig hälsa, har under 2008 bidragit december 2008 till 108 (122) varav 34 till att bolaget har en sjukfrånvaro på (33) procent var kvinnor. Under året 1,87 (3,87) procent. Det är en bra bit uppgick andelen kvinnliga chefer till under målet på fyra procent. 32 (30) procent. I syfte att behålla den låga sjuk- Stokabs helägda dotterbolag, S:t frånvaron och göra Stokab till en än Erik kommunikation AB, bildades mer attraktiv arbetsplats, startades ett den 1 januari 2008. Det innebar att friskvårdsprojekt under 2008. Alla det nya bolaget med 16 medarbetare medarbetare erbjuds möjlighet till etablerades under året. olika motionsaktiviteter, kostrådgiv- ning och utbildning i stresshantering. För cheferna anordnas dessutom ett särskilt program som syftar till ökad hälsa för både chef och medarbetare. ANTAL ANSTÄLLDA 31 DECEMBER Utmanande arbetsuppgifter För att möta de krav som ställs från 150 kunder, ägare och omvärld, bedrivs flera kvalitetshöjande projekt. Samti- 125 digt sker en världsunik utbyggnad av ett öppet fibernät till hushållen. Detta 100 förutsätter att medarbetarna använder 75 all sin erfarenhet och kunskap. Samtliga medarbetare har fått möj- 50 lighet att gå teknikutbildning för att höja kunskapsnivån runt fiberproduk- 25 ten. Därutöver har kompetensutveck- ling genomförts enligt respektive med- 0 arbetares individuella utvecklingsplan. 04 05 06 07 08 10
 11. 11. Stokab ÅrSredoviSning 2008 ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2008–31 december 2008. Verksamheten kultur samt ett kommunikationsnät för Stockholms stads Stokabs uppgift är att bygga och hyra ut samt underhålla styrning av gatubelysning. Denna verksamhet bedrivs i ett passivt fibernät i Stockholmsregionen. Bolaget är kon- ett helägt dotterbolag S:t Erik Kommunikation AB sedan kurrensneutralt och skall tillhandahålla ett nät som är 2008-01-01. öppet för alla på lika villkor. Syftet med infrastrukturen och verksamheten är att stimulera en positiv utveckling för Väsentliga händelser under året Stockholm genom att bidra till goda förutsättningar för IT- Resultat före skatt 2008 ökade med 52 % till 143 mkr jäm- utvecklingen i regionen. fört med 2007 vilket är det bästa resultatet i koncernens Stokabs huvudsakliga verksamhet utgörs av nätverk- historia. Resultatet beror på en fortsatt hög efterfrågan på samheten, vilken innefattar utbyggnad och drift av ett koncernens produkter, en hög leveranskapacitet och en fibernät samt upplåtelse av fiberförbindelser utan aktiv lägre kostnadsmassa till följd av effektiviseringar. ändutrustning – ”svartfiber”. Orderingången uppgår till 418 mkr vilket är 32 % (102 Kopplat till nätverksamheten drivs infrastrukturverk- mkr) högre än föregående år. Samtliga kundkategorier har samheterna Knutpunkt (marknadsplatser där kunderna under året beställt produkter vilket i huvudsak beror på en kan installera utrustning för utbyte av teletrafik och tjäns- ökad efterfrågan från hushåll och företag på mera bred- ter) och Antennplats (upplåtelse av plats på vattentorn för bandskrävande tjänster. installation av antenner, bland annat för mobiltelefoni). Till följd av hög orderingång fortsätter nettoomsätt- I Stokabs verksamhet ingår vidare att på uppdrag av ningen att öka och uppgick till 515 mkr vilket är 12 % Stockholms stad administrera, driva och utveckla stadens (56 mkr) högre än föregående år. samlade kommunikationsnät för såväl administration som Antalet levererade förbindelser uppgick till 1 738 stycken det mer publika behovet för skola, barnomsorg, fritid och exklusive leveranserna till de allmännyttiga bostadsbolagen. Finansiella nyckeltal (tkr) 2008 20 07 2006 2005 2004 nettoomsättning 514 892 459 302 393 923 397 138 375 028 resultat före disp o skatt 142 866 94 116 44 838 24 931 2 713 balansomslutning 1 522 764 1 281 842 1 236 184 1 226 651 1 279 932 räntabilitet på totalt kapital 12,7% 9,8% 6,1% 5,2% 3,5% investeringar 390 000 178 000 142 000 101 000 69 000 nyckeltal för 2008 och 2007 avser koncernen. nyckeltal för åren 2004–2006 avser moderbolaget. 11
 12. 12. Stokab ÅrSredoviSning 2008 Kanalisation och nät har förvärvats till ett värde av 40 mkr förbättringsarbetet inom miljöområdet. Stokabs viktigaste vardera. Dessa förvärv kommer att utgöra en del i den fort- insats är att minska påverkan på miljön genom att sam- satta nätutbyggnaden. ordna nyttjandet av IT-infrastrukturen. Det försämrade konjunkturläget påverkade inte Stokab under 2008. Nivån för orderingången och antal levererade Investeringar förbindelser ligger på en hög nivå och i linje med förväntad Årets investeringar uppgår till 390 mkr (178 mkr). I utveckling. huvudsak består detta av utbyggnad av nätet till följd av I samband med anläggningsvärderingen enligt RR 17 kundbeställningar. Pågående nyanläggningar uppgick vid Nedskrivningar har det framkommit ett nedskrivningsbe- årets slut till 175 mkr (134 mkr), vilket är 41 mkr högre än hov motsvarande ca 2 mkr i dotterbolaget S:t Erik Kom- vid årets ingång. munikation AB. Nedskrivningen avser aktiv kommunika- tionsutrustning. Finansiering Under året har utbyggnaden av fibernätet till största delen Väsentliga händelser efter balansdagens slut skett mot kundbeställningar. Finansieringen av investering- Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagens slut. arna har skett genom egna och lånade medel. Total upp- låning uppgick vid periodens slut till 974 mkr (817 mkr). Styrelseförändringar Finansnettot för 2008 blev –34 mkr vilket är 5 mkr Under 2008 avsade sig styrelseledamoten Erik Saers sitt (19 %) sämre än föregående år. Detta förklaras huvudsakli- uppdrag i Stokabs styrelse och ersattes av Magnus Baude gen av en högre genomsnittsränta och en ökad upplåning. som ordinarie ledamot. Framtida utveckling Personalfrågor Ledningens utmaning är att utifrån en tydlig strategi och Stokab bedriver sedan ett antal år tillbaka ett systematiskt med en på affärsmannaskap grundad verksamhet vidareut- arbetsmiljöarbete. Arbetet innebär hälsoinriktade insatser veckla Stokabs affärsmodell. Samtidigt ska Stokab tillgodose såväl som långsiktigt rehabiliteringsarbete. Detta arbetsmil- Stockholms stads och regionens behov av infrastruktur. jöarbete har under 2008 bidragit till att Stokab har uppfyllt Därmed läggs grunden för etablering av nya företag i sitt mål, en sjukfrånvaro lägre än 4 %. Stockholmsregionen, som kan utnyttja IT-infrastrukturen för nya typer av tjänster och tekniska lösningar. Miljöfrågor I Stokabs fortsatta utveckling står därför fiberutbygg- Stockholms stads miljöprogram och Stokabs miljöutred- naden för hushållens och företagens behov i centrum. Där- ning ligger till grund för bolagets miljöarbete. Ett utveck- med skapas möjligheter till interaktion i bredbandsnäten lingsarbete pågår för att systematisera och strukturera mellan samhälle, hushåll och näringsliv. Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning avseende medel i moderbolaget Förslag till vinstdisposition till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: balanserat resultat 7 560 446 Årets resultat 112 202 425 Summa 119 762 871 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs: 119 762 871 beträffande moderbolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balans- räkningar, kassaflödesanalyser samt tilläggsupplysningar. koncernredovisning avges i år för första gången sedan koncernen bildades i slutet av 2007. Jämförelsesiffrorna för 2007 avser moderbolaget då dotterbolaget inte hade någon verksamhet under 2007. 12
 13. 13. Stokab ÅrSredoviSning 2008 koncernens resultaträkning alla belopp uttrycks i tusental kronor där ej annat anges. (tkr) not 2008 20 07 r ö r e L S e n S i n tÄ k t e r nettoomsättning 2 514 892 459 302 aktiverat arbete för egen räkning 9 434 8 566 övriga rörelseintäkter 2 644 10 163 Summa rörelsens intäkter 526 971 478 032 rö reLS enS koS t n a d er driftskostnader 2 –63 396 –60 209 övriga externa kostnader 2, 4 –49 848 –39 877 personalkostnader 3–6 –89 347 –110 053 av- och nedskrivning materiella anläggningstillgångar 7 –147 399 –145 331 Summa rörelsens kostnader –349 991 –355 471 rörelseresultat före finansnetto 176 980 122 561 r e S u Lt a t F r Å n F i n a n S i e L L a i n v e S t e r i n g a r övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 629 763 räntekostnader och liknande resultatposter 9 –34 743 –29 208 Summa resultat från finansiella investeringar –34 114 –28 445 resultat efter finansiella poster 142 866 94 116 resultat före skatt 142 866 94 116 Årets skatt 10, 11 –7 044 –26 334 å r e t S r e S u ltat 135 822 67 782 13
 14. 14. Stokab ÅrSredoviSning 2008 koncernens balansräkning (tkr) not 2 0 0 8 -12 - 3 1 2 0 0 7-12 - 3 1 TILLGÅNGAR anl äggningStillgångar i M M at e r i e L L a a n L Ä g g n i n g S t i L L g Å n g a r 7 balanserade utvecklingskostnader 14 045 6 900 Summa immateriella anläggningstillgångar 14 045 6 900 M at e r i e L L a a n L Ä g g n i n g S t i L L g Å n g a r 7 Maskiner och inventarier 5 207 6 290 Markinventarier 1 172 779 977 116 pågående nyanläggningar 174 658 134 117 Summa materiella anläggningstillgångar 1 352 643 1 117 522 FinanSieLL a anL ÄggningStiLLgÅngar uppskjuten skattefordran 10 – 241 Summa finansiella anläggningstillgångar – 241 Summa anl äggningStillgångar 1 366 688 1 124 663 o m S ät t n i n g S t i l l g å n g a r ko r t F r iS t i g a Fo rd r i n g a r kundfordringar 113 392 126 399 Fordringar hos moderbolag 39 – Fordringar hos systerbolag 6 803 1 472 Skattefordran 6 068 4 969 Momsfordran 15 079 8 473 övriga fordringar 1 416 1 010 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 13 279 14 855 Summa kortfristiga fordringar 156 076 157 178 kaSSa oCH bank – 100 S u m m a o m S ät t n i n g S t i l l g å n g a r 156 076 157 278 Summa tillgångar 1 522 764 1 281 942 14
 15. 15. Stokab ÅrSredoviSning 2008 (tkr) not 2 0 0 8 -12 - 3 1 2 0 0 7-12 - 3 1 E G E T K A P I TA L O C H S K U L D E R e g e t k a p i ta l b u n d e t e g e t k a p i ta L 15 aktiekapital (500 000 aktier med kvotvärde Sek 100) 50 000 50 000 bundna reserver 28 278 10 000 F r i t t e g e t k a p i ta L Fria medel –15 758 –65 261 Årets resultat 135 822 67 781 Summa eget kapital 198 342 62 520 av S Ät t n i n g a r uppskjuten skatt 6 523 avsättningar 16 12 074 16 500 avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 0 441 Summa avsättningar 18 597 16 941 ko r t F r iS t i g a S ku Ld er Checkkredit; internbank Stockholms stad 17 974 327 816 844 Leverantörsskulder 93 516 70 411 Skulder till moderbolag 19 1 063 92 969 Skulder till systerbolag 19 2 232 3 062 övriga kortfristiga skulder 6 255 1 773 upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 228 432 217 422 Summa kortfristiga skulder 1 305 825 1 202 481 S u m m a e g e t k a p i ta l o c h S k u l d e r 1 522 764 1 281 942 S tÄ L L d a S Ä k e r H e t e r o C H a n S va r S F ö r b i n d e L S e r Ställda säkerheter inga inga ansvarsförbindelser pensionsförpliktelser 421 inga 15
 16. 16. Stokab ÅrSredoviSning 2008 kassaflödesanalys koncernen (tkr) not 2008 20 07 d e n Lö pa n d e v e r kS a M H e t e n resultat efter finansiella poster 142 866 94 116 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 20 –4 352 –2 929 av- och nedskrivningar 147 399 145 331 erlagd ränta –1 957 –10 530 betald inkomstskatt 137 –575 kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 284 093 225 413 F ö r Ä n d r i n g a r i r ö r e L S e k a p i ta L ökning / minskning av kortfristiga fordringar 1 039 –14 398 ökning av kortfristiga skulder 104 536 429 777 kassaflöde från den löpande verksamheten 389 668 640 792 inveSteringSverkSaMHeten investering i anläggningstillgångar –379 661 –178 398 investering i immateriella anläggningstillgångar –10 276 – investering i finansiella anläggningstillgångar – – Försäljning av anläggningsverksamhet 169 10 675 kassaflöde från investeringsverksamheten –389 768 –167 723 FinanSieringSverkSaMHeten Minskning av långa skulder – –380 000 ökning av räntebärande kortfristiga skulder moderbolag – –92 969 kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 –472 969 För ändring av lik vida me de l –100 100 Likvida medel vid årets början 100 0 LIK VIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 0 100 utnyttjad checkkredit uppgår till 974 mkr, vilket förklarar att de likvida medlen vid årets utgång är 0 kr. i enlighet med kommunkoncernens övergripande finanspolicy ersattes bolagets tidsbundna lån och placeringar av limit i koncern- kontosystemet december 2007. tidigare långfristig skuld redovisas nu som kortfristig skuld (checkräkningskredit) vilket medför att rörelsekapitalet förändras. Finansieringen av investeringarna är kortfristig medan anläggningstillgångarna har en långfristig nyttjandeperiod. 16
 17. 17. Stokab ÅrSredoviSning 2008 Moderbolagets resultaträkning (tkr) not 2008 20 07 r ö r e L S e n S i n tÄ k t e r nettoomsättning 2 534 555 459 302 aktiverat arbete för egen räkning 7 993 8 566 övriga rörelseintäkter 2 644 10 162 Summa rörelsens intäkter 545 191 478 030 rö reLS enS koS t n a d er driftskostnader 2 –54 906 –60 209 övriga externa kostnader 2, 4 –112 102 –39 876 personalkostnader 3–6 –75 692 –110 053 av- och nedskrivning materiella anläggningstillgångar 7 –133 598 –145 331 Summa rörelsens kostnader –376 299 –355 469 rörelseresultat före finansnetto 168 892 122 561 r e S u Lt a t F r Å n F i n a n S i e L L a i n v e S t e r i n g a r övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 1 247 763 räntekostnader och liknande resultatposter 9 –34 712 –29 208 Summa resultat från finansiella investeringar –33 465 –28 445 resultat efter finansiella poster 135 427 94 116 o b e S k at ta d e r e S e r v e r överavskrivningar –24 801 – resultat före skatt 110 626 94 116 Årets skatt 10, 11 1 576 –26 335 å r e t S r e S u ltat 112 202 67 781 17
 18. 18. Stokab ÅrSredoviSning 2008 Moderbolagets balansräkning (tkr) not 2 0 0 8 -12 - 3 1 2 0 0 7-12 - 3 1 TILLGÅNGAR anl äggningStillgångar i M M at e r i e L L a a n L Ä g g n i n g S t i L L g Å n g a r 7 balanserade utvecklingskostnader 14 045 6 900 Summa immateriella anläggningstillgångar 14 045 6 900 M at e r i e L L a a n L Ä g g n i n g S t i L L g Å n g a r 7 Maskiner och inventarier 4 558 6 290 Markinventarier 1 140 295 977 116 pågående nyanläggningar 169 603 134 117 Summa materiella anläggningstillgångar 1 314 455 1 117 523 FinanSieLL a anL ÄggningStiLLgÅngar andelar i dotterbolag 12 100 100 uppskjuten skattefordran 13 – 241 Summa finansiella anläggningstillgångar 100 341 Summa anl äggningStillgångar 1 328 601 1 124 764 o m S ät t n i n g S t i l l g å n g a r ko r t F r iS t i g a Fo rd r i n g a r kundfordringar 104 246 126 399 Fordringar hos moderbolag 39 – Fordringar hos koncernföretag 22 293 – Fordringar hos systerbolag 6 803 1 472 Skattefordran 4 969 4 969 Momsfordran 15 079 8 473 övriga fordringar 1 324 1 010 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 12 606 14 855 Summa kortfristiga fordringar 167 359 157 178 kaSSa oCH bank 0 0 S u m m a o m S ät t n i n g S t i l l g å n g a r 167 359 157 178 Summa tillgångar 1 495 960 1 281 942 18
 19. 19. Stokab ÅrSredoviSning 2008 (tkr) not 2 0 0 8 -12 - 3 1 2 0 0 7-12 - 3 1 E G E T K A P I TA L O C H S K U L D E R e g e t k a p i ta l b u n d e t e g e t k a p i ta L 15 aktiekapital (500 000 aktier med kvotvärde Sek 100) 50 000 50 000 reservfond 10 000 10 000 F r i t t e g e t k a p i ta L balanserad vinst 7 560 –65 261 Årets resultat 112 202 67 781 Summa eget kapital 179 762 62 520 o b e S k at ta d e r e S e r v e r överavskrivning 24 801 – Summa obeskattade reserver 24 801 – av S Ät t n i n g a r avsättningar 16 12 074 16 500 avsättning för pensioner och liknande förpliktelser – 441 Summa avsättningar 12 074 16 941 ko r t F r iS t i g a S ku Ld er Checkkredit; internbank Stockholms stad 17 940 750 816 844 Leverantörsskulder 89 875 70 411 Skulder till moderbolag 19 1 063 92 969 Skulder till dotterbolag 19 34 670 – Skulder till systerbolag 19 2 232 3 062 övriga kortfristiga skulder 1 356 1 773 upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 209 378 217 422 Summa kortfristiga skulder 1 279 324 1 202 481 S u m m a e g e t k a p i ta l o c h S k u l d e r 1 495 960 1 281 942 S tÄ L L d a S Ä k e r H e t e r o C H a n S va r S F ö r b i n d e L S e r Ställda säkerheter inga inga ansvarsförbindelser pensionsförpliktelser 421 inga 19
 20. 20. Stokab ÅrSredoviSning 2008 kassaflödesanalys moderbolaget (tkr) not 2008 20 07 d e n Lö pa n d e v e r kS a M H e t e n resultat efter finansiella poster 135 427 94 116 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 20 –4 354 –2 929 av- och nedskrivningar 133 598 145 331 erlagd ränta –1 958 –10 530 betald inkomstskatt –143 –575 kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 262 570 225 413 F ö r Ä n d r i n g a r i r ö r e L S e k a p i ta L ökning / minskning av kortfristiga fordringar –10 180 –14 398 ökning av kortfristiga skulder 78 359 429 777 kassaflöde från den löpande verksamheten 330 749 640 792 inveSteringSverkSaMHeten investering i anläggningstillgångar –365 282 –178 398 investering i immateriella anläggningstillgångar –10 276 – investering i finansiella anläggningstillgångar – –100 Försäljning av anläggningsverksamhet 37 809 10 675 kassaflöde från investeringsverksamheten –337 749 –167 823 FinanSieringSverkSaMHeten Minskning av långa skulder – –380 000 ökning av räntebärande kortfristiga skulder moderbolag – –92 969 erhållet koncernbidrag 7 000 – kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 000 –472 969 För ändring av lik vida me de l 0 0 Likvida medel vid årets början 0 0 LIK VIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 0 0 utnyttjad checkkredit uppgår till 941 mkr, vilket förklarar att de likvida medlen vid årets utgång är 0 kr. i enlighet med kommunkoncernens övergripande finanspolicy ersattes bolagets tidsbundna lån och placeringar av limit i koncernkonto- systemet december 2007. tidigare långfristig skuld redovisas nu som kortfristig skuld (checkräkningskredit) vilket medför att rörelsekapitaletförändras. Finansieringen av investeringarna är kortfristig medan anläggningstillgångarna har en långfristig nyttjandeperiod. 20
 21. 21. Stokab ÅrSredoviSning 2008 tilläggsupplysningar n ot 1 a l l m ä n t överstiger det förväntade återvinningsbara beloppet skrivs redovisnings- och värderingsprinciper tillgångarna eller de kassagenererande enheterna ned till Årsredovisning och koncernredovisning är upprättad enligt det återvinningsbara beloppet. Det återvinningsbara belop- Årsredovisningslagen och BFN:s allmänna råd. Redovis- pet för materiella anläggningstillgångar motsvarar det hög- ningsrådets rekommendation nr 9 avseende inkomstskatter sta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjan- och nr 17 avseende nedskrivningar har tillämpats. devärdet utgörs av nuvärdet av att de förväntade framtida koncernredovisning kassaflödena enligt en diskonteringsfaktor före skatt som Koncernens resultat- och balansräkningar omfattar alla avspeglar marknadens aktuella uppskattning av pengars företag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt har mer tidsvärde och de risker som förknippas med tillgången. För än hälften av aktiernas röstvärde samt företag i vilka kon- tillgångar som inte till övervägande del genererar obero- cernen på annat sätt har ett bestämmande inflyande och ende kassainflöden fastställs det återvinningsbara beloppet en mer betydande andel av resultatet av deras verksamhet. för den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör. Koncernredovisning är upprättad enligt årsredovisningsla- Nedskrivningen redovisas i resultaträkningen. Reversering gens 7:e kapitel. Samtliga förvärv av företaget är redovisade av nedskrivning sker när grunderna, helt eller delvis, för enligt förvärvsmetoden. Överstiger anskaffningsvärdet för nedskrivningen har bortfallit. Reverseringar redovisas i aktier i dotterföretag det beräkande marknadsvärdet av resultaträkningen. företagets nettotillgångar enligt förvärvsanalysen, utgörs Skatter skillnaden av koncernmässig goodwill, vilken skrivs av över Skattebelastning påverkas av de bokslutsdispositioner och uppskattad livslängd. I koncernens balansräkning redovisas andra skattemässiga dispositioner som görs. I redovisningen de enskilda bolagens obeskattade reserver uppdelade på aktiveras uppskjutna skattefordringar på underskottsavdrag eget kapital (bundna reserver) och uppskjuten skatteskuld. och temporära skillnader i den mån de bedöms kunna I resultaträkningen redovisas som uppskjuten skatt den utnyttjas inom en rimlig framtid. En avstämning av gäl- skatt som är hänförlig till årets förändring av obeskattade lande och effektiv skattesats samt övriga upplysningar redo- reserver. visas i noterna 10–11. Minoritetsandel av nettovinst och eget kapital i delvis ägda dotterföretag redovisas separat vid beräkningen av pensioner koncernens nettovinst och eget kapital. Internvinster och Koncernen tillämpar ett premiebaserat tjänstepensionssys- mellanhavanden inom koncernen elimineras i koncernredo- tem. Samtliga pensionsåtaganden är tryggade via tjänste- visningen. pensionsförsäkring. Årets koncernredovisning är den första som upprättas avsättningar eftersom koncernen är nybildad. En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen intäktsredovisning har en befintlig legal eller informell förpliktelse som en Nettoomsättningen består av intäkter från upplåtelse av följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett fiberförbindelser som intäktsredovisas linjärt över upplå- utflöde av ekonomiska resurser kommer krävas för att reg- telseavtalets löptid. Förskottsfakturerade upplåtelseavgifter lera förpliktelsen samt att en tillförlitlig uppskattning av redovisas som förutbetald intäkt. Väsentliga engångsavgif- beloppet kan göras. ter periodiseras över upplåtelseavtalens löptid. anläggningstillgångar nedskrivningar och reverseringar Materiella anläggningstillgångar redovisas till historiska Redovisat värde för materiella anläggningstillgångar gran- anskaffningsvärdet med tillägg för ackumulerade uppskriv- skas beträffande eventuell värdeminskning när händelser ningar samt med avdrag för ackumulerade nedskrivningar eller ändrade förutsättningar indikerar att det redovisade och ackumulerade avskrivningar. Mark avskrivs inte. värdet eventuellt inte kommer att kunna återvinnas. Om Avskrivning sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod. det finns sådana indikationer och om det redovisade värdet 21
 22. 22. Stokab ÅrSredoviSning 2008 avskrivningar % 2008 2007 inköp angivet i procent balanserade utvecklingskostnader 20% 20% av bolaget s rörelsekostnader före av- och nedskrivningar 2008 20 07 inventarier, verktyg, instrument 20% 20% kommunikationsutrustning 20% 20% - av moderbolag (Stockholms Stadshus ab) 0,0% 0,0% Markinventarier, installationsmaterial 20% 20% - av dotterbolag 26,8% 0,0% Markinventarier, kabel 10% 10% - av systerbolag 1,8% 0,5% Markinventarier, kanalisation 5% 5% - av Stockholms stad (förvaltningar) 4,1% 4,5% koncernfordringar och skulder Utöver ovanstående görs inköp från andra koncernbolag I enlighet med koncerngemensamma redovisningsprinciper och från Stockholms stad av mark- och anläggningsarbe- gällande inom Stockholm Stadshus AB har inte koncern- ten. Dessa inköp återfinns som pågående nyanläggningar fordringar och skulder mot samma juridiska person netto- och som aktiverade markinventarier i bolagets balansräk- redovisats. ning. koncernbidrag Koncernbidrag i moderbolaget har redovisats enligt UFR 2 från Rådet för finansiell rapportering. Denna innebär n ot 3 m e d e l a n t a l a n s t ä l l d a att erhållna koncernbidrag redovisats direkt mot fritt eget kapital med beaktande av skatteeffekt. Koncernen 2008 20 07 ägarförhållanden antal anställda vid årets slut 109 122 AB Stokab är ett helägt dotterbolag till Stockholms Stads- - varav män 73 77 hus AB (556415-1727), säte i Stockholm. - varav kvinnor 36 45 Medelantal anställda under året 121 133 n ot 2 i n kö p o c h f ö r s ä l j n i n g m e l l a n ko n c e r n b o l a g / S t o c k h o l m s s t a d Moderbolaget 2008 20 07 Koncernen antal anställda vid årets slut 93 122 Försäljning angivet i procent av net toomsät tningen 2008 20 07 - varav män 59 77 - varav kvinnor 34 45 - till moderbolag (Stockholms Stadshus ab) 0,2% 0,1% - till systerbolag 4,2% 2,2% Medelantal anställda under året 107 133 - till Stockholms stad (förvaltningar) 14,1% 14,1% inköp angivet i procent n ot 4 l ö n e r, a n d r a e r s ä t t n i n g a r av bolaget s rörelsekostnader o c h s o c i a l a ko s t n a d e r före av- och nedskrivningar 2008 20 07 - av moderbolag (Stockholms Stadshus ab) 0,0% 0,0% - av systerbolag 2,2% 0,5% Koncernen 2008 20 07 - av Stockholms stad (förvaltningar) 5,0% 4,5% Löner och andra ersättningar till styrelsen, Moderbolaget ej anställda 284 287 Försäljning angivet i procent Löner och andra ersättning till vd, vvd 3 287 2 331 av net toomsät tningen 2008 20 07 Sociala kostnader styrelse, ej anställda 92 93 Sociala kostnader vd, vvd 2 253 1 709 - till moderbolag (Stockholms Stadshus ab) 0,2% 0,1% (varav pensionskostnader) (1 122) (953) - till dotterbolag 3,9% – Löner och andra ersättningar - till systerbolag 4,0% 2,2% till övriga anställda 53 228 62 854 - till Stockholms stad (förvaltningar) 13,6% 14,1% Sociala kostnader 27 135 30 188 (varav övriga pensionskostnader) (8 698) (9 811) ersättningar har utgått till: deloitte ab revision 319 440 rådgivning 358 254 22
 23. 23. Stokab ÅrSredoviSning 2008 Moderbolaget 2008 20 07 Moderbolaget grupperad ef ter kön och ålder Löner och andra ersättningar till styrelsen, ej anställda 284 287 to t a l s j u k f r å n v a r o / långtidssjuk frånvaro / Löner och andra ersättning till vd, vvd 2 396 2 331 ordinarie arbetstid t o t a l s j u k f r å n v a r o1) Sociala kostnader styrelse, ej anställda 92 93 ålderskategori < 29 år Sociala kostnader vd, vvd 1 549 1 709 kvinnor 0,00 % (varav pensionskostnader) (802) (953) Män 0,00 % Löner och andra ersättningar till övriga anställda: 45 508 62 854 Summa 0,00 % Sociala kostnader 23 278 30 188 (varav övriga pensionskostnader) (7 682) (9 811) ålderskategori 30–49 år kvinnor 1,83 % ersättningar har utgått till: Män 1,84 % deloitte a revision 239 440 Summa 1,84 % rådgivning 358 254 ålderskategori > 50 år Vid uppsägning från bolagets sida erhåller VD avgångs- kvinnor 2,90 % Män 3,05 % vederlag motsvarande 24 månadslöner. Summa 3,00 % totalt n ot 5 S j u k f r å nv a r o kvinnor 3,67 % Män 2,21 % Koncernen Samtliga anställda 2,75 % 0,00 % grupperad ef ter kön och ålder 1) redovisas ej per kategori på grund av undantagsregel i lagstiftningen, som to t a l s j u k f r å n v a r o / långtidssjuk frånvaro / säger att uppgiften ej skall lämnas om antalet anställda i gruppen är högst 10 ordinarie arbetstid t o t a l s j u k f r å n v a r o1) eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. Med grupp avses både ål- ålderskategori < 29 år derskategorier och könsfördelning inom ålderskategori. Långtidssjukfrånvaron kvinnor 0,00 % redovisas därför endast som andel av total sjukfrånvaro för samtliga anställda. Män 0,00 % Summa 0,00 % n ot 6 kö n s f ö r d e l n i n g b l a n d p e r s o n e r ålderskategori 30–49 år i ledande ställning kvinnor 1,70 % Män 1,53 % Koncernens och moderbolagets styrelse består vid årsskiftet Summa 1,59 % av 86 % män och 14 % kvinnor. Koncernens och moder- bolagets ledningsgrupp består av 57 % män och 43 % ålderskategori > 50 år kvinnor. kvinnor 2,59 % Män 2,66 % Summa 2,64 % totalt kvinnor 1,87 % Män 1,88 % Samtliga anställda 1,87 % 0,00 % 23
 24. 24. Stokab ÅrSredoviSning 2008 n ot 7 i m m a t e r i e l l a o c h m a t e r i e l l a a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r immateriella tillgångar koncernen moderbolaget balanserade utvecklingskostnader 2008 20 07 2008 20 07 ingående anskaffningsvärden 11 835 11 835 11 835 11 835 omklassificering 10 276 – 10 276 – ackumulerade anskaffningsvärden 22 111 11 835 22 111 11 835 ingående avskrivningar –4 935 –2 568 –4 935 –2 568 Årets avskrivningar –3 131 –2 367 –3 131 –2 367 ackumulerade avskrivningar –8 066 –4 935 –8 066 –4 935 restvärde 14 045 6 900 14 045 6 900 materiella tillgångar koncernen moderbolaget maskiner och inventarier 2008 20 07 2008 20 07 ingående anskaffningsvärden 38 894 41 690 38 894 41 690 Årets inköp 1 651 2 511 934 2 511 utrangering, försäljning –9 260 –5 307 –9 260 –5 307 ackumulerade anskaffningsvärden 31 285 38 894 30 568 38 894 ingående avskrivningar –32 604 –29 835 –32 604 –29 835 Årets avskrivningar –2 562 –3 830 –2 494 –3 830 utrangering, försäljning, återläggning 9 089 1 061 9 089 1 061 ackumulerade avskrivningar –26 077 –32 604 –26 009 –32 604 restvärde 5 207 6 290 4 559 6 290 koncernen moderbolaget markinventarier 2008 20 07 2008 20 07 ingående anskaffningsvärden 2 642 024 2 483 095 2 642 024 2 483 095 omklassificering 337 641 160 552 322 623 160 552 utrangering, försäljning –272 –1 623 –83 205 –1 623 ackumulerade anskaffningsvärden 2 979 393 2 642 024 2 881 442 2 642 024 ingående ackumulerade nedskrivningar –606 928 –606 928 –606 928 –606 928 Årets nedskrivning –1 778 – – ackumulerade nedskrivningar –608 706 –606 928 –606 928 –606 928 ingående avskrivningar –1 057 980 –923 481 –1 057 980 –923 481 Årets avskrivningar –139 929 –134 890 –127 973 –134 890 utrangering, försäljning – 391 51 734 391 ackumulerade avskrivningar –1197 909 –1 057 980 –1 134 219 –1 057 980 restvärde 1 172 779 977 116 1 140 295 977 116 koncernen moderbolaget pågående nyanläggningar 2008 20 07 2008 20 07 ingående anskaffningsvärden 134 117 118 781 134 117 118 781 Årets inköp 388 458 194 674 368 385 194 674 omklassificering –347 917 –160 552 –332 899 –160 552 erhållna bidrag – –18 786 – –18 786 utgående balans 174 658 134 117 169 603 134 117 24
 25. 25. Stokab ÅrSredoviSning 2008 n ot 8 r ä n t e i n t ä k t e r o c h l i k n a n d e n ot 11 S k i l l n a d e r m e l l a n g ä l l a n d e resultatposter och ef fek tiv skat tesats koncernen moderbolaget 2008 20 07 2008 20 07 Koncernen 2008 20 07 ränteintäkter 629 763 1 247 763 gällande skattesats 28,0 % 28,0 % Summa 629 763 1 247 763 ej avdragsgilla kostnader 0,97% 0,17% ej skattepliktiga intäkter –0,03% 0% n ot 9 r ä n t e ko s t n a d e r o c h l i k n a n d e Justering av skatt tidigare år 0,13% 0% utnyttjande av skattemässigt förlustavdrag 0% 0,19% resultatposter effekt av restvärdesavskrivning –28,74% 0% koncernen moderbolaget uppskjuten skatt överavskrivning 4,60% 0% 2008 20 07 2008 20 07 effektiv skattesats enligt resultaträkningen 4,93% 27,98% räntekostnader moderbolag –34 572 –29 160 –34 542 –29 160 övriga finansiella kostnader –171 –48 –171 –48 Moderbolaget 2008 20 07 Summa –34 743 –29 208 –34 712 –29 208 gällande skattesats 28,0 % 28,0 % ej avdragsgilla kostnader 0,97% 0,17% n ot 10 å r e t s s k a t t ej skattepliktiga intäkter –0,03% 0% Justering av skatt tidigare år 0,13% 0% utnyttjande av skattemässigt förlustavdrag 0% 0,19% koncernbidrag –1,77% 0% Koncernen 2008 20 07 effekt av restvärdesavskrivning –28,72% 0% Årets skatt på överavskrivning –6 523 – effektiv skattesats aktuell skatt avseende koncernbidrag –25 760 enligt resultaträkningen –1,42% 27,98% uppskjuten skattekostnad avseende kapitalförsäkring –241 – uppskjuten skattekostnad avseende underskottsavdrag –575 n ot 12 a n d e l a r i d o t t e r b o l a g Skatt på föregående års resultat –143 – Skatt på årets resultat –137 – Summa –7 044 –26 334 andel % kapital Moderbolaget och röster org. nummer Säte Moderbolaget 2008 20 07 S:t erik kommunikation ab 100% 556738-9951 Stockholm aktuell skatt avseende koncernbidrag 1 960 –25 760 uppskjuten skattekostnad S:t Erik Kommunikation AB redovisar ett resultat efter avseende kapitalförsäkring –241 – skatt uppgående till 5 342 för räkenskapsåret 2008 uppskjuten skattekostnad avseende underskottsavdrag – –575 Skatt på föregående års resultat –143 – n ot 13 te m p o r ä r a s k i l l n a d e r f ö r e l i g g e r Summa 1 576 –26 334 av s e e n d e f ö l j a n d e p o s t e r Årets resultat i moderbolaget belastas inte av någon aktuell skattekostnad då utrymmet för restvärdeavskrivning är till- Moderbolaget 2008 20 07 räckligt stort för att redovisa ett skattemässigt nollresultat. ej avdragsgill inbetalning till direktpension (kapitalförsäkring) – 860 Summa – 860 Skatteeffekt – 241 25
 26. 26. Stokab ÅrSredoviSning 2008 n ot 14 F ö r u t b e t a l d a ko s t n a d e r och upplupna intäkter Koncernen 2008 20 07 Moderbolaget 2008 20 07 Förutbetalda hyreskostnader – 383 Förutbetalda hyreskostnader – 383 Förutbetalda rabatter på hyresintäkter 9 225 10 954 Förutbetalda rabatter på hyresintäkter 8 552 10 954 Förutbetalda kostnader 4 054 3 518 Förutbetalda kostnader 4 054 3 518 Summa 13 279 14 855 Summa 12 606 14 855 n ot 15 F ö r ä n d r i n g av e g e t k a p i t a l aktie- bundna Fria årets Koncernen kapital reser ver reser ver resultat Summa vid årets början 50 000 10 000 –65 261 67 781 62 520 Fria medel 67 781 –67 781 0 Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital 18 278 –18 278 0 Årets resultat 135 822 135 822 utgående balans 50 000 28 278 –15 758 135 822 198 342 aktie- bundna Fria årets Moderbolaget kapital reser ver reser ver resultat Summa ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 50 000 10 000 –65 261 67 781 62 520 balansering av föreg. års resultat enl. beslut på årsstämma 67 781 –67 781 0 Lämnat koncernbidrag 7 000 7 000 Skatteeffekt på lämnat koncernbidrag –1 960 –1 960 Årets resultat 112 202 112 202 utgående balans 50 000 10 000 7 560 112 202 179 762 n ot 16 av s ä t t n i n g a r n ot 17 i n t e r n k r e d i t S t o c k h o l m s s t a d koncernen och moderbolaget Enligt ett avtal med Stockholms Läns Landsting (SLL) Koncernen 2008 2 0 07 från 1997 kan Stokab, under vissa förutsättningar, bli beviljad internkredit Stockholms stad 1 250 000 1 100 000 återbetalningsskyldig för investeringar som SLL bekostat. Denna förpliktelse föreligger, enligt avtalet, under åren 2003 t o m 2007. För åren 2005 och 2006 har återbetal- Moderbolaget 2008 20 07 ningsskyldigheten ersatts med en överenskommelse där beviljad internkredit Stockholms stad 1 250 000 1 100 000 Stokab skall bygga fiberlösningar åt SLL för det reserverade beloppet 11,0 mkr. Reserveringen kommer successivt att lösas upp när Stokab levererar förbindelserna. Styrelsen bedömer att ingen återbetalningsskyldighet föreligger för innevarande räkenskapsår, då en liknande principöverens- kommelse tecknats för 2007 års förpliktelse. I bokslutet 2007 har en avsättning gjorts med 5,5 mkr som är avsedd att användas till fiberleveranser. 26
 27. 27. Stokab ÅrSredoviSning 2008 n ot 18 u p p l u p n a ko s t n a d e r n ot 19 S k u l d e r t i l l m o d e r - o c h s y s t e r b o l a g och förutbetalda intäkter Koncernen 2008 20 07 Koncernen 2008 20 07 Skulder till moderbolag 1 063 969 upplupna kostnader Skulder till systerbolag 2 232 3 062 Semesterlöneskuld 3 749 3 221 koncernbidrag till moderbolag – 92 000 Sociala avgifter 2 726 2 615 Summa 3 295 96 031 Särskild löneskatt 2 300 2 491 omstruktureringskostnader 918 3 074 Skuld till kund – 3 153 övriga upplupna kostnader 8 247 5 953 Moderbolaget 2008 20 07 Summa 17 940 20 507 Skulder till moderbolag 1 063 969 Förutbetalda intäkter Skulder till dotterbolag 34 670 – Förutbetalda engångsavgifter 87 992 94 549 Skulder till systerbolag 2 232 3 062 Förutbetalda hyresintäkter 122 500 101 488 koncernbidrag till moderbolag – 92 000 övriga förutbetalda intäkter – 878 Summa 37 965 96 031 Summa 210 492 196 915 total summa 228 432 217 422 n ot 2 0 S p e c i f i k a t i o n j u s t e r i n g f ö r p o s t e r som ej ingår i kassaflödet Koncernen 2008 20 07 Moderbolaget 2008 20 07 realisationsresultat avyttrade upplupna kostnader anläggningstillgångar 74 –8 869 Semesterlöneskuld 3 013 3 221 avsättningar –4 426 5 940 Sociala avgifter 2 255 2 615 Summa –4 352 –2 929 Särskild löneskatt 1 977 2 491 omstruktureringskostnader 918 3 074 Skuld till kund – 3 153 Moderbolaget 2008 20 07 övriga upplupna kostnader 6 816 5 953 Summa 14 979 20 507 realisationsresultat avyttrade anläggningstillgångar 72 –8 869 Förutbetalda intäkter avsättningar –4 426 5 940 Förutbetalda engångsavgifter 87 993 94 549 Summa –4 354 –2 929 Förutbetalda hyresintäkter 106 406 101 488 övriga förutbetalda intäkter – 878 Summa 194 399 196 915 total summa 209 378 217 422 27
 28. 28. Stokab ÅrSredoviSning 2008 Stockholm den 13 mars 2008 Sebastian Cederschiöld Sven Hulterström Ordförande Vice Ordförande Åke askensten Mirja räihä Järvinen ulf keijer thomas persson Magnus baude Jörgen kleist Verkställande direktör Min revisionsberättelse har avgivits den 13 mars 2008. Svante Forsberg Auktoriserad revisor Lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2008 års granskning har avgivits den 12 februari 2009 28

×