Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
RunX.co.il
TheBigDiy.guru
BabyRules.me
BabyRules.me
BabyRules.me
,‫שתדעו‬ ‫רק‬
‫חושבים‬ ‫שאחרים‬ ‫מה‬ ‫זה‬
‫כבלוגרים‬ ‫עליכם‬
‫שלכם‬ ‫שחברים‬ ‫מה‬
‫עושים‬ ‫שאתם‬ ‫חושבים‬
‫שלכם‬ ‫שדוד‬ ‫מה‬
‫עושים‬ ‫שאתם‬ ‫חושב‬
‫שלכם‬ ‫שאבא‬ ‫מה‬
‫עושים‬ ‫שאתם‬ ‫חושב‬
‫חושבים‬ ‫שאתם‬ ‫מה‬
‫עושים‬ ‫שאתם‬
‫שאתם‬ ‫מה‬ ‫וזה‬
‫עושים‬ ‫באמת‬
1 ‫מספר‬ ‫בעיה‬
‫עיקביות‬ ‫חוסר‬ - ‫בלוגרים‬ ‫של‬
‫בלוגרים‬ ‫מיליון‬ ‫מתוך‬
Wix-‫ב‬ ‫אקטיבים‬
‫יש‬ 80%-‫ל‬
‫פוסטים‬ 10-‫מ‬...
Tip #1
‫של‬ ‫באפשרות‬ ‫השתמשו‬
.Schedule posts
‫מספר‬ ‫והכינו‬ ‫בשבוע‬ ‫יום‬ ‫השקיעו‬
‫לשבועיים‬ ‫זמנית‬ ‫בו‬ ‫פוסטים‬
.‫ה...
‫ועדיין‬ ‫בלוג‬ ‫רוצים‬ ‫ממש‬
‫להתמיד‬ ‫מצליחים‬ ‫לא‬
...?‫שלו‬ ‫בכתיבה‬
(-: ‫פוסט‬ ‫והזמינו‬ Fiverr-‫ל‬ ‫כנסו‬
(-: ‫פוסט‬ ‫והזמינו‬ Fiverr-‫ל‬ ‫כנסו‬
...‫השאלות‬ ‫שאלת‬
‫פוסט‬ ‫לפרסם‬ ‫זמן‬ ‫כמה‬ ‫כל‬
?‫חדש‬
‫מפרסמים‬ ‫מהבלוגרים‬ 53%
‫בשבוע‬ ‫אחד‬ ‫פוסט‬ ‫לפחות‬
...(2) ‫השאלות‬ ‫שאלת‬
‫ולהביא‬ ‫הבלוג‬ ‫את‬ ‫להפיץ‬ ‫איך‬
?‫חדשים‬ ‫קוראים‬
.‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫נעזרים‬ 93%
.‫חיפוש‬ ‫ממנועי‬ ‫מטראפיק‬ ‫נהנים‬ 52%
‫יגיע‬ ‫שלכם‬ ‫הטראפיק‬ ‫רוב‬
,‫בודדים‬ ‫מפוסטים‬
,‫מוצלחים‬ ‫אך‬
‫גבוה‬ ‫להתברג‬ ‫שיצליחו‬
.‫החיפוש‬ ‫במנועי‬
‫חדש‬ ‫פוסט‬ ‫כשמפרסמים‬
- ‫כך‬ ‫תראה‬ ‫לאתר‬ ‫התנועה‬
‫רוצים‬ ‫ואנחנו‬
‫ככה‬ ‫אותה‬
‫הבלוגים‬ ‫בין‬ ‫התחרות‬ ‫היום‬
.‫ביותר‬ ‫עזה‬
.‫נאמנים‬ ‫לא‬ ‫מאד‬ ‫הקוראים‬
."‫מוצלח‬ ‫"בלוג‬ ‫כזה‬ ‫דבר‬ ‫אין‬
."‫מוצלח...
‫שגוגל‬ ‫כדי‬ ‫לעשות‬ ‫מה‬
?‫יותר‬ ‫אותנו‬ ‫יאהב‬
.1.‫בכותרת‬ ‫החשובות‬ keywords-‫ה‬ ‫את‬ ‫שימו‬
.2‫הפוסט‬ ‫בגוף‬ ‫חוזרות‬ ‫הללו‬ ‫שהמילים‬ ‫לב‬ ‫שימו‬
.‫פעמים‬ 5-‫ל‬ 2 ‫בי...
,‫הטקסט‬ ‫את‬ ‫קוראים‬ ‫לא‬ ‫הם‬
.‫אותו‬ ‫סורקים‬ ‫הם‬
Your readers are
really just scanners
‫יקרא‬ ‫ממוצע‬ ‫גולש‬
.‫בפוסט‬ ‫מהמילים‬ 28%
!‫זהו‬
‫את‬ ‫להשאיר‬ ‫כדי‬ ‫לעשות‬ ‫מה‬
‫זמן‬ ‫שיותר‬ ‫כמה‬ ‫הקורא‬
?‫בפוסט‬
.1‫קל‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ !‫קצרות‬ ‫פסקאות‬
.‫ארוכות‬ ‫פיסקאות‬ ‫מאשר‬ ‫לקריאה‬
.2‫בד"כ‬ (bullets) ‫ונקודות‬ ‫מספרים‬
.‫נהדר‬ ‫...
.…‫תמונות‬ ‫שימו‬ …‫בבקשה‬
?‫תמונה‬ ‫לכם‬ ‫אין‬
‫האתרים‬ ‫ממגון‬ ‫אחת‬ ‫תמצאו‬
‫תמונות‬ ‫הורדת‬ ‫שמאפשרים‬
.‫בחינם‬ ‫איכותיות‬
Tip #4
Freeimages Pixabay
Morguefile Dreamsite
‫תמונות‬ ‫של‬ ‫עצום‬ ‫אוסף‬ - ‫וויקס‬ ‫של‬ ‫בבלוג‬ ‫ענק‬ ‫יתרון‬
‫בחינם‬
‫שיגרמו‬ ‫תמונות‬ ‫שימו‬
‫הפוסט‬ ‫את‬ ‫לשתף‬ ‫לקוראים‬
‫שלכם‬
Tip #5
‫על‬ ‫כיתוב‬ ‫ליצור‬ ‫שמאפשר‬ ‫מדהים‬ ‫כלי‬
(..‫יותר‬ ‫)והרבה‬ ‫בחינם‬ ‫תמונות‬
canva.com
‫ליצירת‬ ‫חינמי‬ ‫אתר‬
meme
imgflip.com
‫אינפוגריקות‬
‫ליצירת‬ ‫חינמים‬ ‫אתרים‬
‫שעובדים‬ ‫אינפוגרפיקות‬
‫עברית‬ ‫עם‬ ‫טוב‬
Canva
Venngage - ‫ו‬
‫ליצירת‬ ‫חינמי‬ ‫אתר‬
gifs
imgflip.com
‫מלא‬ ‫חינמי‬ ‫אתר‬
‫כיתובים‬ ‫עם‬ ‫בתמונות‬
‫עליהן‬ ‫וציטוטים‬
picturequotes.com
‫עיקרית‬ ‫תמונה‬
- (cover image)
‫ולא‬ ‫לרוחב‬ ‫תהיה‬
.‫לגובה‬
‫הפורמט‬ ‫זהו‬
‫לרשתות‬ ‫האידיאלי‬
.‫החברתיות‬
Tip #6
‫של‬ ‫האוטמטית‬ ‫בהשלמה‬ ‫העזרו‬
‫סיכוי‬ ‫עם‬ ‫נושא‬ ‫למצוא‬ ‫כדי‬ ‫גוגל‬
‫בתוצאות‬ ‫גבוה‬ ‫להתברג‬ ‫גדול‬
‫החיפוש‬
Tip #7
Call to action
‫להגיע‬ ‫לו‬ ‫שגרם‬ ‫מעניין‬ ‫תוכן‬ ‫לקורא‬ ‫שנתתם‬ ‫אחרי‬
‫משהו‬ ‫לבקש‬ ‫שלכם‬ ‫הזמן‬ ‫זה‬ ,‫הפוסט‬ ‫לסוף‬...
‫ותקשורת‬ ‫קשר‬ ‫לשמירת‬ ‫מדהים‬ ‫כלי‬ ‫הן‬ ‫תגובות‬
‫שלכן‬ ‫הקוראים‬ ‫עם‬ ‫ישירה‬
‫הדיוור‬ ‫לרשימת‬ ‫הרשמה‬
‫הדיוור‬ ‫לרשימת‬ ‫הרשמה‬
!‫שלכן‬ ‫הפוסט‬ ‫את‬ ‫לשתף‬ ‫מהקוראים‬ ‫תבקשו‬
‫שהם‬ ‫אומר‬ ‫לא‬ ,‫שם‬ ‫השיתוף‬ ‫שכפתורי‬ ‫זה‬
.‫בהם‬ ‫ישתמשו‬
‫מהקוראים‬ ...
.‫אורח‬ ‫פוסט‬
‫ביותר‬ ‫הטובות‬ ‫הדרכים‬ ‫אחת‬
‫הקוראים‬ ‫מעגל‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬
.‫בתעשיה‬ ‫שם‬ ‫לעצמך‬ ‫וליצור‬
Tip #9
‫קוראים‬ ‫קהל‬ ‫עם‬ ‫בלוגים‬ ‫מצאו‬
"‫"להחליף‬ ‫והתחילו‬ ‫לשלכם‬ ‫דומה‬
.‫ביניכם‬ ‫אורחים‬ ‫פוסטים‬
‫מעגל‬ ‫את‬ ‫הרחבתם‬ ‫...
?‫שלכם‬ ‫מקורי‬ ‫תוכן‬ ‫עם‬ ‫תמונות‬ ‫לכם‬ ‫יש‬
Watermark ‫עליה‬ ‫שימו‬
.‫שלכם‬ ‫האתר‬ ‫שם‬ ‫עם‬
‫לדעת‬ ‫יכולים‬ ‫לא‬ ‫לעו...
‫התמונה‬ ‫זוהי‬
‫מהבלוג‬ ‫המקורית‬
- ‫שלי‬
babyrules.me
‫עליה‬ ‫אין‬ ‫לצערי‬
...watermark
‫ברשימת‬ ‫להשקיע‬ ‫התחילו‬
.‫היום‬ ‫שלכם‬ ‫הדיוור‬
Tip #11
.1‫של‬ ‫הדואר‬ ‫בתיבת‬ ‫נוחת‬ ,‫פרטי‬ ‫הוא‬ ‫אימייל‬
.‫דירוג‬ ‫במערכות‬ ‫תלוי‬ ‫ולא‬ ‫הקורא‬
‫לייקים‬ 1000 ‫עד‬ ‫לייקים‬ 1...
.2‫כתובת‬ ‫את‬ ‫הכניס‬ ,‫שהתאמץ‬ ‫קורא‬
,‫האימיילים‬ ‫קבלת‬ ‫את‬ ‫אישר‬ ,‫שלו‬ ‫האימייל‬
‫זה‬ .‫שלך‬ ‫התוכן‬ ‫את‬ ‫רוצה‬ ‫...
‫שלכם‬ ‫לפוסט‬ ‫תנו‬
Killer Title
‫טראפיק‬ ‫שיותר‬ ‫כמה‬ ‫להביא‬ ‫כדי‬
‫הפוסט‬ ‫לתוך‬
Tip #12
:‫עובדות‬ ‫שתמיד‬ ‫לכותרות‬ ‫דוגמאות‬ 10 ‫הנה‬
.1(How To) ‫איך‬
”?‫קוראים‬ ‫של‬ ‫עצום‬ ‫טראפיק‬ ‫לך‬ ‫שתביא‬ ‫לפוסט‬ ‫מפוצ...
.6(Case study) ‫בוחן‬ ‫מקרה‬
”‫אחד‬ ‫בשבוע‬ 10 ‫פי‬ ‫שלך‬ ‫הדיוור‬ ‫רשימת‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫“איך‬
.7(Command) ‫פקודה‬
”‫שלכם...
.‫זהו‬
.‫נגמר‬
.‫כפיים‬ ‫מחיאות‬
tomerg@wix.com - ‫גרנצל‬ ‫תומר‬
?‫שאלות‬
,‫אבא‬
‫הם‬ ‫מה‬
?‫עושים‬
tomerg@wix.com - ‫גרנצל‬ ‫תומר‬
טיפים פרקטיים לבלוג מנצח
טיפים פרקטיים לבלוג מנצח
טיפים פרקטיים לבלוג מנצח
טיפים פרקטיים לבלוג מנצח
טיפים פרקטיים לבלוג מנצח
טיפים פרקטיים לבלוג מנצח
טיפים פרקטיים לבלוג מנצח
טיפים פרקטיים לבלוג מנצח
טיפים פרקטיים לבלוג מנצח
טיפים פרקטיים לבלוג מנצח
טיפים פרקטיים לבלוג מנצח
טיפים פרקטיים לבלוג מנצח
טיפים פרקטיים לבלוג מנצח
טיפים פרקטיים לבלוג מנצח
טיפים פרקטיים לבלוג מנצח
טיפים פרקטיים לבלוג מנצח
טיפים פרקטיים לבלוג מנצח
טיפים פרקטיים לבלוג מנצח
טיפים פרקטיים לבלוג מנצח
טיפים פרקטיים לבלוג מנצח
טיפים פרקטיים לבלוג מנצח
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

טיפים פרקטיים לבלוג מנצח

83 views

Published on

במצגת תמצאו 12 טיפים פרקטיים ורעיונות איך להפוך לבלוגרים טובים יותר ואיך לייצר יותר כניסות ותהודה לבלוג שלכם.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

טיפים פרקטיים לבלוג מנצח

 1. 1. RunX.co.il
 2. 2. TheBigDiy.guru
 3. 3. BabyRules.me
 4. 4. BabyRules.me
 5. 5. BabyRules.me
 6. 6. ,‫שתדעו‬ ‫רק‬ ‫חושבים‬ ‫שאחרים‬ ‫מה‬ ‫זה‬ ‫כבלוגרים‬ ‫עליכם‬
 7. 7. ‫שלכם‬ ‫שחברים‬ ‫מה‬ ‫עושים‬ ‫שאתם‬ ‫חושבים‬
 8. 8. ‫שלכם‬ ‫שדוד‬ ‫מה‬ ‫עושים‬ ‫שאתם‬ ‫חושב‬
 9. 9. ‫שלכם‬ ‫שאבא‬ ‫מה‬ ‫עושים‬ ‫שאתם‬ ‫חושב‬
 10. 10. ‫חושבים‬ ‫שאתם‬ ‫מה‬ ‫עושים‬ ‫שאתם‬
 11. 11. ‫שאתם‬ ‫מה‬ ‫וזה‬ ‫עושים‬ ‫באמת‬
 12. 12. 1 ‫מספר‬ ‫בעיה‬ ‫עיקביות‬ ‫חוסר‬ - ‫בלוגרים‬ ‫של‬ ‫בלוגרים‬ ‫מיליון‬ ‫מתוך‬ Wix-‫ב‬ ‫אקטיבים‬ ‫יש‬ 80%-‫ל‬ ‫פוסטים‬ 10-‫מ‬ ‫פחות‬
 13. 13. Tip #1 ‫של‬ ‫באפשרות‬ ‫השתמשו‬ .Schedule posts ‫מספר‬ ‫והכינו‬ ‫בשבוע‬ ‫יום‬ ‫השקיעו‬ ‫לשבועיים‬ ‫זמנית‬ ‫בו‬ ‫פוסטים‬ .‫הקרובים‬
 14. 14. ‫ועדיין‬ ‫בלוג‬ ‫רוצים‬ ‫ממש‬ ‫להתמיד‬ ‫מצליחים‬ ‫לא‬ ...?‫שלו‬ ‫בכתיבה‬
 15. 15. (-: ‫פוסט‬ ‫והזמינו‬ Fiverr-‫ל‬ ‫כנסו‬
 16. 16. (-: ‫פוסט‬ ‫והזמינו‬ Fiverr-‫ל‬ ‫כנסו‬
 17. 17. ...‫השאלות‬ ‫שאלת‬
 18. 18. ‫פוסט‬ ‫לפרסם‬ ‫זמן‬ ‫כמה‬ ‫כל‬ ?‫חדש‬
 19. 19. ‫מפרסמים‬ ‫מהבלוגרים‬ 53% ‫בשבוע‬ ‫אחד‬ ‫פוסט‬ ‫לפחות‬
 20. 20. ...(2) ‫השאלות‬ ‫שאלת‬
 21. 21. ‫ולהביא‬ ‫הבלוג‬ ‫את‬ ‫להפיץ‬ ‫איך‬ ?‫חדשים‬ ‫קוראים‬
 22. 22. .‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫נעזרים‬ 93% .‫חיפוש‬ ‫ממנועי‬ ‫מטראפיק‬ ‫נהנים‬ 52%
 23. 23. ‫יגיע‬ ‫שלכם‬ ‫הטראפיק‬ ‫רוב‬ ,‫בודדים‬ ‫מפוסטים‬ ,‫מוצלחים‬ ‫אך‬ ‫גבוה‬ ‫להתברג‬ ‫שיצליחו‬ .‫החיפוש‬ ‫במנועי‬
 24. 24. ‫חדש‬ ‫פוסט‬ ‫כשמפרסמים‬ - ‫כך‬ ‫תראה‬ ‫לאתר‬ ‫התנועה‬ ‫רוצים‬ ‫ואנחנו‬ ‫ככה‬ ‫אותה‬
 25. 25. ‫הבלוגים‬ ‫בין‬ ‫התחרות‬ ‫היום‬ .‫ביותר‬ ‫עזה‬ .‫נאמנים‬ ‫לא‬ ‫מאד‬ ‫הקוראים‬ ."‫מוצלח‬ ‫"בלוג‬ ‫כזה‬ ‫דבר‬ ‫אין‬ ."‫מוצלחים‬ ‫"פוסטים‬ ‫יש‬
 26. 26. ‫שגוגל‬ ‫כדי‬ ‫לעשות‬ ‫מה‬ ?‫יותר‬ ‫אותנו‬ ‫יאהב‬
 27. 27. .1.‫בכותרת‬ ‫החשובות‬ keywords-‫ה‬ ‫את‬ ‫שימו‬ .2‫הפוסט‬ ‫בגוף‬ ‫חוזרות‬ ‫הללו‬ ‫שהמילים‬ ‫לב‬ ‫שימו‬ .‫פעמים‬ 5-‫ל‬ 2 ‫בין‬ .3-‫ב‬ ‫התמונה‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫כדאי‬ - ‫תמונות‬ ‫עדיף‬ ,‫מהתמונות‬ ‫אחת‬ ‫שלפחות‬ ‫וכדאי‬ALT .keywords-‫ה‬ ‫את‬ ‫תכלול‬ ,Cover image-‫ה‬ Tip #2
 28. 28. ,‫הטקסט‬ ‫את‬ ‫קוראים‬ ‫לא‬ ‫הם‬ .‫אותו‬ ‫סורקים‬ ‫הם‬ Your readers are really just scanners
 29. 29. ‫יקרא‬ ‫ממוצע‬ ‫גולש‬ .‫בפוסט‬ ‫מהמילים‬ 28% !‫זהו‬
 30. 30. ‫את‬ ‫להשאיר‬ ‫כדי‬ ‫לעשות‬ ‫מה‬ ‫זמן‬ ‫שיותר‬ ‫כמה‬ ‫הקורא‬ ?‫בפוסט‬
 31. 31. .1‫קל‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ !‫קצרות‬ ‫פסקאות‬ .‫ארוכות‬ ‫פיסקאות‬ ‫מאשר‬ ‫לקריאה‬ .2‫בד"כ‬ (bullets) ‫ונקודות‬ ‫מספרים‬ .‫נהדר‬ ‫עובדים‬ .3.‫ומדיה‬ ‫בתמונות‬ ‫שימוש‬ Tip #3
 32. 32. .…‫תמונות‬ ‫שימו‬ …‫בבקשה‬
 33. 33. ?‫תמונה‬ ‫לכם‬ ‫אין‬ ‫האתרים‬ ‫ממגון‬ ‫אחת‬ ‫תמצאו‬ ‫תמונות‬ ‫הורדת‬ ‫שמאפשרים‬ .‫בחינם‬ ‫איכותיות‬ Tip #4
 34. 34. Freeimages Pixabay Morguefile Dreamsite
 35. 35. ‫תמונות‬ ‫של‬ ‫עצום‬ ‫אוסף‬ - ‫וויקס‬ ‫של‬ ‫בבלוג‬ ‫ענק‬ ‫יתרון‬ ‫בחינם‬
 36. 36. ‫שיגרמו‬ ‫תמונות‬ ‫שימו‬ ‫הפוסט‬ ‫את‬ ‫לשתף‬ ‫לקוראים‬ ‫שלכם‬ Tip #5
 37. 37. ‫על‬ ‫כיתוב‬ ‫ליצור‬ ‫שמאפשר‬ ‫מדהים‬ ‫כלי‬ (..‫יותר‬ ‫)והרבה‬ ‫בחינם‬ ‫תמונות‬ canva.com
 38. 38. ‫ליצירת‬ ‫חינמי‬ ‫אתר‬ meme imgflip.com
 39. 39. ‫אינפוגריקות‬ ‫ליצירת‬ ‫חינמים‬ ‫אתרים‬ ‫שעובדים‬ ‫אינפוגרפיקות‬ ‫עברית‬ ‫עם‬ ‫טוב‬ Canva Venngage - ‫ו‬
 40. 40. ‫ליצירת‬ ‫חינמי‬ ‫אתר‬ gifs imgflip.com
 41. 41. ‫מלא‬ ‫חינמי‬ ‫אתר‬ ‫כיתובים‬ ‫עם‬ ‫בתמונות‬ ‫עליהן‬ ‫וציטוטים‬ picturequotes.com
 42. 42. ‫עיקרית‬ ‫תמונה‬ - (cover image) ‫ולא‬ ‫לרוחב‬ ‫תהיה‬ .‫לגובה‬ ‫הפורמט‬ ‫זהו‬ ‫לרשתות‬ ‫האידיאלי‬ .‫החברתיות‬ Tip #6
 43. 43. ‫של‬ ‫האוטמטית‬ ‫בהשלמה‬ ‫העזרו‬ ‫סיכוי‬ ‫עם‬ ‫נושא‬ ‫למצוא‬ ‫כדי‬ ‫גוגל‬ ‫בתוצאות‬ ‫גבוה‬ ‫להתברג‬ ‫גדול‬ ‫החיפוש‬ Tip #7
 44. 44. Call to action ‫להגיע‬ ‫לו‬ ‫שגרם‬ ‫מעניין‬ ‫תוכן‬ ‫לקורא‬ ‫שנתתם‬ ‫אחרי‬ ‫משהו‬ ‫לבקש‬ ‫שלכם‬ ‫הזמן‬ ‫זה‬ ,‫הפוסט‬ ‫לסוף‬ .‫בתמורה‬ ‫להירשם‬ ,‫לשתף‬ ,‫תגובות‬ ‫לכתוב‬ ‫קוראים‬ ‫הזמינו‬ .‫ועוד‬ ‫הדיוור‬ ‫לרשימת‬ Tip #8
 45. 45. ‫ותקשורת‬ ‫קשר‬ ‫לשמירת‬ ‫מדהים‬ ‫כלי‬ ‫הן‬ ‫תגובות‬ ‫שלכן‬ ‫הקוראים‬ ‫עם‬ ‫ישירה‬
 46. 46. ‫הדיוור‬ ‫לרשימת‬ ‫הרשמה‬
 47. 47. ‫הדיוור‬ ‫לרשימת‬ ‫הרשמה‬
 48. 48. !‫שלכן‬ ‫הפוסט‬ ‫את‬ ‫לשתף‬ ‫מהקוראים‬ ‫תבקשו‬ ‫שהם‬ ‫אומר‬ ‫לא‬ ,‫שם‬ ‫השיתוף‬ ‫שכפתורי‬ ‫זה‬ .‫בהם‬ ‫ישתמשו‬ ‫מהקוראים‬ ‫במפורש‬ ‫מבקשים‬ ‫כאשר‬ ,‫בטוויטר‬ Retweet ‫לכמות‬ ‫דוגמה‬
 49. 49. .‫אורח‬ ‫פוסט‬ ‫ביותר‬ ‫הטובות‬ ‫הדרכים‬ ‫אחת‬ ‫הקוראים‬ ‫מעגל‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬ .‫בתעשיה‬ ‫שם‬ ‫לעצמך‬ ‫וליצור‬ Tip #9
 50. 50. ‫קוראים‬ ‫קהל‬ ‫עם‬ ‫בלוגים‬ ‫מצאו‬ "‫"להחליף‬ ‫והתחילו‬ ‫לשלכם‬ ‫דומה‬ .‫ביניכם‬ ‫אורחים‬ ‫פוסטים‬ ‫מעגל‬ ‫את‬ ‫הרחבתם‬ ‫אחד‬ ‫ברגע‬ ‫כמה‬ ‫פי‬ ‫שלכם‬ ‫הקוראים‬ Tip #9.2
 51. 51. ?‫שלכם‬ ‫מקורי‬ ‫תוכן‬ ‫עם‬ ‫תמונות‬ ‫לכם‬ ‫יש‬ Watermark ‫עליה‬ ‫שימו‬ .‫שלכם‬ ‫האתר‬ ‫שם‬ ‫עם‬ ‫לדעת‬ ‫יכולים‬ ‫לא‬ ‫לעולם‬ ‫אתם‬ ...‫להפוך‬ ‫יכולה‬ ‫היא‬ ‫ויראלי‬ ‫כמה‬ Tip #10
 52. 52. ‫התמונה‬ ‫זוהי‬ ‫מהבלוג‬ ‫המקורית‬ - ‫שלי‬ babyrules.me ‫עליה‬ ‫אין‬ ‫לצערי‬ ...watermark
 53. 53. ‫ברשימת‬ ‫להשקיע‬ ‫התחילו‬ .‫היום‬ ‫שלכם‬ ‫הדיוור‬ Tip #11
 54. 54. .1‫של‬ ‫הדואר‬ ‫בתיבת‬ ‫נוחת‬ ,‫פרטי‬ ‫הוא‬ ‫אימייל‬ .‫דירוג‬ ‫במערכות‬ ‫תלוי‬ ‫ולא‬ ‫הקורא‬ ‫לייקים‬ 1000 ‫עד‬ ‫לייקים‬ 1000-10000
 55. 55. .2‫כתובת‬ ‫את‬ ‫הכניס‬ ,‫שהתאמץ‬ ‫קורא‬ ,‫האימיילים‬ ‫קבלת‬ ‫את‬ ‫אישר‬ ,‫שלו‬ ‫האימייל‬ ‫זה‬ .‫שלך‬ ‫התוכן‬ ‫את‬ ‫רוצה‬ ‫שמאד‬ ‫קורא‬ ‫הוא‬ .‫ביותר‬ ‫והנאמן‬ ‫הטוב‬ ‫הקורא‬ ‫קוראים‬ .‫אחד‬ ‫על‬ ‫אחד‬ ‫הוא‬ ‫אימייל‬ .3 .‫בפרטיות‬ ‫איתך‬ ‫לתקשר‬ ‫יכולים‬
 56. 56. ‫שלכם‬ ‫לפוסט‬ ‫תנו‬ Killer Title ‫טראפיק‬ ‫שיותר‬ ‫כמה‬ ‫להביא‬ ‫כדי‬ ‫הפוסט‬ ‫לתוך‬ Tip #12
 57. 57. :‫עובדות‬ ‫שתמיד‬ ‫לכותרות‬ ‫דוגמאות‬ 10 ‫הנה‬ .1(How To) ‫איך‬ ”?‫קוראים‬ ‫של‬ ‫עצום‬ ‫טראפיק‬ ‫לך‬ ‫שתביא‬ ‫לפוסט‬ ‫מפוצצת‬ ‫כותרת‬ ‫לכתוב‬ ‫“איך‬ .2(Numbered Lists) ‫רשימה‬ ”‫בלוגים‬ ‫בכתיבת‬ ‫ביותר‬ ‫הנפוצות‬ ‫הטעויות‬ 10“ .3(Lessons Learned) ‫לקחים‬ ‫הפקת‬ ”Wix ‫של‬ ‫החדשה‬ ‫הבלוגים‬ ‫בפלטפורמת‬ ‫שימוש‬ ‫שבוע‬ ‫לאחר‬ ‫למדנו‬ ‫“מה‬ .4(News) ‫חדשות‬ ”!‫דקות‬ ‫מספר‬ ‫לפני‬ ‫הושקה‬ ‫וויקס‬ ‫של‬ ‫החדשה‬ ‫הבלוגים‬ ‫“פלטפורמת‬ .5(Irresistible) ‫ביותר‬ ‫מגרה‬ ”‫הקצה‬ ‫אל‬ ‫הקצה‬ ‫מן‬ ‫שלכן‬ ‫החיים‬ ‫את‬ ‫שישנה‬ ‫בבלוגים‬ ‫החדש‬ ‫“הפיצ'ר‬
 58. 58. .6(Case study) ‫בוחן‬ ‫מקרה‬ ”‫אחד‬ ‫בשבוע‬ 10 ‫פי‬ ‫שלך‬ ‫הדיוור‬ ‫רשימת‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫“איך‬ .7(Command) ‫פקודה‬ ”‫שלכם‬ ‫לבלוג‬ ‫הטראפיק‬ ‫את‬ ‫תגדילו‬ ‫ממחר‬ ‫וכבר‬ ‫הזאת‬ ‫השיטה‬ ‫לפי‬ ‫“פעלו‬ .8(Direct and Precise) ‫ומדויק‬ ‫ישיר‬ ”‫וידאו‬ ‫סירטוני‬ ‫ליצירת‬ ‫חינמית‬ ‫“תוכנה‬ .9(Reasons Why) ‫למה‬ ‫סיבות‬ ”‫רצינית‬ ‫בלוגרית‬ ‫להיות‬ ‫רוצה‬ ‫את‬ ‫אם‬ ‫הזאת‬ ‫מהמצגת‬ ‫להתעלם‬ ‫אסור‬ ‫“למה‬ .10(Proactive Questions) ‫פרואקטיביות‬ ‫שאלות‬ ”?‫לאתר‬ ‫טראפיק‬ ‫להביא‬ ‫איך‬ ‫יודעת‬ ‫שאת‬ ‫חושבת‬ ‫באמת‬ ‫“את‬ :‫עובדות‬ ‫שתמיד‬ ‫לכותרות‬ ‫דוגמאות‬ 10 ‫הנה‬
 59. 59. .‫זהו‬ .‫נגמר‬ .‫כפיים‬ ‫מחיאות‬ tomerg@wix.com - ‫גרנצל‬ ‫תומר‬
 60. 60. ?‫שאלות‬ ,‫אבא‬ ‫הם‬ ‫מה‬ ?‫עושים‬ tomerg@wix.com - ‫גרנצל‬ ‫תומר‬

×