Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
RunX.co.il
TheBigDiy.guru
BabyRules.me
BabyRules.me
BabyRules.me
,‫שתדעו‬ ‫רק‬
‫חושבים‬ ‫שאחרים‬ ‫מה‬ ‫זה‬
‫כבלוגריות‬ ‫עליכן‬
‫שלכן‬ ‫שחברות‬ ‫מה‬
‫עושות‬ ‫שאתן‬ ‫חושבות‬
‫שלכן‬ ‫שדוד‬ ‫מה‬
‫עושות‬ ‫שאתן‬ ‫חושב‬
‫שלכן‬ ‫שאבא‬ ‫מה‬
‫עושות‬ ‫שאתן‬ ‫חושב‬
‫חושבות‬ ‫שאתן‬ ‫מה‬
‫עושות‬ ‫שאתן‬
‫שאתן‬ ‫מה‬ ‫וזה‬
‫עושות‬ ‫באמת‬
1 ‫מספר‬ ‫בעיה‬
‫עיקביות‬ ‫חוסר‬ - ‫בלוגרים‬ ‫של‬
‫בלוגרים‬ ‫מיליון‬ ‫מתוך‬
Wix-‫ב‬ ‫אקטיבים‬
‫יש‬ 80%-‫ל‬
‫פוסטים‬ 10-‫מ‬...
Tip #1
‫של‬ ‫באפשרות‬ ‫השתמשו‬
.Schedule posts
‫מספר‬ ‫והכינו‬ ‫בשבוע‬ ‫יום‬ ‫השקיעו‬
‫לשבועיים‬ ‫זמנית‬ ‫בו‬ ‫פוסטים‬
.‫ה...
‫ועדיין‬ ‫בלוג‬ ‫רוצות‬ ‫ממש‬
‫להתמיד‬ ‫מצליחות‬ ‫לא‬
...?‫שלו‬ ‫בכתיבה‬
(-: ‫פוסט‬ ‫והזמינו‬ Fiverr-‫ל‬ ‫כנסו‬
(-: ‫פוסט‬ ‫והזמינו‬ Fiverr-‫ל‬ ‫כנסו‬
...‫השאלות‬ ‫שאלת‬
‫פוסט‬ ‫לפרסם‬ ‫זמן‬ ‫כמה‬ ‫כל‬
?‫חדש‬
‫מפרסמים‬ ‫מהבלוגרים‬ 53%
‫בשבוע‬ ‫אחד‬ ‫פוסט‬ ‫לפחות‬
...(2) ‫השאלות‬ ‫שאלת‬
‫ולהביא‬ ‫הבלוג‬ ‫את‬ ‫להפיץ‬ ‫איך‬
?‫חדשים‬ ‫קוראים‬
.‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫נעזרים‬ 93%
.‫חיפוש‬ ‫ממנועי‬ ‫מטראפיק‬ ‫נהנים‬ 52%
‫יגיע‬ ‫שלכן‬ ‫הטראפיק‬ ‫רוב‬
,‫בודדים‬ ‫מפוסטים‬
,‫מוצלחים‬ ‫אך‬
‫גבוה‬ ‫להתברג‬ ‫שיצליחו‬
.‫החיפוש‬ ‫במנועי‬
‫חדש‬ ‫פוסט‬ ‫כשמפרסמים‬
- ‫כך‬ ‫תראה‬ ‫לאתר‬ ‫התנועה‬
‫רוצים‬ ‫ואנחנו‬
‫ככה‬ ‫אותה‬
‫הבלוגים‬ ‫בין‬ ‫התחרות‬ ‫היום‬
.‫ביותר‬ ‫עזה‬
.‫נאמנים‬ ‫לא‬ ‫מאד‬ ‫הקוראים‬
."‫מוצלח‬ ‫"בלוג‬ ‫כזה‬ ‫דבר‬ ‫אין‬
."‫מוצלח...
‫שגוגל‬ ‫כדי‬ ‫לעשות‬ ‫מה‬
?‫יותר‬ ‫אותנו‬ ‫יאהב‬
.1.‫בכותרת‬ ‫החשובות‬ keywords-‫ה‬ ‫את‬ ‫שימו‬
.2‫הפוסט‬ ‫בגוף‬ ‫חוזרות‬ ‫הללו‬ ‫שהמילים‬ ‫לב‬ ‫שימו‬
.‫פעמים‬ 5-‫ל‬ 2 ‫בי...
,‫הטקסט‬ ‫את‬ ‫קוראים‬ ‫לא‬ ‫הם‬
.‫אותו‬ ‫סורקים‬ ‫הם‬
Your readers are
really just scanners
‫יקרא‬ ‫ממוצע‬ ‫גולש‬
.‫בפוסט‬ ‫מהמילים‬ 28%
!‫זהו‬
‫את‬ ‫להשאיר‬ ‫כדי‬ ‫לעשות‬ ‫מה‬
‫זמן‬ ‫שיותר‬ ‫כמה‬ ‫הקורא‬
?‫בפוסט‬
.1‫קל‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ !‫קצרות‬ ‫פסקאות‬
.‫ארוכות‬ ‫פיסקאות‬ ‫מאשר‬ ‫לקריאה‬
.2‫בד"כ‬ (bullets) ‫ונקודות‬ ‫מספרים‬
.‫נהדר‬ ‫...
.…‫תמונות‬ ‫שימו‬ …‫בבקשה‬
?‫תמונה‬ ‫לכן‬ ‫אין‬
‫האתרים‬ ‫ממגון‬ ‫אחת‬ ‫תמצאו‬
‫תמונות‬ ‫הורדת‬ ‫שמאפשרים‬
.‫בחינם‬ ‫איכותיות‬
Tip #4
Freeimages Pixabay
Morguefile Dreamsite
‫תמונות‬ ‫של‬ ‫עצום‬ ‫אוסף‬ - ‫וויקס‬ ‫של‬ ‫בבלוג‬ ‫ענק‬ ‫יתרון‬
‫בחינם‬
‫שיגרמו‬ ‫תמונות‬ ‫שימו‬
‫הפוסט‬ ‫את‬ ‫לשתף‬ ‫לקוראים‬
‫שלכם‬
Tip #5
‫על‬ ‫כיתוב‬ ‫ליצור‬ ‫שמאפשר‬ ‫מדהים‬ ‫כלי‬
(..‫יותר‬ ‫)והרבה‬ ‫בחינם‬ ‫תמונות‬
canva.com
‫ליצירת‬ ‫חינמי‬ ‫אתר‬
meme
imgflip.com
‫אינפוגריקות‬
‫ליצירת‬ ‫חינמים‬ ‫אתרים‬
‫שעובדים‬ ‫אינפוגרפיקות‬
‫עברית‬ ‫עם‬ ‫טוב‬
Canva
Venngage - ‫ו‬
‫ליצירת‬ ‫חינמי‬ ‫אתר‬
gifs
imgflip.com
‫מלא‬ ‫חינמי‬ ‫אתר‬
‫כיתובים‬ ‫עם‬ ‫בתמונות‬
‫עליהן‬ ‫וציטוטים‬
picturequotes.com
‫עיקרית‬ ‫תמונה‬
- (cover image)
‫ולא‬ ‫לרוחב‬ ‫תהיה‬
.‫לגובה‬
‫הפורמט‬ ‫זהו‬
‫לרשתות‬ ‫האידיאלי‬
.‫החברתיות‬
Tip #6
‫של‬ ‫האוטמטית‬ ‫בהשלמה‬ ‫העזרי‬
‫סיכוי‬ ‫עם‬ ‫נושא‬ ‫למצוא‬ ‫כדי‬ ‫גוגל‬
‫בתוצאות‬ ‫גבוה‬ ‫להתברג‬ ‫גדול‬
‫החיפוש‬
Tip #7
Call to action
‫להגיע‬ ‫לו‬ ‫שגרם‬ ‫מעניין‬ ‫תוכן‬ ‫לקורא‬ ‫שנתתם‬ ‫אחרי‬
‫משהו‬ ‫לבקש‬ ‫שלכם‬ ‫הזמן‬ ‫זה‬ ,‫הפוסט‬ ‫לסוף‬...
‫ותקשורת‬ ‫קשר‬ ‫לשמירת‬ ‫מדהים‬ ‫כלי‬ ‫הן‬ ‫תגובות‬
‫שלכן‬ ‫הקוראים‬ ‫עם‬ ‫ישירה‬
‫הדיוור‬ ‫לרשימת‬ ‫הרשמה‬
‫הדיוור‬ ‫לרשימת‬ ‫הרשמה‬
!‫שלכן‬ ‫הפוסט‬ ‫את‬ ‫לשתף‬ ‫מהקוראים‬ ‫תבקשו‬
‫שהם‬ ‫אומר‬ ‫לא‬ ,‫שם‬ ‫השיתוף‬ ‫שכפתורי‬ ‫זה‬
.‫בהם‬ ‫ישתמשו‬
‫מהקוראים‬ ...
.‫אורח‬ ‫פוסט‬
‫ביותר‬ ‫הטובות‬ ‫הדרכים‬ ‫אחת‬
‫הקוראים‬ ‫מעגל‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬
.‫בתעשיה‬ ‫שם‬ ‫לעצמך‬ ‫וליצור‬
Tip #9
‫קוראים‬ ‫קהל‬ ‫עם‬ ‫בלוגים‬ ‫מצאו‬
"‫"להחליף‬ ‫והתחילו‬ ‫לשלכן‬ ‫דומה‬
.‫ביניכם‬ ‫אורחים‬ ‫פוסטים‬
‫מעגל‬ ‫את‬ ‫הרחבתן‬ ‫...
?‫שלכן‬ ‫מקורי‬ ‫תוכן‬ ‫עם‬ ‫תמונות‬ ‫לכן‬ ‫יש‬
Watermark ‫עליה‬ ‫שימו‬
.‫שלכן‬ ‫האתר‬ ‫שם‬ ‫עם‬
‫לדעת‬ ‫יכולות‬ ‫לא‬ ‫לעו...
‫התמונה‬ ‫זוהי‬
‫מהבלוג‬ ‫המקורית‬
- ‫שלי‬
babyrules.me
‫עליה‬ ‫אין‬ ‫לצערי‬
...watermark
‫ברשימת‬ ‫להשקיע‬ ‫התחילו‬
.‫היום‬ ‫שלכן‬ ‫הדיוור‬
Tip #11
.1‫של‬ ‫הדואר‬ ‫בתיבת‬ ‫נוחת‬ ,‫פרטי‬ ‫הוא‬ ‫אימייל‬
.‫דירוג‬ ‫במערכות‬ ‫תלוי‬ ‫ולא‬ ‫הקורא‬
‫לייקים‬ 1000 ‫עד‬ ‫לייקים‬ 1...
.2‫כתובת‬ ‫את‬ ‫הכניס‬ ,‫שהתאמץ‬ ‫קורא‬
,‫האימיילים‬ ‫קבלת‬ ‫את‬ ‫אישר‬ ,‫שלו‬ ‫האימייל‬
‫זה‬ .‫שלך‬ ‫התוכן‬ ‫את‬ ‫רוצה‬ ‫...
‫שלך‬ ‫לפוסט‬ ‫תני‬
Killer Title
‫טראפיק‬ ‫שיותר‬ ‫כמה‬ ‫להביא‬ ‫כדי‬
‫הפוסט‬ ‫לתוך‬
Tip #12
:‫עובדות‬ ‫שתמיד‬ ‫לכותרות‬ ‫דוגמאות‬ 10 ‫הנה‬
.1(How To) ‫איך‬
”?‫קוראים‬ ‫של‬ ‫עצום‬ ‫טראפיק‬ ‫לך‬ ‫שתביא‬ ‫לפוסט‬ ‫מפוצ...
.6(Case study) ‫בוחן‬ ‫מקרה‬
”‫אחד‬ ‫בשבוע‬ 10 ‫פי‬ ‫שלך‬ ‫הדיוור‬ ‫רשימת‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫“איך‬
.7(Command) ‫פקודה‬
”‫שלכם...
.‫זהו‬
.‫נגמר‬
.‫כפיים‬ ‫מחיאות‬
tomerg@wix.com - ‫גרנצל‬ ‫תומר‬
?‫שאלות‬
,‫אבא‬
‫הם‬ ‫מה‬
?‫עושים‬
tomerg@wix.com - ‫גרנצל‬ ‫תומר‬
טיפים פרקטיים לבלוגרים
טיפים פרקטיים לבלוגרים
טיפים פרקטיים לבלוגרים
טיפים פרקטיים לבלוגרים
טיפים פרקטיים לבלוגרים
טיפים פרקטיים לבלוגרים
טיפים פרקטיים לבלוגרים
טיפים פרקטיים לבלוגרים
טיפים פרקטיים לבלוגרים
טיפים פרקטיים לבלוגרים
טיפים פרקטיים לבלוגרים
טיפים פרקטיים לבלוגרים
טיפים פרקטיים לבלוגרים
טיפים פרקטיים לבלוגרים
טיפים פרקטיים לבלוגרים
טיפים פרקטיים לבלוגרים
טיפים פרקטיים לבלוגרים
טיפים פרקטיים לבלוגרים
טיפים פרקטיים לבלוגרים
טיפים פרקטיים לבלוגרים
טיפים פרקטיים לבלוגרים
טיפים פרקטיים לבלוגרים
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

טיפים פרקטיים לבלוגרים

286 views

Published on

טיפים פרקטיים ורעיונות איך להגדיל את הטראפיק לבלוג, איך ולמה חייבים לכוון פוסטים מסויימים לגוגל ולהביא טראפיק יציב ממנועי חיפוש, רעיונות איפה ואיך להפיץ את הבלוג ולהביא קוראים חדשים ועוד

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

טיפים פרקטיים לבלוגרים

 1. 1. RunX.co.il
 2. 2. TheBigDiy.guru
 3. 3. BabyRules.me
 4. 4. BabyRules.me
 5. 5. BabyRules.me
 6. 6. ,‫שתדעו‬ ‫רק‬ ‫חושבים‬ ‫שאחרים‬ ‫מה‬ ‫זה‬ ‫כבלוגריות‬ ‫עליכן‬
 7. 7. ‫שלכן‬ ‫שחברות‬ ‫מה‬ ‫עושות‬ ‫שאתן‬ ‫חושבות‬
 8. 8. ‫שלכן‬ ‫שדוד‬ ‫מה‬ ‫עושות‬ ‫שאתן‬ ‫חושב‬
 9. 9. ‫שלכן‬ ‫שאבא‬ ‫מה‬ ‫עושות‬ ‫שאתן‬ ‫חושב‬
 10. 10. ‫חושבות‬ ‫שאתן‬ ‫מה‬ ‫עושות‬ ‫שאתן‬
 11. 11. ‫שאתן‬ ‫מה‬ ‫וזה‬ ‫עושות‬ ‫באמת‬
 12. 12. 1 ‫מספר‬ ‫בעיה‬ ‫עיקביות‬ ‫חוסר‬ - ‫בלוגרים‬ ‫של‬ ‫בלוגרים‬ ‫מיליון‬ ‫מתוך‬ Wix-‫ב‬ ‫אקטיבים‬ ‫יש‬ 80%-‫ל‬ ‫פוסטים‬ 10-‫מ‬ ‫פחות‬
 13. 13. Tip #1 ‫של‬ ‫באפשרות‬ ‫השתמשו‬ .Schedule posts ‫מספר‬ ‫והכינו‬ ‫בשבוע‬ ‫יום‬ ‫השקיעו‬ ‫לשבועיים‬ ‫זמנית‬ ‫בו‬ ‫פוסטים‬ .‫הקרובים‬
 14. 14. ‫ועדיין‬ ‫בלוג‬ ‫רוצות‬ ‫ממש‬ ‫להתמיד‬ ‫מצליחות‬ ‫לא‬ ...?‫שלו‬ ‫בכתיבה‬
 15. 15. (-: ‫פוסט‬ ‫והזמינו‬ Fiverr-‫ל‬ ‫כנסו‬
 16. 16. (-: ‫פוסט‬ ‫והזמינו‬ Fiverr-‫ל‬ ‫כנסו‬
 17. 17. ...‫השאלות‬ ‫שאלת‬
 18. 18. ‫פוסט‬ ‫לפרסם‬ ‫זמן‬ ‫כמה‬ ‫כל‬ ?‫חדש‬
 19. 19. ‫מפרסמים‬ ‫מהבלוגרים‬ 53% ‫בשבוע‬ ‫אחד‬ ‫פוסט‬ ‫לפחות‬
 20. 20. ...(2) ‫השאלות‬ ‫שאלת‬
 21. 21. ‫ולהביא‬ ‫הבלוג‬ ‫את‬ ‫להפיץ‬ ‫איך‬ ?‫חדשים‬ ‫קוראים‬
 22. 22. .‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫נעזרים‬ 93% .‫חיפוש‬ ‫ממנועי‬ ‫מטראפיק‬ ‫נהנים‬ 52%
 23. 23. ‫יגיע‬ ‫שלכן‬ ‫הטראפיק‬ ‫רוב‬ ,‫בודדים‬ ‫מפוסטים‬ ,‫מוצלחים‬ ‫אך‬ ‫גבוה‬ ‫להתברג‬ ‫שיצליחו‬ .‫החיפוש‬ ‫במנועי‬
 24. 24. ‫חדש‬ ‫פוסט‬ ‫כשמפרסמים‬ - ‫כך‬ ‫תראה‬ ‫לאתר‬ ‫התנועה‬ ‫רוצים‬ ‫ואנחנו‬ ‫ככה‬ ‫אותה‬
 25. 25. ‫הבלוגים‬ ‫בין‬ ‫התחרות‬ ‫היום‬ .‫ביותר‬ ‫עזה‬ .‫נאמנים‬ ‫לא‬ ‫מאד‬ ‫הקוראים‬ ."‫מוצלח‬ ‫"בלוג‬ ‫כזה‬ ‫דבר‬ ‫אין‬ ."‫מוצלחים‬ ‫"פוסטים‬ ‫יש‬
 26. 26. ‫שגוגל‬ ‫כדי‬ ‫לעשות‬ ‫מה‬ ?‫יותר‬ ‫אותנו‬ ‫יאהב‬
 27. 27. .1.‫בכותרת‬ ‫החשובות‬ keywords-‫ה‬ ‫את‬ ‫שימו‬ .2‫הפוסט‬ ‫בגוף‬ ‫חוזרות‬ ‫הללו‬ ‫שהמילים‬ ‫לב‬ ‫שימו‬ .‫פעמים‬ 5-‫ל‬ 2 ‫בין‬ .3-‫ב‬ ‫התמונה‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫כדאי‬ - ‫תמונות‬ ‫עדיף‬ ,‫מהתמונות‬ ‫אחת‬ ‫שלפחות‬ ‫וכדאי‬ALT .keywords-‫ה‬ ‫את‬ ‫תכלול‬ ,Cover image-‫ה‬ Tip #2
 28. 28. ,‫הטקסט‬ ‫את‬ ‫קוראים‬ ‫לא‬ ‫הם‬ .‫אותו‬ ‫סורקים‬ ‫הם‬ Your readers are really just scanners
 29. 29. ‫יקרא‬ ‫ממוצע‬ ‫גולש‬ .‫בפוסט‬ ‫מהמילים‬ 28% !‫זהו‬
 30. 30. ‫את‬ ‫להשאיר‬ ‫כדי‬ ‫לעשות‬ ‫מה‬ ‫זמן‬ ‫שיותר‬ ‫כמה‬ ‫הקורא‬ ?‫בפוסט‬
 31. 31. .1‫קל‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ !‫קצרות‬ ‫פסקאות‬ .‫ארוכות‬ ‫פיסקאות‬ ‫מאשר‬ ‫לקריאה‬ .2‫בד"כ‬ (bullets) ‫ונקודות‬ ‫מספרים‬ .‫נהדר‬ ‫עובדים‬ .3.‫ומדיה‬ ‫בתמונות‬ ‫שימוש‬ Tip #3
 32. 32. .…‫תמונות‬ ‫שימו‬ …‫בבקשה‬
 33. 33. ?‫תמונה‬ ‫לכן‬ ‫אין‬ ‫האתרים‬ ‫ממגון‬ ‫אחת‬ ‫תמצאו‬ ‫תמונות‬ ‫הורדת‬ ‫שמאפשרים‬ .‫בחינם‬ ‫איכותיות‬ Tip #4
 34. 34. Freeimages Pixabay Morguefile Dreamsite
 35. 35. ‫תמונות‬ ‫של‬ ‫עצום‬ ‫אוסף‬ - ‫וויקס‬ ‫של‬ ‫בבלוג‬ ‫ענק‬ ‫יתרון‬ ‫בחינם‬
 36. 36. ‫שיגרמו‬ ‫תמונות‬ ‫שימו‬ ‫הפוסט‬ ‫את‬ ‫לשתף‬ ‫לקוראים‬ ‫שלכם‬ Tip #5
 37. 37. ‫על‬ ‫כיתוב‬ ‫ליצור‬ ‫שמאפשר‬ ‫מדהים‬ ‫כלי‬ (..‫יותר‬ ‫)והרבה‬ ‫בחינם‬ ‫תמונות‬ canva.com
 38. 38. ‫ליצירת‬ ‫חינמי‬ ‫אתר‬ meme imgflip.com
 39. 39. ‫אינפוגריקות‬ ‫ליצירת‬ ‫חינמים‬ ‫אתרים‬ ‫שעובדים‬ ‫אינפוגרפיקות‬ ‫עברית‬ ‫עם‬ ‫טוב‬ Canva Venngage - ‫ו‬
 40. 40. ‫ליצירת‬ ‫חינמי‬ ‫אתר‬ gifs imgflip.com
 41. 41. ‫מלא‬ ‫חינמי‬ ‫אתר‬ ‫כיתובים‬ ‫עם‬ ‫בתמונות‬ ‫עליהן‬ ‫וציטוטים‬ picturequotes.com
 42. 42. ‫עיקרית‬ ‫תמונה‬ - (cover image) ‫ולא‬ ‫לרוחב‬ ‫תהיה‬ .‫לגובה‬ ‫הפורמט‬ ‫זהו‬ ‫לרשתות‬ ‫האידיאלי‬ .‫החברתיות‬ Tip #6
 43. 43. ‫של‬ ‫האוטמטית‬ ‫בהשלמה‬ ‫העזרי‬ ‫סיכוי‬ ‫עם‬ ‫נושא‬ ‫למצוא‬ ‫כדי‬ ‫גוגל‬ ‫בתוצאות‬ ‫גבוה‬ ‫להתברג‬ ‫גדול‬ ‫החיפוש‬ Tip #7
 44. 44. Call to action ‫להגיע‬ ‫לו‬ ‫שגרם‬ ‫מעניין‬ ‫תוכן‬ ‫לקורא‬ ‫שנתתם‬ ‫אחרי‬ ‫משהו‬ ‫לבקש‬ ‫שלכם‬ ‫הזמן‬ ‫זה‬ ,‫הפוסט‬ ‫לסוף‬ .‫בתמורה‬ ‫להירשם‬ ,‫לשתף‬ ,‫תגובות‬ ‫לכתוב‬ ‫קוראים‬ ‫הזמינו‬ .‫ועוד‬ ‫הדיוור‬ ‫לרשימת‬ Tip #8
 45. 45. ‫ותקשורת‬ ‫קשר‬ ‫לשמירת‬ ‫מדהים‬ ‫כלי‬ ‫הן‬ ‫תגובות‬ ‫שלכן‬ ‫הקוראים‬ ‫עם‬ ‫ישירה‬
 46. 46. ‫הדיוור‬ ‫לרשימת‬ ‫הרשמה‬
 47. 47. ‫הדיוור‬ ‫לרשימת‬ ‫הרשמה‬
 48. 48. !‫שלכן‬ ‫הפוסט‬ ‫את‬ ‫לשתף‬ ‫מהקוראים‬ ‫תבקשו‬ ‫שהם‬ ‫אומר‬ ‫לא‬ ,‫שם‬ ‫השיתוף‬ ‫שכפתורי‬ ‫זה‬ .‫בהם‬ ‫ישתמשו‬ ‫מהקוראים‬ ‫במפורש‬ ‫מבקשים‬ ‫כאשר‬ ,‫בטוויטר‬ Retweet ‫לכמות‬ ‫דוגמה‬
 49. 49. .‫אורח‬ ‫פוסט‬ ‫ביותר‬ ‫הטובות‬ ‫הדרכים‬ ‫אחת‬ ‫הקוראים‬ ‫מעגל‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬ .‫בתעשיה‬ ‫שם‬ ‫לעצמך‬ ‫וליצור‬ Tip #9
 50. 50. ‫קוראים‬ ‫קהל‬ ‫עם‬ ‫בלוגים‬ ‫מצאו‬ "‫"להחליף‬ ‫והתחילו‬ ‫לשלכן‬ ‫דומה‬ .‫ביניכם‬ ‫אורחים‬ ‫פוסטים‬ ‫מעגל‬ ‫את‬ ‫הרחבתן‬ ‫אחד‬ ‫ברגע‬ ‫כמה‬ ‫פי‬ ‫שלכן‬ ‫הקוראים‬ Tip #9.2
 51. 51. ?‫שלכן‬ ‫מקורי‬ ‫תוכן‬ ‫עם‬ ‫תמונות‬ ‫לכן‬ ‫יש‬ Watermark ‫עליה‬ ‫שימו‬ .‫שלכן‬ ‫האתר‬ ‫שם‬ ‫עם‬ ‫לדעת‬ ‫יכולות‬ ‫לא‬ ‫לעולם‬ ‫אתן‬ ...‫להפוך‬ ‫יכולה‬ ‫היא‬ ‫ויראלי‬ ‫כמה‬ Tip #10
 52. 52. ‫התמונה‬ ‫זוהי‬ ‫מהבלוג‬ ‫המקורית‬ - ‫שלי‬ babyrules.me ‫עליה‬ ‫אין‬ ‫לצערי‬ ...watermark
 53. 53. ‫ברשימת‬ ‫להשקיע‬ ‫התחילו‬ .‫היום‬ ‫שלכן‬ ‫הדיוור‬ Tip #11
 54. 54. .1‫של‬ ‫הדואר‬ ‫בתיבת‬ ‫נוחת‬ ,‫פרטי‬ ‫הוא‬ ‫אימייל‬ .‫דירוג‬ ‫במערכות‬ ‫תלוי‬ ‫ולא‬ ‫הקורא‬ ‫לייקים‬ 1000 ‫עד‬ ‫לייקים‬ 1000-10000
 55. 55. .2‫כתובת‬ ‫את‬ ‫הכניס‬ ,‫שהתאמץ‬ ‫קורא‬ ,‫האימיילים‬ ‫קבלת‬ ‫את‬ ‫אישר‬ ,‫שלו‬ ‫האימייל‬ ‫זה‬ .‫שלך‬ ‫התוכן‬ ‫את‬ ‫רוצה‬ ‫שמאד‬ ‫קורא‬ ‫הוא‬ .‫ביותר‬ ‫והנאמן‬ ‫הטוב‬ ‫הקורא‬ ‫קוראים‬ .‫אחד‬ ‫על‬ ‫אחד‬ ‫הוא‬ ‫אימייל‬ .3 .‫בפרטיות‬ ‫איתך‬ ‫לתקשר‬ ‫יכולים‬
 56. 56. ‫שלך‬ ‫לפוסט‬ ‫תני‬ Killer Title ‫טראפיק‬ ‫שיותר‬ ‫כמה‬ ‫להביא‬ ‫כדי‬ ‫הפוסט‬ ‫לתוך‬ Tip #12
 57. 57. :‫עובדות‬ ‫שתמיד‬ ‫לכותרות‬ ‫דוגמאות‬ 10 ‫הנה‬ .1(How To) ‫איך‬ ”?‫קוראים‬ ‫של‬ ‫עצום‬ ‫טראפיק‬ ‫לך‬ ‫שתביא‬ ‫לפוסט‬ ‫מפוצצת‬ ‫כותרת‬ ‫לכתוב‬ ‫“איך‬ .2(Numbered Lists) ‫רשימה‬ ”‫בלוגים‬ ‫בכתיבת‬ ‫ביותר‬ ‫הנפוצות‬ ‫הטעויות‬ 10“ .3(Lessons Learned) ‫לקחים‬ ‫הפקת‬ ”Wix ‫של‬ ‫החדשה‬ ‫הבלוגים‬ ‫בפלטפורמת‬ ‫שימוש‬ ‫שבוע‬ ‫לאחר‬ ‫למדנו‬ ‫“מה‬ .4(News) ‫חדשות‬ ”!‫דקות‬ ‫מספר‬ ‫לפני‬ ‫הושקה‬ ‫וויקס‬ ‫של‬ ‫החדשה‬ ‫הבלוגים‬ ‫“פלטפורמת‬ .5(Irresistible) ‫ביותר‬ ‫מגרה‬ ”‫הקצה‬ ‫אל‬ ‫הקצה‬ ‫מן‬ ‫שלכן‬ ‫החיים‬ ‫את‬ ‫שישנה‬ ‫בבלוגים‬ ‫החדש‬ ‫“הפיצ'ר‬
 58. 58. .6(Case study) ‫בוחן‬ ‫מקרה‬ ”‫אחד‬ ‫בשבוע‬ 10 ‫פי‬ ‫שלך‬ ‫הדיוור‬ ‫רשימת‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫“איך‬ .7(Command) ‫פקודה‬ ”‫שלכם‬ ‫לבלוג‬ ‫הטראפיק‬ ‫את‬ ‫תגדילו‬ ‫ממחר‬ ‫וכבר‬ ‫הזאת‬ ‫השיטה‬ ‫לפי‬ ‫“פעלו‬ .8(Direct and Precise) ‫ומדויק‬ ‫ישיר‬ ”‫וידאו‬ ‫סירטוני‬ ‫ליצירת‬ ‫חינמית‬ ‫“תוכנה‬ .9(Reasons Why) ‫למה‬ ‫סיבות‬ ”‫רצינית‬ ‫בלוגרית‬ ‫להיות‬ ‫רוצה‬ ‫את‬ ‫אם‬ ‫הזאת‬ ‫מהמצגת‬ ‫להתעלם‬ ‫אסור‬ ‫“למה‬ .10(Proactive Questions) ‫פרואקטיביות‬ ‫שאלות‬ ”?‫לאתר‬ ‫טראפיק‬ ‫להביא‬ ‫איך‬ ‫יודעת‬ ‫שאת‬ ‫חושבת‬ ‫באמת‬ ‫“את‬ :‫עובדות‬ ‫שתמיד‬ ‫לכותרות‬ ‫דוגמאות‬ 10 ‫הנה‬
 59. 59. .‫זהו‬ .‫נגמר‬ .‫כפיים‬ ‫מחיאות‬ tomerg@wix.com - ‫גרנצל‬ ‫תומר‬
 60. 60. ?‫שאלות‬ ,‫אבא‬ ‫הם‬ ‫מה‬ ?‫עושים‬ tomerg@wix.com - ‫גרנצל‬ ‫תומר‬

×