Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4funmedia prospekt emisyjny

2,595 views

Published on

Prospekt emisyjny 4Fun Media S.A. z dnia 20 września 2010

Published in: Investor Relations
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

4funmedia prospekt emisyjny

 1. 1. PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII „D” ORAZ UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII „A”, „B”, „C”, „D” ORAZ PRAW DO AKCJI SERII „D” SPÓŁKI 4FUN MEDIA S.A. Data zatwierdzenia: 20 września 2010 r. Oferujący:
 2. 2. I CZĘŚĆ - PODSUMOWANIE................................................................................................................................... 3 II CZĘŚĆ – CZYNNIKI RYZYKA............................................................................................................................. 11 III CZĘŚĆ – DOKUMENT REJESTRACYJNY........................................................................................................16 IV CZĘŚĆ - DOKUMENT OFERTOWY.................................................................................................................131 10.6. FORMULARZE............................................................................................................................................. 155 DEFINICJE I SKRÓTY.......................................................................................................................................... 159
 3. 3. Prospekt Emisyjny 4fun Media S.A. Podsumowanie I CZĘŚĆ - PODSUMOWANIE OSTRZEŻENIE Podsumowanie jest traktowane jako wprowadzenie do Prospektu emisyjnego. Decyzja inwestycyjna powinna być każdorazowo podejmowana w oparciu o treść całego prospektu emisyjnego. Inwestor wnoszący powództwo odnoszące się do treści prospektu emisyjnego ponosi koszt ewentualnego tłumaczenia tego prospektu emisyjnego przed rozpoczęciem postępowania przed sądem. Osoby sporządzające dokument podsumowujący lub podsumowanie będące częścią prospektu emisyjnego sporządzonego w formie jednolitego dokumentu, łącznie z każdym jego tłumaczeniem, ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy dokument podsumowujący wprowadza w błąd, jest niedokładny lub sprzeczny z innymi częściami prospektu emisyjnego. 1. DANE TELEADRESOWE, WYSOKOŚĆ I STRUKTURA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 1.1. Dane teleadresowe Nazwa: 4fun Media Spółka Akcyjna Nazwa skrócona: 4fun Media S.A. Siedziba: Warszawa Adres: ul. Bobrowiecka 1A, 00 – 728 Warszawa Numery telekomunikacyjne: tel. +48 (022) 488 43 00 fax. +48 (022) 488 42 50 Adres poczty elektronicznej: biuro.prasowe@4funmedia.pl Adres strony internetowej: www.4funmedia.pl 1.2. Wysokość i struktura kapitału zakładowego Kapitał zakładowy wynosi 3.263.500 złotych i dzieli się na: − 1.956.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 złoty każda, − 470.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 złoty każda, − 837.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 złoty każda. Kapitał zakładowy został opłacony w całości. 8.370 akcji serii C pokryte zostało wkładem niepieniężnym w postaci 900 udziałów spółki Program Sp. z o.o. o łącznej wartości 8.968.455 złotych. W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi wkład niepieniężny stanowił ok. 26% ówczesnego kapitału zakładowego Emitenta.
 4. 4. Prospekt Emisyjny 4fun Media S.A. Podsumowanie 2. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY NADZORUJĄCE, OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI 2.1. Zarząd emitenta, osoby nadzorujące i osoby zarządzające wyższego szczebla ZARZĄD W skład Zarządu wchodzą następujące osoby:  Ewa Czekała – prezes Zarządu,  Tycjana Dmochowska – Ruzik – członek Zarządu. RADA NADZORCZA W skład Rady Nadzorczej wchodzą następujące osoby:  Dariusz Stokowski – przewodniczący Rady Nadzorczej,  Wojciech Bieńkowski – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,  Marcin Marzec – członek Rady Nadzorczej,  Jakub Bartkiewicz – członek Rady Nadzorczej,  Cezary Kubacki – członek Rady Nadzorczej. OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA:  Jarosław Burdek - dyrektor programowy i muzyczny 4fun.tv oraz rebel:tv,  Tomasz Misiak - dyrektor systemów interaktywnej komunikacji. 2.2. Doradcy biorący udział w sporządzeniu Prospektu Emisyjnego Dom Inwestycyjny Investors S.A. – Doradca Finansowy, Dom Maklerski IDMSA – Oferujący, Paweł Grabowski – Kancelaria Radcy Prawnego – Doradca Prawny. 2.3. Biegli Rewidenci Opinię o prawidłowości, rzetelności i jasności historycznych informacji finansowych prezentowanych w prospekcie emisyjnym 4fun Media S.A. za lata obrotowe obejmujące okresy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007, od 1 stycznia do 31 grudnia 2008, od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wydała firma Meritum – Audyt Sp. z o.o.
 5. 5. Prospekt Emisyjny 4fun Media S.A. Podsumowanie 3. KONSTRUKCJA OFERTY ORAZ HARMONOGRAM 3.1. Parametry Oferty  Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest do objęcia 800 000 Akcji Oferowanych w tym:  w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – do objęcia 600 000 akcji serii D o wartości nominalnej 1 zł każda,  w ramach Transzy Otwartej – do objęcia 200 000 akcji serii D o wartości nominalnej 1 zł każda.   Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym:  1 956 500 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł każda,  470 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda,  837 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda,  nie mniej niż 200 000 i nie więcej niż 800 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda,  nie mniej niż 200 000 i nie więcej niż 800 000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D. 3.2. Harmonogram Oferty Składanie Deklaracji Nabycia: od 12 października 2010 r. do 15 października 2010 do godziny 14.00 Podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej: przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów Otwarcie Publicznej Subskrypcji 18 października 2010 r. Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane: Od 18 października do 20 października 2010 r. Zamknięcie Publicznej Subskrypcji: 20 października 2010 r. Przydział Akcji Oferowanych: do 6 dni roboczych po dniu zamknięcia publicznej subskrypcji Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany podanych wyżej terminów. W przypadku zmiany terminu Publicznej Oferty oraz terminu składania zapisów na Akcje Oferowane, zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja w formie komunikatu aktualizującego. Komunikat aktualizujący zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt przed upływem zmienianego terminu. W przypadku zmiany terminu „book-building” stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w ww. trybie, nie później niż przed zakończeniem procesu „book-building”. W przypadku gdy zmiana podanych wyżej terminów będzie miała znaczący wpływ na ocenę Akcji Oferowanych stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt przed upływem zmienianego terminu. Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, Emitent zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu przyjmowania zapisów, w sytuacji, gdy łączna liczba Akcji Oferowanych objętych złożonymi zapisami będzie mniejsza, niż liczba Akcji Oferowanych w ramach Publicznej Oferty. Termin ten nie może być dłuższy, niż trzy miesiące od dnia otwarcia publicznej subskrypcji. W przypadku wydłużeniu terminów zapisów zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja, w formie komunikatu aktualizującego. Komunikat aktualizujący zostanie
 6. 6. Prospekt Emisyjny 4fun Media S.A. Podsumowanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt, przed upływem zmienianego terminu. Przedłużenie terminu przyjmowania zapisów może nastąpić wyłącznie w terminie ważności Prospektu. W przypadku zmiany terminu przydziału Akcji Oferowanych, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego nie później, niż przed terminem przydziału Akcji Oferowanych. Komunikat aktualizujący zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. Budowanie księgi popytu – book building Przed rozpoczęciem Publicznej Oferty przeprowadzone zostaną działania marketingowe, zwane procesem budowania księgi popytu – „book-building”. Proces „book-building” odnosi się do obu transz, w których oferowane są Akcje Oferowane. W wyniku tych działań powstanie “księga popytu” na Akcje Oferowane. Wyniki budowania „księgi popytu” w obu transzach będą wykorzystane przy ustalaniu ceny emisyjnej Akcji Oferowanych. W przypadku istotnych różnic w wynikach „book-building” w obu transzach Zarząd Emitenta będzie starał się wyznaczyć cenę na poziomie zapewniającym objęcie wszystkich akcji oferowanych w obu transzach. Cena emisyjna będzie identyczna w obu transzach. Inwestorzy z Transzy Otwartej, którzy wezmą udział w procesie „book-building” oraz Inwestorzy z Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, którzy otrzymają imienne zaproszenie, będą mogły skorzystać z preferencji w przydziale Akcji Oferowanych na zasadach, o których mowa w niniejszym Prospekcie (Część IV, pkt. 5.1.4.). Proces budowania “księgi popytu” polega na zbieraniu Deklaracji Nabycia Inwestorów, zainteresowanych nabyciem, na podstawie niniejszego Prospektu, określonej liczby Akcji Oferowanych po wskazanej cenie. Przyjmowane będą Deklaracje Nabycia z ceną podaną z dokładnością do 0,01 zł. Deklaracja Nabycia nie ma charakteru wiążącego dla Inwestora, z zastrzeżeniem zapisów pkt 5.1.4. część IV Prospektu dotyczących preferencji w Transzy Otwartej oraz Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.   Deklaracje Nabycia nie zawierające:  liczby akcji będącej wielokrotnością 10 sztuk,  liczby akcji w wysokości co najmniej 100 sztuk,  ceny we wskazanym przedziale cenowym,  ceny z dokładnością do 0,01zł,  pozostałych danych wskazanych w formularzu Deklaracji Nabycia,  będą uznane za nieważne. Przedział cenowy, w którym będą przyjmowane Deklaracje Nabycia w „book-building” wynosi od 14 do 17 zł za akcję. Cena emisyjna Akcji Oferowanych wynosi maksymalnie 17 zł i nie może być niższa niż wartość nominalna akcji.
 7. 7. Prospekt Emisyjny 4fun Media S.A. Podsumowanie 4. PRZYCZYNY OFERTY I WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH; CZYNNIKI RYZYKA 4.1. Przyczyny oferty i wykorzystanie wpływów pieniężnych Przewidywane wpływy netto z emisji są szacowane na około 11,2 mln zł, przy założeniu, że wszystkie akcje serii D w liczbie 800 000 sztuk zostaną objęte po cenie maksymalnej. Emitent zamierza wydatkować pozyskane środki w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące od daty ich otrzymania, zgodnie z przeznaczeniem w kolejności priorytetów: Tabela : Cele emisji Przeznaczenie Kwota (mln zł) Nowe produkty/Zakup kontentu/ Akwizycje 6,2 Technologia/Urządzenia techniczne 2,0 Marketing 2,0 Zwiększenie kapitału pracującego 1,0 SUMA 11,2 Źródło: Emitent Nowe produkty / Zakup kontentu/ Akwizycje. Kluczowym elementem utrzymania wysokiego tempa wzrostu 4fun Media SA jest dbałość o atrakcyjną i przyciągającą widza zawartość programową kanałów tematycznych. Środki pozyskane w drodze publicznej subskrypcji pozwolą sfinansować zarówno produkcje własne jak i zakup licencji na cieszące się wysoką oglądalnością za granicą formaty programowe. Zapewni to kanałom Emitenta wzrost oglądalności, co jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na jego pozycję rynkową. 4fun Media SA jest właścicielem dobrze rozpoznawalnych tematycznych kanałów telewizyjnych (4fun.tv, rebel:tv) i rozważa uruchomienie kolejnych telewizji tematycznych, które umożliwią skuteczniejsze docieranie do grupy docelowej z ofertą programową. Ponieważ dla działalności 4fun Media SA strategiczne znaczenie ma wielkość przychodów generowanych z reklam, oferta programowa musi spełniać także oczekiwania reklamodawców. Gdy będzie odpowiednio atrakcyjna, pozwoli zwiększać skalę i maksymalizować przychody w szybko rosnących segmentach rynku reklamy medialnej, w których działa Emitent. Biorąc pod uwagę wymienione powody, Emitent zamierza zainwestować część środków pozyskanych z emisji w produkcję i zakup kontentu, który będzie odpowiadał zmieniającym się gustom widowni i przełoży się na wzrost oglądalności. Atrakcyjne produkcje wymagają zwiększonego poziomu wydatków, stąd wskazane cele stanowią priorytet w planach emisyjnych 4fun Media SA. Emitent planuje powiększyć bazę programową: filmów animowanych, teledysków, seriali i innych programów. W tym celu zamierza z części środków pozyskanych z emisji akcji serii D zwiększyć nakłady na produkcję programów oraz na zakup praw i licencji do programów oraz formatów. Dotyczy to zarówno programów telewizyjnych jak i treści programowych dostosowanych do formatów mediów cyfrowych. Powyższe działania wpłyną na zwiększenie atrakcyjności programowej kanałów telewizyjnych 4fun.tv i rebel:tv, co powinno zwiększyć ich oglądalność oraz lojalność widzów, a w konsekwencji przychody z reklam. Inwestycja
 8. 8. Prospekt Emisyjny 4fun Media S.A. Podsumowanie w nowe produkcje i zakup kontentu pozwoli Emitentowi zająć mocniejszą pozycje na rynku nowych mediów tj. telewizji mobilnej, telewizji cyfrowej oraz formatów IPTV. Realizacja atrakcyjnych formatów dostosowanych do tych środków przekazu, generować będzie strumienie przychodów na bazie tej samej biblioteki programowej oraz budować i umacniać pozycję w nowych obszarach dystrybucji kontentu video zgodnie z przyjętą strategią. Inwestowanie w formaty telewizyjne budujące oglądalność jest podstawowym celem biznesowym nadawcy kanału telewizyjnego. Przykładami tego typu inwestycji w formaty telewizyjne, które gwarantują wysoką oglądalność jest polska wersja programu „Soapstar Superstar” emitowanego przez ITV w Wielkiej Brytanii („Jak oni śpiewają”- POLSAT) i „Taniec z gwiazdami”- TVN powstający na brytyjskie licencji BBC, której lokalne adaptacje gromadzą na całym świecie wielomilionowe widownie. Emitent stale monitoruje rynek produkcji telewizyjnych, prowadzi rozmowy z właścicielami praw do formatów telewizyjnych znanych na całym świecie np. Mastiff Media, Intergalactic. Równolegle do działań związanych z produkcją własną lub zakupem kontentu, 4fun Media SA aktywnie monitoruje sytuację rynkową oraz poszukuje potencjalnych celów akwizycyjnych, o ile ich przejęcie wzmocni pozycję rynkową Emitenta i pozwoli poprawić wyniki finansowe. Warunkiem transakcji jest posiadanie przez przejmowany podmiot własności lub licencji do atrakcyjnego produktu lub kontentu, który uzupełni ofertę programową Emitenta. Może to być także cenne know-how dotyczące rynku mediów lub unikalna wiedza technologiczna, która może odegrać istotną rolę w procesie dalszego rozwoju Emitenta i przyczynić się do zwiększenia wartości posiadanych aktywów. Technologia Emitent zmierza do dalszego wzbogacenia posiadanej infrastruktury techniczno-logistycznej. Dlatego istotny cel emisji stanowi dalszy rozwój potencjału produkcyjnego i podniesienie standardów produkcyjnych. Emitent przeznaczy część pozyskanych środków z emisji na zakup licencji, rozwinięcie posiadanej technologii oraz stworzenie nowych systemów emisyjnych, umożliwiających emisję, planowanie, programowanie kilku telewizji w tym samym czasie. Posiadane zaplecze w postaci wyposażenia technicznego jak również programowego sprawia, że Emitent posiada szerokie możliwości techniczne do uruchamiania nowych kanałów tematycznych. Kierunki planowanych prac rozwoju technologii to:  dostosowanie formatów telewizyjnych i interaktywnych na potrzeby telewizji interaktywnej,  stworzenie gotowego do implementacji i wdrożenia lokalnego systemu emisyjnego dla operatorów kablowych w celu umożliwienia im tworzenia lokalnych kanałów tematycznych oraz społecznościowych. Urządzenia techniczne Spółka przeznaczy część środków na zakup macierzy, serwerów emisyjnych i interaktywnych, alternatywnego generatora energii elektrycznej, stacji graficznych do post-produkcji1 oraz wyposażenia studia. Powyższe inwestycje przyczynią się do stworzenia własnych zasobów produkcyjnych, a przy tym do obniżenia kosztów produkcji, rozszerzenia oferty oraz zwiększenia bezpieczeństwa. Marketing Emitent planuje przeznaczyć część środków na akcje marketingowe promujące Kanały tematyczne 4fun.tv i rebel:tv, a także nowe kanały ich dystrybucji. Emitent liczy na zwiększenie świadomości marek, wzrost 1 Post – produkcja – całość działań związanych z obróbką graficzną i montażową programów telewizyjnych.
 9. 9. Prospekt Emisyjny 4fun Media S.A. Podsumowanie oglądalności programów telewizyjnych i zdobycie pozycji lidera w sektorze kanałów tematycznych o profilu rozrywkowym. Zamierza także skutecznie wejść z nowymi produktami na nowe rynki, w szczególności rynek treści dostępnych poprzez telefonię mobilną i Internet. Emitent planuje przeprowadzenie jesienią 2010 roku kampanii marketingowej. Celem kampanii jest budowanie wizerunku i wzrost świadomości marek 4fun.tv i rebel.tv w grupie docelowej. Wiosną roku 2011 Emitent planuje przeprowadzenie kampanii produktowej, w której główny nacisk zostanie położony na nowe pozycje programowe w ramówkach 4fun.tv i rebel.tv oraz na promocję nowych rozwiązań interaktywnych. Będą to kampanie outdoorowe (ok. 1000 billboardów) oraz internetowe, przy wsparciu kampanii radiowej i prasowej. Ponadto planowane są bardziej ukierunkowane działania marketingowe przy współpracy z kluczowymi operatorami kablowymi i cyfrowymi oraz komórkowymi w celu realizacji promocji dla odbiorców lokalnych lub/i produktowych, poprzez narzędzia marketingu bezpośredniego (mailingi, konkursy i promocje lojalnościowe). Zwiększenie kapitału pracującego Zwiększenie kapitału pracującego pozwoli Emitentowi na zwiększenie ilości wolnych środków na finansowanie działalności oraz akceptowanie dłuższych terminów płatności ze strony kontrahentów. Dzięki temu Spółka będzie mogła pozyskać nowych klientów. Jednocześnie skrócenie terminów realizacji zobowiązań powinno pozwolić na osiągnięcie rabatów cenowych od dostawców i zwiększenie rentowności prowadzonej działalności. W przypadku, gdyby Emitent pozyskał mniejsze środki z emisji akcji niż wskazane zgodnie z ww. założeniami. Emitent nie wyklucza finansowania działalności z innych zewnętrznych źródeł (np. kredyty bankowe, pożyczki, emisje obligacji, etc.). Do momentu wykorzystania środków z emisji Akcji, pozyskane środki będą lokowane przez Emitenta lub za pośrednictwem wyspecjalizowanej instytucji finansowej, w dostępne na rynku instrumenty finansowe o niskim stopniu ryzyka, w szczególności: lokaty bankowe, bony skarbowe, obligacje państwowe, etc. 4.2. Czynniki ryzyka Czynniki ryzyka związane z działalnością operacyjną Emitenta:  ryzyko niepowodzenia strategii Emitenta  ryzyko związane z odejściem wykwalifikowanych pracowników  ryzyka techniczne: o ryzyko energetyczne o ryzyko związane z awarią systemu interakcji o ryzyko związane z awarią telewizyjnego systemu emisyjnego o ryzyko związane z uzależnieniem od łączy internetowych  ryzyko związane z celami emisji  ryzyko związane z planami inwestycyjnymi Emitenta  ryzyko nieodnowienia bądź utraty koncesji  ryzyko związane z nie zarejestrowaniem zmian statutu wynikających z uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 8 czerwca 2005 roku  ryzyko związane z nie zarejestrowaniem zmian statutu wynikających z uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 18 sierpnia 2005 roku
 10. 10. Prospekt Emisyjny 4fun Media S.A. Podsumowanie  ryzyko związane z brakiem pisemnego przedłużenia Umowy wstępnej z dnia 1 lipca 2004 roku zawartej przez Emitenta z Canal + Cyfrowy Sp. z o.o.  ryzyko związane z brakiem pisemnej umowy o współpracy w zakresie świadczenia usług reklamowych dnia 1 lutego 2010 roku zawartej przez Emitenta z AT MEDIA Sp. z o.o.  ryzyko związane z wygaśnięciem lub rozwiązaniem umów z kluczowymi operatorami sieci kablowych i platform cyfrowych Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność:  ryzyko związane z czynnikami ekonomicznymi i politycznymi w Polsce  ryzyko związane z kształtowaniem się kursów walutowych  ryzyko zmian stóp procentowych  ryzyko wzrostu konkurencji  ryzyko związane ze spadkiem wydatków na reklamy telewizyjne  ryzyko związane z zawieraniem przez konkurencje umów o wyłączność  ryzyko związane z nieprawidłową oceną przyszłych preferencji odbiorców kanałów tematycznych Emitenta  ryzyko wpływu regulacji prawnych dotyczących rozpowszechniania programów telewizyjnych na strukturę nadawanych przez Emitenta programów telewizyjnych oraz emitowanych reklam  ryzyko niemożności pozyskania teledysków atrakcyjnych dla widzów lub wzrostu kosztów ich pozyskania  ryzyko wpływu regulacji prawnych dotyczących tematyki emitowanych reklam na sytuację ekonomiczną Emitenta Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym:  ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji akcji serii D  ryzyko związane z wydłużeniem czasu przyjmowania zapisów  ryzyko związane z sytuacją, że obrót akcjami Emitenta na GPW będzie możliwy dopiero po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D  ryzyko związane z możliwością niespełnienia przez Emitenta wymogów dotyczących dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego  ryzyko związane z naruszeniem przez Emitenta przepisów obowiązujących w obrocie giełdowym, co może spowodować zawieszenie notowań  ryzyko związane z naruszeniem przez Emitenta przepisów obowiązujących w obrocie giełdowym, co może spowodować wykluczenie papierów wartościowych z obrotu giełdowego  ryzyko związane z naruszeniem lub uzasadnionym podejrzeniem naruszenia przepisów prawa przez Emitenta, co może spowodować wstrzymanie oferty publicznej akcji albo dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym lub rozpoczęcia notowań  ryzyko związane z wycofaniem lub zawieszeniem oferty publicznej  ryzyko związane z potencjalnym niewykonaniem lub naruszeniem przez Emitenta obowiązków określonych w Ustawie o Ofercie oraz Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi  ryzyko braku dostatecznego rozproszenia akcji wprowadzanych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych  ryzyko związane z niespełnieniem przez Emitenta warunków dopuszczenia do obrotu giełdowego PDA serii D
 11. 11. Prospekt Emisyjny 4fun Media S.A. Podsumowanie  ryzyko związane z niespełnieniem przez Emitenta wymogów dotyczących treści lub formy aneksu do prospektu, co może spowodować odmowę jego zatwierdzenia przez KNF  ryzyko związane z wahaniami kursu notowań Akcji Emitenta i PDA Serii D  ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu na Akcje Oferowane. 5. INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA 5.1. Historia i rozwój Emitenta Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta Emitent działa pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna. Emitent może używać nazwy skróconej 4fun Media S.A. Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny Emitent jest wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem 0000235128. W celu identyfikacji Emitenta nadano mu również: − numer identyfikacji podatkowej NIP: 951-20-85-470, − statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 015547050. Data utworzenia Emitenta oraz czas na jaki został utworzony Poprzednik prawny Emitenta - spółka 4fun.tv Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zawiązana w dniu 2 września 2003 roku aktem notarialnym sporządzonym przez Pawła Chałupczaka, notariusza w Warszawie (repertorium A nr 13123/03) i wpisana w dniu 7 listopada 2003 roku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem 0000177490 (sygn. akt: WA.XX NS- Rej.KRS/19158/3/569). W dniu 17 maja 2005 roku nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki 4fun.tv Sp. z o.o., działając stosownie do art. 562, art. 563 i art. 577 § 1 KSH, podjęło uchwałę o przekształceniu spółki 4fun.tv Sp. z o.o. w spółkę akcyjną pod firmą 4fun.tv Spółka Akcyjna (akt notarialny sporządzony przez Annę Malinowską, notariusza w Warszawie, repertorium A nr 2163/2005). Przekształcenie spółki 4fun.tv Sp. z o.o. w 4fun.tv S.A. zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2 czerwca 2005 roku (sygn. akt WA.XX NS-REJ. KRS/11685/05/272). Uchwałą z dnia 24 października 2006 roku zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14 listopada 2006 roku (sygn. akt WA.XIII NS-REJ. KRS/035165/06/426), Walne Zgromadzenia dokonało zmiany firmy Emitenta z 4fun.tv Spółka Akcyjna na 4fun Media Spółka Akcyjna. Emitent został utworzony na czas nieograniczony.
 12. 12. Prospekt Emisyjny 4fun Media S.A. Podsumowanie 5.2. Ogólny zarys działalności Grupa kapitałowa 4fun Media działa przede wszystkim na rynku mediów telewizyjnych ze szczególnym uwzględnieniem rynku telewizji tematycznych. Grupę tworzą spółki:  4fun Media S.A. – producent i nadawca tematycznych kanałów telewizyjnych 4fun.tv i rebel:tv  Program Sp. z o.o. – dystrybutor tematycznych kanałów telewizyjnych oraz treści video 4fun Media działa w następującym zakresie:  Produkcja – 4fun Media S.A.,  Nadawanie – 4fun Media S.A.,  Dystrybucja – Program Sp. z o.o. 4fun.tv i rebel:tv – kanały telewizyjne Emitent rozpoczął nadawanie tematycznego Kanału telewizyjnego - 4fun.tv w lutym 2004 roku. Od początku istnienia 4fun.tv jest postrzegany jako nowoczesny i innowacyjny kanał telewizyjny. 4fun.tv jako pierwsza w Polsce telewizja tematyczna wprowadziła nowatorską i innowacyjną politykę programową odróżniającą ją od pozostałych nadawców telewizyjnych kierujących swoją ofertę do grupy widzów w wieku 16 – 49 lat. Podstawowym założeniem strategii programowej jest połączenie telewizji z podstawową funkcjonalnością portali internetowych. Podstawowe elementy ramówki 4fun.tv to: pasma muzyczne, aplikacje interaktywne, programy muzyczne, programy rozrywkowe /lifestylowe, filmy animowane, projekty specjalne. Kanał wykazuje stałą tendencję wzrostową w budowaniu wyników oglądalności. Sukcesywny wzrost oglądalności jest efektem konsekwentnej strategii poszerzania dystrybucji. Dystrybucja 4fun.tv odbywa się poprzez:  telewizję kablową: analogowa i cyfrowa,  platformy cyfrowe,  nowe kanały dystrybucji (tel. komórkowe, Internet, VOD). Konsekwentna polityka związana z budowaniem zasięgu doprowadziła do tego, iż 4fun.tv dociera do około 7,5 miliona gospodarstw domowych, co stanowi około 50% całego rynku. Rebel:tv jest jedynym w Polsce kanałem telewizyjnym o profilu muzycznym, która nadaje wyłącznie clipy i programy muzyczne z gatunku muzyki rockowej i wszystkich jej odmian. Jest nadawany od 14 grudnia 2009. Grupą docelową są abonenci telewizji kablowych i platform cyfrowych w wieku 16 – 49 lat (core target: 18-34 lata). Muzyka stanowi blisko 100% ramówki stacji. Stacja jest w fazie rozwoju. Produkcja
 13. 13. Prospekt Emisyjny 4fun Media S.A. Podsumowanie Emitent od początku swojego funkcjonowania na rynku dysponuje własnym działem produkcji oraz postprodukcji2 . Na zasoby produkcyjne 4fun.tv składają się następujące elementy:  Zaplecze techniczne i technologiczne  Zaplecze postprodukcyjne  Produkcja własna  Produkcja zewnętrzna: kontent produkowany na zlecenie 4fun.tv przez firmy zewnętrzne oraz kontent nadesłany przez widzów Dystrybucja Emitent posiada 100% udziałów w spółce Program Sp. z o.o., która prowadzoną działalnością uzupełnia działalność Emitenta. Głównym obszarem działalności Program Sp. z o. o. są kompleksowe działania wspierające sprzedaż i dystrybucję kanałów telewizyjnych na rynku telewizyjnych operatorów kablowych i satelitarnych analogowych i cyfrowych oraz w Internecie. 4fun Media jest grupą działającą na rynku mediów, produkcji telewizyjnej oraz rozwiązań technologicznych. Dlatego też przychody generowane z tych rynków stanowią główne płaszczyzny przychodowe Emitenta. Źródła przychodów Podstawowe źródła przychodów grupy 4fun Media to:  Przychody reklamowe  Przychody ze świadczenia usług interaktywnych  Przychody z rynku mediów cyfrowych  Przychody z działalności marketingowej  Przychody z działalności produkcyjnej  Przychody z działalności wykorzystującej rozwiązania technologiczne stworzone przez Emitenta  Przychody ze sprzedaży i dystrybucji na rynku telewizyjnym Rysunek : Struktura przychodów grupy 4fun Media ze względu na ich źródło Źródło: Emitent 5.3. Strategia i Rozwój Nadrzędnym celem strategicznym Emitenta jest budowanie wartości Spółki dla akcjonariuszy poprzez zmaksymalizowanie osiąganych zysków. 4fun MediaSA działa na rynku mediów jako nadawca programów telewizyjnych oraz rozwiązań technologicznych. Świadczy usługi w obszarach obsługi telewizji, produkcji telewizyjnej oraz dystrybucji kanałów telewizyjnych i poprzez działania w tych obszarach będzie realizował wytyczoną strategię. 2 okres po zakończeniu zdjęć i nagrań dźwiękowych trwający do momentu wykonania kopii emisyjnych filmu. W tym czasie film jest montowany: dodawane napisy, efekty dźwiękowe, przygotowywana jest wersja emisyjna filmu.
 14. 14. Prospekt Emisyjny 4fun Media S.A. Podsumowanie Nadawca Zasadniczym celem strategicznym telewizji jest utrzymanie wysokiego tempa wzrostu przychodów, dalsze budowanie zasięgu technicznego oraz udziału w rynku pod względem oglądalności. W ciągu najbliższych 3 lat 4fun.tv stawia sobie za cel:  pozyskać ok. 52% rynku pod względem zasięgu technicznego (nie uwzględniając nowych płaszczyzn dystrybucji),  zostać liderem stacji tematycznych, niszowych skierowanych do grupy w wieku 16-49 lat; celem jest osiągnięcie ok. 1,2% udziału w rynku (oglądalność),  uzyskać ok. 1,5% udziału w rynku reklamowym Powyższe cele Emitent zamierza osiągnąć poprzez: zintensyfikowanie działań marketingowo-reklamowych, reagowanie na światowe trendy związane z ramówką telewizji, relacje z partnerami biznesowymi, dystrybucję na rynki zagraniczne. Ważną role ma również odgrywać kreowanie i wprowadzanie nowych kanałów telewizyjnych. Produkcja Strategia Emitenta w zakresie produkcji opiera się na dwóch założeniach: rozwój działu produkcyjnego oraz rozwój sprzedaży produktów technologicznych. Emitent ma zamiar skomercjalizować dział produkcyjny i świadczyć profesjonalne usługi produkcyjne oraz postrpodukcyjne firmom zewnętrznym. Emitent poszukuje również nowych klientów zainteresowanych korzystaniem z innowacyjnych rozwiązań (rozwiązania technologiczne stworzone i wdrożone przez Emitenta). Dystrybucja Emitent prowadzi rozmowy z kolejnymi partnerami w celu dalszej dywersyfikacji portfolio reprezentowanych przez spółkę Program kanałów. Ponadto Program zamierza podjąć działania mające na celu rozwijanie działalności na polu usług marketingowych dla istniejących klientów w dodatkowym obszarze B2C. Emitent analizuje i identyfikuje możliwości dodatkowych źródeł przychodów, zwłaszcza na rynku nowych mediów. Intensyfikowanie działań w tym zakresie dotyczy szczególnie dystrybucji treści multimedialnych zarówno 4fun.tv jak i innych kanałów tematycznych. Emitent wiąże duże oczekiwania z rozwijającym się rynkiem usług IPTV i VOD. 5.4. Główne rynki Podstawowym rynkiem, na którym działa 4fun.tv jest rynek telewizyjny. Emitent obecny jest na rynku jako nadawca satelitarny kanału tematycznego. Emitent posiada koncesję na rozpowszechnianie swojego programu drogą satelitarną:  4fun.tv jest nadawany drogą satelitarną jako „free-to-air”, czyli kanał niekodowany,  4fun.tv może obecnie oglądać większość abonentów platform cyfrowych w Polsce,
 15. 15. Prospekt Emisyjny 4fun Media S.A. Podsumowanie  Emitent podpisał umowy z 360 operatorami sieci kablowych, w tym ze wszystkimi spośród 10 największych sieci. Łącznie zasięg techniczny 4fun.tv w sieciach kablowych i wśród odbiorców satelitarnych to około 7,5 mln3 gospodarstw domowych, co stanowi 72% tego rynku oraz 46,5% wszystkich gospodarstw domowych. Oczekuje się, że zasięg techniczny operatorów TV kablowej, platform cyfrowych oraz IPTV będzie w najbliższych latach dynamicznie rósł, co przełoży się na naturalny organiczny wzrost zasięgu technicznego 4fun.tv. W Polsce dostępnych jest około 130 kanałów tematycznych w języku polskim i wciąż powstają nowe. Obecnie kanały tematyczne nie mają znaczącego udziały w całkowitej oglądalności, ponieważ uniwersalne kanały ogólnodostępne nadawane drogą naziemną posiadają ok. 75% rynku. Wśród kanałów tematycznych największą popularnością w Polsce cieszy się kanał informacyjny TVN 24. W grupie docelowej 16-49 lat na koniec IV-tego kwartału 2009 roku 4fun.tv plasował się na 8 miejscu, osiągając udział w rynku wynoszący 0,64%.4 Ważne zjawiska obserwowane na rynku wpływające na rozwój telewizji 4fun.tv to: • Cyfryzacja telewizji, • Telewizja mobilna, • Telewizja internetowa. 6. WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTWA, SYTUACJA FINANSOWA I PERSPEKTYWY 6.1. Wyniki przedsiębiorstwa Przegląd sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej został dokonany w oparciu o zbadane skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata 2007, 2008 i 2009 zaprezentowane i sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zatwierdzonymi przez Unię Europejską, a w sprawach nieuregulowanych powyższymi standardami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku notowań regulowanym. Tabela : Wybrane dane finansowe (w tys. zł) I-XII 2009 MSR I-XII 2008 MSR I-XII 2007 MSR Przychody ze sprzedaży 13 535 17 728 15 972 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 823 2 884 1 932 3 Emitent 4 OBOP
 16. 16. Prospekt Emisyjny 4fun Media S.A. Podsumowanie Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 875 2 356 1 687 Zysk (strata) netto 3 139 1 774 2 184 Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 139 1 481 1 988 EBITDA = zysk operacyjny + amortyzacja 4 977 3 868 2 732 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 734 2 714 1 076 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 311 -1 621 -1 104 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 743 -226 22 Przepływy pieniężne netto razem -319 867 -6 Aktywa razem 19 256 18 608 17 268 Kapitał własny 12 782 15 091 13 681 Kapitał (fundusz) podstawowy 3 264 3 264 3 264 Zobowiązania długoterminowe 2 679 3 78 Zobowiązania krótkoterminowe 3 795 3 514 3 509 Średnioważona liczba akcji (w szt.)* 3 051 204 3 263 500 3 263 500 Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,03 0,45 0,61 Rozwodniony zysk netto na akcję** 0,77 0,44 0,54 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) *** 4,19 4,62 4,19 Źródło: Emitent * W dniu 4 stycznia 2007 roku miał miejsce podział 1 akcji o wartości nominalnej 100 zł na 100 akcji o wartości nominalnej 1zł każda. Podział ten został odpowiednio uwzględniony w danych porównawczych. W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. Emitent nabył 407 831 akcji własnych, co przyczyniło się do zmniejszeni średnioważonej liczny akcji w okresie. ** zysk netto / liczba akcji na dzień zatwierdzenia Prospektu powiększona o liczbę akcji z nowej (planowanej) emisji, przy założeniu, że objęte zostaną w publicznej ofercie wszystkie oferowane akcje serii D. *** kapitały własne /średnioważona ilość akcji na koniec okresu W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Emitent dynamicznie zwiększał skalę działalności oraz uzyskiwane wyniki. Wzrost przychodów ze sprzedaży na przestrzeni roku 2007 i 2008 związany jest głównie ze wzrostem przychodów 4fun Media S.A. ze sprzedaży czasu reklamowego. Wzrost w 2008 związany jest również z realizacją nowych zewnętrznych projektów produkcyjnych. W roku 2009 przychody spółki spadły w stosunku do roku 2008. Przyczyną tego było zmniejszenie składu Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. – sprzedaż w grudniu 2008 r. jednostki zależnej Catmood Sp. z o.o. oraz ograniczenie przychodów z reklam barterowych (tylko w zakresie wzajemnych rozliczeń z innymi mediami, przychody niegotówkowe, patrz pkt. 12.1.2). 6.2. Prognoza finansowa Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych, które byłyby aktualne na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego. 6.3. Tendencje Przychody ze sprzedaży
 17. 17. Prospekt Emisyjny 4fun Media S.A. Podsumowanie W całym okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi u Emitenta obserwowany był dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży. Przychody Emitenta zależą w dużej mierze od świadomości marki na rynku. Od początku działalności na polskim rynku telewizyjnym Emitent wykazuje stabilny wzrost zasięgu technicznego oraz oglądalności stacji 4fun.tv. (patrz [Rysunek 1, 2 i 16 w rozdz. 6] w części III) Emitent wykazuje dynamiczny wzrost przychodów z reklamy telewizyjnej, związany z działaniami zmierzającymi do zintensyfikowania aktywności reklamowej aktualnych klientów oraz działaniami mającymi na celu zaktywowanie klientów, którzy do tej pory nie współpracowali z Emitentem. W ostatnim roku Emitent ograniczył przychody z reklam barterowych (tylko w zakresie wzajemnych rozliczeń z innymi mediami, przychody niegotówkowe) i Emitent przewiduje utrzymanie się tej tendencji w najbliższym czasie. Przychody od niezależnych reklamodawców stale jednak rosną. (patrz pkt. 12.1.2., część III) Emitent odnotowuje także wzrost przychodów z serwisów interaktywnych oraz przychodów generowanych przez znajdującą się w grupie Emitenta spółkę Program. Ceny W związku z dynamicznym rozwojem Emitent reguluje ceny w zależności od osiąganych wyników. Wzrost cen za wyemitowanie pojedynczej reklamy w kolejnych latach jest efektem dynamicznego wzrostu oglądalności oraz świadomości marki. Produkcja Od 2004 roku Emitent regularnie zleca produkcje krotkich filmów animowanych. Od roku 2009 Emitent, w związku z posiadanym archwium kontentu animowanego, ograniczył wydatki na produkcję. Zapasy Emitent nie posiada znaczących zapasów. Koszty Emitent nie obserwuje znaczących tendencji w poziomie ponoszonych kosztów. Emitent stara się utrzymywać koszty na stałym poziomie w stosunku do roku ubiegłego. Według najlepszej wiedzy Emitenta poza informacjami zaprezentowanymi powyżej oraz czynnikami ryzyka opisanymi [części III pkt. 1 i 2], nie występują jakiekolwiek znane tendencje, niepewne elementy, żądania, zobowiązania lub zdarzenia, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogłyby mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta do końca bieżącego roku obrotowego. 7. ZNACZNI AKCJONARIUSZE I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 7.1. Znaczni akcjonariusze Tabela 3: Struktura akcjonariatu przed ofertą akcji serii D Akcjonariusz Liczba akcji przed ofertą % ogólnej liczby akcji przed ofertą Liczba głosów na WZ % ogólnej liczby głosów na WZ
 18. 18. Prospekt Emisyjny 4fun Media S.A. Podsumowanie przed ofertą przed ofertą Nova Group (Cyprus) Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr 2 064 642 63,26% 2 064 642 63,26% Golden Finance Investments Limited 407 831 12,50% 407 831 12,50% Pozostali 791 027 24,27% 791 027 24,27% Tabela 4: Struktura akcjonariatu w przypadku objęcia przez Inwestorów 200 000 akcji serii D Akcjonariusz Liczba akcji po ofercie % ogólnej liczby akcji po ofercie Liczba głosów na WZ po ofercie % ogólnej liczby głosów na WZ po ofercie Nova Group (Cyprus) Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr 2 064 642 59,61% 2 064 642 59,61% Golden Finance Investments Limited 407 831 11,78% 407 831 11,78% Pozostali 791 027 22,84% 791 027 22,84% Nowi akcjonariusze 200 000 5,77% 200 000 5,77% Razem 3 463 500 100,00% 3 463 500 100,00% Tabela 5: Struktura akcjonariatu w przypadku objęcia przez Inwestorów 800 000 akcji serii D Akcjonariusz Liczba akcji po ofercie % ogólnej liczby akcji po ofercie Liczba głosów na WZ po ofercie % ogólnej liczby głosów na WZ po ofercie Nova Group (Cyprus) Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr 2 064 642 50,81% 2 064 642 50,81% Golden Finance Investments Limited 407 831 10,04% 407 831 10,04% Pozostali 791 027 19,47% 791 027 19,47% Nowi akcjonariusze 800 000 19,69% 800 000 19,69% Razem 4 063 500 100,00% 4 063 500 100,00% 7.2. Transakcje z podmiotami powiązanymi Podmioty powiązane w stosunku do Emitenta to głównie spółki należące początkowo do grupy Nova Holding Ltd, a po zmianach w strukturze grupy, które zaszły w roku 2008, do grupy Nova Group Ltd. Na dzień zatwierdzenia Prospektu były to w szczególności spółki: Nova Communications Group Sp. z o.o., Polymus Sp. z o.o., Program Sp. z o.o., Arteria S.A., 4fun Media Ltd. (patrz punkt 7 części III Prospektu). W okresie objętym historycznymi
 19. 19. Prospekt Emisyjny 4fun Media S.A. Podsumowanie danymi finansowymi czasowo należały do grupy również inne spółki: Catmood Sp. z o.o. oraz Ciszewski Public Relations Sp. z o.o. Ponadto w okresie objętymi danymi historycznymi Emitent dokonywał transakcji z innymi jednostkami, powiązanymi osobowo. Część transakcji Emitenta z innymi podmiotami należącymi do tej samej grupy kapitałowej w okresie objętym historycznymi danymi finansowymi wynikała z faktu, że w początkowym okresie działalności Emitenta, dla spółek należących do Nova Holding Ltd prowadzona była wspólna polityka administracyjna. Dotyczy to między innymi wynajmu pomieszczeń biurowych od Nova Communications Group sp. z o.o., zajmującej się administracją budynku przy ul. Bobrowieckiej 1a, z którego korzysta kilka spółek z Grupy. Rozliczenia z tego wynikające dotyczą również infrastruktury budynku (m.in. telefon, Internet). Znaczna część rozliczeń dokonywanych między 4fun Media a podmiotami z nim powiązanymi dotyczy transakcji z zakresu głównego przedmiotu działalności poszczególnych Spółek. Spółki należące początkowo do grupy Nova Holding Ltd, a po zmianach w strukturze grupy, do grupy Nova Group Ltd prowadzą działalność wzajemnie uzupełniającą się na wielu polach. Komplementarność tych usług powoduje, że transakcje między spółkami stają się naturalną konsekwencją istnienia grupy. 4fun Media korzystała z usług spółki Polymus będącej agencją marketingową oraz Ciszewski Public Relations w zakresie usług public relations. Spółka Program zajmuje się dystrybucją programu 4fun Media a Catmood produkowała część treści programowych. 8. INFORMACJE DODATKOWE Dokumenty do wglądu Zarząd oświadcza, że w okresie ważności Prospektu Emisyjnego, w siedzibie Spółki w Warszawie na ul. Bobrowieckiej 1a, można zapoznawać się z następującymi dokumentami (lub ich kopiami):  Prospekt Emisyjny.  Statut Emitenta,  Regulamin Rady Nadzorczej Emitenta,  Regulamin Zarządu Emitenta,  Skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi,  Jednostkowe sprawozdania finansowe Emitenta i spółek zależnych za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi,  Opinie Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki 4fun Media S.A. za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r., według MSSF,  Opinia Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki 4fun Media S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., według MSSF,  Opinia Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki 4fun Media S.A. za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., według MSSF.
 20. 20. Prospekt Emisyjny 4fun Media S.A. Podsumowanie
 21. 21. Prospekt Emisyjny 4fun Media S.A. Czynniki ryzyka II CZĘŚĆ – CZYNNIKI RYZYKA 1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ GRUPY KAPITAŁOWEJ Ryzyko niepowodzenia strategii Emitenta Strategia Grupy Kapitałowej Emitenta koncentruje się na umacnianiu pozycji w sektorze mediów, kreowanie i wprowadzanie nowych produktów, budowanie atrakcyjnej zawartości programowej oraz rozwój usług interaktywnych skierowanych do osób w wieku 16 49 lat. Powodzenie strategii zależy w dużej mierze od właściwego zrozumienia nastrojów i upodobań widzów telewizji, użytkowników Internetu oraz telefonów komórkowych, dlatego Emitent - projektując nowe produkty i usługi – stara się wychodzić naprzeciw potrzebom odbiorców. Istnieje jednak ryzyko błędnej oceny tendencji rynkowych. W związku z tym, Emitent nie może zapewnić, że:  nie nastąpią istotne zmiany dotyczące poziomu oglądalności własnych i dystrybuowanych kanałów tematycznych,  zainteresowanie nowymi produktami i usługami multimedialnymi oferowanymi przez telefonię mobilną i media cyfrowe (VoD, stream) nie okaże się mniejsze od prognozowanego,  wielkość społeczności gromadzących się wokół kanałów tematycznych osiągnie zakładany poziom,  nie wystąpią inne zdarzenia, których obecnie nie da się przewidzieć, a które były podstawą do zdefiniowania opisanych w tym rozdziale Prospektu Czynników Ryzyka. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych czynników, mogących mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta oraz jego wartość rynkową, Zarząd Grupy Kapitałowej Emitenta zmodyfikuje odpowiednio strategię rozwoju w taki sposób, aby założone cele zostały osiągnięte. Emitent zapewnia, że dokłada należytej staranności, na bieżąco monitorując tendencje rynkowe oraz stan realizacji zakładanej strategii. W razie zaistnienia konieczności, Zarząd Grupy Kapitałowej dokonana niezbędnej korekty przyjętych założeń w taki sposób, który zapewni realizację zakładanych celów strategicznych. Wszelkie zmiany w tym zakresie zostaną, przed ich wprowadzeniem, przedstawione do zaopiniowania Radzie Nadzorczej. Ryzyko związane z odejściem wykwalifikowanych pracowników Część działań operacyjnych Grupy Kapitałowej Emitenta wykonywanych jest przez osoby, których nagłe odejście lub przymusowa absencja mogłoby utrudnić lub uniemożliwić zrealizowanie założonych celów strategicznych. Dotyczy to w szczególności:  kadry zarządzającej - sukces Emitenta jest w znacznej mierze uzależniony od pracy osób zajmujących stanowiska kierownicze w organizacji. Ich odejście mogłoby negatywnie wpłynąć na osiągane przychody, zawartość programową, jakość oferowanych usług i w konsekwencji na wynik finansowy,  wykwalifikowanych osób dedykowanych do obsługi systemu emisyjnego. System emisyjny (patrz punkt 6.1.1.4) jest tworzony i obsługiwany przez określony zespół osób. W przypadku np. nagłej choroby,
 22. 22. Prospekt Emisyjny 4fun Media S.A. Czynniki ryzyka wypadku lub innych nieprzewidzianych zdarzeń dotyczących wszystkich tych osób, przeszkolenie nowego zespołu w stopniu gwarantującym skuteczne zarządzanie systemem i zapewniającym usługę na dotychczasowym poziomie- trwałoby około miesiąca. Zdaniem Zarządu Emitenta, ilość pracowników potrafiących obsługiwać i zarządzać systemem jest wystarczająca, aby zminimalizować ryzyko nagłych i nieprzewidzianych braków kadrowych. Na bieżąco prowadzone są szkolenia kadry, która byłaby gotowa, w razie takiej konieczności do skutecznego zastąpienia obecnych specjalistów Niezależnie, Emitent realizuje długoterminową politykę zarządzania kadrami na kluczowych z punktu widzenia działalności operacyjnej stanowiskach oraz systematycznego podnoszenia jej kwalifikacji zawodowych. Jest ona ukierunkowana na indywidualny rozwój poszczególnych pracowników oraz utrzymywania odpowiedniej motywacji, która minimalizuje ryzyko ich odejścia ze Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Kluczowi pracownicy kadry zarządzającej są również akcjonariuszami Grupy Kapitałowej, co w dodatkowy sposób zapewnia ich motywację do efektywnej pracy. Ryzyka techniczne: Ryzyko energetyczne Istnieje ryzyko czasowego braku dopływu energii elektrycznej. Stały dostęp do energii elektrycznej jest niezbędny do działania systemu emisyjnego. Serwerownia posiada dedykowane łącza elektryczne. W przypadku awarii polegającej na braku dopływu energii elektrycznej, system podtrzymywany będzie przez zasilanie awaryjne przez 30 minut. Jest to czas wystarczający do bezpiecznego wyłączenia systemu, które nastąpi w sposób automatyczny. Budynek, w którym znajduje się zaplecze techniczne Emitenta, nie posiada dodatkowego źródła prądu ani generatora. Do tej pory nie nastąpiły dłuższe przerwy w dopływie prądu. Jednym z celów Emisji są inwestycje w sprzęt techniczny, w tym w niezależny generator energii elektrycznej, co wyeliminuje wystąpienie takiego ryzyka w przyszłości. Ryzyko związane z awarią systemu interakcji Głównym brokerem obsługującym interaktywne działania Emitenta jest EL2 Sp. z o.o. Istnieje ryzyko awarii systemu interakcji, dlatego EL2 jest zobowiązany do zapewnienia obsługi serwisu technicznego 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Awarie tego typu są zwykle krótkotrwałe i szybko naprawiane. Maksymalny czas dotychczasowych awarii nie przekraczał jednej godziny. Nie można jednak wykluczyć wystąpienia poważniejszych awarii, który mogą spowodować unieruchomienie systemu interakcji przez dłuższy czas. Istnieje ponadto ryzyko nieprzewidzianego przerwania połączenia internetowego wykorzystywanego przez Emitenta do komunikacji z brokerem SMS. W przypadku wystąpienia takiej awarii, system działa z ograniczoną funkcjonalnością, co powoduje brak możliwości korzystania z serwisów interaktywnych. Dostawca internetu zapewnia serwis techniczny połączenia w wymiarze 24 godziny na dobę. W dotychczasowej działalności Emitenta, prowadzonej w obecnej siedzibie, nie zdarzyła się żadna poważniejsza awaria, która spowodowałaby dłuższe przerwy w działaniu systemu interakcji. Ryzyko związane z awarią telewizyjnego systemu emisyjnego Najpoważniejsze zagrożenia w obszarze systemu emisyjnego dotyczą awarii następujących elementów:
 23. 23. Prospekt Emisyjny 4fun Media S.A. Czynniki ryzyka  Awaria serwerów – system emisyjny funkcjonuje na dedykowanych serwerach. W przypadku awarii serwera wymiana na nowy trwa około 2 godzin. W tym czasie emisja cechuje się ograniczoną funkcjonalnością co może skutkować gorszą jakością emisji, brakiem warstwy interaktywnej lub brakiem możliwości głosowania, zależnie od rodzaju uszkodzenia. Aby zminimalizować skutki ewentualnej awarii, Emitent posiada zarchiwizowane kopie całego oprogramowania serwerowego oraz bazy danych. Jeśli awaria dotyczy bazy danych, utratą informacji zagrożone są dane wytworzone w ciągu maksymalnie jednego dnia roboczego. Naprawa awarii bazy danych, niezależnie od jej zakresu, trwa do 2 godzin. Dodatkowo Emitent dysponuje macierzami dyskowymi, na których przechowywane są wszystkie materiały emisyjne i dane przetwarzane przez bazę danych. W przypadku awarii dane te umieszczone są na dwóch niezależnych urządzeniach, z których każde działa w RAID10 (tryb pracy macierzy) co oznacza, że dane na każdym urządzeniu są dodatkowo zabezpieczone przed awariami sprzętowymi. W dotychczasowej działalności Emitenta awaria serwerów nigdy nie miała miejsca. Awaria łącza radiowego dostarczanego przez spółkę Emitel Sp. z o.o. Sygnał emisyjny generowany jest w siedzibie Emitenta przy ulicy Bobrowieckiej i wysyłany jest łączem radiowym spółki Emitel do lokalizacji platformy cyfrowej Cyfry Plus skąd podawany jest do transpondera satelitarnego. W przypadku uszkodzenia łącza 4fun Media nie może transmitować programu telewizyjnego. W związku z tym Emitel zobowiązany jest do zapewnienia 24 godzinnej obsługi technicznej przez 7 dni w tygodniu. W przypadku uszkodzenia mechanicznego, wymiana anteny lub encodera trwa do 2 dni roboczych. Aby zapewnić w takim przypadku ciągłość nadawania, istnieje możliwość przeniesienia serwera 4fun.box do siedziby Cyfry Plus, co gwarantuje kontynuowanie emisji bez zakłóceń, w okresie trwania naprawy realizowanej przez Emitel. Ryzyko związane z uzależnieniem od łączy internetowych Istnieje ryzyko awarii łącza internetowego. Awaria łącza może wstrzymać otrzymywanie wiadomości SMS, aż do wznowienia pracy łącza. Nie ma to jednak wpływu na samą emisję. Aby zminimalizować opisywane ryzyko, Emitent jest zaopatrzony w dwa niezależne łącza. Dotychczas nie wystąpiły tego typu awarie. Emitent ocenia ryzyko ich wystąpienia w przyszłości jako mało znaczące . Zaistnienie zdarzeń opisanych powyżej jako ryzyka techniczne może co prawda doprowadzić do krótkookresowych problemów z nadawaniem sygnału telewizyjnego, jednakże w ocenie Emitenta i na bazie posiadanych procedur zabezpieczających, ich ewentualne wystąpienie nie powinno mieć znaczącego wpływu na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta. Ryzyko związane z celami emisji Zarząd Emitenta zidentyfikował na rynku kilka Spółek, będących potencjalnie celem akwizycji, jednakże na dzień zatwierdzenia Prospektu nie zostały powzięte żadne wiążące zobowiązania. W związku z tym istnieje ryzyko, że kwota celów Emisji przeznaczonych na akwizycje ulegnie zmianie. W przypadku, gdyby kwota potrzebna na akwizycje okazała się większa niż kwota określona w zestawieniu wykorzystania wpływów z Emisji, Emitent sfinansuje je korzystając z innych źródeł finansowania. Zarząd Emitenta nie wyklucza modyfikacji kwot przeznaczonych na poszczególne cele Emisji, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja. Nadrzędnym celem Zarządu
 24. 24. Prospekt Emisyjny 4fun Media S.A. Czynniki ryzyka Spółki przy podejmowaniu decyzji odnośnie zmiany kwot zawartych w opisie celów Emisji przeznaczonych na poszczególne cele Emisji (patrz pkt IV 3.4.) będzie zapewnienie wzrostu wartości Spółki dla akcjonariuszy. Ryzyko związane z planami inwestycyjnymi Emitenta Realizacja planów inwestycyjnych i strategii rozwoju Emitenta powiązana jest z pozyskaniem środków z emisji. W przypadku, gdyby emisja nie doszła do skutku lub gdyby Spółka pozyskała mniejsze wpływy od przyjętej w założeniach kwoty, Emitent zamierza wykorzystywać inne zewnętrze źródła finansowania. Spółka może ograniczyć też wydatki na powiększanie kapitału pracującego, w szczególności w obszarze kapitału pracującego przeznaczonego na potrzeby własne, gdyż posiadane zasoby kapitałowe umożliwiają bezproblemowe funkcjonowanie Emitenta, a dodatkowe środki przeznaczone na ten cel miałyby na celu zwiększenie efektywności. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie zakłada zmiany celów emisji, chyba że zajdą niekorzystne dla Emitenta okoliczności, których Emitent nie jest w stanie przewidzieć na dzień zatwierdzenia Prospektu lub okoliczności pozostające poza sferą wpływów i oddziaływania Emitenta (czynniki niezależne). Ryzyko nieodnowienia bądź utraty koncesji Emitent prowadzi działalność telewizyjną na podstawie koncesji udzielonych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy, satelitarny programów telewizyjnych o charakterze wyspecjalizowanym – rozrywkowym. Koncesja w przypadku telewizji 4fun.tv została udzielona na okres od dnia 19 maja 2004 roku do dnia 18 maja 2014 roku. W przypadku rebel:tv od 12 lutego 2010 roku do dnia 11 lutego 2020 roku. Obowiązujące regulacje prawne, w szczególności Ustawa o Radiofonii i Telewizji nie gwarantują Emitentowi ponownego udzielenia koncesji po upływie terminu, na jaki została udzielona. W związku z powyższym nie można zagwarantować, iż po upływie określonych wyżej terminów, Emitentowi przyznane zostaną nowe koncesje. Nie można zagwarantować również, iż w przypadku uzyskania nowej koncesji zawierać ona będzie warunki analogiczne do posiadanych obecnie, oraz że nie zostaną nałożone na Emitenta dodatkowe ograniczenia. Jednocześnie, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, koncesję cofa się przed upływem okresu, na jaki została wydana w następujących przypadkach:  wydano prawomocne orzeczenie zakazujące nadawcy wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją;  nadawca rażąco narusza warunki określone w ustawie lub w koncesji;  działalność objęta koncesją jest wykonywana w sposób sprzeczny z ustawą lub z warunkami określonymi w koncesji a nadawca, pomimo wezwania Przewodniczącego KRRiT, w wyznaczonym terminie nie usunął stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji lub w ustawie;  nadawca, pomimo wezwania Przewodniczącego KRRiT, nie rozpoczął rozpowszechniania programu w terminie ustalonym w koncesji lub trwale zaprzestał wykonywania rozpowszechniania programu za pomocą wszystkich lub niektórych stacji nadawczych – chyba, że nadawca wykaże, że opóźnienie rozpoczęcia rozpowszechniania programu lub zaprzestanie rozpowszechniania programu, zostały spowodowane okolicznościami od niego niezależnymi. Za trwałe zaprzestanie rozpowszechniania programu uważa się fakt nierozpowszechniania programu przez okres trzech, kolejno następujących po sobie, miesięcy.
 25. 25. Prospekt Emisyjny 4fun Media S.A. Czynniki ryzyka Koncesja może również zostać cofnięta, jeżeli:  rozpowszechnianie programu powoduje zagrożenie interesów kultury narodowej, bezpieczeństwa i obronności państwa lub narusza normy dobrego obyczaju;  nastąpi ogłoszenie upadłości nadawcy;  rozpowszechnianie programu powoduje osiągnięcie przez nadawcę pozycji dominującej w dziedzinie środków masowego przekazu na danym rynku właściwym w rozumieniu przepisów Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów;  nastąpi przejęcie bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad działalnością nadawcy przez inną osobę. Cofnięcie koncesji posiadanych przez Emitenta może mieć istotny negatywny wpływ na prowadzoną działalność, sytuację finansową, wyniki z działalności operacyjnej oraz przepływy pieniężne. Cofnięcie którejkolwiek z posiadanych koncesji uniemożliwi Emitentowi dalsze prowadzenie działalności objętej koncesjonowaniem. W przypadku wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia koncesji Przewodniczący KRRiT podaje odpowiednią informację do publicznej wiadomości. Ryzyko związane z nie zarejestrowaniem zmian statutu wynikających z uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 8 czerwca 2005 roku W dniu 8 czerwca 2005 roku Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło między innymi uchwałę w sprawie zmiany statutu polegającej na przyznaniu Radzie Nadzorczej Emitenta kompetencji:  do wyrażenia zgody na zbycie lub zastawienie akcji imiennych, oraz  do dokonywania wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Emitenta. Powyższe kompetencje przysługiwały na dzień podjęcia uchwał Walnemu Zgromadzeniu. Zmiana ta, nie została zarejestrowana w KRS z uwagi na oczywiste niedopatrzenie. W związku z niezarejestrowaniem powyższych zmian, decyzje podejmowane w tym zakresie przez Radę Nadzorczą były podejmowane bez odpowiedniego umocowania, a co za tym idzie, nie mogły zostać uznane za ważne. W konsekwencji wprowadzenia pierwszej z powyższych zmian, Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła na mocy uchwał nr 4 i nr 5 z dnia 13 czerwca 2006 roku zgodę na sprzedaż przez 4fun Media Ltd łącznie 303 akcji stanowiących ok. 1,25% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Emitenta, na rzecz Nova Holding Ltd (120 akcji) i 3 osób fizycznych (pozostałe 183 akcje). W ocenie ewentualnego ryzyka dotyczącego powyższych transakcji należy wziąć pod uwagę, że statut w zarejestrowanym brzmieniu przewidywał m.in. prawo do zbycia akcji bez ograniczenia – po upływie określonego terminu. W praktyce powyższy warunek został spełniony. W związku z wprowadzeniem do statutu zmiany polegającej na przyznaniu Radzie Nadzorczej Emitenta uprawnienia do dokonywania wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w tym przedmiocie dwukrotnie – w dniu 30 marca 2006 roku oraz w dniu 23 października 2006 roku. W celu uniknięcia wątpliwości dotyczących ważności wyboru biegłego rewidenta, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta dokonało na podstawie uchwały nr 3 z dnia 4 stycznia 2007 roku potwierdzenia obu wyborów biegłego rewidenta. Decyzje podjęte przez Radę Nadzorczą w powyższej kwestii są decyzjami podejmowanymi w ramach normalnego toku działalności Spółki, w związku z czym, zdaniem Emitenta ich istotność nie jest znaczna.
 26. 26. Prospekt Emisyjny 4fun Media S.A. Czynniki ryzyka Jednocześnie należy zaznaczyć, iż nowe brzmienie statutu Spółki uchwalone przez Walne Zgromadzenie w dniu 4 stycznia 2007 roku zostało zarejestrowane postanowieniem z dnia 19 stycznia 2007 roku oraz, że wszystkie kolejne zmiany statutu Spółki następujące po tej dacie zostały prawidłowo uchwalone i zarejestrowane w sądzie rejestrowym. Ponadto, Emitent oświadcza, iż dokłada wszelkich starań by rzetelnie i prawidłowo wywiązywać się ze wszystkich swoich obowiązków w powyższym zakresie, wynikających z odpowiednich przepisów prawa. Ryzyko związane z nie zarejestrowaniem zmian statutu wynikających z uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 18 sierpnia 2005 roku W dniu 18 sierpnia 2005 roku Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło m.in. uchwałę w sprawie zmiany statutu polegającej na zwiększeniu maksymalnej liczby członków Rady Nadzorczej. Zmiana ta nie została zarejestrowana w KRS w terminie określonym w art. 430 §2 ksh z uwagi na oczywiste niedopatrzenie, co spowodowało brak skutecznej zmiany Statutu w tym zakresie. Brak zmiany Statutu spowodował jednocześnie, iż dokooptowanie do składu Rady Nadzorczej Spółki dodatkowych osób - w liczbie powodującej przekroczenie maksymalnej liczby członków wskazanej w Statucie było nieskuteczne. Brak zarejestrowania wskazanej zmiany Statutu może jednocześnie powodować potencjalne ryzyko kwestionowania uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą z udziałem tych osób, a w konsekwencji prowadzić do kwestionowania działań podejmowanych przez Emitenta na podstawie tych uchwał. Jednocześnie, w opinii Emitenta ryzyko to nie dotyczy decyzji, w podejmowaniu których uczestniczyli wszyscy prawidłowo powołani członkowie Rady Nadzorczej, działający jednomyślnie. Poniżej przedstawiamy opis decyzji podjętych przez Radę Nadzorczą w przedmiotowym okresie. W okresie po podjęciu przedmiotowej uchwały do dnia rejestracji zmiany statutu znoszącej powyższą nieprawidłowość, odbyło się siedem posiedzeń Rady Nadzorczej. Dwa z nich (posiedzenie z dnia 30 marca 2006 roku i 15 listopada 2006 roku) Rada Nadzorcza odbyła w pełnym składzie, podejmując wszystkie decyzje jednomyślnie. Spośród pozostałych pięciu posiedzeń, na których nie były obecne wszystkie osoby, na jednym nie podjęto żadnej decyzji merytorycznej, a jedynie przedstawiono bieżącą sytuację Spółki (posiedzenie z dnia 3 lutego 2006 roku), natomiast pozostałe posiedzenia dotyczyły następujących kwestii:  wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na sprzedaż akcji (posiedzenie z dnia 13 czerwca 2006 roku); zgoda została wyrażona niezgodnie z zakresem kompetencji (patrz „Ryzyko związane z nie zarejestrowaniem zmian statutu wynikających z uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 8 czerwca 2005 roku”),  przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 2 czerwca do 31 grudnia 2005 roku” (posiedzenie z dnia 29 czerwca 2006 roku); sprawozdanie to zostało następnie zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2006 roku,  wyboru przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta (posiedzenie z dnia 23 października 2006 roku); wybór został dokonany niezgodnie z zakresem kompetencji w związku z czym, w celu uniknięcia wątpliwości dotyczących jego ważności, wybór ten został następnie potwierdzony w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 stycznia 2007 roku (patrz „Ryzyko związane z nie zarejestrowaniem zmian statutu wynikających z uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 8 czerwca 2005 roku”),
 27. 27. Prospekt Emisyjny 4fun Media S.A. Czynniki ryzyka  powołania pana Artura Krawczyka na stanowisko Członka Zarządu Spółki (posiedzenie z dnia 8 grudnia 2006 roku). W dniu 20 lutego 2007 roku pan Artur Krawczyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu. W związku z potencjalnym ryzykiem podważenia skuteczności powołania pana Artura Krawczyka na powyższe stanowisko, istnieje ryzyko kwestionowania składanych przez niego oświadczeń woli w imieniu Spółki. Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, podczas pełnienia funkcji Członka Zarządu pan Artur Krawczyk podpisywał w imieniu Spółki umowy o dzieło i umowy zlecenia, które w opinii Emitenta nie są umowami istotnymi dla działalności Spółki. W świetle przytoczonych wyżej okoliczności oraz opisanego charakteru decyzji podejmowanych przez Radę Nadzorczą Spółki we wskazanym okresie, w opinii Emitenta nie było konieczności konwalidowania przedmiotowych decyzji przez Radę Nadzorczą działającą po zarejestrowaniu zmian statutu w dniu 19 stycznia 2007 roku. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż nowe brzmienie statutu Spółki, uchwalone przez Walne Zgromadzenie w dniu 4 stycznia 2007 roku zostało zarejestrowane postanowieniem z dnia 19 stycznia 2007 roku oraz, że wszystkie kolejne zmiany statutu spółki następujące po tej dacie zostały prawidłowo uchwalone i zarejestrowane w sądzie rejestrowym. Ponadto, Emitent oświadcza, iż dokłada wszelkich starań by rzetelnie i prawidłowo wywiązywać się ze wszystkich swoich obowiązków w powyższym zakresie, wynikających z odpowiednich przepisów prawa. Ryzyko związane z brakiem pisemnego przedłużenia Umowy wstępnej z dnia 1 lipca 2004 roku zawartej przez Emitenta z Canal + Cyfrowy Sp. z o.o. (Canal +) Emitent współpracował z jednym ze swoich głównych odbiorców – Canal+ na podstawie Umowy wstępnej z dnia 1 lipca 2004 roku. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2009 roku. Pomimo nie otrzymania aneksu do umowy, na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent kontynuuje współpracę z Canal+. Jednocześnie zakończone zostały negocjacje zmierzające do zawarcia aneksu do umowy. Emitent nie jest w stanie określić terminu otrzymania podpisanego aneksu. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Canal+ nadal dystrybuuje 4fun.tv i wystawia faktury za tę usługę. W związku z okresowym brakiem aneksu do umowy istnieje ryzyko kwestionowania dotychczasowych jej zasad i warunków, jednakże w opinii Emitenta, z uwagi na długotrwałą współpracę oraz zgodny zamiar jej kontynuowania, powyższe ryzyko nie powinno negatywnie wpłynąć na na ocenę sytuacji Spółki i zostanie całkowicie zniwelowane w momencie podpisania stosownego aneksu. Ryzyko związane z brakiem pisemnej umowy o współpracy w zakresie świadczenia usług reklamowych dnia 1 lutego 2010 roku zawartej przez Emitenta z AT MEDIA Sp. z o.o. W dniu 1 lutego 2010 roku Emitent oraz AT MEDIA Sp. z o.o. zawarli w formie ustnej umowę o współpracy w zakresie świadczenia usług reklamowych. Emitent zobowiązał się do wykonywania czynności umożliwiających AT MEDIA nabywanie usług reklamowych, z prawem do dalszego zbywania przez AT MEDIA we własnym imieniu usług reklamowych na rzecz podmiotów trzecich. Emitent zobowiązał się, że nie będzie zbywał usług reklamowych na rzecz innych podmiotów niż AT MEDIA, z wyłączeniem świadczenia usług reklamowych na rzecz osób trzecich w drodze barteru. Do dnia zatwierdzenia Prospektu strony nie potwierdziły na piśmie warunków współpracy.
 28. 28. Prospekt Emisyjny 4fun Media S.A. Czynniki ryzyka Emitent spodziewa się, że w do końca 2010 roku Emitent oraz AT MEDIA Sp. z o.o. potwierdzą pisemnie ustalenia obowiązujące pomiędzy stronami od 1 lutego 2010 roku. W związku z brakiem umowy pisemnej oraz prowadzeniem współpracy na podstawie domniemanych obustronnie ustaleń umownych, istnieje ryzyko kwestionowania dotychczasowych jej zasad, jednakże w opinii Emitenta, z uwagi na podjętą współpracę oraz zgodny zamiar jej kontynuowania, powyższe ryzyko nie powinno negatywnie wpłynąć na ocenę sytuacji Spółki i zostanie całkowicie zniwelowane w momencie podpisania stosownej umowy. Ryzyko związane z wygaśnięciem lub rozwiązaniem umów z kluczowymi operatorami sieci kablowych i platform cyfrowych Na podstawie stosownych umów licencyjnych, kanały telewizyjne Emitenta dystrybuowane są w największych sieciach kablowych i platformach cyfrowych w kraju, takich jak, Vectra, Aster, UPC, Cyfra+, Polsat Cyfrowy, Telewizja N, Platforma TP SA, Toya, Inea. Umieszczenie w ofercie programowej wyżej wymienionych operatorów Kanałów gwarantuje Emitentowi dotarcie do największej z możliwych rzeszy odbiorców, zwiększanie oglądalności Kanałów, a tym samym rosnącego zainteresowania ze strony reklamodawców. Przekłada się to na zwiększone wpływy reklamowe oraz umożliwia Emitentowi stabilny rozwój. Rozwiązanie umów, na podstawie których odbywa się reemisja kanałów Emitenta, w następstwie ich wypowiedzenia lub nie przedłużenia okresu ich obowiązywania na dalsze okresy, może mieć istotny negatywny wpływ na prowadzoną działalność Emitenta, sytuację finansową, wyniki z działalności operacyjnej oraz przepływy pieniężne. 2. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ Ryzyko związane z czynnikami ekonomicznymi i politycznymi w Polsce Na wysokość generowanych przychodów przez Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta, podobnie jak na inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, mogą mieć wpływ takie czynniki jak: poziom PKB i zamożności społeczeństwa, inflacja, podatki, zmiany ustawodawstwa, stopy procentowe, kursy walut. Niekorzystny trend kształtowania się tych czynników gospodarczych może negatywnie wpływać na działalność Emitenta, w tym na poziom przychodów uzyskiwanych z reklam oraz z innych źródeł poprzez pogorszenie ogólnych warunków rynkowych prowadzenia działalności gospodarczej. Emitent na bieżąco obserwuje zmiany otocznia makroekonomicznego starając się, w razie wystąpienia takiej konieczności, wprowadzać stosowne modyfikacje do realizowanej strategii rozwoju Ryzyko związane z kształtowaniem się kursów walutowych Spółka zależna Program Sp. z o.o. realizuje istotną część transakcji sprzedaży w walutach obcych (patrz umowy opisane w punkcie 6.5). Istnieje zatem ryzyko dotyczące niekorzystnego wpływu zmian kursu EUR i pozostałych walut na wyniki finansowe osiągane przez Grupę Kapitałową Emitenta. Aby zminimalizować ewentualne skutki zmian kursowych, Spółka zależna stosuje instrumenty pochodne jako instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem kursowym.
 29. 29. Prospekt Emisyjny 4fun Media S.A. Czynniki ryzyka Ryzyko zmian stóp procentowych Każda ze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta jest stroną umów finansowych opartych o zmienne stopy procentowe, w związku z czym narażona jest na ryzyko zmian stóp procentowych w odniesieniu do zaciągniętych kredytów, jak również w przypadku zaciągania nowego lub refinansowania istniejącego zadłużenia. Ewentualny wzrost stóp procentowych może spowodować wzrost kosztów finansowych Grupy Emitenta, a tym samym wpłynąć negatywnie na wyniki osiągane przez Grupę Emitenta. Analogicznie ewentualny spadek stóp procentowych może wpłynąć na spadek kosztów finansowych Grupy Emitenta, a tym samym wywrzeć pozytywny wpływ na jej wyniki finansowe. W ocenie Emitenta, ryzyko zmian stóp procentowych ma ograniczony wpływ na sytuację finansową Grupy Kapitałowej z uwagi na relatywnie niski stopień zaangażowania kapitałów obcych w finansowanie aktywów Grupy. Według stanu na 30 czerwca 2009 roku całkowity majątek Grupy Emitenta finansowany był kapitałami obcymi w 37%, a w 63% kapitałami własnymi. W związku z powyższym Zarząd Emitenta nie zdecydował się do tej pory na korzystanie z instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem zmian stóp procentowych. Ryzyko wzrostu konkurencji Zakres usług świadczonych przez Grupę Kapitałową Emitenta na rynku mediów jest unikatowy. Dlatego wielkość przychodów reklamowych 4fun Media zależy w dużym stopniu od dalszego rozwoju rynku niszowych/tematycznych stacji telewizyjnych. Dynamiczny rozwój konkurencji na tym rynku, owocujący powstawaniem nowych stacji telewizyjnych może doprowadzić do zmniejszenia budżetów przeznaczonych na każdą stację (rozdrobnienie budżetów). Istnieje też ryzyko pojawienia się innych podmiotów prowadzących działalność analogiczną do działalności Emitenta. Stwarza to ryzyko spadku oglądalności obecnie emitowanych kanałów tematycznych Emitenta oraz może mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną oraz sytuację finansową. Agresywna polityka cenowa innych stacji telewizyjnych, w szczególności dużych graczy na rynku, może zmniejszyć ilość globalnych budżetów przeznaczonych na stacje niszowe/tematyczne. Kierując się dobrą znajomością rynku, konkurentów i tendencji w branży, Emitent uważa, że na dzień zatwierdzenia Prospektu ryzyko wzrostu konkurencji na rynku telewizji tematycznych nie powinno wpłynąć na spadek przychodów pozyskiwanych z reklam przez Emitenta. Strategia dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej oparta o budowę atrakcyjnej oferty programowej i produktowej oraz przewidująca uruchamianie kolejnych tematycznych programów telewizyjnych, umocni w efekcie pozycję rynkową Emitenta w tym segmencie usług medialnych i pozwoli skutecznie konkurować o budżety reklamowe. Ryzyko związane ze spadkiem wydatków na reklamy telewizyjne Grupa Kapitałowa 4fun Media SA jest wystawiona, podobnie jak podmioty konkurujące z nią na rynku mediów, na ryzyko związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną kraju i poszczególnych podmiotów gospodarczych, co przekłada się wprost proporcjonalnie na wysokość globalnych budżetów reklamowych całego rynku reklamowego. Wysokość przychodów reklamowych Emitenta może zależeć także od przesunięć budżetów pomiędzy poszczególnymi sektorami rynku reklamowego. Nie należy wykluczyć wzrostu atrakcyjności reklamowej mediów drukowanych, internetu, radia czy reklam zewnętrznych, co może skutkować ulokowaniem w nich większej niż do tej pory części budżetów reklamowych.
 30. 30. Prospekt Emisyjny 4fun Media S.A. Czynniki ryzyka Emitent dostrzega ryzyko spadku wydatków na reklamy telewizyjne w skali całego rynku. Zmiany te jednak w mniejszym stopniu dotykają telewizje tematyczne, a więc segment rynku ,na którym działa Emitent. Zauważalna tendencja jest wręcz odwrotna. Reklamy w telewizjach tematycznych cieszą się stale rosnącą popularnością, ponieważ za ich pośrednictwem reklamodawca ma szansę dotarcia z przekazem do precyzyjnie określonej grupy docelowej. Dlatego na dzień zatwierdzenia Prospektu, Emitent uważa, że rynek reklam w telewizjach tematycznych nie jest istotnie narażony na to ryzyko. Ryzyko związane z zawieraniem przez konkurencje umów o wyłączność Umowy o wyłączność zawierane pomiędzy reklamodawcami i innymi mediami - wykluczające z definicji możliwość reklamy w mediach konkurencyjnych. Może mieć to oczywisty negatywny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Grupę Kapitałową 4fun Media. Na dzień dzisiejszy Emitent nie dostrzega realnego ryzyka zaistnienia takiej sytuacji, ponieważ zawieranie umów tego typu nie jest zjawiskiem powszechnie występującym na tym rynku. Ryzyko związane z nieprawidłową oceną przyszłych preferencji odbiorców kanałów tematycznych Emitenta Emitent zakłada dalszy rozwój prowadzonej działalności na rynku telewizji tematycznych zgodnie z obecnymi preferencjami swoich odbiorców oraz z obserwowanymi tendencjami rynku mediów. Polska podąża śladami zmian zachodzących na rynkach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, dlatego Emitent zakłada rozwój polskiego rynku w tym samym kierunku (m.in. rozwój nowych mediów m.in.: telewizji mobilnej, platform IPTV, usług VoD)). W przypadku gdyby to nie nastąpiło, Emitent jest przygotowany do tego, aby w porę przeprowadzi stosowną modyfikację planowanej strategii rozwoju, której efektem będzie jej dostosowanie do obserwowanych zmian. Może to wymusić rezygnację z inwestycji w rozwój określonych formatów dostosowanych do rynku mediów cyfrowych (np. IPTV, telewizji mobilnej), na rzecz innych formatów, zależnie od obserwowanych preferencji odbiorców. Ryzyko błędnej oceny tendencji rynkowych opisane zostało powyżej w część II punkt 1. Ryzyko wpływu regulacji prawnych dotyczących rozpowszechniania programów telewizyjnych na strukturę nadawanych przez Emitenta programów telewizyjnych oraz emitowanych reklam Działalność nadawcza Emitenta podlega regulacjom prawnym dotyczącym, m.in. struktury programów telewizyjnych rozpowszechnianych przez Emitenta oraz treści i czasu nadawanych reklam. Wynikają one z przepisów Ustawy o Radiofonii i Telewizji, aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz ze szczegółowych warunków określonych w nadanych koncesjach. W szczególności postanowienia Ustawy o Radiofonii i Telewizji wymagają, aby określony procent nadawanych audycji stanowiły audycje wyprodukowane pierwotnie w języku polskim oraz audycje europejskie. Nie można wykluczyć, że w przyszłości przepisy te nie ulegną zaostrzeniu, co spowoduje wprowadzenie surowszych przepisów prawa polskiego i regulacji, w tym również dalszych zmian mających na celu dostosowanie polskich rozwiązań prawnych do wymogów Unii Europejskiej. W przypadku, gdy okaże się, iż Emitent rażąco naruszył warunki określone we wskazanych powyżej regulacjach lub w posiadanych przez niego koncesjach bądź działalność objęta koncesją jest przez Emitenta wykonywana w sposób sprzeczny z Ustawą o Radiofonii i Telewizji oraz postanowieniami koncesji, a naruszenia takie nie
 31. 31. Prospekt Emisyjny 4fun Media S.A. Czynniki ryzyka zostały usunięte w wyznaczonym czasie, koncesja posiadana przez Emitenta może zostać cofnięta. Cofnięcie posiadanej koncesji uniemożliwi Emitentowi dalsze prowadzenie działalności objętej koncesjonowaniem. Może mieć to istotny negatywny wpływ na prowadzoną przez Emitenta działalność, jego sytuację finansową, wyniki z działalności operacyjnej oraz osiągany poziom przychodów i zysków. Ryzyko niemożności pozyskania teledysków atrakcyjnych dla widzów lub wzrostu kosztów ich pozyskania Istotną cześć czasu antenowego telewizji tematycznych Emitenta wypełniają teledyski muzyczne z muzyką atrakcyjną dla odbiorców telewizji, w szczególności młodzieży zainteresowanej szerokim dostępem do najnowszych i najbardziej popularnych wideoklipów muzycznych. Emitent ma zapewniony dostęp do większości teledysków dzięki szerokiej współpracy z wytwórniami muzycznymi, które w ramach promocji artystów, których reprezentują, nieodpłatnie udostępniają teledyski, w tym wszelkie nowości muzyczne. Sukces komercyjny Emitenta w dużej mierze uzależniony jest od możliwości nieodpłatnego pozyskiwania teledysków odpowiadających gustom widowni, zapewniających wysoki udział w oglądalności i w konsekwencji generujących wysokie przychody z tytułu emisji reklam. Emitent nie może zapewnić, że obecne warunki współpracy nie ulegną w przyszłości zmianie, w szczególności poprzez wprowadzenie przez wytwórnie muzyczne odpłatności za udostępniane teledyski. W takim przypadku koszty związane z prowadzoną działalnością przez Emitenta mogą istotnie wzrosnąć. Sytuacja taka miałaby negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową oraz wyniki z działalności operacyjnej i przepływy pieniężne Emitenta. Ryzyko wpływu regulacji prawnych dotyczących tematyki emitowanych reklam na sytuację ekonomiczną Emitenta Obecne tendencje na rynku reklamy telewizyjnej zmierzają do ograniczania możliwości reklamowania określonych produktów w telewizji poprzez całkowity zakaz ich emisji lub umożliwienie nadawcom emitowanie reklam określonych produktów jedynie w wyznaczonych godzinach, w szczególności w porze nocnej. Dotyczy to w szczególności możliwości reklamowania wyrobów alkoholowych i tytoniowych. Ograniczenia takie przewiduje Ustawa o Radiofonii i Telewizji. Obecne tendencje światowe zmierzają do wprowadzania dalszych ograniczeń w emisji reklam na inne produkty. Przykładem może być reklama niezdrowej żywności znanej na całym świecie pod anglojęzyczną nazwą junk food - tłustych, kalorycznych potraw, przesłodzonych napojów itp. Po wprowadzeniu przez regulatora brytyjskiego rynku medialnego Ofcom bardziej rygorystycznych zasad dotyczących kierowanych do dzieci reklam niezdrowego jedzenia, liczba takich reklam zmalała o ponad 1/3. Ofcom zaczął wprowadzać ostrzejszą kontrolę reklam produktów bogatych w tłuszcz, sól i cukier pojawiających się wokół programów dla dzieci w kwietniu 2007 roku. Ze statystyk regulatora wynika, że przez dwanaście miesięcy począwszy od lipca 2008 roku liczba takich reklam oglądanych przez dzieci w wieku od 4 do 15 lat zmniejszyła się o 34 procent. Należy podkreślić, iż wprowadzanie takich ograniczeń ma coraz częściej implikacje globalne, a światowe koncerny oferujące takie produkty do sprzedaży, wprowadzają jednolite wewnętrzne ograniczenia ich reklamy na całym świecie. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia emisji tego typu reklam również w Polsce. Dotyczy to w dużym stopniu Emitenta, gdyż oferta programowa Emitenta jest w szczególności adresowana do młodzieży, naturalnych nabywców wskazanych produktów. Ograniczenie wydatków reklamowych światowych koncernów w opisanym zakresie może negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta, sytuację finansową oraz wyniki z działalności operacyjnej i przepływy pieniężne Emitenta.
 32. 32. Prospekt Emisyjny 4fun Media S.A. Czynniki ryzyka 3. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM Ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji akcji serii D Niedojście do skutku emisji akcji serii D może być spowodowane następującymi czynnikami:  nieobjęciem w terminach określonych w niniejszym Prospekcie przynajmniej 200.000 akcji serii D,  odmową przez sąd rejestrowy zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D,  niezgłoszeniem przez Zarząd Spółki do sądu rejestrowego uchwały o emisji akcji serii D w terminie 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia Prospektu przez KNF oraz nie później niż po upływie jednego miesiąca od dnia przydziału akcji. Ponadto, zgodnie z art. 422 KSH uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. Zgodnie z art. 425 KSH uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna z ustawą może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały. Emitent podjął wszelkie niezbędne czynności, aby uchwały nie były sprzeczne z przepisami prawa, statutem bądź dobrymi obyczajami i aby nie godziły w interes Spółki. Skutkiem niedojścia do skutku emisji akcji serii D może być m.in. czasowe zamrożenie środków finansowych i utrata potencjalnych korzyści dla Inwestorów, którym zostaną zwrócone wpłacone kwoty bez żadnych odsetek czy odszkodowań. Ryzyko związane z wydłużeniem czasu przyjmowania zapisów Zgodnie z zapisami Prospektu, Zarząd Emitenta zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu przyjmowania zapisów, w przypadku gdy łączna liczba Akcji Oferowanych, objętych zapisami będzie mniejsza niż liczba Akcji Oferowanych ogółem, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż trzy miesiące od dnia rozpoczęcia subskrypcji, jak również nie może przekroczyć terminu ważności Prospektu. Rodzi to dla Inwestorów ryzyko zamrożenia na ten okres środków finansowych wniesionych w formie wpłat na Akcje Oferowane. Ryzyko związane z prawami do akcji serii D Rozpoczęcie notowania Praw do Akcji serii D wymaga szczegółowych uzgodnień między Emitentem, Oferującym, KDPW i GPW. Zastrzeżenia którejkolwiek ze stron mogą skutkować opóźnieniem rozpoczęcia notowania PDA na GPW, co dla inwestorów może spowodować utrudnienia w obrocie wtórnym PDA. Charakter obrotu PDA rodzi ryzyko, iż w sytuacji niedojścia do skutku emisji akcji serii D, posiadacz PDA otrzyma jedynie zwrot środków w wysokości iloczynu liczby PDA znajdujących się na rachunku inwestycyjnym Inwestora oraz ceny emisyjnej akcji serii D. W przypadku nabycia PDA na rynku giełdowym po cenie wyższej od ceny emisyjnej akcji serii D inwestorzy poniosą straty na inwestycji. Ryzyko związane z sytuacją, że obrót akcjami Emitenta na GPW będzie możliwy dopiero po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D W związku ze stanowiskiem Zarządu GPW z dnia 12 września 2006 r. w sprawie szczególnych warunków dopuszczania i wprowadzania do obrotu giełdowego niektórych instrumentów finansowych spółki planujące
 33. 33. Prospekt Emisyjny 4fun Media S.A. Czynniki ryzyka jednoczesne notowanie praw do akcji nowej emisji z akcjami już istniejącymi powinny liczyć się z możliwością dopuszczenia takich akcji nie wcześniej niż po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego i ich asymilacji z akcjami nowej emisji. Należy zatem liczyć się z okolicznością, iż obrót akcjami Emitenta na GPW będzie możliwy dopiero po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D. Ryzyko związane z możliwością niespełnienia przez Emitenta wymogów dotyczących dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego Wprowadzenie do obrotu giełdowego Praw do akcji serii D, a następnie Akcji Oferowanych oraz akcji serii A, B i C wymaga uzyskania następujących postanowień i decyzji:  decyzji KDPW o przyjęciu PDA serii D, Akcji Oferowanych oraz akcji serii A, B i C do depozytu i nadaniu im kodu,  decyzji Zarządu Giełdy odnośnie dopuszczenia PDA serii D, Akcji Oferowanych oraz akcji serii A, B i C do obrotu giełdowego,  postanowienia Sądu Rejestrowego o rejestracji emisji Akcji serii D (w przypadku wprowadzenia do obrotu giełdowego Akcji Oferowanych oraz akcji serii A, B i C),  decyzji Zarządu Giełdy w sprawie wprowadzenia PDA serii D, a następnie Akcji Oferowanych oraz akcji serii A, B i C do obrotu giełdowego. Zgodnie z §2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Nr 84, poz. 547), spółka prowadząca rynek oficjalnych notowań giełdowych powinna zapewnić, aby dopuszczone do obrotu na tym rynku były wyłącznie akcje, które spełniają łącznie następujące warunki: 1) zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym; 2) ich zbywalność nie jest ograniczona; 3) wszystkie wyemitowane akcje danego rodzaju zostały objęte wnioskiem do właściwego organu spółki prowadzącej rynek oficjalnych notowań; 4) iloczyn liczby i prognozowanej ceny rynkowej akcji objętych wnioskiem, a w przypadku gdy określenie tej ceny nie jest możliwe - kapitały własne emitenta, wynoszą co najmniej równowartość w złotych 1 000 000 euro; 5) w dacie złożenia wniosku istnieje rozproszenie akcji objętych wnioskiem, zapewniające płynność obrotu tymi akcjami. Z kolei zgodnie z § 3 ww. Rozporządzenia dopuszczenie akcji do obrotu na rynku oficjalnych notowań może nastąpić, jeżeli: 1) spółka będąca emitentem tych akcji ogłaszała, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, sprawozdania finansowe, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do ich badania, co najmniej przez trzy kolejne lata obrotowe poprzedzające dzień złożenia wniosku, lub 2) przemawia za tym uzasadniony interes spółki lub inwestorów, a spółka podała do publicznej wiadomości, w sposób określony w odrębnych przepisach, informacje umożliwiające inwestorom ocenę jej sytuacji finansowej i gospodarczej oraz ryzyka związanego z nabywaniem akcji objętych wnioskiem.
 34. 34. Prospekt Emisyjny 4fun Media S.A. Czynniki ryzyka Opóźnienie lub odmowa którejkolwiek instytucji wydania postanowienia lub decyzji może spowodować zachwianie lub całkowite przerwanie procesu wprowadzania akcji lub PDA Emitenta do obrotu giełdowego. Ponadto, zgodnie z § 11 Regulaminu GPW, Zarząd Giełdy może uchylić uchwałę o dopuszczeniu instrumentów finansowych do obrotu giełdowego, jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia jej wydania, nie zostanie złożony wniosek o wprowadzenie do obrotu giełdowego tych instrumentów finansowych. Emitent nie może precyzyjnie określić i zagwarantować dotrzymania terminów wprowadzenia akcji i PDA do obrotu na GPW. Emitent zamierza ubiegać się o pozyskanie opisywanych decyzji najszybciej, jak to będzie możliwe. W tym celu zamierza składać do powyższych instytucji stosowne wnioski niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności umożliwiających ich złożenie. Dodatkowo, w przypadku, gdy nie będzie możliwe spełnienie wymaganych warunków dopuszczenia do obrotu na rynku podstawowym, Emitent wystąpi z odpowiednimi wnioskami o wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku równoległym. Ryzyko związane z naruszeniem przez Emitenta przepisów obowiązujących w obrocie giełdowym, co może spowodowa zawieszenie notowań Obrót akcjami Emitenta zawiesić może Zarząd Giełdy, zgodnie z § 30 Regulaminu GPW, na okres do trzech miesięcy w przypadku, gdy Emitent narusza obowiązujące na GPW przepisy, gdy wymaga tego bezpieczeństwo i interes uczestników obrotu lub na wniosek Emitenta. Dodatkowo zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w przypadku, gdy obrót określonymi papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, na żądanie KNF, spółka prowadząca rynek regulowany zawiesza obrót tymi papierami lub instrumentami, na okres nie dłuższy niż miesiąc. Ryzyko związane z naruszeniem przez Emitenta przepisów obowiązujących w obrocie giełdowym, co może spowodowa wykluczenie papierów wartościowych z obrotu giełdowego Zgodnie z § 31 Regulaminu GPW Zarząd Giełdy wyklucza akcje Emitenta z obrotu giełdowego w przypadku, gdy:  ich zbywalność stała się ograniczona;  na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;  w przypadku zniesienia ich dematerializacji;  w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru. Wykluczenie akcji Emitenta z obrotu może nastąpić również:  jeżeli przestały spełniać warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego;  jeżeli Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na GPW;  na wniosek Emitenta;  wskutek ogłoszenia upadłości albo oddalenia przez sąd wniosku o upadłość, z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania;
 35. 35. Prospekt Emisyjny 4fun Media S.A. Czynniki ryzyka  jeżeli wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu;  wskutek podjęcia decyzji o połączeniu z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu;  jeżeli w ciągu 3 miesięcy nie dokonano żadnej transakcji giełdowej na akcjach Emitenta;  wskutek podjęcia przez Emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa;  wskutek otwarcia likwidacji Emitenta. Dodatkowo zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, spółka prowadząca rynek regulowany wyklucza z obrotu wskazane przez KNF papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe, w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo powoduje naruszenie interesów inwestorów. Ryzyko związane z naruszeniem lub uzasadnionym podejrzeniem naruszenia przepisów prawa przez Emitenta, co może spowodowa wstrzymanie oferty publicznej akcji albo dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym lub rozpoczęcia notowań Zgodnie z art. 16 Ustawy o ofercie publicznej, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przez Emitenta, wprowadzającego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub wprowadzającego albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF może:  nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej przebiegu na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub  zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia, lub  opublikować, na koszt Emitenta lub wprowadzającego, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą publiczną subskrypcją lub sprzedażą. W przypadku danej oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży Komisja może wielokrotnie zastosować środki wskazane w powyżej. Zgodnie z art. 17 Ustawy o ofercie publicznej, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Emitenta lub podmioty występujące w imieniu lub na zlecenie Emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF może:  nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych,  zakazać ubiegania się o dopuszczenie do obrotu lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym,  opublikować, na koszt Emitenta, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. W przypadku danego ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, Komisja może wielokrotnie zastosować środki wskazane powyżej.
 36. 36. Prospekt Emisyjny 4fun Media S.A. Czynniki ryzyka Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 18 Ustawy o ofercie publicznej, KNF może stosować środki, o których mowa w art. 16 lub 17, także w przypadku, gdy z treści dokumentów lub informacji, składanych do Komisji lub przekazywanych do wiadomości publicznej, wynika, że:  oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej oferty, lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów,  istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego emitenta,  działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości emitenta, lub  status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę. W przypadku ustania przyczyn wydania decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 lub 2, w art. 17 ust. 1 pkt 1 lub 2 lub w art. 18 Ustawy o ofercie publicznej, KNF może, na wniosek Emitenta lub wprowadzającego albo z urzędu, uchylić tę decyzję. Ryzyko związane z wycofaniem lub zawieszeniem oferty publicznej Na podstawie upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd może podjąć uchwałę o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty akcji serii D bądź o jej zawieszeniu w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że odstąpienie od przeprowadzenia oferty bądź zawieszenie oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów może nastąpić tylko z ważnych powodów. Za ważne powody można zaliczyć w szczególności:  nagłą zmianę w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, regionu lub świata, której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, a która miałaby lub mogłaby mieć istotny negatywny wpływ na przebieg Oferty lub działalność Emitenta;  nagłą zmianę w otoczeniu gospodarczym lub prawnym Emitenta, której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, a która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną Emitenta;  nagłą zmianę w sytuacji finansowej, ekonomicznej lub prawnej Emitenta, która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, a której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów;  wystąpienie innych okoliczności powodujących, iż przeprowadzenie Oferty byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla interesu Emitenta lub Inwestorów. W przypadku ewentualnego odstąpienia od przeprowadzenia Oferty w trakcie jej trwania, zwroty wpłaconych przez inwestorów środków zostanie dokonany w sposób określony przez Inwestora w formularzu zapisu, w terminie 14 dni od dnia opublikowania decyzji Emitenta o wycofaniu Oferty. Zwrot powyższych kwot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań.

×