Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Het economisch systeem van morgen, na de financiële en economische crisis <br />Dendermonde6 mei 2010<br />Norbert De Bats...
1.	De recessie is voorbij, de crisis niet want... 2. 	... we kijken verzwakt tegen uitdagingen aan.3.	Beleid moet volop in...
2009 - Een wereldwijde economische crisis:Percentage landen in recessie1(koopkrachtpariteiten-gewogen percentage van het t...
Bbp-groei in België vanuit een historisch perspectief¹(veranderingspercentages naar volume t.o.v. het voorgaande jaar)<br ...
Bbp-groei in de voornaamste economieën en België(veranderingspercentagest.o.v. hetvoorgaandejaar)<br />Bronnen: EC, Federa...
Accommoderend monetair beleid<br />Balanstotaal van de centrale bank1<br />Monetairbeleidsrente<br />2009<br />2010<br />2...
Minderwaarden op activa en herkapitalisaties van de grote financiële instellingen in de wereld(in $ miljard)<br />Bron: Bl...
Omvang van de budgettaire stimuleringsmaatregelen en automatische stabilisatoren in de G20¹ tijdens de periode 2009-2010(i...
Financiële markten: interbankenmarkt komt tot rust, beurzen herstellen<br />Beurskoersen (indexcijfers 2006 = 100)<br />In...
Internationaal goederenverkeer(seizoengezuiverde maandgegevens, gemiddelde van uitvoer- en invoervolumes, indexcijfers 200...
Indicatoren van het ondernemers- en consumentenvertrouwen(gestandaardiseerde gegevens1)<br />Consumentenvertrouwen<br />On...
Recente activiteitsontwikkeling: internationale vergelijking (veranderingspercentages van het bbp, voor seizoen- en kalend...
Reëel bbp: Positieve groei, maar lange weg te gaan(indexcijfers, K2 2008 = 100)<br />-2,5 pct.<br />-4,2 pct.<br />Bronnen...
Geharmoniseerde werkloosheidsgraad(procenten van de beroepsbevolking)<br />2002<br />2003<br />2004<br />2005<br />2006<br...
1.	De recessie is voorbij, de crisis niet want... 2. 	... we kijken verzwakt tegen uitdagingen aan.3.	Beleid moet volop in...
De crisis heeft onze uitgangspositie verzwakt..<br />Middellangetermijnvoorspellingen voor de Belgische economie(gemiddeld...
Werkloosheid: vermijden dat conjuncturele werkloosheid structureel wordt(duizenden personen, seizoengezuiverde gegevens)<b...
...om de structurele uitdagingen aan te pakken<br />Vergrijzing<br />Globalisatie<br />Klimaatwijziging<br />18<br />
Demografische vooruitzichten<br />Volgens leeftijdsgroep<br />(procenten van het totaal)<br />Bevolking op arbeidsleeftijd...
Verwacht traject bij ongewijzigd beleid: aantal werkenden en bbp1(veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar, refe...
Budgettaire kosten van de vergrijzing<br />(verandering in procentpunten bbp t.o.v. 2008)<br />Bron: Studiecommissie voor ...
Afhankelijkheidsgraad van de ouderen(aantal 65-plussers in procenten van het aantal 15-64 jarigen)<br />22<br />
Aandeel van de BRICs in het mondiaal BBP<br />(bbp in koopkrachtpariteiten)<br />2008<br />1992<br />1980¹<br />
Klimaatsverandering: business as usual is not an option<br />Uitstoot broeikasgassen door menselijke activiteit heeft een ...
Dit vergt een coherente strategie op verschillende vlakken, gericht op een duurzame economische groei, waardoor onze welv...
1.	De recessie is voorbij, de crisis niet want... 2. 	... we kijken verzwakt tegen uitdagingen aan.3.	Beleid moet volop in...
1 - Duurzaamheid van de overheidsfinanciën herstellen<br />
Financieringssaldo en overheidsschuld in de landen van het eurogebied(in procenten bbp, tenzij anders vermeld)<br />28<br />
Voornaamste indicatoren van de Belgische overheidsfinanciën(procenten bbp)<br />Bronnen: INR.<br />1  Volgens de in het k...
Overheidsschuld in België en in het eurogebied(in procenten bbp)<br />Bronnen: EC, INR.<br />30<br />
Tekort en schuld overheden - eurogebied(2009, in procenten bbp)<br />Overheidsschuld<br />60%<br />maximum bepaald in EU-V...
Normen inzake financieringsbehoefte (-) of -vermogen van de Belgische overheid1(in procenten bbp)<br />Bronnen: Kamervan V...
Rendementsverschillen van de staatsleningen op tien jaar t.o.v. de Duitse bund (daggegevens, basispunten)<br />2007<br />2...
Forse verslechtering van de overheidsfinanciën<br />Belgische overheidstekort is onhoudbaar (sneeuwbaleffect)<br />Duurzaa...
2 - Arbeidsmarkt: Een actief werkgelegenheidsbeleid om het sociaal model te vrijwaren en de economie te ondersteunen<br />
Werkgelegenheidsgraad in België en in de Europese Unie(procenten van de bevolking op arbeidsleeftijd)<br />Bron: EC.<br /...
37<br />Geharmoniseerde werkgelegenheidsgraden in 20091<br />(procenten van de overeenstemmende bevolking op arbeidsleefti...
38<br />Opsplitsing van de bevolking van 15 jaar en ouder volgens leeftijd en sociaaleconomisch statuut in 20091(duizenden...
39<br />Uittredingen uit de arbeidsmarkt(maandgegevens, duizenden personen, aantal begunstigden van 50 jaar en ouder)<br /...
Verjonging van de steden<br /><ul><li>Meer jongeren in de steden + hoge jeugdwerkloosheid: in 2005 had 4 op 10 jonge werkl...
Curatief: actieplan "jongeren in steden en gemeenten" van de Vlaamse regering als voorbeeld:
Doel: vicieuze cirkel van sociale achterstelling doorbreken
13 steden en gemeenten met hoogste jeugdwerkloosheidsgraad (minimaal 20%) in nauwe samenwerking met de VDAB
Naast activering, voornamelijk jobhunting, intensieve jobcoaching en aanbieden van jobs op maat
Resultaten: tussen 2005 en 2007 snellere afname van de werkloosheid in de doelgroep dan in de controlegroep
Conclusie: intensievere opvolging werkt.
Vanaf 1 januari 2008 werd deze aanpak uitgebreid naar heel Vlaanderen.
Preventief en op lange termijn: voorkomen dat jongeren zonder diploma secundair onderwijs op de arbeidsmarkt komen door in...
41<br />Levenslang leren in 2008(personen van 25 tot 64 jaar die verklaren tijdens de vier weken voor de enquête een oplei...
42<br />Beroepsopleiding van de arbeidskrachten in 2008(procenten van de overeenstemmende bevolking)<br />Toegang tot ople...
43<br />
De structurele werkloosheid bestrijden door een aangepaste begeleiding: coaching en (beroeps)opleiding<br />Investeren in ...
3 - Het concurrentievermogen van de Belgische economie in de brede zin van het woord verbeteren<br />45<br />
Prijs- en niet-prijsconcurrentievermogen<br />46<br />
Loonkostenhandicap van de Belgische ondernemingen(procentuele verschillen met het indexcijfer voor de drie belangrijkste b...
Heterogeniteit van de loonvormingsinstituties in Europa<br />Gereguleerde onderhandelingen<br />Gedereguleerde onderhandel...
49<br />Inkomensverdeling in België en in de Europese Unie, 2008<br />
Relatief belang van kostencomponenten in de prijszetting van de uitvoer<br />De schatting van het relatief belang van de k...
Energieprijzen (HICP)(indexcijfers, 2005 = 100)<br />51<br />Bron: EC.<br />
Eigenschappen van de huidige globalisatiegolf:<br /><ul><li>Economische en financiële liberalisatie
Lagere transportkosten
Informatietechnologie
Oprichting van multinationals (buitenlandse directe investeringen)</li></ul>Verloop van de internationale handel: <br /><u...
intermediaire inputs
intra-sectorieel en intra-onderneming</li></ul>Opdeling van de internationale toegevoegde waarde keten<br />Opkomende econ...
oplopend aandeel in de wereldhandel</li></ul>Nieuw evenwicht van de comparatieve voordelen<br />Ontwikkelde economieën:<br...
herallocatie van de middelen</li></li></ul><li>Geografisch effect:Mondiale invoergroei en geografische oriëntatie van de u...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Het economisch systeem van morgen, na de financiële en economische crisis

2,304 views

Published on

Presentatie door Norbert De Batselier, directeur Nationale Bank. Gepresenteerd op 6 mei 2010 op een gespreksavond van sp.a Dendermonde.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Het economisch systeem van morgen, na de financiële en economische crisis

 1. 1. Het economisch systeem van morgen, na de financiële en economische crisis <br />Dendermonde6 mei 2010<br />Norbert De Batselier<br />Directeur<br />
 2. 2. 1. De recessie is voorbij, de crisis niet want... 2. ... we kijken verzwakt tegen uitdagingen aan.3. Beleid moet volop inzetten op duurzame groei, 4. binnen een nieuw economisch systeem?<br />
 3. 3. 2009 - Een wereldwijde economische crisis:Percentage landen in recessie1(koopkrachtpariteiten-gewogen percentage van het totale aantal landen)<br />Bron: IMF (World Economic Outlook, april 2009).<br />1 Contractie in het koopkrachtpariteiten-gewogen per capita bbp naar volume. De grijze zones geven een recessie van het mondiale bbp per capita aan.<br />3<br />
 4. 4. Bbp-groei in België vanuit een historisch perspectief¹(veranderingspercentages naar volume t.o.v. het voorgaande jaar)<br />Geen data beschikbaar voor de periode 1940-1946<br />Bronnen: Buyst E.2, INR, NBB.<br />1Vanaf 1996 voorkalenderinvloedengezuiverdegegevens.2Buyst E. (1997), « New estimates for the Belgian economy », Review of Income and Wealth, 43, 357-375.<br />
 5. 5. Bbp-groei in de voornaamste economieën en België(veranderingspercentagest.o.v. hetvoorgaandejaar)<br />Bronnen: EC, Federaal Planbureau, IMF, INR.<br />1 Bruto toegevoegde waarde; raming voor 2009 berekend op basis van een projectie van -3,8 pct. voor België (Federaal Planbureau, juli 2009).<br />
 6. 6. Accommoderend monetair beleid<br />Balanstotaal van de centrale bank1<br />Monetairbeleidsrente<br />2009<br />2010<br />2007<br />2008<br />Bronnen: Bank of England, Board of the Federal Reserve, ECB, Thomsom Reuters Datastream.1 In procenten van het gemiddelde bbp over de periode 2007-2009.<br />6<br />
 7. 7. Minderwaarden op activa en herkapitalisaties van de grote financiële instellingen in de wereld(in $ miljard)<br />Bron: Bloomberg.<br />1 Het bedrag van de minderwaarden op activa van het vierde kwartaal van 2009 is partieel, aangezien tal van instellingen hun resultaat voor dat kwartaal nog niet hadden gepubliceerd op de afsluitingsdatum van dit Verslag.<br />
 8. 8. Omvang van de budgettaire stimuleringsmaatregelen en automatische stabilisatoren in de G20¹ tijdens de periode 2009-2010(in procenten bbp)<br />BUDGETTAIRE STIMULERINGSMAATREGELEN<br />AUTOMATISCHE STABILISATOREN<br />2010<br />2009<br />Bronnen: EC, IMF, OESO.<br />1 De G20 bestaatuit de EU en 19 landen: Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, Indonesië, Italië, Japan, Mexico, Rusland, Saoedi-Arabië, Turkije, VerenigdKoninkrijk, Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Zuid-Korea.2Gewogengemiddeldevoor de G20-landen berekend op basis van het bbptegenkoopkrachtpariteiten.<br />
 9. 9. Financiële markten: interbankenmarkt komt tot rust, beurzen herstellen<br />Beurskoersen (indexcijfers 2006 = 100)<br />Interbankenrente - Overnight index swap rente (basispunten)<br />2006<br />2007<br />2008<br />2009<br />2010<br />2006<br />2007<br />2008<br />2009<br />2010<br />VS<br />Eurogebied<br />Dow Jones Industrials (VS)<br />DJ Euro Stoxx (eurogebied)<br />DJ Euro Stoxx - Financials (eurogebied)<br />Bronnen: Bloomberg, Thomson Reuters Datastream.<br />
 10. 10. Internationaal goederenverkeer(seizoengezuiverde maandgegevens, gemiddelde van uitvoer- en invoervolumes, indexcijfers 2005 = 100)<br />2010<br />Bron: CPB.<br />
 11. 11. Indicatoren van het ondernemers- en consumentenvertrouwen(gestandaardiseerde gegevens1)<br />Consumentenvertrouwen<br />Ondernemersvertrouwen (verwerkendenijverheid)<br />2010<br />2010<br />Bronnen: EC, Thomson Reuters Datastream, NBB. 1 Dezereeksenwerdenbekomendoor van de basisgegevenshetgemiddeldeaf te trekken en te delendoor de standaardafwijkingsindsjanuari 1985.<br />11<br />
 12. 12. Recente activiteitsontwikkeling: internationale vergelijking (veranderingspercentages van het bbp, voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde volumegegevens)<br />België 2010K1 : 0,1<br />
 13. 13. Reëel bbp: Positieve groei, maar lange weg te gaan(indexcijfers, K2 2008 = 100)<br />-2,5 pct.<br />-4,2 pct.<br />Bronnen: INR, NBB.<br />
 14. 14. Geharmoniseerde werkloosheidsgraad(procenten van de beroepsbevolking)<br />2002<br />2003<br />2004<br />2005<br />2006<br />2007<br />2008<br />2009<br />2010r<br /> Eurogebied<br /> België<br /> VS<br />14<br />
 15. 15. 1. De recessie is voorbij, de crisis niet want... 2. ... we kijken verzwakt tegen uitdagingen aan.3. Beleid moet volop inzetten op duurzame groei, 4. binnen een nieuw economisch systeem?<br />
 16. 16. De crisis heeft onze uitgangspositie verzwakt..<br />Middellangetermijnvoorspellingen voor de Belgische economie(gemiddelden over de beschouwde periode, jaarlijkse groei, tenzij anders vermeld)<br />
 17. 17. Werkloosheid: vermijden dat conjuncturele werkloosheid structureel wordt(duizenden personen, seizoengezuiverde gegevens)<br />Projecties (kwartaalgegevens)<br />17<br />
 18. 18. ...om de structurele uitdagingen aan te pakken<br />Vergrijzing<br />Globalisatie<br />Klimaatwijziging<br />18<br />
 19. 19. Demografische vooruitzichten<br />Volgens leeftijdsgroep<br />(procenten van het totaal)<br />Bevolking op arbeidsleeftijd<br />(indexcijfers 2008 = 100)<br />Bron: Bevolkingsvooruitzichten 2007-2060, FPB-ADSEI.<br />
 20. 20. Verwacht traject bij ongewijzigd beleid: aantal werkenden en bbp1(veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar, referentiescenario)<br />Bron: Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV).<br />1 Naar volume. <br />
 21. 21. Budgettaire kosten van de vergrijzing<br />(verandering in procentpunten bbp t.o.v. 2008)<br />Bron: Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV).<br />1 Arbeidsongeschiktheid, arbeidsongevallen, beroepsziekten, fondsen voor bestaanszekerheid en leefloon.<br />
 22. 22. Afhankelijkheidsgraad van de ouderen(aantal 65-plussers in procenten van het aantal 15-64 jarigen)<br />22<br />
 23. 23. Aandeel van de BRICs in het mondiaal BBP<br />(bbp in koopkrachtpariteiten)<br />2008<br />1992<br />1980¹<br />
 24. 24. Klimaatsverandering: business as usual is not an option<br />Uitstoot broeikasgassen door menselijke activiteit heeft een significante impact op klimaat:<br />stijging gemiddelde temperatuur<br />hogere frequentie van extreme weersomstandigheden (droogte, overstromingen)<br />afnemende biodiversiteit<br />Economische impact van passief toekijken is aanzienlijk: 14,4% permanent welvaartsverlies (Stern Report, 2007)<br />verlies door natuurrampen<br />budget voor bescherming potentieel overstromingsgebied<br />landbouw - toerisme<br />impact op de gezondheidszorg<br />
 25. 25. Dit vergt een coherente strategie op verschillende vlakken, gericht op een duurzame economische groei, waardoor onze welvaart en sociaal model kunnen gevrijwaard worden.<br />1) Publieke financiën<br />2) Arbeidsmarkt<br />3) Concurrentievermogen in de brede zin van het woord<br />4) Financiële sector<br />25<br />
 26. 26. 1. De recessie is voorbij, de crisis niet want... 2. ... we kijken verzwakt tegen uitdagingen aan.3. Beleid moet volop inzetten op duurzame groei,4. binnen een nieuw economisch systeem?<br />
 27. 27. 1 - Duurzaamheid van de overheidsfinanciën herstellen<br />
 28. 28. Financieringssaldo en overheidsschuld in de landen van het eurogebied(in procenten bbp, tenzij anders vermeld)<br />28<br />
 29. 29. Voornaamste indicatoren van de Belgische overheidsfinanciën(procenten bbp)<br />Bronnen: INR.<br />1 Volgens de in het kader van de procedure bij buitensporige overheidstekorten (EDP) gebruikte methodologie.<br />29<br />
 30. 30. Overheidsschuld in België en in het eurogebied(in procenten bbp)<br />Bronnen: EC, INR.<br />30<br />
 31. 31. Tekort en schuld overheden - eurogebied(2009, in procenten bbp)<br />Overheidsschuld<br />60%<br />maximum bepaald in EU-Verdrag<br />Tekort<br />3%<br />maximum bepaald in EU-Verdrag<br />31<br />
 32. 32. Normen inzake financieringsbehoefte (-) of -vermogen van de Belgische overheid1(in procenten bbp)<br />Bronnen: Kamervan Volksvertegenwoordigers (Algemenetoelichting van de begroting), FOD Financiën, INR, NBB.<br />1Volgens de in hetkader van de procedurebijbuitensporigeoverheidstekorten (EDP) gebruiktemethodologie. Dezemethodologieverschiltvan deze van het ESR die in 2001 werdaangepast om de nettorentewinsten van bepaaldefinanciëletransacties, zoalsswapsenforward rate agreements(FRA's), uit de berekeningvan hetfinancieringssaldote weren.<br />32<br />
 33. 33. Rendementsverschillen van de staatsleningen op tien jaar t.o.v. de Duitse bund (daggegevens, basispunten)<br />2007<br />2008<br />2009<br />2010<br />Bron: Thomson Reuters Datastream.<br />33<br />
 34. 34. Forse verslechtering van de overheidsfinanciën<br />Belgische overheidstekort is onhoudbaar (sneeuwbaleffect)<br />Duurzaamheid van de overheidsfinanciën moet absoluut worden hersteld<br />vertrouwen van investeerders, consumenten en ondernemers bewaren<br />gevolgen van de vergrijzing van de bevolking<br />Begrotingsevenwicht moet binnen redelijke termijn worden gerealiseerd<br />Doelstellingen stabiliteitsprogramma<br />tekort terugbrengen tot 3% bbp in 2012<br />begrotingsevenwicht uiterlijk in 2015<br />Structurele maatregelen nodig<br />zowel aan ontvangsten- als uitgavenzijde<br />samenwerking op alle beleidsniveaus vereist<br />Staatshervorming<br />financiële responsabilisering<br />rol in duurzaamheid overheidsfinanciën<br />
 35. 35. 2 - Arbeidsmarkt: Een actief werkgelegenheidsbeleid om het sociaal model te vrijwaren en de economie te ondersteunen<br />
 36. 36. Werkgelegenheidsgraad in België en in de Europese Unie(procenten van de bevolking op arbeidsleeftijd)<br />Bron: EC.<br />1 Gegevens voor het tweede kwartaal tot in 2004, jaargemiddelden vanaf 2005.<br />
 37. 37. 37<br />Geharmoniseerde werkgelegenheidsgraden in 20091<br />(procenten van de overeenstemmende bevolking op arbeidsleeftijd)<br />Texte<br />Bronnen: ADSEI, EC.<br />1 Gemiddelde van de eerste drie kwartalen.<br />² Gemiddelde van de eerste twee kwartalen.<br />
 38. 38. 38<br />Opsplitsing van de bevolking van 15 jaar en ouder volgens leeftijd en sociaaleconomisch statuut in 20091(duizenden personen en procenten van het totaal per leeftijdsgroep)<br />Bron: EC.<br />1 Gemiddelde van de eerste drie kwartalen.<br />
 39. 39. 39<br />Uittredingen uit de arbeidsmarkt(maandgegevens, duizenden personen, aantal begunstigden van 50 jaar en ouder)<br />1<br />Bron: RVA.<br />1 Met vrijstelling van inschrijving als werkzoekende.<br />
 40. 40. Verjonging van de steden<br /><ul><li>Meer jongeren in de steden + hoge jeugdwerkloosheid: in 2005 had 4 op 10 jonge werklozen geen diploma secundair onderwijs en 65% van alle langdurig werkloze jongeren was laaggeschoold.
 41. 41. Curatief: actieplan "jongeren in steden en gemeenten" van de Vlaamse regering als voorbeeld:
 42. 42. Doel: vicieuze cirkel van sociale achterstelling doorbreken
 43. 43. 13 steden en gemeenten met hoogste jeugdwerkloosheidsgraad (minimaal 20%) in nauwe samenwerking met de VDAB
 44. 44. Naast activering, voornamelijk jobhunting, intensieve jobcoaching en aanbieden van jobs op maat
 45. 45. Resultaten: tussen 2005 en 2007 snellere afname van de werkloosheid in de doelgroep dan in de controlegroep
 46. 46. Conclusie: intensievere opvolging werkt.
 47. 47. Vanaf 1 januari 2008 werd deze aanpak uitgebreid naar heel Vlaanderen.
 48. 48. Preventief en op lange termijn: voorkomen dat jongeren zonder diploma secundair onderwijs op de arbeidsmarkt komen door intensief te begeleiden in het onderwijs.</li></ul>Bron: Frank Vandenbroucke, "Nota tegen jeugdwerkloosheid", 12 juli 2007.<br />40<br />
 49. 49. 41<br />Levenslang leren in 2008(personen van 25 tot 64 jaar die verklaren tijdens de vier weken voor de enquête een opleiding of training te hebben gevolgd, procenten van de overeenstemmende bevolking)<br />Gemiddelde EU15 = 10,9<br />Bron: EC.<br />1 Gegevens m.b.t. 2007.<br />
 50. 50. 42<br />Beroepsopleiding van de arbeidskrachten in 2008(procenten van de overeenstemmende bevolking)<br />Toegang tot opleiding voor 25-64-jarige werkenden, volgens leeftijdsgroep<br />Toegang tot opleiding voor 25-64-jarige werkenden, volgens scholingsniveau<br />Bron: EC.<br />
 51. 51. 43<br />
 52. 52. De structurele werkloosheid bestrijden door een aangepaste begeleiding: coaching en (beroeps)opleiding<br />Investeren in levenslang leren om het menselijk kapitaal te versterken<br />De socioprofessionele en geografische mobiliteit van werkenden en werkzoekenden bevorderen<br />De arbeidsmarktdeelname aanmoedigen en strijden tegen de discriminatie van sommige ondervertegenwoordigde groepen<br />De periode van arbeidsmarktdeelname verlengen en de voortijdige uittreding beperken, tegen de achtergrond van de vergrijzing van de bevolking<br />Sociale Zekerheid grondig herzien. Financiering toekomst stelt problemen inzonderheid gezondheidszorg en pensioenen.<br />44<br />
 53. 53. 3 - Het concurrentievermogen van de Belgische economie in de brede zin van het woord verbeteren<br />45<br />
 54. 54. Prijs- en niet-prijsconcurrentievermogen<br />46<br />
 55. 55. Loonkostenhandicap van de Belgische ondernemingen(procentuele verschillen met het indexcijfer voor de drie belangrijkste buurlanden)<br />Bronnen: OESO,CRB, NBB.<br />47<br />
 56. 56. Heterogeniteit van de loonvormingsinstituties in Europa<br />Gereguleerde onderhandelingen<br />Gedereguleerde onderhandelingen <br />AT, FR, GR, NL, PT: hoge dekkingsgraad, dominant sectorniveau en minimumlonen<br />DE, IT: geen minimumlonen<br />IE: beperkte onderhandelingen op nationaal niveau<br />DK, SE: zeer hoge dekkingsgraad en vakbondslidmaatschap<br />CZ, VK:decentralisatie, weinig of geen coördinatie (zoals in VS en JP)<br />EE, HU, LT, PL: transitie, overheid speelt nog rol<br />FI<br />SE<br />EE<br />DK<br />LT<br />IE<br />Gereguleerde onderhandelingen met <br />grotere overheidsrol en indexering<br />UK<br />PL<br />NL<br />DE<br />BE<br />BE, CY, LU: veralgemeende indexering<br />ES, SI, FI: beperktereindexering via collectieve akkoorden<br />LU<br />CZ<br />AT<br />HU<br />FR<br />SI<br />IT<br />PT<br />ES<br />GR<br />CY<br /><ul><li>Loonvormingsinstituties zijn van belang voor de reactie van de economie op schokken. Heterogene instituties vormen daarom een uitdaging voor het gemeenschappelijk monetair beleid, zeker na toetreding van nieuwe landen.</li></ul>Bron: Du Caju et al. (2008).<br />48<br />
 57. 57. 49<br />Inkomensverdeling in België en in de Europese Unie, 2008<br />
 58. 58. Relatief belang van kostencomponenten in de prijszetting van de uitvoer<br />De schatting van het relatief belang van de kostencompo-nenten gaat na in hoeverre hun evolutie ook effectief kan doorverrekend wordenin de uitvoerprijzen, en weerspiegelt daardoor niet het reële belang van de evolutie van de kostencomponent in het exportproduct<br />1<br />Bron: NBB berekeningen, op basis van gegevens van OESO en INR.<br />1 De determinant 'Brent' in de equatie laat toe dat het belang van 'olie' niet even groot moet zijn in de uitvoerdeflator dan in de invoerdeflator (een negatief teken wijst op een kleiner belang van 'olie' in de uitvoerdeflator).<br />50<br />
 59. 59. Energieprijzen (HICP)(indexcijfers, 2005 = 100)<br />51<br />Bron: EC.<br />
 60. 60. Eigenschappen van de huidige globalisatiegolf:<br /><ul><li>Economische en financiële liberalisatie
 61. 61. Lagere transportkosten
 62. 62. Informatietechnologie
 63. 63. Oprichting van multinationals (buitenlandse directe investeringen)</li></ul>Verloop van de internationale handel: <br /><ul><li>snellere groei dan de finale productie
 64. 64. intermediaire inputs
 65. 65. intra-sectorieel en intra-onderneming</li></ul>Opdeling van de internationale toegevoegde waarde keten<br />Opkomende economieën:<br /><ul><li>economische ontwikkeling
 66. 66. oplopend aandeel in de wereldhandel</li></ul>Nieuw evenwicht van de comparatieve voordelen<br />Ontwikkelde economieën:<br /><ul><li>voordelen verbonden aan de groei van de opkomende economieën
 67. 67. herallocatie van de middelen</li></li></ul><li>Geografisch effect:Mondiale invoergroei en geografische oriëntatie van de uitvoer(1995-2008, goederenhandel, in waarde)<br />Wereld-handel: <br />9,1<br />Positief geografisch effect<br />Bronnen: UNCTAD, EC, INR.<br />¹ Invoer in VS-dollar.<br />.<br />
 68. 68. Uitvoer volgens de inhoud van de productiefactoren<br />Ontwikkeling van de uitvoer en vraag voor de verschillende groepen(gemiddeld jaarlijks veranderingspercentage, 1995-2008 tenzij anders vermeld, in lopende prijzen)<br />-2,3<br />+0,8<br />-1,1<br />-1,3<br />+0,0<br />-5,4<br />+1,6<br />+1,4<br />-5,0<br />+2,2<br />-2,3<br />+0,2<br />Bronnen: UNCTAD, EC, INR.<br />¹ Indicatoren van de buitenlandse afzetmarkten.<br />
 69. 69. R&D-uitgaven en innovatie(in procenten bbp, 2007, tenzij anders vermeld)<br />Bronnen: EC, OESO, EU KLEMS.1 Score in de Europese innovatiebarometer, 2008. Een hogere score wijst op een meer innoverende economie.<br />
 70. 70. Bron : OESO<br />
 71. 71.
 72. 72. Economie structureel bijsturen<br /><ul><li>Innovatie: vernieuwing van processen, producten en afzetmogelijkheden
 73. 73. Efficiënter wetenschapsbeleid (ondernemingen, universitaire centra): niet alleen de R&D-uitgaven verhogen maar ook de daaruit vloeiende toepassingen
 74. 74. Transformatie van traditionele activiteiten naar toekomstgerichte takken, met een focus op groeimarkten
 75. 75. Duurzame groei: grondstoffenzuinigheid, energie, design e.a.
 76. 76. Ondernemerszin: soepelere financiering gekoppeld aan een ondersteunend administratief en juridisch kader
 77. 77. Prijs- en loonvorming
 78. 78. Loonkostenbeheersing
 79. 79. De loonkostenhandicap t.o.v. de voornaamstse handelspartners verminderen, en zo de werkgelegenheid stimuleren
 80. 80. De loonevolutie beter afstemmen op de productiviteit, en zo het arbeidsaanbod aanmoedigen en de uitstoot van laagproductieve arbeid tegengaan
 81. 81. Prijzen: waken over concurrentiële prijsvorming (o.m. Raad voor de Mededinging, Prijsobservatorium)
 82. 82. Volledige en snelle transmissie van impulsen energetische grondstoffen, lage accijnzen en relatief grote consumptie van energiedragers leiden tot grotere gevoeligheid Belgische inflatie.</li></li></ul><li>Echt ondernemerschap !<br />
 83. 83. 4 - Hervorming van het financieel systeem<br />Grotere schokbestendigheid<br />Individuele financiële instellingen (micro-prudentieel beleid)<br />Financieel systeem in zijn geheel (macro-prudentieel beleid)<br />Instrumenten: additionele kapitaalvereisten, contracyclische kapitaalbuffers (timing!), interactie met monetaire politiek?<br />Een beter toezichtskader<br />In België: overgang naar een "twin peaks" model: NBB als allesomvattende prudentiële toezichthouder (micro en macro) en CBFA voor het toezicht op de praktische werking van de financiële markten en consumentenbescherming <br />In Europa: creatie van een European Systemic Risk Board (ESRB, macro) en een European System of Financial Supervisors (ESFS, micro) die elkaar aanvullen<br />"Micro" wordt aangevuld met "macro"<br />Samenwerking tussen nationale en Europese toezichtshouders ("cross-border")<br />
 84. 84. Macro-prudentieel toezicht<br />Micro-prudentieel toezicht<br />Info over systeemrisico's,<br />waarschuwingen<br />en aanbevelingen<br />European Systemic Risk Board<br />European System of Financial Supervisors<br />Info over micro-prudentiële ontwikkelingen<br />Toezicht op het Europees financieel systeem:Nieuwe instellingen en "Micro" aanvullen met "Macro"<br />General Board<br /><ul><li>Gouverneur en vice-gouverneur van de ECB
 85. 85. Gouverneurs van NCBs
 86. 86. Voorzitters van de EBA, EIOPA & ESMA
 87. 87. Lid van de Europese Commissie</li></ul>Leden zonder stemrecht<br /><ul><li>1 afgevaardigde per staat van de NSAs
 88. 88. Voorzitter van het EFC</li></ul>European Banking Authority(EBA)<br />European Insurance and Occupational Pensions Authority(EIOPA)<br />European Securities and Markets<br />Authority(ESMA)<br />National Banking Supervisors<br />National Securities<br />Supervisors<br />National Insurance<br />Supervisors<br />Steering Committee<br />Advisory Technical Committee<br />Secretariat<br />Voert aanbevelingen van het ESRB uit of argumenteert waarom men geen actie onderneemt<br />
 89. 89.
 90. 90. Instrumenten macro-prudentieel beleid (onderwerp van discussies)<br />Kapitaalvereisten en -buffers<br />Strengere kapitaalvereisten = grotere schokbestendigheid<br />Specifieke eisen voor systeemrelevante instellingen, maximale leverage ratio (kapitaal/totale activa), <br />Contracyclische kapitaalbuffers: buffer opbouwen in goede tijden als verzekering voor slechte tijden<br />Kredietverlening wordt minder procyclisch (excessen vermijden)<br />Overige: dynmamische voorzieningen (rekening houdend met verwachte verliezen), liquiditeitsratio's, enz.<br />Interactie met monetaire politiek<br />Monetair beleid (rente) naast prudentieel beleid (kapitaalvereisten, enz.)<br />Financiële stabiliteit bij voorkeur geen bijkomende doelstelling voor monetair beleid<br />In principe hebben zij hetzelfde doel: procycliciteit verminderen<br />Wat is de ideale mix? (bv. bij opbouw van excessen: zowel monetair als prudentieel beleid verstrakken)<br />Mogelijk conflict in het geval van positieve aanbodschok (bv. lage inflatie en sterke kredietgroei -> soepeler monetair beleid, strakker prudentieel beleid)<br />Monetair beleid heeft mogelijk implicaties voor prudentieel beleid (risk-taking channel) en vice versa (kredietkanaal bij de monetaire transmissie)<br />
 91. 91. 1. De recessie is voorbij, de crisis niet want... 2. ... we kijken verzwakt tegen uitdagingen aan.3. Beleid moet volop inzetten op duurzame groei, 4. binnen een nieuw economisch systeem?<br />
 92. 92.
 93. 93. Lessen uit de crisis...<br />Oorzaken van de crisis<br />Macro-economisch<br />Globalisatie met globale onevenwichten<br />Accommoderend beleid<br />Micro-economisch<br />Financieel systeem: deregulatie, innovaties, verloningssystemen<br />Gebrekkig toezicht<br />Nood aan hernieuwd economisch systeem, waarbij alle actoren hun verantwoordelijkheden opnemen, gebaseerd op volgende principes<br />Meer Europees, meer regionaal (subsidiariteit)<br />Duurzame, gebalanceerde globale groei<br />Correcte afweging individueel en algemeen belang (economie & sociaal, fiscaliteit, soort uitgaven)<br />Nieuw evenwicht vrije markt versus regulering<br />Banken (aard, grootte, producten, leverages, bonussen enz.)<br />Energie<br />Communicatie / Informatie<br />
 94. 94. Hernieuwd economisch systeem: rol van de instellingen<br />Ruimer economisch bestuur ("economic governance")<br />Beleidsdomeinen<br />Budgettair en fiscaal beleid<br />Arbeidsmarktbeleid<br />Sociale zekerheid - herverdeling<br />Publieke investeringen: infrastructuur / mobiliteit<br />Energiebeleid<br />Industrieel en dienstenbeleid<br />R&D en innovatie<br />Europese strategie en coordinatie van economisch beleid<br />cf. - Stabiliteits- en groeipact<br /> - Europe 2020<br />(Raad/ Parlement/ Commissie)<br />Invulling op nationaal vlak, met eigen accenten en bevoegdheden<br />Nodige samenwerking tussen federale overheid, gemeenschappen en gewesten<br />Inbreng van alle "stakeholders"<br />- sociale partners<br />- onderwijs<br />- academisch onderzoek<br />- ...<br /><ul><li>Onderwijs
 95. 95. Milieubescherming
 96. 96. Staatshervorming
 97. 97. Europa
 98. 98. Federaal
 99. 99. Regio's
 100. 100. Decentralisatie >< deconcentratie >< centralisatie: keuze maken
 101. 101. Efficiënte en effectieve overheid</li>

×