Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Metodologija priprave proračuna

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 24 Ad
Advertisement

More Related Content

Viewers also liked (20)

Advertisement

Metodologija priprave proračuna

 1. 1. Metodologija priprave proračuna<br />Tomaž Dežman<br />http://www.aldia.si<br />
 2. 2. Vsebina<br />Pravni okvir<br />Klasifikacije proračuna<br />Institucionalna klasifikacija<br />Programska klasifikacija<br />Ekonomska klasifikacija<br />Proračun<br />I. Splošni del<br />II. Posebni del<br />III. Načrt razvojnih programov<br />Logični model proračuna<br />Priprava proračuna 2011 in 2012 – občina Radovljica<br />Kako naprej?<br />
 3. 3. Pravni okvir<br />Zakono javnihfinancah<br />Zakon o financiranju občin<br />Zakon o računovodstvu<br />Zakon o izvrševanju proračuna<br />Podzakonski akti<br />Priročnik za pripravo občinskih proračunov<br />
 4. 4. Klasifikacije proračuna<br />Institucionalna klasifikacija<br />Kdo porablja sredstva?<br />Proračun<br />Programska klasifikacija<br />Za kaj porabljamo sredstva?<br />Ekonomska klasifikacija<br />Kako porabljamo sredstva?<br />
 5. 5. Institucionalna klasifikacija<br />Pove, kateri neposredni proračunski uporabniki uporabljajo proračunska sredstva<br />(občinski svet, župan, krajevne skupnosti...)<br />Poraba sredstev po posameznih posrednih proračunskih uporabnikov ni vidna, razen preko nazivov proračunskih postavk.<br />(šole, vrtci ...)<br />
 6. 6. Programska klasifikacija<br />Pove, na katerih področjih občina ali država izvaja svoje naloge in programe<br />Izdatki so razvrščeni v:<br />PPP – Področja porabe<br />GPR – Glavne programe<br />PPR – Podprograme<br />
 7. 7. Ekonomska klasifikacija<br />Pove, kako občina porablja proračunska sredstva<br />Prejemki<br /><ul><li>70 Davčni prihodki
 8. 8. 71 Nedavčni prihodki
 9. 9. 72 Kapitalski prihodki
 10. 10. 73 Prejete donacije
 11. 11. 74 Transferni prihodki
 12. 12. 78 Prejeta sredstva iz EU
 13. 13. 75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
 14. 14. 50 Zadolževanje</li></ul>Izdatki<br /><ul><li>40 Tekoči odhodki
 15. 15. 41 Tekoči transferi
 16. 16. 42 Investicijski odhodki
 17. 17. 43 Investicijski trasferi
 18. 18. 44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
 19. 19. 55 Odplačila dolga</li></ul>Bilanca prihodkov<br />in odhodkov<br />Račun finančnih terjatev in naložb<br />Račun financiranja<br />
 20. 20. Proračun<br />Sestavljen je iz 3 delov (dokumentov):<br />Obrazložitve proračuna<br />I. Splošni del<br />Prikaz po ekonomski klasifikaciji<br />Proračun<br />II. Posebni del<br />Prikaz po institucionalni in programski klasifikaciji<br />III. Načrt razvojnih programov<br />Prikaz projektov po programski klasifikaciji<br />
 21. 21. I. Splošni del<br />Proračunska<br />bilanca<br />Ekonomska<br />klasifikacija<br />
 22. 22. I. Splošni del<br />Proračunska<br />bilanca<br />Prejemki<br />(Prihodki)<br />Ekonomska<br />klasifikacija<br />Izdatki<br />(Odhodki)<br />
 23. 23. II. Posebni del<br />Samo odhodki proračuna<br />Prikaz po <br />INSTITUCIONALNI<br />in<br />PROGRAMSKI<br />klasifikaciji<br />Uporabnik<br />Področje<br />Glavni program<br />Podprogram<br />Proračunska postavka<br />Ekonomska klasifikacija<br />
 24. 24. III. NRP – Načrt razvonih programov<br />Prikazuje načrtovane izdatke za investicije, <br />državne pomoči in druge razvojne programe <br />za naslednja štiri leta<br />po institucionalni in <br />programski klasifikaciji<br />Uporabnik<br />Področje porabe<br />Glavni program<br />Nosilni<br />podprogram<br />Projekti<br />Viri<br />Dinamika financiranja po letih<br />
 25. 25. III. NRP – Načrt razvonih programov<br />Pravilo:<br />𝐼𝐼. 𝑑𝑒𝑙42, 43, 410=𝐼𝐼𝐼. 𝑑𝑒𝑙 (𝑁𝑅𝑃)42, 43, 410<br /> <br />Skupine in podskupine kontov<br />Vsi investicijski odhodki, investicijski transferi in državne pomoči<br />morajo biti prikazne v načrtu razvojnih programov.<br />
 26. 26. Logični model proračuna<br />
 27. 27. Sistem APPrA<br />Informacijski sistem za pripravo proračunov in zaključnih računov<br />MF: 1999-2011, občine: 2005-2011<br />Funkcionalnosti:<br /><ul><li>Priprava proračuna (državni in občinski)
 28. 28. Priprava zaključnih računov
 29. 29. Analize proračunov, realizacije, veljavnih proračunov...
 30. 30. Konsolidiranje javnih blagajn
 31. 31. Poročanje: lokalne skupnosti  Ministrstvo za finance</li></li></ul><li>Priprava proračuna 2011, 2012občina Radovljica<br />Uporabljen sistem APPrA<br />Analiza preteklih proračunov in zaključnih računov<br />Izdelava:<br /><ul><li>Splošnega dela
 32. 32. Posebnega dela
 33. 33. NRP
 34. 34. Obrazložitev</li></li></ul><li>Priprava proračuna 2011, 2012občina RadovljicaAnaliza preteklih proračunov<br />Velika odstopanja pri planiranju prihodkov<br /><ul><li>Prejeta sredstva iz državnega proračuna
 35. 35. Prihodki od komunalnih prispevkov
 36. 36. Prihodki od prodaje zemljišč</li></li></ul><li>Priprava proračuna 2011, 2012občina RadovljicaAnaliza preteklih proračunov<br />Načrt razvojnih programov<br /><ul><li>Planirani projekti niso bili realno ocenjeni glede na zmožnosti občinskega proračuna</li></ul>31. seja OS<br />30.6.2010<br />Proračun 2011, 2012<br />
 37. 37. Priprava proračuna 2011, 2012občina RadovljicaAnaliza preteklih proračunov<br />Obrazložitve proračuna<br /><ul><li>Niso bile izdelane ali so bile izdelane pomankljivo</li></li></ul><li>Kako naprej?<br />Proračun za leti 2011 in 2012 dobra osnova za nadaljni razvoj občinskega proračuna<br />Določiti cilje in kazalce<br />Določiti prioritete<br />Uskladiti šifro projekta z zahtevami Ministrstva za finance – potrebno zaradi poročanja<br />
 38. 38. Cilji in kazalci proračuna<br />Proračun za leti 2011 in 2012 ciljev in kazalcev ne vsebuje.<br />Zakaj jih potrebujemo?<br />Za ocenjevanje učinkovitosti programov<br />in projektov!<br />USPEŠNO, UČINKOVITO IN GOSPODARNO!<br />
 39. 39. Cilji in kazalci proračunaZAKAJ?<br />Nezadostnost virov<br />(proračunska sredstva so omejena)<br />Potreba po povečanju<br />učinkovitosti porabe sredstev<br />
 40. 40. VPRAŠANJA?<br />
 41. 41. INFOhttp://www.aldia.si<br />

×