Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kpi zaverecny olsak

250 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kpi zaverecny olsak

  1. 1. Závislost na Internetu S rozvojem informační společnosti zasahuje do lidských životů stále více modernítechnika. Ačkoliv počítače a internet usnadňují komunikaci, zefektivňují práci a poskytujídříve nepředstavitelnou formu zábavy, může mít jejich používání i svá negativa. Zejména,pokud to s nimi jejich uživatel přehání. Mezi přímé důsledky přemíry času stráveného onlinepatří zejména narušení denního rytmu, zanedbávání osobní hygieny a výživy, spánkovádeprivace, únava, bolesti hlavy, očí a zhoršená orientace v čase. Jako dlouhodobý důsledeknadměrného používání internetu a počítačů bývá zmiňována zejména změna životního stylu,pokles fyzické aktivity, nemoci pohybového ústrojí, obezita, sociální stažení z reálnýchmezilidských vztahů, ztráta přátel, problémy a konflikty v osobních vztazích, zanedbávánípovinností, pozdní příchody, nesoustředěnost, snížená výkonnost a z toho pramenící problémyve škole nebo v práci.1 Pojem Internetová závislost použil poprvé newyorský psychiatr Ivan Goldberg v roce1995, ale v té době toto spojení považoval spíše za vtip pro pobavení internetové komunitynež za opravdový problém. V roce 1996 Dr. Kimberly Young popsala fenomén závislosti nainternetu. Od této doby se závislostí na internetu začalo zabývat velké množství odborníkůzejména z USA, a dále také z asijských zemí jako jsou Čína a Jižní Korea, ve kterých jeproblémové používání internetu považováno za jednu z nejvážnějších hrozeb veřejnéhozdraví. Dr.Kimberly Young je také autorkou jedné z definic závislosti na internetu, která zní:„závislost je jakékoliv online kompulzivní chování, které interferuje s normálním životem azpůsobuje vážné problémy s rodinou, přáteli a pracovním prostředím“ Závislost na počítačových hrách a internetu je u nás často podceňována. Málokdo jipovažuje za opravdový problém, tento problém si dokonce nedokážou přiznat ani lidé, kteřítéto závislosti podlehli. Otázkou ale zůstává, jak rozeznat závislost od obyčejného užíváníinternetu. Podle Mgr. Petra Růžičky (2001) se dá o závislosti mluvit v případě, že se jedná oněco, co mi přináší těžkosti alespoň v jedné z následujících čtyř oblastí. Těmito oblastmi jsou oblast rodiny, typickým příkladem může být zhoršování vztahův rodině. Oblast práce, jedná se třeba o nestíhání pracovních povinností nebo finanční postihyv důsledku přemíry času stráveného na internetu. Třetí oblastí je oblast zdraví, jedná se o1 Vondráčková, P., Vacek, J., & Košatecká, Z. (2009). Závislostní chování na internetu a jeholéčba. Česká a slovenská psychiatrie, 105(6-8), 281-289.
  2. 2. zdravotní problémy, které s nadměrným užíváním internetu souvisí, může se jednat napříklado potíže se zrakem nebo páteří. A v případě, že v této činnosti nadále pokračuji nebo problémdokonce popírám, je docela pravděpodobné, že se jedná o závislost. Čtvrtou oblast můžemenazvat jako oblast trestně právní, může se jednat například i jenom o porušení domluvenédoby, kterou na internetu strávím. Velkým problémem při dokazování závislosti na internetuje snadné zamaskování tohoto problému, díky nutnosti v dnešní době internet využívat.V počátcích se často pro diagnostiku internetové závislosti používal čas, který uživatel strávíonline, ale ten sám o sobě nemůže stačit a je nutné se zaměřit také na to, co uživatel nainternetu dělá. Netholismus neboli závislost na internetu je v dnešní době, kdy si stále větší počet lidínedokáže život bez internetu ani představit obrovským problémem zejména u mladšígenerace. Podle Dr. Kimberly Young jsou nejohroženější skupinou studenti vysokých škol, ato zejména z důvodu většího množství volného času, podpory vysokých škol v používáníinternetu a také nutnosti internet využívat ke studiu. Pro introvertní jedince může hrátdůležitou roli také sociální odcizení z důvodu změny prostředí. 2 Jednou z alarmujících zpráv,že jsou studenti závislostí na internetu ohroženi, byl výzkum na University of Texas, kdezjistili, že z 531 odpovědí splňovalo kritéria pro závislost na internetu hned 14 procentdotazovaných. V současné době největší úsilí v boji proti závislosti na Internetu věnujíobzvláště v USA a Číně. Čína je první zemí na světě, kde lékaři klasifikovali závislost nainternetu, podobně jako je hazard nebo závislost na alkoholu, jako klinické onemocnění. 3V Číně trpí závislostí na internetu podle odhadů až 10 procent nezletilých, úspěšnost léčbytéto závislosti se pohybuje okolo 80 procent a většina závislých se problémů zbavila po třechaž šesti měsících Podle průzkumu provedeného internetovými médii společnostiInterActiveCorp se cítí až 42 procent dotázaných mladých lidí z Číny závislých na internetu,přičemž v USA na podobný průzkum takto odpovědělo pouze 18 procent dotázaných.2 YOUNG, K. S. Internet Addiction: A New Clinical Phenomenon and Its Consequences. American Behavioral Scientist. 2004-04-01, roč. 48, č. 4, s. 402-415. ISSN 0002-7642. DOI: 10.1177/0002764204270278. Dostupné z:http://abs.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/00027642042702783 China issues first definition of Internet addiction [online] Dostupné z: http://news.xinhuanet.com/english/2008-11/09/content_10332322.htm
  3. 3. Argumentace: Téma Závislost na internetu jsem si zvolil zejména kvůli vlastnímu zájmu o tutoproblematiku. Téma nezapadá přímo do mého studia, ale rozhodně s ním blízce souvisí.Jako název práce jsem zvolil „závislost na Internetu“ . Název jsem zvolil spíše obecný, ale myslím si,že je to nejlepší volba pro srozumitelnost toho čemu se v práci zabývám.Anotace : Závislost na internetu je v dnešní době problémem pro velké množství osob. Někteřílidé tráví na internetu neúměrné množství času, ať už se jedná o hraní počítačových her, zjišťováníinformací nebo užívání sociálních sítí. Závislost na internetu se v dnešní době, kdy je velké množstvílidí odkázáno na používání internetu i v práci velmi těžce dokazuje, ale samozřejmě jsou zde příznaky,které závislost indikují. Patří mezi ně zejména přemíra času na internetu strávená, zanedbáváníosobní hygieny nebo ztráta přátel v reálném světě. Přemíra času stráveného na internetu může vésttaké ke zdravotním problémům a to jak psychickým tak i fyzickým.Klíčová slova: Internet, závislost,počítač, online, Netholismus, závislostní jednáníCitace: 1) Vondráčková, P., Vacek, J., & Košatecká, Z. (2009). Závislostní chování nainternetu a jeho léčba. Česká a slovenská psychiatrie, 105(6-8), 281-289.1)Zdroj se zabývá závislostí na internetu2)Zdroj je pod hlavičkou několika významných institucí3)Zdroj je dostatečně ocitován4)Známe autory2) YOUNG, K. S. Internet Addiction: A New Clinical Phenomenon and ItsConsequences. American Behavioral Scientist. 2004-04-01, roč. 48, č. 4, s. 402-415. ISSN0002-7642. DOI: 10.1177/0002764204270278. Dostupné z:http://abs.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/00027642042702781)Zdroj se zabývá zpracovávaným tématem2)Dr. K Young je uznávaná kapacita v oboru3) Zdroj má své reference
  4. 4. 3) China issues first definition of Internet addiction [online] Dostupné z:http://news.xinhuanet.com/english/2008-11/09/content_10332322.htm1)Článek se zabývá požadovaným tématem

×