Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 13 juni 2002
Reviderad den: xxxxx
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev ...
Program för ett integrerat samhälle
 Förord
 Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. ...
•             Utveckla metoder för att utvärdera introduktion och
                språkutbildn...
samt personer som fått uppehållstillstånd genom familjeanknytning.

Målområde boende
Borås Stad ska motverka diskriminerin...
möjlighet att forma sina liv som de själva vill, inom ramen för svenska lagar och
regler.

Borås Stad ska stimulera bildan...
Många aktörer är inblandade i integrationsarbetet, och det är viktigt att dessa har
vetskap om varandra. Integrationsarbet...
Handlingsplan 2010-2011

Kommunstyrelsen

Åtgärd                       Ansvarig
Sprida kunskap i när...
Rapport från Socialnämnden till         myndigheter skapa enhet där
Kommunstyrelse inför budget 2012.       ...
Handlingsprogramm Borås
Handlingsprogramm Borås
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Handlingsprogramm Borås

774 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
774
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Handlingsprogramm Borås

 1. 1. Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 13 juni 2002 Reviderad den: xxxxx För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen Dokumentet gäller för: Alla nämnder, förvaltningar och bolag Dokumentet gäller till och med: 2013
 2. 2. Program för ett integrerat samhälle Förord Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Detta program redovisar den politiska viljeinriktningen och ger en översikt över vad som ska göras. Borås har mångårig erfarenhet av att ta emot människor från andra länder. Först arbetskraftsinvandrare, under senare år flyktingar från krig och förföljelse. Borås idag är en stad med en mångfald av kulturer, språk och religioner. Det är viktigt med förståelse för olika kulturer om alla invånare i Borås ska vara delaktiga i samhällslivet och känna sig trygga. Detta skapas bäst genom möten mellan människor med olika bakgrund, till exempel på arbetsplatser och i föreningslivet. Ett arbete är det viktigaste för att komma in i samhällslivet. Förberedelser för arbetslivet, i form av anpassad språkundervisning och samhällsinformation, måste därför vara prioriterade i integrationsarbetet. Syfte Syftet med detta program är att • - konkretisera den politiska viljeinriktningen för att motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen • • - nå systematisk kvalitetssäkring och uppföljning av integrationsarbetet hos förvaltningar och kommunala bolag. Bakgrund Kommunfullmäktige antog i maj 2002 program för ett integrerat samhälle. Det är fortfarande aktuellt, men saknar konkreta och mätbara mål. Därför beslutade Kommunstyrelsen i april 2008 att dokumentet ska revideras med utgångspunkter i • Möjlighet till arbete • Bra bostäder • God utbildning • Demokrati och delaktighet • Trygghet En arbetsgrupp med en representant från varje parti i Kommunstyrelsen har ansvarat för revideringen. Arbetet har innehållit dialogmöten och kontakter med organisationer samt kommunala och andra myndigheter. Följande utvecklingsområden har växt fram: • Ge mångfaldsarbetet i förvaltningarna mer av brukarperspektiv.
 3. 3. • Utveckla metoder för att utvärdera introduktion och språkutbildning. • Analysera användningen av det statliga introduktionsbidraget. • Förbättra hjälp och stöd för barn och vuxna med traumatiska upplevelser. • Informera på flera språk, både på papper och på webbplatsen. • Skapa en mötesplats där aktörer i integrationsarbetet finns samlade. • Ge en introduktion med samhällsinformation till alla nyanlända, även de som kommer hit som anhöriga. Konventioner och lagar FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s barnkonvention och svenska lagar är utgångspunkter i detta program. Dessa lagar och bestämmelser ger stöd för insatser som syftar till respekt för människors lika värde och för varandras olikheter. Strävan i Borås Borås välkomnar alla inflyttade till kommunen – oavsett ålder, kön, ursprung eller religion – och vill säkerställa en god mottagning och integration. Främlingsfientlighet ska motverkas för att nå en allmän förståelse och acceptans för integration. Integration betyder att människor respekteras oavsett bakgrund. Integration är en långsiktig process som omfattar alla i samhället. Den bygger på ömsesidig förståelse och respekt för alla i samhället. Människor kan påverka sin situation och vara delaktiga i samhället de lever i, utan att ge avkall på sin identitet. Ett demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och alla människors lika värde tillåter individerna att leva de liv de själva väljer, så länge svenska lagar och regler följs. Målområde arbete Arbete är nyckeln till integration. Borås Stad ska prioritera åtgärder som leder till egenförsörjning, genom anställning eller eget företagande. Borås Stad ska i samverkan med andra myndigheter och näringslivet verka för att alla nyanlända* får praktisera på arbetsplatser så snart det är möjligt. Borås Stad ska vara ett föredöme med att anställa personal av annan etnisk bakgrund. Kunskap hos personalen om andra kulturer ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig service. Flerspråkighet och interkulturell kunskap ska vara en merit vid rekrytering. Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet om att mångfald i arbetslivet är utvecklande och kan vara lönsamt för företaget. * Med nyanländ menas person som tagits emot inom ramen för avtalet med Migrationsverket
 4. 4. samt personer som fått uppehållstillstånd genom familjeanknytning. Målområde boende Borås Stad ska motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Kommunen ska verka för att ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer skapar ett blandat boende. Planering av bostadsområden ska skapa naturliga mötesplatser för de boende på området. Det kan ske med lokaler för exempelvis närservice samt fritids- och kulturaktiviteter. Borås Stad ska stötta sociala nätverk som erbjuder gemensamma aktiviteter för boende i området. Målområde utbildning Barn och ungdomar Borås Stad har ansvaret för att alla barn och ungdomar får lika möjligheter till en god uppväxt och utbildning, oavsett bakgrund. Nyanlända elever ska börja på den nivå som passar bäst för hans/hennes förutsättningar. Kommunala skolor ska verka för en särprägel som lockar till naturligt elevval från hela kommunen. Därigenom får skolorna en kulturell mångfald. Elever med annan språkbakgrund ska få möjligheter till extra stöd för att klara skolarbetet. Borås Stad ska ta till vara och utveckla modersmålslärarnas kompetens, och använda deras kunskaper i skolans arbete med interkulturella frågor. Borås Stad ska verka för att ungdomar får en ingång in i arbetslivet, t. ex. genom feriejobb. Särskilt viktigt är detta för ungdomar med utländsk bakgrund, som ofta saknar kontaktnät i samhället. Myndigheter och förvaltningar i Borås Stad ska samverka för att alla barn och unga ska få en så god och trygg uppväxt som möjligt. Vuxna Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds undervisning i svenska. Undervisningen ska vara anpassad efter vars och ens förkunskaper och förutsättningar, och vara inriktad på ett snabbt inträde i arbetslivet. Detta genom tidig undervisning i respektive yrkesspråk. För att säkerställa utbudet av utbildningar som kompletterar yrkeskompetenser och yrkeserfarenheter från hemlandet ska Borås samverka med andra kommuner. Målområde delaktighet och demokrati Borås Stad ska verka för att alla medborgare i Borås känner sig behövda och tar del av samhällsutvecklingen. Kommunen ska verka för att alla medborgare får
 5. 5. möjlighet att forma sina liv som de själva vill, inom ramen för svenska lagar och regler. Borås Stad ska stimulera bildandet av byalag, lokala utvecklingsgrupper och motsvarande i bostadsområden, och uppmuntra föreningar och ideella organisationer att engagera sig i integration. Kommunen ska ha en dialog mellan medborgare och förtroendevalda. Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända får information om hur det svenska samhället fungerar. På kommunens webbplats ska viss information finnas på de vanligaste språken. Målområde trygghet I Borås ska alla invånare kunna känna sig trygga. Borås Stad ska verka för att nyanlända får ett kontaktnät i närsamhället och till föreningslivet. Många flyktingar* har trauman som behöver bearbetas. Borås Stad ska i samverkan med andra utreda bättre möjligheter till rehabilitering. Borås Stad ansvarar för att personalen i förskola, skola och IFO har kunskap om olika kulturer. Kommunen ska särskilt sträva efter att äldre och funktionshindrade med annan språkbakgrund än svenska får hjälp i sitt dagliga liv på sitt hemspråk. * Med flykting menas person som fått uppehållstillstånd som flykting eller av flyktingliknande skäl. Borås Stads arbetsmetoder Integrationspolitiken i Borås Stad ska utformas utifrån samhällets etniska och kulturella mångfald och individens behov. De integrationspolitiska målen ska genomsyra de kommunala förvaltningarna och bolagen. Samverkan ska vara en ledstjärna i integrationsarbetet. Där det är möjligt ska Borås Stad samverka med andra kommuner. Samverkan kan öka både kvalitet och effektivitet i verksamheten. Borås Stad ska också samverka med andra myndigheter, och förvaltningar ska samverka med varandra. Om det finns internationella nätverk som underlättar arbetet med integrationen kan Borås Stad vara med i sådana. Externa organisationer De ideella organisationerna är viktiga i integrationsarbetet. Studieförbunden är en resurs som ska tas till vara. Invandrarföreningar har en särskild funktion att fylla. Samverkan med dessa sker naturligt via Invandrarrådet.
 6. 6. Många aktörer är inblandade i integrationsarbetet, och det är viktigt att dessa har vetskap om varandra. Integrationsarbetet i Borås ska vara samordnat. För detta behövs en samordningsfunktion. Utvärdering och revidering Kommunstyrelsen ansvarar för att senast 2013 redovisa till Kommunfullmäktige en uppföljning av programmet, och ett förslag till reviderat program. Som bilaga till detta program finns en handlingsplan med tidssatta åtgärder. Kommunstyrelsen ansvarar för löpande uppföljning och revidering av denna plan.
 7. 7. Handlingsplan 2010-2011 Kommunstyrelsen Åtgärd Ansvarig Sprida kunskap i näringslivet Näringslivsenheten om att mångfald är utvecklande och kan vara lönsamt för företaget. Mål – tidsplan Nätverksträffar och aktiviteter med start 2011 Uppföljning Redovisning till Kommunstyrelsen 2012. Fritids- och folkhälsonämnden Åtgärd Ansvarig Arbeta fram regler för premiering av en förening Fritids- och folkhälsokontoret som under året haft aktiviteter som främjar integration. Mål – Tidsplan Kriterierna för pris för bästa föreningen för integration klara till 2011. Uppföljning Första priset delas ut december 2011. Föreningsrådet följer upp vilken förening Finansiering: årliga extra som får priset. anslag. Kommunledningskansliet Åtgärd Ansvarig Information på de mest förekommande Kommunledningskansliet/ språk på kommunens hemsida Informationsenheten Mål – Tidsplan Rutiner för information på de mest frekventa språken klara till årsskiftet 2010/2011. Kostnader täcks genom årliga extra anslag. Socialnämnden Åtgärd Ansvarig Utreda möjlighet till rehabilitering till Socialkontoret flyktingar med trauma Mål – Tidsplan Utreda möjligheter till att Uppföljning i samverkan med andra
 8. 8. Rapport från Socialnämnden till myndigheter skapa enhet där Kommunstyrelse inför budget 2012. traumatiserade flyktingar i alla åldrar erbjuds rehabilitering. Ett förslag klart hösten 2011. Kostnad x kronor. Kommunstyrelsen Åtgärd Ansvarig Utreda hur samordning av integrationsarbetet, Verksamhetssamordning internt och externt, kan organiseras. Mål – Tidsplan Utredningsrapport ska vara klar till våren 2011. Uppföljning Kostnad: x kronor. Förslaget lämnas till Kommunstyrelsen inför budgetarbete till 2012. Kommunstyrelsen Åtgärd Direktiv till utredning om inrättandet av Ansvarig tjänster som mångfaldsinformatörer Socialkontoret Mål – Tidsplan Utreda behovet av Uppföljning mångfaldsinformatörer som Rapportering till Kommunstyrelsen arbetar mot skolor, om uppnådda resultat arbetsplatser och mot allmänheten.

×