Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Erlang: Agile Scaling

 • Be the first to comment

Erlang: Agile Scaling

 1. 1. Erlang agile scaling - distributed cluster in 10 minutes Sunday, February 22, 2009
 2. 2. Obsah • Základní principy • Úvod do syntaxe • Distributed Erlang • Demo: Distribuovaný PMAP algoritmus Sunday, February 22, 2009
 3. 3. Erlang vs. Java Sunday, February 22, 2009
 4. 4. Erlang vs. Java #2 Sunday, February 22, 2009
 5. 5. Základní principy • Funkcionální jazyk - žádná podpora OOP • Procesy místo objektů • Posílání zpráv místo threadů a sdílení paměti • Pattern matching místo přiřazování • Podpora pro distribuované programování • Lehce exotická syntaxe Sunday, February 22, 2009
 6. 6. Úvod do syntaxe • Proměnné začinají velkým písmenem, lze přiřadit pouze 1x • Poslední výsledek je výstupem funkce • Čárka odděluje výrazy a argumenty • Středník odděluje klauzule (v rámcí jedné funkce) • Tečka ukončuje funkci -module(my_math). -export([factorial/1]). factorial(1) -> 1; factorial(N) -> N * factorial(N - 1). Sunday, February 22, 2009
 7. 7. Datové typy • Integer - libovolná velikost • Float (64 bit) • Atom - podobné jako symboly v Ruby • true, false, ok, error • Tuple - soubor prvků, pevná velikost • {1, 2, three, {3, 1}} • List - soubor prvků, proměnná velikost • [1,2,3,4,5,[a,b,c]] Sunday, February 22, 2009
 8. 8. Co chybí? • String - pouze jako list integerů. • Res = lists:append([quot;Hello, quot;, quot;Erlangquot;, quot;!quot;]). %%% Hello, Erlang! • Boolean - lze nahradit použitím atomů • if A == true -> ok; A == false -> not_ok end. • Hash - lze použít list tuplů • Hash = [{key1, value1}, {key2, value2}]. {value,{_,Value}} = lists:keysearch(key1,1,Hash). Sunday, February 22, 2009
 9. 9. Distributed Erlang • Systém se skládá z nodů • každý node má své jméno • procesy beží na nodech, každý má své PID • předávání správ mezi procesy je transparentní (nemusíme znát příslušný node) • spojení mezi nody je automaticky udržované a tranzitivní (A -> B, B -> C => A -> C) • komunikace povolena mezi nody se stejným cookie • každý node má seznam všech ostatních nodes(). Sunday, February 22, 2009
 10. 10. Jak to rozjet? echo quot;TWRKJYJEQZGEBRITIFLSquot; > ~/.erlang.cookie erl -sname node1 erl -sname node2 erl -sname node3 (node1@localhost)> net_adm:ping(node2@localhost) (node2@localhost)> net_adm:ping(node3@localhost) (node3@localhost)> nodes(). [node1@localhost, node2@localhost] Sunday, February 22, 2009
 11. 11. Co s tím? DPMAP! • Distribuovaný Paralelní MAP • paralelní výpočet hodnot funkce pro sadu parametrů probíhající na několika počítačích současně • Oproti DRuby automatická správa nodů • není potřeba vědět nic o IP adresách a portech • přidávání dalších nodů je triviální Sunday, February 22, 2009
 12. 12. Jak to funguje? • 80 řádek kódu: • zjisti seznam nodů, nastartuj na nich worker procesy • procházej sekvenci parametrů a rozděluj na workery • toto se děje zasíláním zpráv worker procesům pode PID • počkej na odpovědi • ukonči procesy • vypiš výsledek Sunday, February 22, 2009
 13. 13. DEMO ! pmap(Fun, List) when is_function(Fun), is_list(List) -> Master = self(), Workers = lists:map(fun (Node) -> proc_lib:spawn_link(Node, fun () -> control(Master) end) end, [node() | nodes()]), Refs = distribute_tasks(Fun, List, Workers, Workers), lists:foreach(fun (Worker) -> Worker ! stop end,Workers), Res = gather_tasks(Refs), gather_workers(Workers), Res. Sunday, February 22, 2009

×