Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ŞEV STABİLİTE ANALİZLERİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE ANALİZLERE ESAS MODELLEME

9,784 views

Published on

ŞEV STABİLİTE ANALİZLERİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE ANALİZLERE ESAS MODELLEME

Published in: Engineering

ŞEV STABİLİTE ANALİZLERİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE ANALİZLERE ESAS MODELLEME

 1. 1. 1 ŞEV STABİLİTE ANALİZLERİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE ANALİZLERE ESAS MODELLEME Alperen Tolga GÖZÜTOK Mart - 2016 http://jeolojimuhendisleri.net/
 2. 2. 2 STABĠLĠTE ANALĠZLERĠ  Bir zemin kütlesinin belirli bir yüzey boyunca kaymaya karşı olan emniyetine, o kütlenin stabilitesi denir. http://jeolojimuhendisleri.net/
 3. 3. 3 Belirli bir yüzeydeki kayma gerilmeleri o yüzeyde mevcut kayma mukavemetini aştığı anda kayma hareketi oluşur.
 4. 4. 4 AMAÇ : Yarma ve dolgu şevlerinin kayma - göçme olmadan stabil bir vaziyette bulunmaları için şevlere verilebilecek en dik eğimlerin tespit edilmesidir. STABĠLĠTE ANALĠZLERĠ http://jeolojimuhendisleri.net/
 5. 5. 5 Dolgu Ģevleri Ġçin : Zemin ĠĢlerine Ait Teknik ġartnameye göre, “ Normal olarak H8.00 m. olan dolgularda dizayna yönelik stabilite analizi yapılması gerekmemektedir. Bu durumda genel değerlendirmeler ve tecrübeye dayanarak şev dizaynı yapılır. Ancak dolgu taban zemini ve/veya kullanılan dolgu malzemesinin sorunlu olduğu durumlarda H  8.00 m. dahi olsa detaylı etüt ve stabilite analiz çalışmaları yapılır. ”
 6. 6. 6 Yarma ġevleri Ġçin : Zemin ĠĢlerine Ait Teknik ġartnameye göre, “1- H  3.00 m. olan yarmalar geoteknik etüt gerekmeksizin projelendirilir 2- 3.00 < H  10.00-15.00 m. olan yarmalar özel problem yoksa KGM şev projelendirme rehberine göre dizayn edilirler. 3- H  10.00-15.00 m. olan yarmalar ve sorunlu zeminlerde açılan küçük yarmalar stabilite analizleri yapılarak projelendirilirler.”
 7. 7. 7 Yapılan araştırma çalışmaları ve yüzey jeolojisi çalışmaları sonucunda idealize edilmiş zemin profili hazırlanır. http://jeolojimuhendisleri.net/
 8. 8. 8 Ġdealize edilmiĢ zemin profilinde; - Birim sınırları - Birimlerin tanımı ve dayanım parametreleri - YASS durumu - Tabii topoğrafya - Sondaj, AÇ yeri - Diğer http://jeolojimuhendisleri.net/
 9. 9. 1,2,3,4,5,6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 31 32 33 34 36 37 39 40 46 53 54 55 56 57 102 103 orijinal topografya Description: KILTASI-CAMURTASI-SILTTASI-KUMTASI-KIRECTASI Unit Weight: 21 Cohesion: 80 Phi: 30 Piezometric Line #: 1 Description: KIREÇTASI Unit Weight: 22 Cohesion: 300 Phi: 32 Piezometric Line #: 0 Description: KIREÇTASI Unit Weight: 23 Cohesion: 1200 Phi: 38 Piezometric Line #: 0 Description: KUMTASI Unit Weight: 22 Cohesion: 600 Phi: 41 Piezometric Line #: 0 Description: KIRECTASI Unit Weight: 23 Cohesion: 1200 Phi: 38 Piezometric Line #: 0 Soil: 1 Description: KILTASI-ÇAMURTASI-SILTTASI-KUMTASI-KIREÇTASI Unit Weight: 21 Cohesion: 25 Phi: 27 Piezometric Line #: 0 Yatay Uzaklik (m) -75 -65 -55 -45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 Kot(m) 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 İdealize Edilmiş Yarma Enkesiti http://jeolojimuhendisleri.net/
 10. 10. İdealize Edilmiş Dolgu Enkesiti 1,2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 18 19 20 21 22 23 24 2 Soil: 1 Description: dolgu Soil Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 21 Cohesion: 40 Phi: 20 Piezometric Line #: 0 Pore-Air Pressure: 0 3 4 5 6 7 Soil: 2 Description: kil Soil Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 21 Cohesion: 40 Phi: 20 Piezometric Line #: 0 Pore-Air Pressure: 0 Soil: 3 Description: kum Soil Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 21 Cohesion: 5 Phi: 25 Piezometric Line #: 1 Pore-Air Pressure: 0 Soil: 4 Description: kil Soil Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 21 Cohesion: 40 Phi: 10 Piezometric Line #: 0 Pore-Air Pressure: 0 Soil: 5 Description: kum Soil Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 21 Cohesion: 6 Phi: 30 Piezometric Line #: 0 Pore-Air Pressure: 0 1 Soil: 6 Description: kil Soil Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 21 Cohesion: 45 Phi: 15 Piezometric Line #: 0 Pore-Air Pressure: 0 Yatay Mesafe (m) 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 Yükseklik(m) 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 3/2 3/2 http://jeolojimuhendisleri.net/
 11. 11. 11 KABULLER Zemin homojendir. Basit tabakalanma vardır. Çevresel şartlar değişmez. http://jeolojimuhendisleri.net/
 12. 12. 12 Dolgu yarmaya göre daha kontrollü imal edildiğinden ve malzeme seçilerek sıkıştırıldığından (Üniform) stabilite analizlerinde daha az kabulü gerektirmektedir.
 13. 13. 13 GÜVENLİK SAYISI Kaymaya karşı koyan kuvvetler Kaydırmaya çalışan kuvvetler GS = http://jeolojimuhendisleri.net/
 14. 14. 14 http://jeolojimuhendisleri.net/
 15. 15. 15 K U L L A N IL A N P A R A M E T R E C İN S İ Ç A B U K D E N E Y L E R D E N E F E K T İF Ş A R T L A R K IS A D Ö N E M (S T A T İK ) 1 .5 - U Z U N D Ö N E M (S T A T İK ) - 1 .5 U Z U N D Ö N E M (D E P R E M ) - 1 .1 Dolgu şevleri için güvenlik sayıları kriterleri http://jeolojimuhendisleri.net/
 16. 16. 16 Yarma şevleri için güvenlik sayıları kriterleri K U L L A N IL A N P A R A M E T R E C İN S İ Ş A R T L A R P İK (E N Y Ü K S E K ) R E Z İD Ü E L (T E R S A N A L İZ S O N U C U ) U zu n d ö n e m (sta tik ) 1 .5 1 .3 U zu n d ö n e m (d e p re m ) ( H  1 5 m . iç in ) 1 .1 - K ıs a d ö n e m (sta tik ) 1 .3 1 .1 http://jeolojimuhendisleri.net/
 17. 17. 17 Kritik Durum Senaryoları Yarmalarda Uzun dönem C’ , F’ Dolgularda Kısa dönem Cu , Fu
 18. 18. 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.8 Description: HEYELAN MALZEMESI Unit Weight: 20 Cohesion: 30 Phi: 30 Ru: 0.1 Description: HAFIK - DOGANSAR YOLU Comments: KM: 22+440HEYELANI File Name: co1107-dron+kd7m+ip.slp Analysis Method: Bishop Slip Surface Option: GridandRadius P.W.P. Option: Ru Coefficients Description: YOL PLATFORMU Unit Weight: 19 Cohesion: 30 Phi: 23 Ru: 0.1 Description: KAYA DOLGU Unit Weight: 22 Cohesion: 5 Phi: 45 Ru: 0 Description: KONTROLSUZ DOLGU Unit Weight: 18 Cohesion: 20 Phi: 25 Ru: 0.3 1.314 MESAFE(M) -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 KOT(M)(x1000) 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59 1.60 1.61
 19. 19. İdealize Edilmiş Dolgu Enkesiti 1,2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 18 19 20 21 22 23 24 2 Soil: 1 Description: dolgu Soil Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 21 Cohesion: 40 Phi: 20 Piezometric Line #: 0 Pore-Air Pressure: 0 3 4 5 6 7 Soil: 2 Description: kil Soil Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 21 Cohesion: 40 Phi: 20 Piezometric Line #: 0 Pore-Air Pressure: 0 Soil: 3 Description: kum Soil Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 21 Cohesion: 5 Phi: 25 Piezometric Line #: 1 Pore-Air Pressure: 0 Soil: 4 Description: kil Soil Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 21 Cohesion: 40 Phi: 10 Piezometric Line #: 0 Pore-Air Pressure: 0 Soil: 5 Description: kum Soil Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 21 Cohesion: 6 Phi: 30 Piezometric Line #: 0 Pore-Air Pressure: 0 1 Soil: 6 Description: kil Soil Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 21 Cohesion: 45 Phi: 15 Piezometric Line #: 0 Pore-Air Pressure: 0 Yatay Mesafe (m) 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 Yükseklik(m) 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145
 20. 20. 20 DOLGU ġEVLERĠ ĠÇĠN : İç Stabilite * Kullanılacak dolgu malzemesinin mukavemet parametreleri kullanılır. * Kayma daireleri dolgu içinde kalır.
 21. 21. 21 DOLGU ġEVLERĠ ĠÇĠN :  Dış Stabilite * Dolgu malzemesi ve taban zemini parametreleri etkilidir. * Kayma daireleri taban zemininden geçmelidir.
 22. 22. Dolgu İç Stabilite Analizi 1.5 1.5 2 22 2 2.5 2.5 2.5 9.5 1.220 File Name: 3-2 sevli dolgu analizi.slp Analysis Method: Bishop Slip Surface Option: Grid and Radius P.W.P. Option: Piezometric Lines / Ru Seismic Coefficient: (none) Soil: 1 Description: dolgu Soil Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 21 Cohesion: 40 Phi: 20 Soil: 2 Description: kil Unit Weight: 21 Cohesion: 40 Phi: 20 Soil: 3 Description: kum Unit Weight: 21 Cohesion: 5 Phi: 25 Soil: 4 Description: kil Unit Weight: 21 Cohesion: 40 Phi: 10 Soil: 5 Description: kum Unit Weight: 21 Cohesion: 6 Phi: 30 Soil: 6 Description: kil Unit Weight: 21 Cohesion: 45 Phi: 15 1 2 3 4 5 6
 23. 23. Dolgu Dış Stabilite Analizi 1.51.5 2 22 22.5 2.5 2.5 9.5 1.224 File Name: 3-2 sevli dolgu analizi.slp Analysis Method: Bishop Slip Surface Option: Grid and Radius P.W.P. Option: Piezometric Lines / Ru Seismic Coefficient: (none) Soil: 1 Description: dolgu Soil Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 21 Cohesion: 40 Phi: 20 Soil: 2 Description: kil Unit Weight: 21 Cohesion: 40 Phi: 20 Soil: 3 Description: kum Unit Weight: 21 Cohesion: 5 Phi: 25 Soil: 4 Description: kil Unit Weight: 21 Cohesion: 40 Phi: 10 Soil: 5 Description: kum Unit Weight: 21 Cohesion: 6 Phi: 30 Soil: 6 Description: kil Unit Weight: 21 Cohesion: 45 Phi: 15 1 2 3 4 5 6 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 http://jeolojimuhendisleri.net/
 24. 24. 24 Analiz Yöntemleri • C=0 ;  0 Durumu (Kohezyonsuz zeminlerde) • C0 ;  =0 Durumu (Kohezyonlu zeminlerde) • C0 ;  0 Durumu ( Dilim Yöntemi )
 25. 25. 25 C = 0 ANALİZİ G.S= tan  / tan   C = 0   0
 26. 26. 26 C = 0 ANALİZİ G.S= tan  / tan  = 1.13  = 27o C = 0  = 30o
 27. 27. 27 F=0 Analizi Kaydırıcı Moment = W * d Kaymaya Karşı Koyan Moment = C * L * R Güvenlik sayısı = Kaymaya karşı koyan kuvvetler Kaydırmaya çalışan kuvvetler d*W R*L*C GS  d*W R*L*C GS  d*W R*L*C S.G 
 28. 28. 28 DİLİM YÖNTEMİ W: Dilimin ağırlığı C : Kohezyon  : İçsel Sürtünme Açısı L : Dilim Tabanının Boyu a : Dilim Taban Teğetinin Yatayla Yaptığı Açı d*W R*L*C GS  d*W R*L*C GS  a a  Sin*W )Tan*Cos*WL*C( S.G
 29. 29. 29http://jeolojimuhendisleri.net/
 30. 30. 30
 31. 31. 31
 32. 32. 32 Belli Başlı Analiz Yöntemleri Bishop Janbu Ordinary Spencer Morgenstern-Price GLE Finite Element Stress http://jeolojimuhendisleri.net/
 33. 33. 33 “ Dolgu ve yarmalar için yapılan stabilite analizleri çıktıları aşağıdaki verileri içerecek şekilde olmalıdır. ” Zemin Profili YASS Zeminlerin Mukavemet Parametreleri Ru Güvenlik Sayıları Analizde Kullanılan Method Diğer http://jeolojimuhendisleri.net/
 34. 34. 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.8 Description: HEYELAN MALZEMESI Unit Weight: 20 Cohesion: 30 Phi: 30 Ru: 0.1 Description: HAFIK - DOGANSAR YOLU Comments: KM: 22+440HEYELANI File Name: co1107-dron+kd7m+ip.slp Analysis Method: Bishop Slip Surface Option: GridandRadius P.W.P. Option: Ru Coefficients Description: YOL PLATFORMU Unit Weight: 19 Cohesion: 30 Phi: 23 Ru: 0.1 Description: KAYA DOLGU Unit Weight: 22 Cohesion: 5 Phi: 45 Ru: 0 Description: KONTROLSUZ DOLGU Unit Weight: 18 Cohesion: 20 Phi: 25 Ru: 0.3 1.314 MESAFE(M) -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 KOT(M)(x1000) 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59 1.60 1.61 3/2 http://jeolojimuhendisleri.net/
 35. 35. Dolgu İç Stabilite Analizi 1.5 1.5 2 22 2 2.5 2.5 2.5 9.5 1.220 File Name: 3-2 sevli dolgu analizi.slp Analysis Method: Bishop Slip Surface Option: Grid and Radius P.W.P. Option: Piezometric Lines / Ru Seismic Coefficient: (none) Soil: 1 Description: dolgu Soil Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 21 Cohesion: 40 Phi: 20 Soil: 2 Description: kil Unit Weight: 21 Cohesion: 40 Phi: 20 Soil: 3 Description: kum Unit Weight: 21 Cohesion: 5 Phi: 25 Soil: 4 Description: kil Unit Weight: 21 Cohesion: 40 Phi: 10 Soil: 5 Description: kum Unit Weight: 21 Cohesion: 6 Phi: 30 Soil: 6 Description: kil Unit Weight: 21 Cohesion: 45 Phi: 15 1 2 3 4 5 6
 36. 36. 36 Güvenlik sayısına etki eden faktörler Plankote ve Enkesitler Çatlak yerleri (Hareketin sınırları) Kayma yüzeyi yeri (Hareketin sınırları) Su durumu (Çok etkili) Dayanım Parametreleri http://jeolojimuhendisleri.net/
 37. 37. 37 STABĠLĠTE ANALĠZLERĠ Yarmalarda Uzun dönem C’ , F’ Dolgularda Kısa dönem Cu , Fu  0 http://jeolojimuhendisleri.net/
 38. 38. 38 Stabilite analizlerinde zeminin arazide yükleme ( veya yük azalması ) esnasındaki drenaj Ģartlarına bağlı olarak seçilen kayma dayanımı değerleri kullanılır.
 39. 39. 39 Zemine tatbik edilen gerilmelerin, zeminin konsolidasyonu için gerekli zamandan daha kısa bir süre içinde değiĢtirilmesi durumunda stabilite kısa ve uzun süreli olarak incelenmelidir.
 40. 40. 40 Genellikle, zemin kütlesinin yüklendiği problemlerde kısa süreli, yükün azaldığı problemlerde uzun süreli stabilite kritiktir.
 41. 41. 41 Dolgu imalatı sırasında zemine tatbik edilen yükler altında ilave boĢluk suyu basınçları oluĢacak ve temel zemini dayanımı en düĢük değerini alacaktır. Ancak zamanla konsolidasyon meydana gelecek ve ilave boĢluk suyu basınçları sönümlenecek dayanım artacaktır.
 42. 42. 42 Yarmalarda belirli bir zemin kütlesi kaldırıldığından kayma yüzeyinde yük azalması olur ve baĢlangıçtaki boĢluk suyu basıncı azalır. Uzun vadede oluĢacak boĢluk suyu basıncının nihai değeri, kısa vadedekinden büyük olacaktır. Buda dayanımı azaltacaktır.
 43. 43. 43 Kayma Dayanımı Parametreleri Nasıl Belirlenmeli? http://jeolojimuhendisleri.net/
 44. 44. 44 Bir zeminin kayma dayanımı, belirli şartlar (drenaj şartları yükleme hızı gibi) altında taşıyabileceği maksimum kayma gerilmesi olarak tarif edilir. Tf = C + sf * Tan  Tf = C’ + (sf - u) * Tan ’
 45. 45. Boşluk Suyu Basıncı Oranı U = hw * gw Piyezometrik Su Seviyesi hw Dilim ii h u ru *g  hi
 46. 46. 46 Laboratuvar Kayma Dayanımı Deneyleri Kesme Kutusu Deneyi Üç Eksenli Basınç Deneyi * Konsolidasyonsuz - Drenajsız (UU) * Konsolidasyonlu – Drenajsız (CU) * Konsolidasyonlu – Drenajlı (CD) Serbest Basınç Deneyi Laboratuvar Veyn Deneyi http://jeolojimuhendisleri.net/
 47. 47. 47 Arazi Deneyleri  Arazi Veyn Deneyi  SPT  CPT  Pressiometre http://jeolojimuhendisleri.net/
 48. 48. 48 Kayma dayanımı parametrelerini belirlemek için bahsedilen farklı deneylerin yapılmasının sebebi, kayma dayanımının kullanılacağı stabilite probleminde, zeminin arazide yükleme ( veya yük azalması ) esnasında maruz kalacağı drenaj şartlarının sağlanmaya çalışılmasıdır.
 49. 49. 49 Zemine gerilmeler tatbik edilirken, yükleme hızı zeminin konsolidasyonuna olanak sağlarmı, sağlamazmı?
 50. 50. 50 Örneğin killi bir taban zeminine hızla yapılan bir dolgu için drenajsız deney sözkonusudur. http://jeolojimuhendisleri.net/
 51. 51. 51 Yarma şevinin uzun süreli stabilite analizinde drenajlı deneylerden elde edilen parametreler kullanılmalıdır.
 52. 52. 52 KUMLARIN KAYMA DAYANIMI
 53. 53. 53 Kumların permeabilitesi yüksek olduğundan, pratikte konsolidasyon olayı nispeten çabuk olur. Bu bakımdan kumlar için hemen hemen daima drenajlı kayma dayanımının bilinmesi yeterlidir. Kesme kutusu deneyi veya drenajlı üç eksenli basınç deneyi kullanılabilir.
 54. 54. 54 Temiz kumlu zeminler için c’ = 0’ dır ve F’ değerine etki eden en büyük faktör zeminin sıkılığıdır.
 55. 55. 55 Kumlu Zeminlerde ’ Açısı değerleri (Craig, 1983) Gevşek Sıkı Yuvarlak daneli, uniform kum 27o 35o Köşeli daneli, iyi gradasyonlu kum 33o 45o Kumlu çakıl 35o 50o Siltli Kum (27o-30o) (30o-34o)
 56. 56. 56 SUYA DOYGUN KİLLERİN KAYMA DAYANIMI
 57. 57. 57 SUYA DOYGUN KİLLERİN KAYMA DAYANIMI Drenajsız haldeki kayma dayanımı Drenajlı haldeki kayma dayanımı
 58. 58. 58 Drenajsız haldeki kayma dayanımı; Konsolidasyonsuz drenajsız üç eksenli basınç deneyi Konsolidasyonlu drenajsız üç eksenli basınç deneyi Serbest basınç deneyinden bulunabilir.
 59. 59. 59 Serbest basınç deneyinde F=0 kabulu ile serbest basınç mukavemeti; qu = 2 Cu ’ dur
 60. 60. 60 Suya Doygun Killerin Drenajsız Kayma Dayanımları (Craig, 1983) Kıvam Drenajsız Kayma dayanımı (Cu) (Kpa) Çok sert veya katı >150 Sert 100-150 Orta sert – sert 75-100 Orta sert 50-75 Yumuşak – Orta sert 40-50 Yumuşak 20-40 Çok yumuşak >20
 61. 61. 61 Drenajlı haldeki kayma dayanımı (efektif gerilmelere göre ifade edilen kayma dayanımı) Konsolidasyonlu drenajlı üç eksenli basınç deneyi Boşluk suyu basınçlarının ölçüldüğü konsolidasyonlu drenajsız üç eksenli deneyi
 62. 62. 62 Normal konsolide killer için C’ kum için olduğu gibi sıfırdır. Aşırı konsolide killer için C’ genelde 30 KPa’ yı aşmayan bir değerdir.
 63. 63. 63 PARAMETRE SEÇĠMĠ Kırılma Zarfları
 64. 64. 64 Mevcut bir kayma yüzeyi mevcut ise mutlaka rezidüel kayma mukavemeti değerleriyle çalışılır.
 65. 65. 65 Aşırı kırıklı, kıvrımlı kayalarda yapılan stabilite analizlerinde rezidüel kayma dayanımına yaklaşan değerlerle hesap yapılabilir.
 66. 66. 66 Kompaksiyonla sıkıştırılmış zeminlerde ve fisürsüz killerde pik kayma mukavemeti değerleri kullanılmalıdır.
 67. 67. 67 Fisürlü killerde kayma mukavemeti, fisürlerin oryantasyonuna, sürekliliğine ve sıklığına bağlı olarak pik ve rezidüel kayma mukavemetleri arasında bir değer alır.
 68. 68. 68 PARAMETRE SEÇĠMĠ Kil %’ si - Rezidüel Sürtünme Açısı (r)RezidüelSürtünmeAçısı(r)
 69. 69. 69 PARAMETRE SEÇĠMĠ LL (%) - Rezidüel Sürtünme Açısı (r)
 70. 70. 70 PARAMETRE SEÇĠMĠ Ip (%) - Rezidüel Sürtünme Açısı (r)
 71. 71. 71 Mühendisin Tecrübesi
 72. 72. 72 Heyelan Ġnceleme AkıĢ ġeması
 73. 73. 73 ARAZİ ETÜDÜ VE HEYELAN PLANKOTESİNİN HAZIRLANMASI Heyelan İnceleme Akış Şeması 1 1- Heyelanlı sahanın; Jeolojik, Hidrojeolojik, Topoğrafik, Geoteknik, Su durumu ve çevre yapılarla ilgili bilgileri tespit etmeye yönelik etüdü 2- Heyelan sınırlarının, yönünün, heyelan öncesi durumun ve 1. maddedeki saha etüdünde elde edilen bilgilerin plankote ve enkesitlere işlenmesi, kotlandırma 3- Çözüm projesi hazırlanana kadar alınacak acil önlemlerin tesbiti
 74. 74. 74 HEYELANIN BOYUTU SIĞ DERĠN Saha etüdü ve plankote bilgileri yeterli Detaylı araştırma çalışması gerekli 1 2 3 Heyelan İnceleme Akış Şeması
 75. 75. 75 ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARININ PLANLANMASI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 2 - Arazi deneyleri ( Sondaj, Pressiyometre, Jeofizik Etüt ) - Zemin-Kaya Mekaniği Laboratuvar Deneyleri - Ölçümler ( İnklinometre, Piyezometre vb.. ) 4 Heyelan İnceleme Akış Şeması
 76. 76. 76 KAYMA HAREKETĠNĠN TANIMLANMASI 4 - Kayma Yüzeyi Derinliği - Kayma Hareketinin Tipi - Kaymanın Ekseni, Yönü, Boyutları 3 5 Heyelan İnceleme Akış Şeması
 77. 77. 77 KAYMA HAREKETĠNĠN GEOTEKNĠK BAKIMDAN MODELLENMESĠ 5 -Kaymadan önceki durumun model- lenerek geri analizle (G.S.=1.00-1.05) kayma yüzeyine ait kayma dayanımı parametrelerinin belirlenmesi - Geri analiz sonuçları ile araştırma çalışma sonuçlarının karşılaştırılması ve hesaplamalara esas kayma yüzeyi zemin kayma dayanımı parametreleri ve geometrisinin belirlenmesi 6 Heyelan İnceleme Akış Şeması
 78. 78. 78 ÇÖZÜM VE UYGULAMA PROJESĠ 6 - Stabilite Analizleri - Önlemlerin etkisinin araştırılması ve kısa ve uzun dönem stabilitenin sağlanması ( G.S=1.30 geri analizle) - Drenaj Etkisi ( ru değişimi ) - Şev Düzenlenmesi - Topukta Destek - Kazıklı, Ankrajlı Duvar vb. - Drenaj (yatay dren, drenaj şaftı vb.) Heyelan İnceleme Akış Şeması
 79. 79. 79 HEYELANLARDA STABĠLĠTE ANALĠZĠ
 80. 80. 80  Geri Analiz Yöntemi  Deney Sonuçları Her iki yöntem birbirini desteklemeli
 81. 81. Geri Analiz Yöntemi 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 3 2 4 2 5 2 6 5 0 5 1 5 2 Description: HAFIK - DOGANSAR YOLU Comments: KM: 22+440 HEYELANI File Name: heyoncesiidealize.slp Analysis Method: Bishop (with Ordinary & Janbu) Slip Surface Option: FullySpecified P.W.P. Option: Ru Coefficients MESAFE(M) -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 KOT(M)(x1000) 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59 1 2 1 2 3 4 5 6 1 1 1 2 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 72 8 5 0 5 1 10 0 10 1 10 2 10 3 Description: HAFIK - DOGANSAR YOLU Comments: KM: 22+440HEYELANI Analysis Method: Bishop (with Ordinary&Janbu) Slip Surface Option: GridandRadius P.W.P. Option: Ru Coefficients MESAFE(M) -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 KOT(M)(x1000) 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59
 82. 82. Heyelan Öncesi Güvenlik Sayısı 0.989 Description: HAFIK - DOGANSAR YOLU Comments: KM: 22+440 HEYELANI File Name: heyoncesiidealize.slp Analysis Method: Bishop Slip Surface Option: Fully Specified P.W.P. Option: Ru Coefficients 0.989 Soil: 1 Description: HEYELAN MALZEMESI Soil Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 19 Cohesion: 30 Phi: 23 Ru: 0.2 MESAFE(M) -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 KOT(M)(x1000) 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59
 83. 83. Heyelan Sonrası Güvenlik Sayısı 1.5 1.5 1.5 1.094 Soil: 2 Description: SERPANTIN Unit Weight: 20 Cohesion: 40 Phi: 30 Ru: 0.1 Soil: 1 Description: HEYELAN MALZEMESI Unit Weight: 19 Cohesion: 30 Phi: 23 Ru: 0.2 Description: HAFIK - DOGANSAR YOLU Comments: KM: 22+440 HEYELANI File Name: HS0507-2.slp Analysis Method: Bishop Slip Surface Option: Grid and Radius P.W.P. Option: Ru Coefficients 1.094 M ESAFE (M ) -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 KOT(M)(x1000) 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59 1.60 1.61
 84. 84. 84 HAFĠK – DOĞANġAR YOLU KM:22+370 – 22+440 ARASI HEYELAN ĠYĠLEġTĠRME PROJESĠ Temmuz - 2001
 85. 85. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 27 50 51 52 1/1 1/1 1/1 15 m.Tabii Topografya MESAFE(M) -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 KOT(M)(x1000) 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58
 86. 86. 88 Heyelanlı bölge Kuzey Anadolu Fay hattına yakın bir bölgede yeralmakta olup tektonik hareketlerden etkilenmiĢtir. Bu etki heyelanlı bölgede net bir Ģekilde gözlenmekte olup, biribirini kesen iki fayın örselediği, ayrıĢtırdığı serpantinler heyelanlı kütleyi oluĢturmaktadır.
 87. 87. 89
 88. 88. 90
 89. 89. 91 Heyelanlı kütleyi oluĢturan bu serpantinler yağıĢlar nedeniyle suya doygun hale gelmiĢ ve yarma Ģevinde heyelan meydana gelmiĢtir.
 90. 90. 92
 91. 91. 93
 92. 92. 94
 93. 93. Heyelan Öncesi Kazı Aşamaları 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 27 50 51 52 MESAFE(M) -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 KOT(M)(x1000) 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 27 50 51 52 97 98 99 MESAFE (M) -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 KOT(M)(x1000) 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58
 94. 94. Heyelan Öncesi Güvenlik Sayısı (Çatlakların Başladığı Topoğrafya) 1.038 Description:HAFIK - DOGANSAR YOLU Comments:KM:22+440 HEYELANI Analysis Method:Bishop Slip Surface Option:Fully Specified P.W.P. Option:Ru Coefficients Soil: 1 Description: HEYELAN MALZEMESI Unit Weight: 19 Cohesion: 30 Phi: 23 Ru: 0.2 1.038 MESAFE(M) -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 KOT(M)(x1000) 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59
 95. 95. Heyelan Öncesi Güvenlik Sayısı 0.989 Description: HAFIK - DOGANSAR YOLU Comments: KM: 22+440 HEYELANI File Name: heyoncesiidealize.slp Analysis Method: Bishop Slip Surface Option: Fully Specified P.W.P. Option: Ru Coefficients 0.989 Soil: 1 Description: HEYELAN MALZEMESI Soil Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 19 Cohesion: 30 Phi: 23 Ru: 0.2 MESAFE(M) -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 KOT(M)(x1000) 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59
 96. 96. Heyelan Sonrası Güvenlik Sayısı 1 1 1 1.5 1.5 4 4 0.727 Description:HAFIK - DOGANSAR YOLU Comments:KM:22+440 HEYELANI Analysis Method:Bishop Slip Surface Option:Grid and Radius P.W.P. Option:Ru Coefficients Soil: 1 Description: HEYELAN MALZEMESI Unit Weight: 19 Cohesion: 30 Phi: 23 Ru: 0.2 0.727 MESAFE(M) -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 KOT(M)(x1000) 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59 1.60
 97. 97. 99 Heyelanlı bölgede zemin; - AyrıĢmıĢ, dayanımını yitirmiĢ birim ( heyelanlı kütle ) - Serpantinlerin ayrıĢmamıĢ,bozuĢmamıĢ kesimlerinden oluĢmaktadır.
 98. 98. Heyelan Sonrası Güvenlik Sayısı 1.5 1.5 1.5 1.094 Soil: 2 Description: SERPANTIN Unit Weight: 20 Cohesion: 40 Phi: 30 Ru: 0.1 Soil: 1 Description: HEYELAN MALZEMESI Unit Weight: 19 Cohesion: 30 Phi: 23 Ru: 0.2 Description: HAFIK - DOGANSAR YOLU Comments: KM: 22+440 HEYELANI File Name: HS0507-2.slp Analysis Method: Bishop Slip Surface Option: Grid and Radius P.W.P. Option: Ru Coefficients 1.094 M ESAFE (M ) -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 KOT(M)(x1000) 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59 1.60 1.61
 99. 99. 101 Çözüm olarak; * 3Y 2D Ģev ile yarmanın tekrar teĢkili * Topukta destek kaya dolgu * Drenaj Önlemleri
 100. 100. Çözüm Aşaması 1.5 1.314 Description: HEYELAN MALZEMESI Unit Weight: 20 Cohesion: 30 Phi: 30 Ru: 0.1 Description: HAFIK - DOGANSAR YOLU Comments: KM: 22+440 HEYELANI File Name: co1107+kd5m+ip.slp Analysis Method: Bishop Slip Surface Option: Grid and Radius P.W.P. Option: Ru Coefficients Description: YOL PLATFORMU Unit Weight: 19 Cohesion: 30 Phi: 23 Ru: 0.1 Description: KAYA DOLGU Unit Weight: 22 Cohesion: 5 Phi: 45 Ru: 0 Description: KONTROLSUZ DOLGU Unit Weight: 18 Cohesion: 20 Phi: 25 Ru: 0.3 1.306 MESAFE (M) -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 KOT(M)(x1000) 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59 1.60 1.61 1.62
 101. 101. 103 Kontrolsüz olarak yapılan dolgunun yola etkilerinin araĢtırılması gereklidir.
 102. 102. Kontrolsüz Dolgu 0.948 Description: HEYELAN MALZEMESI Unit Weight: 19 Cohesion: 30 Phi: 23 Ru: 0.2 0.948 Description: HAFIK - DOGANSAR YOLU Comments: KM:22+440 HEYELANI File Name: co-TD-1.slp Analysis Method: Bishop Slip Surface Option: Grid and Radius P.W.P. Option:Ru Coefficients Description: YOL PLATFORMU Unit Weight: 19 Cohesion: 30 Phi: 23 Ru: 0.1 Description: KAYA DOLGU Unit Weight: 22 Cohesion: 5 Phi: 40 Ru: 0 Description: KONTROLSUZ DOLGU Unit Weight: 18 Cohesion: 20 Phi: 25 Ru: 0.3 MESAFE(M) -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 KOT(M)(x1000) 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58
 103. 103. Kontrolsüz Dolgu 1.936 Description: HEYELAN MALZEMESI Unit Weight: 19 Cohesion: 30 Phi: 23 Ru: 0.2 0.948 Description: HAFIK - DOGANSAR YOLU Comments: KM:22+440 HEYELANI File Name: co-TD-1.slp Analysis Method: Bishop Slip Surface Option: Grid and Radius P.W.P. Option:Ru Coefficients Description: YOL PLATFORMU Unit Weight: 19 Cohesion: 30 Phi: 23 Ru: 0.1 Description: KAYA DOLGU Unit Weight: 22 Cohesion: 5 Phi: 40 Ru: 0 Description: KONTROLSUZ DOLGU Unit Weight: 18 Cohesion: 20 Phi: 25 Ru: 0.3 1.936 MESAFE(M) -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 KOT(M)(x1000) 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58
 104. 104. Kontrolsüz Dolgu 2.924 Description: HEYELAN MALZEMESI Unit Weight: 19 Cohesion: 30 Phi: 23 Ru: 0.2 2.924 Description: HAFIK - DOGANSAR YOLU Comments: KM: 22+440 HEYELANI File Name: co-TD-2DUZ.slp Analysis Method: Bishop Slip Surface Option: Fully Specified P.W.P. Option: Ru Coefficients Description: YOL PLATFORMU Unit Weight: 19 Cohesion: 30 Phi: 23 Ru: 0.1 Description: KAYA DOLGU Unit Weight: 22 Cohesion: 5 Phi: 40 Ru: 0 Description: KONTROLSUZ DOLGU Unit Weight: 18 Cohesion: 20 Phi: 25 Ru: 0.3 ME SAFE (M) -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 KOT(M)(x1000) 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59
 105. 105. 107 * Yerinde yapılan incelemede acil önlemler belirlenmiĢtir.
 106. 106. 108 * Enkesitler hazırlanmıĢtır.
 107. 107. 109 * Seçilen kritik enkesit üzerinde hareketin derinliği, tipi, yönü ve boyutları modellenmiĢtir.
 108. 108. 110 * Geri analiz yöntemiyle kayan kütlenin kayma anındaki rezidüel dayanım parametreleri elde edilmiĢtir.
 109. 109. 111 * Çözüm olarak 3Y / 2D Ģev ile yarmanın tekrar teĢkili, topukta destek dolgusu ve drenaj önlemleri seçilmiĢ , analizlerle güvenli olduğu belirlenmiĢ ve detay proje hazırlanmıĢtır.
 110. 110. 112 ÖNERİLER
 111. 111. 113 • Heyelanlı kütle kazısına mutlaka en üst Ģevden baĢlanmalı ve topuk kısmına doğru ilerlenmelidir. ( yukarıdan – aĢağıya doğru kazı )
 112. 112. 1.5 1.314 Description: HEYELAN MALZEMESI Unit Weight: 20 Cohesion: 30 Phi: 30 Ru: 0.1 Description: HAFIK - DOGANSAR YOLU Comments: KM: 22+440 HEYELANI File Name: co1107+kd5m+ip.slp Analysis Method: Bishop Slip Surface Option: Grid and Radius P.W.P. Option: Ru Coefficients Description: YOL PLATFORMU Unit Weight: 19 Cohesion: 30 Phi: 23 Ru: 0.1 Description: KAYA DOLGU Unit Weight: 22 Cohesion: 5 Phi: 45 Ru: 0 Description: KONTROLSUZ DOLGU Unit Weight: 18 Cohesion: 20 Phi: 25 Ru: 0.3 1.306 MESAFE (M) -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 KOT(M)(x1000) 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59 1.60 1.61 1.62
 113. 113. 115 • 3Y / 2D Ģev oluĢturulduktan sonra topukta kaya dolgu imalatına geçilmeli ve kaya dolgu imalatı öncesi yapılacak topuk kazısı bu aĢamada yapılmalıdır.
 114. 114. Çözüm Aşaması 1.5 1.314 Description: HEYELAN MALZEMESI Unit Weight: 20 Cohesion: 30 Phi: 30 Ru: 0.1 Description: HAFIK - DOGANSAR YOLU Comments: KM: 22+440 HEYELANI File Name: co1107+kd5m+ip.slp Analysis Method: Bishop Slip Surface Option: Grid and Radius P.W.P. Option: Ru Coefficients Description: YOL PLATFORMU Unit Weight: 19 Cohesion: 30 Phi: 23 Ru: 0.1 Description: KAYA DOLGU Unit Weight: 22 Cohesion: 5 Phi: 45 Ru: 0 Description: KONTROLSUZ DOLGU Unit Weight: 18 Cohesion: 20 Phi: 25 Ru: 0.3 1.306 MESAFE (M) -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 KOT(M)(x1000) 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59 1.60 1.61 1.62
 115. 115. 117 • Topuk kesiminde yapılacak kazı ve dolgu imalatı mutlaka boyuna yönde anolar halinde eĢ zamanlı olarak yapılmalıdır. Büyük miktarda ve uzun tulde topuk kısmında kazı yapılmamalı ve ilave kayma gerçekleĢtirilmemelidir.
 116. 116. 118 • Yarma Ģevi üstüne kafa hendeği yapılarak yüzey sularının yarma Ģevine girmesi engellenmelidir. Ayrıca palye diplerine de kaplamalı hendek yapılmalı ve yarma içine su giriĢi engellenmelidir. Kaya dolgu altına yeraltı drenajı yapılmalıdır. http://jeolojimuhendisleri.net/
 117. 117. 1.5 1.314 Description: HEYELAN MALZEMESI Unit Weight: 20 Cohesion: 30 Phi: 30 Ru: 0.1 Description: HAFIK - DOGANSAR YOLU Comments: KM: 22+440 HEYELANI File Name: co1107+kd5m+ip.slp Analysis Method: Bishop Slip Surface Option: Grid and Radius P.W.P. Option: Ru Coefficients Description: YOL PLATFORMU Unit Weight: 19 Cohesion: 30 Phi: 23 Ru: 0.1 Description: KAYA DOLGU Unit Weight: 22 Cohesion: 5 Phi: 45 Ru: 0 Description: KONTROLSUZ DOLGU Unit Weight: 18 Cohesion: 20 Phi: 25 Ru: 0.3 1.306 MESAFE (M) -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 KOT(M)(x1000) 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59 1.60 1.61 1.62
 118. 118. 120 • Heyelanlı kesimin karĢısında yer alan sandık yarmanın diğer Ģevi de 3Y / 2D Ģevle yeniden imal edilmeli ve üstüne kazı malzemesi dökülmemeli, kritik dengede olan bu kesimde hareket hızlandırılmamalıdır.
 119. 119. Kontrolsüz Dolgu 0.948 Description: HEYELAN MALZEMESI Unit Weight: 19 Cohesion: 30 Phi: 23 Ru: 0.2 0.948 Description: HAFIK - DOGANSAR YOLU Comments: KM:22+440 HEYELANI File Name: co-TD-1.slp Analysis Method: Bishop Slip Surface Option: Grid and Radius P.W.P. Option:Ru Coefficients Description: YOL PLATFORMU Unit Weight: 19 Cohesion: 30 Phi: 23 Ru: 0.1 Description: KAYA DOLGU Unit Weight: 22 Cohesion: 5 Phi: 40 Ru: 0 Description: KONTROLSUZ DOLGU Unit Weight: 18 Cohesion: 20 Phi: 25 Ru: 0.3 MESAFE(M) -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 KOT(M)(x1000) 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58
 120. 120. 122 • Tüm bu çalıĢmalar yağıĢların olmadığı kuru mevsimlerde yapılmalıdır.
 121. 121. 123 • Heyelan önleme çalıĢmaları sırasında can ve mal güvenliği açısından trafik kontrollü olarak verilmeli, Ģantiye ekipmanının çalıĢma saatleri dıĢında heyelanlı bölgede bırakılmaması gerekmektedir. http://jeolojimuhendisleri.net/
 122. 122. 124
 123. 123. 125
 124. 124. 126
 125. 125. 127
 126. 126. 128
 127. 127. 129 http://jeolojimuhendisleri.net/

×