Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ԧജޛٻܖǷǹȆȠ߻ܖᢿ 
࠿ʟී࠯
ټᆰဒ΂ ᘙ᩿ɦ૝ʏ 
2
ǹǯȪȸȳᆰ᧓ϼྸƴǑǔǢȳȓǨȳȈǪǯȫȸǸȧȳ 
3
ᜒ፯ư SSAO ƷᛟଢǛƠƯƍǔƚƲ 
ᐯЎưƸܱᘺƠƯƍƳƍ… 
4
SSAO ƳƠ SSAO ƋǓ 
5
᩿ႉƦƏƳƜƱ 
ƠƯƍLJƢƶ 
Ტʁ̬൞Უ 
6
y ʁ̬ݮʂ, ם೛ܯχ, ౕ޽ጛဃ, “୺ྙƴ̔܍ƢǔӒݧ 
᧙ૠǛဇƍƨҞᡢଢཋ˳Ʒ᭗ᡮȬȳȀȪȳǰ,” ᩓ܇ 
ऴإᡫ̮ܖ˟ᛯ૨ᛏ, vol. 93, no. 11, pp. 708–717, 2010. 
ᘙ᩿ɦ૝ʏƷჷᙾƸ 
ޅ৑࢟ཞ...
୺ྙưᘙ᩿ɦ૝ʏƷჷᙾǛСࣂưƖǔ 
ଢࡇ٭҄ƕ࢟ཞƴݣƠƯƲƷǑƏƴ٭҄ƢǕƹ 
ᘙ᩿ɦ૝ʏήƱƠƯჷᙾƞǕǔƷƔ 
ҥƴžᕓƍƱƜǖƸήƕᡢƚǔſǑƏƴᙸƤƔƚǔƩƚư 
ᘙ᩿ɦ૝ʏƱƠƯჷᙾƞǕƳƍƔ 
SSAO Ǜ̅ƬƯ᬴ܱƠƯLjǔ 
...
Crytek Ʒ SSAO Ƹ 
ӋༀໜƷžᩧЈࡇſ 
Ǜᚘย 
žᕓƞſ≒žӋༀໜ 
Ʒԗ׊Ʒཋ˳Ʒҩஊ 
ࡇᲢ݅ࡇᲣſǛᚘย 
9
SSS ƳƠ SSS ƋǓ 
10 
ȑȩȡȸǿǛ৖˺ಅưᛦૢ
Ҟᡢଢ᧓Ʒჷᙾƴਦ 
ӼࣱƷࢍƍᡢᢅήƸ 
࣏ƣƠNj࣏ᙲƳƍ 
ήเƱƠƯ 
࿢ؾȞȃȗƕ̅Ƒǔ 
࿢ؾήࢍࡇƷлӳ 
Ǜ᭗NJƯҩஊࡇư 
СࣂƢǔ 
SSAO ƴแơƨ 
৖ඥưܱྵưƖǔ 
11
ƪnjǜƱȢȇȫǛᎋƑǑƏ 
18
푓௥ 퐱, 훚௜, 훚௢ = 
푑퐿௢(퐱, 훚풐) 
푑퐸(퐱, 훚풊) 
λݧໜƱ્ݧໜƱƷុᩉ |퐱௢ − 퐱௜| 
ƴݣƠƯਦૠ᧙ૠႎƴถݲƢǔ 
푓௦ 퐱௜, 훚௜, 퐱௢, 훚௢ = 
푑퐿௢(퐱௢, 훚풐) 
푑Φ(퐱௜, 훚풊)...
퐿௢ 퐱, 훚௢ = න 푓௥ 퐱, 훚௜, 훚௢ 퐿௜ 퐱, 훚௜ cos 휃௜ 푑휔 
ஐ
푑퐿௢ 퐱௜, 퐱௢, 훚௢ = න 푓௦ 퐱௜, 훚௜, 퐱௢, 훚௢ 퐿௜ 퐱௜, 훚௜ cos 휃௜ 푑휔 
ஐ 
푑푠
푑퐿௢ 퐱௜, 퐱௢, 훚௢ 
= න 푓௦ 퐱௜, 훚௜, 퐱௢, 훚௢ 퐿௜ 퐱௜, 훚௜ cos 휃௜ 푑휔 
ஐ 
푑푠 
퐿௢ 퐱௢, 훚௢ 
= න න 푓௦ 퐱௜, 훚௜, 퐱풐, 훚௢ 퐿௜ 퐱௜, 훚௜ cos 휃௜ 푑휔 
...
푓௦ 퐱௜, 훚௜, 퐱௢, 훚௢ 
= 
1 
휋 
ήƕ 퐱௜ Ɣǒ 퐱௢ ƴཋ˳ᘙ᩿ 
ɦǛ᠞ᡛƞǕǔƱƖƷӑಊ 
܇ȢȇȫƴNjƱƮƘˡᢋྙ 
퐹௧(휂, 훚௢)푅ௗ(퐱௜, 퐱௢)퐹௧(휂, 훚௜) 
્ݧໜưƷ 
ȕȬȍȫ̞ૠ 
λݧ...
퐿௢ 퐱௢, 훚௢ 
= 
퐹௜퐹௢ 
휋 
න 푅ௗ(퐱௜, 퐱௢) න 퐿௜ 퐱௜, 훚௜ cos 휃௜ 푑휔 
஍ 
ௌ 
푑푠 
퐸 퐱௜, 퐧௜ 
24 
퐱௜ ƴƓƚǔټᆰƷ્ݧༀࡇ
퐸 퐱௜, 퐧௜ = න 퐿௜ 퐱௜, 훚௜ cos 휃௜ 푑휔 
஍ 
퐸 퐱௜, 퐧௜ 
= න 푣 퐱௜, 훚௜ 퐿௘௡௩ 훚௜ max 퐧௜ ⋅ 훚௜, 0 푑휔 
஍ 
퐱௜ Ɣǒ 훚௜ ૾Ӽƴᢚᔻཋ 
ƕƳƚǕƹ 1ᲦƋǕƹ 0 ࿢...
퐸 퐱௜, 퐧௜ = 
4휋 
푛 
௡ 
෍ 훿 퐱௜ + 푟௝훚௝ 퐿௘௡௩ 훚௝ max 퐧௜ ⋅ 훚௝, 0 
௝ୀଵ 
z 퐱௜ Ʒԗ׊ƷໜƴƭƍƯᲦƦ 
ƷໜǛᡢᙻ٭੭Ơƨˮፗƕ 
ȇȗȞȃȗǑǓ৖ЭƳǒ 
¾ ƦƷ૾ӼƷ࿢ؾȞȃȗ...
y 퐱௜ Ƹ 퐱௢ ƷᡈͯƴƋǔ 
y ੩క৖ඥƸޅ৑ᘙ᩿ɦ૝ʏǛӕǓৢƏ 
y BSSRDF 푓௦ 퐱௜, 훚௜, 퐱௢, 훚௢ Ƹ |퐱௢ − 퐱௜| ƴݣƠƯਦૠ᧙ 
ૠႎƴถݲƢǔ 
y ࿢ؾȞȃȗƴǑǔ્ݧༀࡇƸˮፗƴ̔܍ƠƳƍ 
y...
28 
푅ௗ Ʒ൭NJ૾Ǜ 
ƪnjǜƱᅆƠƯ 
ƘƩƞƍ (ॖᚪ)
29 
׉Ƭƨ 
ᕓƬǃǒƍƱƜǖƸᡢƚǔ 
ƱƠƔᎋƑƯƳƔƬƨ
ਘ૝঺Ў 
૝ʏ঺Ў 
30 
퐸 퐱௜, 퐧௜ = 1 − 퐶௧௥௔௡௦ 퐸 퐱௢, 퐧௢ + 퐸′ 퐱௜, 퐧௜ 
DŽƔƷئ৑ƴЎᣐƞǕǔлӳ
31 
퐿௢ 퐱௢, 훚௢ 
= 
퐹௜퐹௢ 
휋 
න 푅ௗ 퐱௜, 퐱௢ 1 − 퐶௧௥௔௡௦ 퐸 퐱௢, 퐧௢ + 퐸′ 퐱௜, 퐧௜ 푑푠 
ௌ 
= 
퐹௜퐹௢ 
휋 
1 − 퐶௧௥௔௡௦ 퐸 퐱௢, 퐧௢ + න 푅ௗ 퐱௜, 퐱...
32 
푅ത 
ௗ 퐱௢ = න 푅ௗ 퐱௜, 퐱௢ 푑푠 
ௌ 
᪸؏ S ǛༀݧƢǔήƕ 
퐱௢ ƴПᢋƢǔлӳ
33 
휌 퐱௢ = 1 − 
1 
푛 
௡ 
෍ 훿 퐱௢ + 푟௝훚௝ 
௝ୀଵ 
훿 퐱 = ൜0 퐱 ƕཋ˳Ʒϋᢿ 
1 퐱 ƕཋ˳Ʒٳᢿ
34 
퐱௢ ƷᡈͯƷ࢟ཞǛόᥤưȢȇȫ҄ 
푟̅ ∝ 2 sin 
휋 2휌 퐱௢ 
2 
0 ≤ 휌 ≤ 
1 
2 
ଵ 
ଶ < 휌 ≤ 1ưNj 
ƜǕǛဇƍǔ
35 
࠯רήែᧈ 
푟̅ ∝ sin 
휋 2휌 퐱௢ 
2 
푅തௗ 퐱௢ = න 푅ௗ 퐱௜, 퐱௢ 푑푠 
ௌ 
గ ଶఘ 퐱೚ 
≈ 푒ିଶ ୱ୧୬ 
ଶ 
ˡᢋࡇ
36 
ȬȳȀȪȳǰኽௐ
37 
્ݧༀࡇ ˡᢋࡇ
38 
퐶௧௥௔௡௦ = 0 퐶௧௥௔௡௦ = 0.9 
ǑƘǘƔǒƳƍ
39 
퐿௢ 퐱௢, 훚௢ 
= 
퐹௜퐹௢ 
휋 
1 − 퐶௧௥௔௡௦ 퐸 퐱௢, 퐧௢ + 퐶௧௥௔௡௦퐸௔௠௕ න 푅ௗ 퐱௜, 퐱௢ 푑푠 
ௌ 
ܭૠ
40 
퐶௧௥௔௡௦ = 0 퐶௧௥௔௡௦ = 0.9 
ƦǕǒƠƘƳǔ
41 
ପǓᡂLjƱƠƯ ቫƞƱᐯࠁᢚᔻǛᎋॾ
42
y ࿢ؾȞȃȗƴǑǔ IBL ƴƓƍƯǹǯȪȸȳᆰ᧓ϼྸ 
ƴǑǓᘙ᩿ɦ૝ʏǛϐྵƢǔ৖ඥǛ੩కƠƨ 
y ࿢ؾȞȃȗƷѣႎƳ٭୼ƴݣࣖưƖǔ 
y ࢟ཞȢȇȫƷѣႎƳ٭࢟ƴݣࣖưƖǔᲢƸƣᲣ 
y ࢍƍਦӼࣱǛਤƭήเǍᡢᢅήǛϐྵƠƳƘƯNj...
y ưNj࿢ؾȞȃȗƴǑǔ્ݧༀࡇǛဇƍǔǑǓ࿢ؾή 
ǛဇƍƨDŽƏƕžƦǕǒƠƍſኽௐƕࢽǒǕƨ 
y ૝ʏήƷǽȸǹƴ્ݧໜưƷ્ݧༀࡇǛ̅ƏƜƱƸɧ 
ᢘ࢘ƳƷƔᲹ 
y ᡈͯƷ્ݧༀࡇǛ̅ƏƱ Texture Diffusion Ʊӷơƴ...
y https://github.com/tokoik/imsss 
y ࢟ཞȇȸǿƸɤᚌ࢟ЎлƠƨ 
Wavefront OBJ ࢟ࡸ 
y Blender ư Export ƢǔƱƖƸ “Include 
Normals,” “Write ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

天空画像を用いた表面下散乱

1,733 views

Published on

NICOGRAPH 2013 での発表スライドです。出発点は 2010 年にやってみた SSAO の応用 http://marina.sys.wakayama-u.ac.jp/~tokoi/?date=20101203 です。式の展開に間違っているところがあります。色々修正したいところがあったので、直してからちゃんと論文にしたかったのですが、本当に時間がありませんでした。

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

天空画像を用いた表面下散乱

 1. 1. ԧജޛٻܖǷǹȆȠ߻ܖᢿ ࠿ʟී࠯
 2. 2. ټᆰဒ΂ ᘙ᩿ɦ૝ʏ 2
 3. 3. ǹǯȪȸȳᆰ᧓ϼྸƴǑǔǢȳȓǨȳȈǪǯȫȸǸȧȳ 3
 4. 4. ᜒ፯ư SSAO ƷᛟଢǛƠƯƍǔƚƲ ᐯЎưƸܱᘺƠƯƍƳƍ… 4
 5. 5. SSAO ƳƠ SSAO ƋǓ 5
 6. 6. ᩿ႉƦƏƳƜƱ ƠƯƍLJƢƶ Ტʁ̬൞Უ 6
 7. 7. y ʁ̬ݮʂ, ם೛ܯχ, ౕ޽ጛဃ, “୺ྙƴ̔܍ƢǔӒݧ ᧙ૠǛဇƍƨҞᡢଢཋ˳Ʒ᭗ᡮȬȳȀȪȳǰ,” ᩓ܇ ऴإᡫ̮ܖ˟ᛯ૨ᛏ, vol. 93, no. 11, pp. 708–717, 2010. ᘙ᩿ɦ૝ʏƷჷᙾƸ ޅ৑࢟ཞƴ̔܍ƢǔᲹ 7
 8. 8. ୺ྙưᘙ᩿ɦ૝ʏƷჷᙾǛСࣂưƖǔ ଢࡇ٭҄ƕ࢟ཞƴݣƠƯƲƷǑƏƴ٭҄ƢǕƹ ᘙ᩿ɦ૝ʏήƱƠƯჷᙾƞǕǔƷƔ ҥƴžᕓƍƱƜǖƸήƕᡢƚǔſǑƏƴᙸƤƔƚǔƩƚư ᘙ᩿ɦ૝ʏƱƠƯჷᙾƞǕƳƍƔ SSAO Ǜ̅ƬƯ᬴ܱƠƯLjǔ 8
 9. 9. Crytek Ʒ SSAO Ƹ ӋༀໜƷžᩧЈࡇſ Ǜᚘย žᕓƞſ≒žӋༀໜ Ʒԗ׊Ʒཋ˳Ʒҩஊ ࡇᲢ݅ࡇᲣſǛᚘย 9
 10. 10. SSS ƳƠ SSS ƋǓ 10 ȑȩȡȸǿǛ৖˺ಅưᛦૢ
 11. 11. Ҟᡢଢ᧓Ʒჷᙾƴਦ ӼࣱƷࢍƍᡢᢅήƸ ࣏ƣƠNj࣏ᙲƳƍ ήเƱƠƯ ࿢ؾȞȃȗƕ̅Ƒǔ ࿢ؾήࢍࡇƷлӳ Ǜ᭗NJƯҩஊࡇư СࣂƢǔ SSAO ƴแơƨ ৖ඥưܱྵưƖǔ 11
 12. 12. ƪnjǜƱȢȇȫǛᎋƑǑƏ 18
 13. 13. 푓௥ 퐱, 훚௜, 훚௢ = 푑퐿௢(퐱, 훚풐) 푑퐸(퐱, 훚풊) λݧໜƱ્ݧໜƱƷុᩉ |퐱௢ − 퐱௜| ƴݣƠƯਦૠ᧙ૠႎƴถݲƢǔ 푓௦ 퐱௜, 훚௜, 퐱௢, 훚௢ = 푑퐿௢(퐱௢, 훚풐) 푑Φ(퐱௜, 훚풊) BRDF BSSRDF 19
 14. 14. 퐿௢ 퐱, 훚௢ = න 푓௥ 퐱, 훚௜, 훚௢ 퐿௜ 퐱, 훚௜ cos 휃௜ 푑휔 ஐ
 15. 15. 푑퐿௢ 퐱௜, 퐱௢, 훚௢ = න 푓௦ 퐱௜, 훚௜, 퐱௢, 훚௢ 퐿௜ 퐱௜, 훚௜ cos 휃௜ 푑휔 ஐ 푑푠
 16. 16. 푑퐿௢ 퐱௜, 퐱௢, 훚௢ = න 푓௦ 퐱௜, 훚௜, 퐱௢, 훚௢ 퐿௜ 퐱௜, 훚௜ cos 휃௜ 푑휔 ஐ 푑푠 퐿௢ 퐱௢, 훚௢ = න න 푓௦ 퐱௜, 훚௜, 퐱풐, 훚௢ 퐿௜ 퐱௜, 훚௜ cos 휃௜ 푑휔 ஍ 푑푠 ௌ S Ƹ୺᩿ max(cos 휃௜ , 0) 22
 17. 17. 푓௦ 퐱௜, 훚௜, 퐱௢, 훚௢ = 1 휋 ήƕ 퐱௜ Ɣǒ 퐱௢ ƴཋ˳ᘙ᩿ ɦǛ᠞ᡛƞǕǔƱƖƷӑಊ ܇ȢȇȫƴNjƱƮƘˡᢋྙ 퐹௧(휂, 훚௢)푅ௗ(퐱௜, 퐱௢)퐹௧(휂, 훚௜) ્ݧໜưƷ ȕȬȍȫ̞ૠ λݧໜưƷ ȕȬȍȫ̞ૠ 퐹௢ 퐹௜ 23
 18. 18. 퐿௢ 퐱௢, 훚௢ = 퐹௜퐹௢ 휋 න 푅ௗ(퐱௜, 퐱௢) න 퐿௜ 퐱௜, 훚௜ cos 휃௜ 푑휔 ஍ ௌ 푑푠 퐸 퐱௜, 퐧௜ 24 퐱௜ ƴƓƚǔټᆰƷ્ݧༀࡇ
 19. 19. 퐸 퐱௜, 퐧௜ = න 퐿௜ 퐱௜, 훚௜ cos 휃௜ 푑휔 ஍ 퐸 퐱௜, 퐧௜ = න 푣 퐱௜, 훚௜ 퐿௘௡௩ 훚௜ max 퐧௜ ⋅ 훚௜, 0 푑휔 ஍ 퐱௜ Ɣǒ 훚௜ ૾Ӽƴᢚᔻཋ ƕƳƚǕƹ 1ᲦƋǕƹ 0 ࿢ؾȞȃȗ 25
 20. 20. 퐸 퐱௜, 퐧௜ = 4휋 푛 ௡ ෍ 훿 퐱௜ + 푟௝훚௝ 퐿௘௡௩ 훚௝ max 퐧௜ ⋅ 훚௝, 0 ௝ୀଵ z 퐱௜ Ʒԗ׊ƷໜƴƭƍƯᲦƦ ƷໜǛᡢᙻ٭੭Ơƨˮፗƕ ȇȗȞȃȗǑǓ৖ЭƳǒ ¾ ƦƷ૾ӼƷ࿢ؾȞȃȗ ǛǵȳȗȪȳǰƢǔ ¾ ƜǕƴ max 퐧௜ ⋅ 훚௝, 0 Ǜʈơǔ z ƜǕǛƢǂƯƷໜƴƭƍƯ ӳᚘƢǔ 26
 21. 21. y 퐱௜ Ƹ 퐱௢ ƷᡈͯƴƋǔ y ੩క৖ඥƸޅ৑ᘙ᩿ɦ૝ʏǛӕǓৢƏ y BSSRDF 푓௦ 퐱௜, 훚௜, 퐱௢, 훚௢ Ƹ |퐱௢ − 퐱௜| ƴݣƠƯਦૠ᧙ ૠႎƴถݲƢǔ y ࿢ؾȞȃȗƴǑǔ્ݧༀࡇƸˮፗƴ̔܍ƠƳƍ y ࿢ؾȞȃȗƸ໯ᨂƷᢒ૾ƴᣐፗƞǕǔ y 퐱௜ ƴ̔܍ƠƳƍƷư S ƴ᧙ƢǔᆢЎƷٳƴЈƤǔ 27 퐿௢ 퐱௢, 훚௢ = 퐹௜퐹௢ 휋 퐸(퐱௢, 퐧௢) න 푅ௗ(퐱௜, 퐱௢) ௌ 푑푠 ƜǕǛཋ˳ƷҩஊࡇƔǒምЈ
 22. 22. 28 푅ௗ Ʒ൭NJ૾Ǜ ƪnjǜƱᅆƠƯ ƘƩƞƍ (ॖᚪ)
 23. 23. 29 ׉Ƭƨ ᕓƬǃǒƍƱƜǖƸᡢƚǔ ƱƠƔᎋƑƯƳƔƬƨ
 24. 24. ਘ૝঺Ў ૝ʏ঺Ў 30 퐸 퐱௜, 퐧௜ = 1 − 퐶௧௥௔௡௦ 퐸 퐱௢, 퐧௢ + 퐸′ 퐱௜, 퐧௜ DŽƔƷئ৑ƴЎᣐƞǕǔлӳ
 25. 25. 31 퐿௢ 퐱௢, 훚௢ = 퐹௜퐹௢ 휋 න 푅ௗ 퐱௜, 퐱௢ 1 − 퐶௧௥௔௡௦ 퐸 퐱௢, 퐧௢ + 퐸′ 퐱௜, 퐧௜ 푑푠 ௌ = 퐹௜퐹௢ 휋 1 − 퐶௧௥௔௡௦ 퐸 퐱௢, 퐧௢ + න 푅ௗ 퐱௜, 퐱௢ 퐸′ 퐱௜, 퐧௜ 푑푠 ௌ = 퐹௜퐹௢ 휋 1 − 퐶௧௥௔௡௦ 퐸 퐱௢, 퐧௢ + 퐶௧௥௔௡௦퐸 퐱௢, 퐧௢ න 푅ௗ 퐱௜, 퐱௢ 푑푠 ௌ 푅ௗ 퐱௢, 퐱௢ = 1
 26. 26. 32 푅ത ௗ 퐱௢ = න 푅ௗ 퐱௜, 퐱௢ 푑푠 ௌ ᪸؏ S ǛༀݧƢǔήƕ 퐱௢ ƴПᢋƢǔлӳ
 27. 27. 33 휌 퐱௢ = 1 − 1 푛 ௡ ෍ 훿 퐱௢ + 푟௝훚௝ ௝ୀଵ 훿 퐱 = ൜0 퐱 ƕཋ˳Ʒϋᢿ 1 퐱 ƕཋ˳Ʒٳᢿ
 28. 28. 34 퐱௢ ƷᡈͯƷ࢟ཞǛόᥤưȢȇȫ҄ 푟̅ ∝ 2 sin 휋 2휌 퐱௢ 2 0 ≤ 휌 ≤ 1 2 ଵ ଶ < 휌 ≤ 1ưNj ƜǕǛဇƍǔ
 29. 29. 35 ࠯רήែᧈ 푟̅ ∝ sin 휋 2휌 퐱௢ 2 푅തௗ 퐱௢ = න 푅ௗ 퐱௜, 퐱௢ 푑푠 ௌ గ ଶఘ 퐱೚ ≈ 푒ିଶ ୱ୧୬ ଶ ˡᢋࡇ
 30. 30. 36 ȬȳȀȪȳǰኽௐ
 31. 31. 37 ્ݧༀࡇ ˡᢋࡇ
 32. 32. 38 퐶௧௥௔௡௦ = 0 퐶௧௥௔௡௦ = 0.9 ǑƘǘƔǒƳƍ
 33. 33. 39 퐿௢ 퐱௢, 훚௢ = 퐹௜퐹௢ 휋 1 − 퐶௧௥௔௡௦ 퐸 퐱௢, 퐧௢ + 퐶௧௥௔௡௦퐸௔௠௕ න 푅ௗ 퐱௜, 퐱௢ 푑푠 ௌ ܭૠ
 34. 34. 40 퐶௧௥௔௡௦ = 0 퐶௧௥௔௡௦ = 0.9 ƦǕǒƠƘƳǔ
 35. 35. 41 ପǓᡂLjƱƠƯ ቫƞƱᐯࠁᢚᔻǛᎋॾ
 36. 36. 42
 37. 37. y ࿢ؾȞȃȗƴǑǔ IBL ƴƓƍƯǹǯȪȸȳᆰ᧓ϼྸ ƴǑǓᘙ᩿ɦ૝ʏǛϐྵƢǔ৖ඥǛ੩కƠƨ y ࿢ؾȞȃȗƷѣႎƳ٭୼ƴݣࣖưƖǔ y ࢟ཞȢȇȫƷѣႎƳ٭࢟ƴݣࣖưƖǔᲢƸƣᲣ y ࢍƍਦӼࣱǛਤƭήเǍᡢᢅήǛϐྵƠƳƘƯNjҞ ᡢଢज़ƷჷᙾǛɨƑǔƜƱƕưƖǔ y ƠƔƠᡢᢅήƷϐྵƕƳƚǕƹҞᡢଢज़ƸࢍƘƳƍ y LJƨᲦƜǕƴ᧙ƠƯƸᲢɼᚇᲣᚸ̖ƕ࣏ᙲ 43
 38. 38. y ưNj࿢ؾȞȃȗƴǑǔ્ݧༀࡇǛဇƍǔǑǓ࿢ؾή ǛဇƍƨDŽƏƕžƦǕǒƠƍſኽௐƕࢽǒǕƨ y ૝ʏήƷǽȸǹƴ્ݧໜưƷ્ݧༀࡇǛ̅ƏƜƱƸɧ ᢘ࢘ƳƷƔᲹ y ᡈͯƷ્ݧༀࡇǛ̅ƏƱ Texture Diffusion ƱӷơƴƳǔ y ˡᢋࡇƷȢȇȫ҄ᲢᡢᢅƱ૝ʏƷӕǓৢƍᲣƕɧܦμ ƳƷưƸƳƍƔᲹ y ࿢ؾȞȃȗƴƸ HDRI Ǜ̅ƍƨƍ y ࿢ؾɶƴࢍƍήเƕƋǔƱƖƴᄊƨǜƠƳƍƔ y μྶဒ΂Ǜ̅ƍƨƍ y ҞྶƕҥᑥƳƷƸǍƸǓɧᐯ໱ 44
 39. 39. y https://github.com/tokoik/imsss y ࢟ཞȇȸǿƸɤᚌ࢟ЎлƠƨ Wavefront OBJ ࢟ࡸ y Blender ư Export ƢǔƱƖƸ “Include Normals,” “Write Materials,” “Triangulate Faces” ƴȁǧȃǯǛλǕǔ y ࢟ཞȇȸǿƷٻƖƞƸᛠLjᡂLj଺ [-1,1] ƴദᙹ҄ƞǕǔ y ȞȆȪǢȫƷ͌Ʒ̅ƍ૾ƸஜஹƱီƳǔ y ȆǯǹȁȣƸጏ್ 2n ဒእƷ TGA ࢟ࡸ y όԗᮄაȬȳǺǛ̅ƬƯ˺঺Ƣǔ y Windows/Mac OS X/Linux ݣࣖ 45

×