Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
( สำเนำ )
ประกำศ โรงเรียนอำนำจเจริญพิทยำคม
เรื่อง สอบรำคำจ้ำงโครงกำรค่ำยบูรณำกำรในรูปแบบ STEM Education
โรงเรียนอำนำจเจริญ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Stem

74 views

Published on

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการค่ายบูรณาการในรูปแบบ STEM Education

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Stem

  1. 1. ( สำเนำ ) ประกำศ โรงเรียนอำนำจเจริญพิทยำคม เรื่อง สอบรำคำจ้ำงโครงกำรค่ำยบูรณำกำรในรูปแบบ STEM Education โรงเรียนอำนำจเจริญพิทยำคมมีควำมประสงค์จะ สอบรำคำจ้ำงโครงกำรค่ำยบูรณำกำรในรูปแบบ STEM Education ผู้มีสิทธิเสนอรำคำจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่สอบรำคำจ้ำง ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้ เสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น ๔. เป็นผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในกำรจ้ำงของโรงเรียนอำนำจเจริญพิทยำคม ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่นที่เข้ำเสนอรำคำให้แก่โรงเรียนอำนำจเจริญ พิทยำคม ณ วันประกำศสอบรำคำ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมใน กำรสอบรำคำจ้ำงครั้งนี้ กำหนดยื่นซองสอบรำคำ ในวันที่ ๙ กันยำยน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๙ กันยำยน ๒๕๕๙ ตั้งแต่ เวลำ ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลำ ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนอำนำจเจริญพิทยำคม และกำหนดเปิดซองใบเสนอรำคำในวันที่ ๒๐ กันยำยน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลำ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสำรสอบรำคำ ได้ที่ โรงเรียนอำนำจเจริญพิทยำคม ในวันที่ ๙ กันยำยน ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๑๙ กันยำยน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลำ ๑๖.๓๐ น. ดูรำยละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.ancp.ac.th หรือสอบถำมทำงโทรศัพท์หมำยเลข ๐๔๕๔๕๒๕๑๓ ในวันและเวลำรำชกำร ประกำศ ณ วันที่ ๙ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๙ (นำยนิยม รักพรม) ผู้อำนวยำรโรงเรียนอำนำจเจริญพิทยำคม สำเนำถูกต้อง (นำง กีรติ สำยสิงห์) ครู ประกำศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๙ กันยำยน ๒๕๕๙ โดย นำง กีรติ สำยสิงห์ ครู เอกสำรสอบรำคำ เลขที่ 1/2559

×