Kesan jepun

577 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
577
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kesan jepun

  1. 1. Semua kegiatan ekonomi yang dulunya dipegang oleh pemodal-pemodal Eropah dan Cina telah diambil membuat propagattda untuk Jepun dan mungkin orang-orang alil oleh askar-askar Jepun. lni termasuklah industri. bank, pengang_ Eropah. kutan. perlombongan dan estet-estet. Jepun juga menjadikan bidang pertanian sebagai satu Kesimpulan: kegiatan umum bagi mengatasi masalah kekurangan riakanan. Jepun mula mengalami kemerosotan mulai pertengahan Dalam erti kata lain. pemerintahan Jepun telah melahirkan tahun 1944. Pihak Berikat memperlihatkan taringnya mengata- satu-sistem ekonomi yang dipimpin dan dikawal oleh kerajaan si Jepun dalam beberapa serangan. Pengeboman Hiroshima sendiri secara tegas. Bagaimanapun perkembangan ekonomi dan Nagasaki oleh Amerika terusl melumpuhkan Jepun. Pada Tanah Melayu telah merosot dengan hebatnya semasa pendu_ 12hb. September 1945, Jeneral ltfuaki menyerah kalah kepada dukan Jepun. Masalah-masalah penggangguran, kebuluran Lord Mountbatten. Pemerintahan Tertinggi Pihak Berikat. inflasi merupakan kenangan pahit untuk dicatat dalam perkem_ Dengan itu pendudukan Jepun selama tiga setengah tahun itu bangan sejarah Malaysia. pun berakhir.Langkah Menipponisasi: Di dalam usahanya untuk menguatkan pendudukan mereka, Soalan: 37.Jepun telah memaksa nilai-nilai, bahasa dan kebudayaan Je_pun kepada penduduk tempatan. proses menipponisasi ini Bincangkan kesan Pendudukan Jepun di Tanahdijalankan oleh pemerintah Jepun dengan berbagai cara: Melayu... a) Bahasa Jepun diajar di sekolah-sekolah, kelab_kelab,kilang, firma dan pejabat-pejabat kerajaan. peluang kenaikan Tanah Melayu diperintah oleh Jepun mulai akhir bulanpangkat, gaji dan kemudahan-kemudahan lain diberi mengikut Disember 1941 hingga 12hb September 1945. Profesorkemahiran seseorang bercakap dalam bahasa Jepun. Zainal Abidin Wahid mensifatkan pendudukan Jepun sa- b) Berusaha untuk menerapkan muzik, filem. makanan, tu zaman yang mempunyai pengaruh yang sangat pentingpesta-pesta, pakaian dan beberapa amalan kehidupan orang_ terhadap Seiarah Tanah Melayu Walaupun Jepun hanyaorang Jepun di kalangan rakyat. memerintahkan Tanah Melayu selama kira-kira 3 16 tahun, tapi c) Hari-hari cuti umum adalah berdasarkan kelsndar ianya telah meninggalkan kesan-kesan sosial, ekonomi dancuti Jepun. laitu seperti hari kelahiran Maharaja, hari angkatan politik yang sangat Penting.darat, angkatan laut, angkatan udara dan. musim mJnunaiJep u n. Kesan Ekonomi: d) Beberapa kempen supaya timbul kebencian kspada a) Sumber ekonomi Tanah Melayu yang utama ialah getahorang-orang Eropah khususnya bangsa lnggeris dijalankan. dan biiih timah. lanya hampir terhenti sama sekali semasalni termasuklah menangkap dan mendera mereka, mengha_ pemerintahan Jepun. Tanah Melayu telah terputus hubunganramkan penggunaan dan penyebaran bahasa lnggeris dan dengan dunia Barat akibat peperangan. Dengan itu bijih timahmengenakan hukuman berat kepada mereka yang melanggar dan getah tidak dapat dieksort.dasar Jepun. Sewaktu British beredar dari Tanah Melayu mereka menia- e) Media massa dikawal oleh Jepun. Cuma dibenarkan lankan dasar bumi hangus. laitu dengan memusnahkan se- gesar alat perkakas melombong terutamanya kapal, iumlah -Fakar-pakar korek. Eropah yang mengendalikan aktiviti 194 195
  2. 2. melombong juga telah meninggalkan lorirbong-lombong beberapa perusuhan tempatan bagi memenuhi keperluan mere_ ka juga dengan pekerja.pekerli ;";;; keranan banyak barang-barang tidak dapat diimport. ,.Demikian rrnak Jepun, kebanyakannya pegawai_pegawai tentera, ;;;. Penduduk-penduduk juga menjadi kreatif dengan menghasil- yang mengambilalih lombong_lombong kan sendiri barang keperluan seperti membuat gula dari bijih timah tidak dapat -Ak;;,_ menjalankan operasi melombong denlan- kelapa dan nipah, membuat benang dari daun nenas dan semprr";. nya pengeluaran barangan tersebut telah merosot membuat butang dari tempurung. Malah alat pembuat api dari tg,0;0 tan tahun 1941 kepada 16,000 tan tahun 1942 juga telah dapat dicrpta pada masa itu. d"" ;;r;.;;; tinggal 3,000 tan tahun 1945. . Ladang-ladang getah juga terbiar. pengurus-pengurus Kesan Sosial: ladang. bangsa Eropah telah meninggalkan laOang_l;"nq. a) Satu aspek unik akibat pendudukan Jepun ialah berlaku- Buruh-buruh tndia tetah terlantar danl-idak o".p"i"rl"",i. jl- nya perpindahan penduduk daripada pekan ke kawasan pinggir pun hanya memertukan sedikir gerah untut hutan. Mereka yang terlibat kebanyakannya terdiri dari orang- tepeifuai negJ;i mereka. Oleh itu perusahaan getah juga ,rru, orang Cina. a".oaor pendudukan Jepun. "tiU", Kesempitan hidup di pekan-pekan akibat kekurangan . b) . Bahan gdlian yang diperlukan oleh Jepun ialah besi dan bauksit. Bagaimana Tanah Melayu bukanlah p""g"Lr;ri#" makanan serta mengelak daripada kekelaman pihak Jepun ke atas mereka msnyebabkan ramai orang Cina berhijrah ke kawa- bahan-bahan tersebut. san pinggir hutan. Mereka membuka tanah untuk ditanam c] lakyat menghadapi masalah kekurangan makanan. lno- dengan tanaman-tanaman makanan.geris. ti dak membeii turnpuan terhadap p"":g"r""r;" Ramai daripada mereka terus menetap di kawasan-kawasan rn;L;"".sewaktu pemerintahannya. Tanah Melayu i"ngi.poril.r-* yang dibukanya walaupun pendudukan Jepun telah berakhir.darr thaitand dan Burma begitu juga sewaktu- penOuOutan Penduduk-penduduk tersebut kemudiannya menjadi masalahJepun. kepada keraiaan semasa darurat. Penduduk-penduduk yang bukan dari kawasan penanaman bl Pendudukan Jepun telah mengakibatkan permusuhanpadi begitu teriejas dengan kekurangan ."d;;":-;;;;;;;; yang mendalam di antara orang-orang Melayu dan Cina.Jenrs makanan gantian seperti jagung dan ubi kayu dijadikan Layanan Jepun yang agak baik terhadap orang Melayu meng-makanan utama. akibatkan kemarahan di kalangan orang Cina terhadap orang Untuk mengatasi masalah kekurangan makanan pihak Melayu. Manakala orang Cina sentiasa mendapat tekanan Jeoun telah metancarkan kempen pertaniai oi i"lung"; pu-nalJ;. dari pihak Jepun. Permusuhan yang berlaku di antara orang drberi keutamaan dan disebarkan dtngan meluas. Cina dan Jepun di Timur Jauh berlanjutan hingga ke Tanah ^empen Bagaimanapun hasilnya tidaklah begitu menggalakian. - *- Melayu. (d) Kadar inftasi retah meningkat a"rig;n c;;ai. Apabila golongan orang Cina yang sangat anti Jepun menu- K"kr_ merupakan punca inf tasil S"t, rugi t"kio. buhkan pasukan MPAJA untuk menentang Jepun, makalll9l.n, tatah percetakanrnrrast lu:unnun dan pengedaran wang kertJs Jepun pasukan keselamatan yang diambil oleh Jepun adalah terdirisecara sewenang_wenang. Wang kertas yang dari orang Melayu. Secara tidak langsung berlaku permusuhan dikenali sebagaiduit pokok pisang. oteh rakyat dicetak ;";" .;^;;;;-;i,;i di antara orang Cina dengan Melayu.kertas itu hampir-hampir tidak mempunyai nilai Perasaan perkauman ini meletus menjadi rusuhan apabila di akhir-akhirpendudukan Jepun. beraku kekosongan kuasa akibat Jepun menyerah kalah pada (e) Satu perkembangan yang agak positif ialah munculnya 15hb. Ogos 1945. 196 197
  3. 3. U c) Selain daripada kelturangan makanan rakyat iuga ter- lanokah itu mereka boleh mendapat sokongan yang lebih luas dedah kepada wabak penyakit. Perkhidmatan perubatan ham- Melavu orang-orang Melavu di Su- pir-hampir lumpuh di zaman pendudukan. Ubat-ubatan sukar Ji riir"n"" orang-orang Apabi- diperolehi. Wabak penyakit seperti malaria, beri-beri dan kudis Luilu aull-runun trelayu adalan dari ethnik yang sama la berlaku integrasi di antara penduduk Sumatra dan Tanah berkembang dengan berleluasa. Kadar kematian yang bukan akibat berperang iuga meningkat. fvfJuvurn"u pJ"dudukan Jepun akan menjadi lebih teguh d) Beribu-ribu orang lelaki telah dibawa ke lndia dan Bur- iil. .l"puniuga memberi perhatian kepada agama lslam ma untuk membina Jalan Keretapi Maut di antara negara Thai sebagai tangkah lanjut memelihara sokongan orang-orang dengan Burma. Ramai di antara mereka terkorban dalam pem- fvf"Lw p"O" 5dan 6hb. Apirl 1943 Pentadbiran Tentera Jepun binaan jalan keretapi tersebut kerana lapar dan kerja teruk. tefutr.en"ja satu persidangan wakil-wakil pertubuhan lslam Singapura e) Satu lagi obiektif Jepun di Tanah Melayu ialah menippo- di Tanah MLlayu dan Sumatra yang diadakan di - e"rnlrnpi" tslam yang menghadiri persidangan itu tertarik nisasi rakyat negara ini. laitu proses memaksa nilai-nilai, d"ng"n jur"r Jepun untuk meninggikan taraf .agama lslam bahasa dan kebudayaan Jepun kepada penduduk-penduduk bahawa perjuangan bersama-sama tempatan. Di antara rancangan yang dijalankan ialah dengan Pers"idangan itu bersetuju rakyat mengajar bahasa Jepun di sekolah-sekolah. Malah dijadikan .leoun aialatt "Perang suci {sabil) untuk kebebasan bahasa pengantar. Bahasa itu juga diajar di kelab-kelab, dan pembentukan sebuah Asia Baru " --iul- pentadbiran kilang, firma dan peiabat keraiaan. oiung Melayu mendapat pengalamanyang ada dilantlk Pemerintah Jepun juga berusaha menerapkan muzik, filem, semasa PenJudukah Jepun. Di antara mereka ;;;;"; jawatan-jawatan kanan seperti pegawai daerah makanan, pesta-pesta, pakaian dan beberapa amalan kehidup- pentadbiran an orang-orang Jepun dalam kehidupan rakyat Tanah Melayu. iaitu meniisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Penduduk Tanah Melayu terpaksa mematuhi segala program "r7. lnggeris. yang dipaksa oleh pihak Jepun kerana takut terhadap tindakan Otung Melayu juga telah ditanam perasaan bencikan mereka. fnggeris. Baiawa mereka tidak boleh berharap sepenuhnya Keseluruhannya pendudukan Jepun telah membanlut t""piau griti.l, untuk membela nasib mereka Mereka berjayapersambungan (continuity) sistem pendidikan. Ramai pelajar menamatkan kepercayaan orang Melayu bahawa bangsa lnggeris itu bukanlah bangsa yang agung yang tidak bolehyang menjadi mangsa. Mereka tidak dapat menyambungkan pe- dikalahkan. " b];;;tlajaran yang terbantut selepas pendudukan Jepun kelana faktor demikian tidak hairanlah pendudukan Jepun telahumur dan sebagainya. menggalakan perkembangan kesedaran politik yang lebih berkeian di kalangan orang-orang Melayu Kesan Politik dan Pentadbiran: a) Rancangan untuk mendapat sokongan orang-orang b) Pendudukan Jepun juga menyebabkan orang-orang utna dan tndia bertambah kukuh dengan perasaan keindiaan danMelayu terhadap pendudukan Jepun. kecinaan mereka i. Pihak Jepun telah bersetuju mengiktiraf kedudukan raja- i) Ramai orang Cina telah menyertai gerakan menentangraja Melayu seperti kedudukan mereka sebelum pdrang. p"nOuOuf."n JeprJn. Mereka menubuhkan Malayan PeopleRancangan ini penting kerana raja-raja dapat memusatkantaat setia orang-orang Melayu. i;ii-J;;;""." Armv (MPAJA) Pertubuhan ini ditubuhkan di rrut"n iun merancang gerakan-gerakan yang bercorak sabotaj ii. Menyatukan pentadbiran Tanah Melayu dengan Su- ke atas askar-askar JePun.matra mulai thb. Mei 1943. Pihak Jepun berpendapat dengan ii. Pendudukan Jepun mewujudkan kesempatan kepada 198 199
  4. 4. Parti Komunis. Malaya muncul sebagai parti politik yang Di Vietnam kumpulan menentang Jepun dikenali sebagaiberjuang untuk kepentingan orang-orang Cina. Kesempatan Viet-Minh, di Filipina sebagai Hupbalahaps dan di Tanahini muncul apabila Kuomintang beransur-ansur meniadi Melayu, ditubuhkan pasukan MPAJA atau Malayan Peopleslemah mulai akhir 1920an. Pada hakikatnya MPAJA adalah di- Anti-Japanese Army anggota MPAJA terdiri dari anggota Partitara oleh pihak komunis. Komunis Malaya dan berbangsa Cina. iii. Jepun telah menggalakkan orang-orang lndia menum-pukan perjuangan mereka kepada pembebasan lndia daripada Oranq-oranq Cina dan Perasaan Pengntangan Torhadap Jepunimperialisme British. Pasukan Tentera Kebangsaan lndia Peiasaan-antilJepun yang wujud di kalangan orang-orang{lNA} telah ditubuhkan di bawah pimpinan Subhas Chandra Cina sebenarnya lanjutan daripada perselisihan di antara Cina-Bose. jepun di Timur Jauh. Semenjak Perang Cina-Jepun I pada Ramai orang lndia menyertai lNA. Mereka telah menubuh- akhir kurun ke 19, maka bermulalah penglibatan Jepun secarakan kerirjaan Azad Hind, kerajaan dalam buangan yang didiri- berluasan kuasa ke atas negara Cinakan di Singapura. Ramai orang lndia menyahut seruan itu. Penglibatan Jepun ke atas Cina makin bertambah kuat sele-Slogan mereka ialah "Chalo Delhi!" (Mara ke Delhi). pas PJrang Dunia l. Tindakan Jepun menyerang Cina pada iahun 193i menambahkan perasaan benci dan marah orang-Kesimpulan: ot".g Cin" terhadap Jepun. Sikap tersebut iuga t9rtln3m qi Pada keseluruhannya Pendudukan Jspun telah banyak kalarigan orang-orang Cina seberang laut termasuk di Tanahmengubah keadaan sosial, ekonomi dan politik Tanah Melayu. Melayu.Perubahan yang radikal ini memberi satu keiutan kepada Oleh yang demikian kemasukan Jepun ke Tanah Melayulnggeris apabila mereka cuba memperkenalkan satu dasar baru rn".ndapat tJnt"ngan daripada oranga-orang Cina Apatah lagi ganas ter-ianya mendapat tentangan yang hebat dari orang-orang sikap orang-orang Jepun yang bertindak keiam danMelayu. Rancangan Malayan Union telah ditentang secara hadap mereka semasa peperangan Malah tempat-tempattotal oleh orang-orang Melayu. kediaman orang-orang Cina iuga menjadi sasaran pihak Jepun Satu lagi keunikan yang wujud ialah berlakunya kerja- Kekejaman yang paling nyata ialah apabila pihak Jepunsama di antara pihak lnggeris dengan orang-orang Cina dalam mengumpul orang-orung Cina yang terdiri dari kaum lelaki diMPAJA semasa pendudukan. Sedangkan MPAJA itu ditaja jatuh ke tangan Singapura tidak berapa lama selepas Singapuraoleh komunis. meieka. Beribu-rjbu orang di antara yang dikumpulkan itu telah dibunuh. Sekurang-kurangnya 5,000 orang dan selebih lebihnya 25,000 orang terbunuh. Tiniakan itu meninggikan lagi kemarahan dan kebencianSoalan: 38. orang-orang Cina terhadap Jepun di Tanah Melayu Halkan gerakan antiJepun semasa Pendudukan Jo-pun di Tanah Melayu tahun 1941-1945, Parti Komunis Malaya (PKM)menubuhkan MPAJA Parti Komunis Malaya (PKM) yang keseluruhan anggotanyaPendahuluan: terdiri dari orang-orang Cina itu telah mengambil kesempatan Terdapat beberapa gerakan anti-Jepun di negara-negara menggembelingkan tenaga orang-orang Cina bagi mengambilAsia Tenggara semasa pendudukan Jepun. Gerakan-gerakan tindakan untuk menentang JePun.yang wujud ialah merupakan gerakan bercorak gerila. Parti Komunis Malaya mendapati peluang terbuka kepada 200

×