Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bewoners over de Maas

680 views

Published on

richting

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bewoners over de Maas

 1. 1. Samen Sterk
 2. 2. EERST ENKELE CIJFERS <ul><li>Bij de oprichtingsvergadering : 22 aanwezigen </li></ul><ul><li>Lid werden : 21 aanwezigen </li></ul><ul><li>Inmiddels verdubbeld naar : 42 leden </li></ul><ul><li>Aantal donateurs : 1 </li></ul><ul><li>Verwerkbare ingeleverde enquêtes : 31 stuks </li></ul>
 3. 3. Uitslag Enquête No. 1 <ul><li>Vragen gerangschikt naar de onderwerpen: </li></ul><ul><li>Lawaai </li></ul><ul><li>Nulmetingen </li></ul><ul><li>(verkeer)veiligheid </li></ul><ul><li>“ Vangnet” i.g.v. schade </li></ul><ul><li>Schade </li></ul><ul><li>Randvoorwaarden werk </li></ul><ul><li>M.b.t. het werk </li></ul><ul><li>Na afloop van het werk </li></ul><ul><li>Allerlei </li></ul>
 4. 4. LAWAAI (1)
 5. 5. LAWAAI (2) <ul><li>Uit de open vraag: </li></ul><ul><li>Wees er bij het stellen van eisen aan de geluidoverlast op attent dat er een 28 m. dikke grintlaag moet worden opgezogen! </li></ul><ul><li>Hoe, waar en door wie worden de laagfrequente geluiden gemeten en wie stelt de norm? </li></ul><ul><li>Probeer de tijdvakken waarin ontzand wordt zoveel mogelijk te beperken. </li></ul>
 6. 6. LAWAAI (3) <ul><li>Uit de open vraag (vervolg): </li></ul><ul><li>4. Breng in kaart wie van de aanwonenden ’s nachts moeten werken en dus overdag moeten slapen! Bij een project dat zo lang gaat lopen moet hier een oplossing voor komen. </li></ul><ul><li>5. Er moet m.n. vóór, tijdens en na afloop van het werk gecontroleerd worden op crossmotoren, terreinwagens en watersporters. </li></ul>
 7. 7. NULMETINGEN (1)
 8. 8. NULMETING (2) <ul><li>Uit de open vraag: </li></ul><ul><li>Besteed extra aandacht aan de keuze van de instantie die de nul-metingen verricht. Let hierbij op “deskundigheid” en “onafhankelijkheid”! </li></ul><ul><li>Er moet een “nul-meting” gedaan worden m.b.t. </li></ul><ul><ul><li>het huidige geluidsniveau en </li></ul></ul><ul><ul><li>de huidige veiligheid op de dijken. </li></ul></ul><ul><li>Behalve het grondwaterpeil zal ook de kwaliteit van het grondwater gecontroleerd moeten worden. </li></ul>
 9. 9. NULMETING (3) <ul><li>Uit de open vraag (vervolg): </li></ul><ul><li>Wat is het effect van de plassen op de windkracht waarmee b.v. het dak van mijn huis te maken krijgt? </li></ul><ul><li>De afwijkingen op de nulmetingen moeten periodiek gemeten en vastgelegd worden. De resultaten moeten als gevolg kunnen hebben dat het werk onmiddellijk gestopt wordt. </li></ul><ul><li>Grondwaterpeilingen e.d. moeten doorgezet worden tot en met 5 jaren na het beëindigen van de werkzaamheden. </li></ul>
 10. 10. (VERKEER)VEILIGHEID (1)
 11. 11. (VERKEER)VEILIGHEID (2) <ul><li>Uit de open vraag: </li></ul><ul><li>Vóór aanvang van het werk moet een – afsluit-bare – “dienstweg” door de uiterwaarden worden aangelegd. Deze dienstweg moet uitsluitend vanaf de van Heemstraweg bereikbaar zijn en is uitsluitend bestemd en verplicht voor het vervoer van medewerkers en rijdende machines van het ontzandingproject. </li></ul><ul><li>Vóór aanvang van het werk moet er voldoende parkeergelegenheid gecreëerd zijn voor de ontzanders onder aan de dijk! </li></ul>
 12. 12. (VERKEER)VEILIGHEID (3) <ul><li>Uit de open vraag (vervolg): </li></ul><ul><li>De Sluisweg niet verder belasten met zwaar verkeer dat de bermen stuk rijdt, de wegen glad maakt en extra geluidoverlast veroorzaakt! (les van de dijkverzwaring) </li></ul><ul><li>Mocht de dijk en/of aansluitende wegen door de ontzandingwerkzaamheden vervuild raken, moeten deze onmiddellijk worden schoongemaakt. </li></ul><ul><li>Op de dijk moet uitsluitend op zaterdagen, zon- en feestdagen “éénrichtingverkeer m.u.v. bestemmingsverkeer” komen. </li></ul>
 13. 13. (VERKEER)VEILIGHEID (4) <ul><li>Uit de open vraag (vervolg): </li></ul><ul><li>Wat is het effect van evt. éénrichtingverkeer op de dijk voor de andere wegen? Worden die extra belast? </li></ul><ul><li>Er moeten snelheidbeperkende maatregelen worden genomen op de parallelwegen aan de dijk, b.v. de Sluisweg. </li></ul><ul><li>Bewaak het nieuwe tracé van de Veerweg anders zal er nóg harder worden gereden! </li></ul>
 14. 14. SCHADE-”VANGNET” (1)
 15. 15. SCHADE-”VANGNET” (2) <ul><li>Uit de open vraag: </li></ul><ul><li>Er moet een allesomvattend convenant worden gesloten – ondertekend door ontzanders, gemeente, provincie & aanwonenden – waarin alle afspraken rond de ontzanding omschreven staan. </li></ul><ul><li>De ontzanding mag niet van start gaan zonder inzicht te hebben gegeven in het financiële volume van het werk. Dit om vast te stellen of eventuele schadeclaims nog wel in verhouding staan tot het financiële volume van het werk. </li></ul>
 16. 16. SCHADE-”VANGNET” (3) <ul><li>Uit de open vraag (vervolg): </li></ul><ul><li>3. Er moet een begeleidingscommissie worden opgericht bestaande uit 1 vertegenwoordiger van de ontzan-ders, 1 vertegenwoordiger van de overheid en 1 ver-tegenwoordiger van de vereniging. Deze commissie : </li></ul><ul><ul><li>bespreekt en toetst vooraf alle zaken aan de basisafspraken uit het convenant, </li></ul></ul><ul><ul><li>behandelt de klachten en </li></ul></ul><ul><ul><li>is bevoegd om werkzaamheden stil te leggen en/of sancties op te leggen. </li></ul></ul>
 17. 17. SCHADE DOOR ‘T WERK (1)
 18. 18. SCHADE DOOR ’T WERK (2) <ul><li>Uit de open vraag: </li></ul><ul><li>Wat gebeurt er met schade op lange termijn (een x-aantal jaren na gereed komen van het werk) door verzakkingen? </li></ul>
 19. 19. RANDVOORWAARDEN WERK (1)
 20. 20. RANDVOORWAARDEN WERK (2) <ul><li>Uit de open vraag: </li></ul><ul><li>Er moeten duidelijke en onmiddellijk opeisbare sancties staan op overtredingen door de ontzanders. </li></ul><ul><li>Er moet jaarlijks een redelijke financiële com-pensatie komen voor de onvermijdelijke overlast. </li></ul><ul><li>Zorg dat er geen verlichting gevoerd mag worden op de schepen i.v.m. de schapen. </li></ul><ul><li>De gemeente moet openheid geven over de schadeclaims bij ontzandingprojecten die zij bezocht heeft. </li></ul>
 21. 21. RANDVOORWAARDEN WERK (3) <ul><li>Uit de open vraag (vervolg): </li></ul><ul><li>Hoe wil wethouder Zondag zijn – overigens niet in de notulen vastgelegde – toezegging “dat de aanwonenden een jaarlijkse vergoeding voor de overlast van € 1.000,-- à € 2.000,-- zullen ont-vangen” voor de verandering nu eens waar maken. </li></ul><ul><li>Er moet jaarlijks een WOZ-taxatie worden gedaan </li></ul>
 22. 22. RANDVOORWAARDEN WERK (4) <ul><li>Uit de open vraag (vervolg): </li></ul><ul><li>7. Compensatie van de overlast voor een aantal aanwonenden is mogelijk door het: </li></ul><ul><ul><li>realiseren van een kosteloze ADSL-aansluiting, </li></ul></ul><ul><ul><li>realiseren van een kosteloze kabel-tv-aansluiting, </li></ul></ul><ul><ul><li>kosteloos aansluiten op de riolering. </li></ul></ul>
 23. 23. M.B.T. HET WERK (1)
 24. 24. M.B.T. HET WERK (2) <ul><li>Uit de open vraag: </li></ul><ul><li>Hoe denkt de vereniging over de “nul-optie”? Het project – waar 2 rivieren elkaar bijna raken – heeft wellicht onvoorziene risico’s! </li></ul><ul><li>Streef naar minder diepe plassen (= ook het standpunt van de Gelderse Milieufederatie!). </li></ul><ul><li>Streef naar een grotere afstand tot de dijk, van 100 m. naar 150 m.. </li></ul><ul><li>Hoe luidt de Europese regelgeving m.b.t. “fijn stof”? De Nederlandse overheid heeft daar nu al een conflict over met “Europa”. </li></ul>
 25. 25. M.B.T. HET WERK (3) <ul><li>Uit de open vraag (vervolg): </li></ul><ul><li>Niet tussentijds stoppen met ontzanden omdat er geen vraag is naar zand, maar “elders” een depot inrichten! Weg is weg! </li></ul><ul><li>Alleen de winning van zand – dus niet de winning van klei – kan de reden zijn om de ontzanding-werkzaamheden voort te zetten. </li></ul><ul><li>Er mag geen vervuilde grond verwerkt worden/er mag geen 2e Kaliwaal ontstaan! </li></ul>
 26. 26. M.B.T. HET WERK (4) <ul><li>Uit de open vraag (vervolg): </li></ul><ul><li>De beoogde zandwinning bij Maasbommel toen was gebaseerd op de behoefte aan zand toen . De hoeveelheid zand die uit “Over de Maas” moet komen is dezelfde. Zonder een objectief en officieel onderbouwd rapport m.b.t. de huidige en geplande zandconsumptie en zandproductie in Nederland mag de ontzanding niet beginnen! </li></ul><ul><li>Tijdens en na de ontzanding mag onkruid niet de kans krijgen om te gaan woekeren en vervolgens tuinen, weilanden en akkers gaan bedreigen! </li></ul>
 27. 27. NA AFLOOP (1)
 28. 28. NA AFLOOP (2) <ul><li>Uit de open vraag: </li></ul><ul><li>Wij moeten inspraak hebben in de eindbestem-ming/afwerking van het project. </li></ul><ul><li>Na de afwerking moet er een “gegarandeerd natuurgebied” komen, toegankelijk via wandel- en fietspaden. </li></ul><ul><li>In het herinrichtingplan moet zijn opgenomen: het “in de afwerking” creëren van parkeer-gelegenheid voor recreanten onder aan de dijk. </li></ul><ul><li>Zonder bankgarantie voor de natuurinrichting mag de ontzanding niet van start gaan! </li></ul>
 29. 29. ALLERLEI (1)
 30. 30. ALLERLEI (2) <ul><li>Uit de open vraag: </li></ul><ul><li>Zorg dat de andere partijen de vereniging serieus nemen! </li></ul><ul><li>Onderstreep bij iedere gelegenheid en op iedere manier dat er bij de aanwonenden, in Alphen, Dreumel, Lith en Heerewaarden geen enkel draagvlak is voor dit project! Onze mening is nooit gevraagd! </li></ul><ul><li>Je mag verwachten dat de MER-rapportage “een probleem” als uitgangspunt heeft. In dit geval een concrete behoefte aan zand. Daar zult U tevergeefs naar zoeken! </li></ul>
 31. 31. ALLERLEI (3) <ul><li>Uit de open vraag (vervolg): </li></ul><ul><li>Wordt dit project een variant op de Betuwelijn, m.a.w. een project waarover onder deskundigen m.b.t. het maatschappelijk nut een zeer ver-schillende mening hebben? </li></ul><ul><li>Laat je niet in slaap sussen met mondelinge beloften. Maak besprekingverslagen en zet afspraken op schrift die ondertekend worden. De gemeente - bij monde van wethouder Zondag – blijkt een onbetrouwbare gesprekspartner te zijn! </li></ul>
 32. 32. ALLERLEI (4) <ul><li>Uit de open vraag (vervolg): </li></ul><ul><li>Controleer de praktische haalbaarheid en het realiteitsgehalte van toezeggingen door de ontzanders bij andere partijen, b.v. de gemeente. </li></ul><ul><li>Bestaat de “witte coalitie” nog en waaruit blijkt dat? Wat is haar doelstelling en – of zij nu wel of niet bestaat – wat kan zij of haar restanten voor ons betekenen? </li></ul>
 33. 33. ALLERLEI (5) <ul><li>Uit de open vraag (vervolg): </li></ul><ul><li>De vereniging moet voor de “nul-optie” gaan omdat de behoefte aan zand minder groot is geworden (o.a. Betuwelijn is klaar) en de rivieren worden verruimd. De argumenten van de staatssecretaris zijn achterhaald. Ga naar de Raad van Staten en - zo nodig – naar het Europese Hof. </li></ul><ul><li>Hoe komt de vereniging aan financiën? </li></ul><ul><li>Hoe hoog wordt de contributie van de leden? </li></ul>
 34. 34. Richting vereniging Een doel is een stip aan de horizon: Wel zichtbaar, nog niet tastbaar
 35. 35. Waar staan we voor <ul><li>De 0-optie: </li></ul><ul><ul><li>We hangen de vlag uit bij geen ontzanding </li></ul></ul><ul><li>Redelijkheid </li></ul><ul><ul><li>We willen volwaardig gesprekspartner zijn </li></ul></ul><ul><ul><li>Betrokken worden bij </li></ul></ul><ul><ul><li>Opkomen voor de aanwonenden </li></ul></ul>
 36. 36. Welke fases <ul><li>O-optie: </li></ul><ul><ul><li>Alternatieven </li></ul></ul><ul><ul><li>Foutje .. bedankt </li></ul></ul>
 37. 37. redelijkheid <ul><li>Voorbereiding </li></ul><ul><ul><li>Mer </li></ul></ul><ul><ul><li>Streekplanherziening </li></ul></ul><ul><ul><li>Vergunningen </li></ul></ul><ul><li>Uitvoering </li></ul><ul><ul><li>Bewaking </li></ul></ul><ul><ul><li>Aanpassing </li></ul></ul><ul><ul><li>Belangenbehartiging </li></ul></ul>
 38. 38. redelijkheid <ul><li>Nazorg </li></ul><ul><ul><li>Inrichting </li></ul></ul><ul><ul><li>Bewaking </li></ul></ul>
 39. 39. Met wie <ul><li>Provincie : </li></ul><ul><ul><li>MER en streekplanherziening </li></ul></ul><ul><ul><li>toetsing normen </li></ul></ul><ul><li>Gemeente: </li></ul><ul><ul><li>voorwaarden vergunning </li></ul></ul><ul><ul><li>financiële buffer </li></ul></ul><ul><li>Ontzander: </li></ul><ul><ul><li>wijze van uitvoering </li></ul></ul><ul><ul><li>praktische zaken </li></ul></ul>
 40. 40. Hoe <ul><li>Werkgroepen: </li></ul><ul><li>0-optie </li></ul><ul><ul><li>Alternatieven </li></ul></ul><ul><ul><li>Zandbehoefte </li></ul></ul><ul><li>MER / Streekplanherziening </li></ul><ul><li>Vergunningen + voorwaarden </li></ul>

×