Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zakonferenciju(2)

244 views

Published on

 • Be the first to like this

Zakonferenciju(2)

 1. 1. Формирање тима Београд . Бајина Башта . Зајечар . Алексинац .
 2. 2. Окупили смо се на форуму
 3. 3. Дефинисали смо циљ:Урадити задатак најбоље што можемо.
 4. 4. Сакупили смо чињенице
 5. 5. Груписали области
 6. 6. Уредили смо задатке
 7. 7. СНАГЕ СЛАБОСТИ МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИУрадили смо СВОТ анализу
 8. 8. СВОТ АНАЛИЗА Снаге (ппјачати) Слабпсти (елиминисати)- Дпбра техничка ппремљенпст шкпле за примену електрпнскпгучеоа (e-learning) у прпцесу прпфесипналнпг развпја заппслених. - Фпрмалистички приступ приликпм израде и дпнпшеоа плана- У шкпли се успешнп спрпвпди прпграм инклузије, а у стручнпг усавршаваоа заппслених у шкпли.ваннаставне активнпсти су укључени сви ученици и већина - Предрасуде наставника и ученика.наставника и рпдитеља. - Лпш материјални пплпжај и недпстатак финансијских средстава- Наставни кадар кпји је птвпрен за сарадоу и нпве приступе. за прпфесипналнп усавршаваое наставника. - Већина наставника се стручнп усавршава и труди се да ппвећа - Незаинтереспванпст ппјединих наставника за унапређиваоесвпје кпмпетенције. рада шкпле и стручнп усавршаваое. (Биљана)- Резултати стручнпг усавршаваоа се активнп примеоују у - Недпвпљна стручнпст наставника за нпве метпде рада. Једанунапређеоу и псавремеоаваоу наставе, раду Тима за заштиту пд брпј наставника (углавнпм старије генерације) не влада дпвпљнпнасиља, тимпва за ИОП и ШРП и прганизпваоу ваннаставних нпвим технплпгијама да би их мпгли примеоивати у настави.активнпсти. - Обавезе у настави кпје пграничавају друге активнпсти- Спремнпст наставника да презентују (ппделе са кплегама)наученп на семинарима крпз предаваоа или угледне часпве. Мпгућнпсти/шансе (истражити) Опаснпсти/препреке (смаоити или избегавати)- Закпнпм регулисанп напредпваое у струци крпз прпфесипналниразвпј заппслених (чл. 123 ЗпОСОиВ и Правилник п сталнпмстручнпм усавршаваоу). - Игнприсаое пбавезе финансираоа стручнпг усавршаваоа- Дпбра сарадоа са Центрпм за спцијални рад, Дпмпм здравља, заппслених пд стране лпкалне сампуправе (чл. 159, ст. 2, тач. 2пснажена сарадоа са Црвеним крстпм, прганизацијама- ЗпОСОиВ).дпнатприма. - Неппвпљна екпнпмска ситуација у држави.- Израда прпјеката у циљу ппбпљшаоа услпва рада и унапређеоа - Традиципнализам шкплскпг система и наставне праксе.наставе и кпнкурисаое кпд дпнатпра кпји ппдржавају шкплскепрпјекте.
 9. 9. Нацртали смодрво проблема
 10. 10. Дрвопроблема
 11. 11. Нацртали смодрво циљева.
 12. 12. Дрво циљева
 13. 13. На основу анализа које смоурадили, решили смо да направимо пројекат који омогућава да се бар неки од препознатих циљева остваре
 14. 14. Поново смо се окупили на форуму
 15. 15. Изабрали смо лидераи договорили тему за рад
 16. 16. ПрименаГугл дискау настави
 17. 17. Програм за стручно усавршавањенаставника, стручних сарадника и руководилаца школе
 18. 18. На гугл документу свакоје одабрао задатак који ће урадити
 19. 19. Кад затреба прискакали су и други у помоћ
 20. 20. Наставили смо свакодневнеконсултације на чету у гуглу
 21. 21. Контурекуће успеха
 22. 22. Из различитих делова успешносмо плели мрежу целине
 23. 23. Мозаик је склопљен
 24. 24. Мало дотеривања, гланцања…
 25. 25. На крају лого
 26. 26. И наш продуктје кренуо у свет

×