Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tode mitreski ohrid2012_мкд_final

221 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tode mitreski ohrid2012_мкд_final

 1. 1. Фреквенциски информационен систем наПрезентер Тоде Митрески Раководител на Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции АЕК
 2. 2. Преглед и општи информации • земји вклучувајќи ги сите членки– се претставени во и табела се исто достапни сега е споена во • ги содржи следните типови податоци Распределба Намена Радио интерфејси Документи Информација за право на користење на радиофреквенции • Сите типови на податоци се пребарувачки и типовите – се споредувачки за националните планови како и за и табелите
 3. 3. Намена и доделба – За повеќето земји извлечени се директно од Националните планови за намена и доделба на фреквенции – Вообичаено се ажурира еднаш или двапати годишно со извештај за ажурирање до и – предвидува дека оваа информација се однесува и за радиоинтерфејси за индивидуални права на користење ќе се ажурира двапати годишно од земјите членки – и табелите во се одржуваат од канцеларијата Радио интерфејс спецификацииНормативни барања за информации за Националните радио интерфејси спецификации во од Земјите членки обезбедуваат со повикување на соодветнитестандарди или со описен текст и сите коментари потребни за следните параметри канализирање модулација окупираност на опсег насока одделеување пренесена енергија густина на енергија пристап на канали и правила на окупираност авторизиран режим дополнителни суштински побарувања согласно со од претпоставки за фреквенциско планирањеСите останати информации се обезбедуваат доброволно и се од информативен карактер
 4. 4. Право на користење на информација• Сите ЕУ земји го имаат вклучено правото на користење на информација во базата на податоци• Количината и обемот на овие информации сеуште значително варира кај администрациите• Намерата на во однос на правото на користење на информации е дда се фокусира на појаси со значителен економски интерес Нормативните побарувања за информацијата за право на користење се дефинирани во – Информацијата за со право на користење може да биде ограничена на фреквенциски опсези кои се користат за електронски комуникации со кои се тргува согласно од или се одобрени низ компетентна или компаративна селекција на избор согласно За релевантни фреквенциски опсези земјите членки ги обезбедуваат согласно побарувањата од и националните правила за бизнис доверливост следните информации идентитет на корисникот на фреквенција истекување на рокот на користење или каде што нема никој очекувао врметрање географско времетрање на правото во смисла на обезбедување информација дали правото на користење е од локален регионален или национален карактер индикација дали со правото на користење може да се тргува или не Сите останати информации поврзани со правото на користење на информација
 5. 5. Последни софтвер податоциНадградба до моментална софтвер верзијаимплементирана • Нов дизајн на страница • Подобрена селекција на поими два начина на селектирање на услови за намена и доделба • Нов тип на документи информативни нерегулаторни поврзани со • „ ‟ „ ‟ „ ‟ „ ‟ документи • Тип на документ „Национална спектар евалуација“ надградуван од националните администрации • Останат друг тип на документи • „ ‟ „ ‟ поврзани со • модели и поткласи кои користат ист формат – моделите се достапни поткласите ќе бидат достапни наскоро Сите документи можат да бидат селектирани пребарувани според фреквенциски опсег и или намена • Групиран приказ на документите • за фреквенциски опсези од било кој документ се поврзани со се прикажуваат преку клик на икона
 6. 6. Последни софтвер додадотци• Нова секција страна во „Спектар инвентарна листа‟ иницијатива на надвор од делокругот на во • Нерегулаторни информации • Објаснување на типовите нерегулаторни документи • Документи со информации од побарано од да биде достапно во • Особено секцијата и е потполна за користење и содржи значителна количина на информации за моменталното користење на спектарот поделено и ефикасно користење на спектарот • ги надградува информациите кога документите ќе бидат достапни за форуми • секцијата ги содржи сите релевантни за спектарот но и резултати од прашалници итн• Подобрени излезни податоци од – сите податоци можат да бидат експортирани во табела• се прикажуваат во вклучително и нивна имплементација
 7. 7. Софтвер додатоци– планирани предмет на разгледување • „Трет дел‟ документи предложени од надградени од • Истражување на потреба за додавање на “заштитени зони” во поврзано со нерегулаторни информации поддршка на доверливи ограничени податоци во процесот на аквизиција на податоците • Секција за подетални информации за спектарот подмножество за целосната листа на апликации од која ќе биде користена за аквизиција на податоци за цели поврзани со проектот за попис на спектарот • Воспоставување на контакт листа за пописот на спектарот
 8. 8. насловна страна
 9. 9. Подетална информативна страна за спектарот
 10. 10. Тип на документи за не регулатори
 11. 11. Пример на пребарување на документ за специфичен фреквенциски опсег
 12. 12. Приказ на групни документи
 13. 13. Приказ на документи „ ‟
 14. 14. Приказ на документи за Европска табела занамена
 15. 15. – мапа на имплементација
 16. 16. во деталната секција за информации заспектарот
 17. 17. предлог во секцијата за детални информации за спектарот
 18. 18. Благодарам

×