1. prednáška: Príbeh Biblie

3,650 views

Published on

2. prednáška na predmet Úvod do Starej Zmluvy na KETM v BB

Published in: Education, Technology, Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1. prednáška: Príbeh Biblie

 1. 1. 2. prednáška<br />príbeh Biblie<br />
 2. 2. A<br />B<br />C<br />
 3. 3. príčinadôsledok<br />A<br />B<br />C<br />
 4. 4. pokojný stav napätie pokojný stav<br />A<br />B<br />C<br />
 5. 5. Každý príbeh má<br />začiatok- pôvodný stav a vznik konfliktu<br />stred - rozvoj konfliktu a hľadanie riešenia<br />koniec- vyriešenie konfliktu<br />B i b l i a a k o p r í b e h<br />
 6. 6. Na začiatku, keď nastane konflikt (to, čo ruší pôvodný pokojný stav) vznikne v hlave čitateľa napätie, ktoré žiada riešenie. Táto žiadosť v hlave čitateľa je silný hermeneutický prvok, ktorý ovláda interpretácie diela.<br />B i b l i a a k o p r í b e h<br />
 7. 7. Gen 2:4-25<br />príklad príbehu<br />
 8. 8. P r í b e h: G e n e z i s 2:4-25<br />začiatok: 2:4-18<br />18 „Potom riekol Hospodin Boh: Nie je dobré človeku byť osamote. Dám mu pomoc, ktorá mu bude roveň.“<br />
 9. 9. P r í b e h: G e n e z i s 2:4-25<br />stred: 2:19-20<br />falošná snaha o riešenie napätia:<br />„19 Vtedy Hospodin Boh utvoril zo zeme všetku poľnú zver i všetko nebeské vtáctvo a priviedol ich k človeku, aby videl, ako ich nazve; každý živý tvor sa mal volať tak, ako ho nazve človek. A človek pomenoval všetok dobytok, nebeské vtáctvo i všetku poľnú zver. Ale pre človeka nenašiel pomoc, ktorá by mu bola roveň.<br />
 10. 10. P r í b e h: G e n e z i s 2:4-25<br />koniec: 2:21-25<br />riešenie napätia, návrat k pokoju (dokonalosti):<br />„23 Toto je už kosť z mojich kostí a telo z môjho tela. Bude sa volať žena, lebo je z muža vzatá.“<br />
 11. 11. príbeh Biblie<br />zhrnutie<br />
 12. 12. P r í b e h B i b l i e<br />začiatok: Genezis 1:1 – 4:26<br />Pôvodná situácia, vznik konfliktu a napätia<br />3:15 prekliaty budeš . . .<br />3:17 prekliata pôda . . .<br />Náznak riešenia:<br />3:15 Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje semeno a jej semeno; ono ti rozmliaždi hlavu a ty mu schvatneš pätu.<br />
 13. 13. P r í b e h B i b l i e<br />stred: Genezis5:1 – <br />Rozvoj príbehu, hľadanie riešenia<br />Zmluva s Abrahámom<br />Zmluva s Izraelom cez Mojžiša<br />Zmluva s Dávidom<br />Exil/návrat z exilu<br />
 14. 14. P r í b e h B i b l i e<br />koniec: Nová Zmluva<br />Ježiš Kristus ako naplnenie zmlúv<br />Víťazstvo nad hadom<br />Nové stvorenie ako chrám<br />
 15. 15. why<br />h<br />rbd<br />tyrb<br />tyrb<br />בְּרִית<br />בְּרִית<br />בְּרִית<br />בְּרִית<br />
 16. 16. Genezis 3<br />vznik napätia<br />
 17. 17. Chiasmusv Genezis 3<br />
 18. 18. P r í b e h B i b l i e<br />Keď sa vrátime k náznaku riešenia:<br />3:15 Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje semeno a jej semeno; ono ti rozmliaždi hlavu a ty mu schvatneš pätu.<br />V tomto bode príbehu vieme veľmi málo o tom, ako skončí príbeh, ale naša pozornosť je uprená na semeno. Ak čítame Bibliu ako príbeh, hľadáme všetko, čo poskytuje nádej pre riešenie problému pádu a jediná vec, ktorú zatiaľ vidíme, je semeno.<br />
 19. 19. Genezis 1-2: nebo a zem, strom života<br />Genesis 3: pád (žena, had, semeno)<br />Zjav12: Mesiáš (žena, had, semeno)<br />Zjav21-22: nové nebo a zem, strom života<br />
 20. 20. Genezis 4<br />vznik napätia pre knihu Genezis<br />
 21. 21.
 22. 22.
 23. 23.
 24. 24. rodokmeň<br />štruktúra knihy<br />
 25. 25.
 26. 26.
 27. 27. P r í b e h B i b l i e<br />rodokmeň je prostriedok pre semeno.<br />Semenoje prostriedok pre zmluvu.<br />Zmluva je prostriedok požehnanie.<br />Požehnanie prevráti prekliatie stvorenia.<br />
 28. 28. rodokmeň<br />semeno<br />zmluva<br />požehnanie<br />nový odpočinok<br />
 29. 29.
 30. 30. P r í b e h B i b l i e<br />Keď na začiatku sme sledovali semeno, teraz (od 12. kapitoly) sledujeme zmluvu s Abrahámom. V zmluve s Abrahámom, Boh mu sľúbil štyri veci:<br />semeno,<br />zem,<br />Božiu prítomnosť, a<br />že sa stane požehnaním pre všetky národy<br />
 31. 31. P r í b e h B i b l i e<br />Keď sledujeme príbeh, znamená to, že sledujeme Božiu zmluvu s Abrahámom.<br />Genezis je o tom, že Boh zachováva rod požehnania, aby prevrátil prekliatie stvorenia.<br />Exodus je o tom, že Izrael skončil v zajatí v Egypte a Boh ich vyslobodil, aby ich viedol do zasľúbenej zeme a splnil zmluvu s Abrahámom.<br />
 32. 32. P r í b e h B i b l i e<br />Levitikus je o spôsobe, ako Boží ľud môže byť v prítomnosti svätého Boha.<br />Numeri je o novej nádeji pre novú generáciu a volá nás k tomu, aby sme patrili novej generácii, ktorá verí v Hospodina.<br />Deuteronomium je nová zmluva medzi Bohom a Izraelom!<br />
 33. 33. P r í b e h B i b l i e<br />Deuteronomium je nová zmluva medzi Bohom a Izraelom!<br />V tejto zmluve sú podmienky (zákon), ktoré Izrael musí splniť, aby mohol prežívať požehnania, ktoré prichádzajú cez zmluvu. To znamená, že sledujeme už päť vecí v príbehu Biblie, dodržanie zákona, zem, prítomnosť YHWH s Izraelom, semeno, a že sa stane požehnaním pre všetky národy.<br />
 34. 34. P r í b e h B i b l i e<br />Józua je kniha o tom, ako Boh dal Izraelu zasľúbenú zem, a o tom, akí majú byť, aby naďalej prežívali požehnanie zmluvy.<br />Kniha sudcov je o tom, ako Izrael nedodržal Božiu zmluvu, ale stal sa ako jeden z okolitých národov.<br />. . .<br />
 35. 35. why<br />h<br />rbd<br />tyrb<br />tyrb<br />בְּרִית<br />בְּרִית<br />בְּרִית<br />בְּרִית<br />
 36. 36. k n i h a s u d c o v<br />A<br />Dvojitý úvod<br />Cykly sudcov<br />Dvojitý Záver<br />B<br />1<br />2<br />3<br />4<br />5<br />6<br />B’<br />A’<br />
 37. 37. k n i h a s u d c o v<br />A vojny s cudzincami, v ktorých sa aplikuje cherem<br />A’ vojny s domácimi, v ktorých sa aplikuje cherem<br />
 38. 38. k n i h a s u d c o v<br />B problémy s cudzími modlami <br />B’ problémy s domácimi modlami <br />
 39. 39. k n i h a s u d c o v<br />Stred: cykly sudcov- správny cyklus má ~8 častí<br />Izraelcirobili, čo sa nepáčilo YHWH<br />YHWH ich odovzdal do rúk nepriateľovi<br />Izraelci boli x rokov poddaní nepriateľovi<br />Vtedy volali Izraelci k YHWH o pomoc<br />YHWH vzbudil Izraelcom záchrancu<br />Duch YHWH zostúpil naňho a on spravoval Izrael.<br />Vytiahol do boja a YHWH dal nepriateľa do jeho rúk, (obrátenie 2.)<br />Krajina mala xx rokov pokoj.<br />
 40. 40. šesť hlavných sudcov a šesť malých sudcov<br />k n i h a s u d c o v<br />1<br />2<br />3<br />4<br />5<br />6<br />
 41. 41. 6 h l a v n ý c h s u d c o v<br />1<br />2<br />3<br />4<br />5<br />6<br />Otníél<br />1.<br />2. <br />3. <br />4. <br />5. <br />6. <br />7. <br />8. <br />Éhúd<br />1.<br />2. <br />3. <br />4. <br />5. <br />6. -<br />7. <br />8. <br />Bárák<br />Debora<br />1.<br />2. <br />3. <br />4. <br />5. <br />6. -<br />7. <br />8. <br />Gideon<br />1.<br />2. <br />3. <br />4. <br />5. <br />6. <br />7. <br />8. ?<br />Jefte<br />1.<br />2. <br />3. <br />4. <br />5. ?<br />6. ?<br />7. <br />8. -<br />Samson<br />1.<br />2. <br />3. <br />4. -<br />5. ?<br />6. 4x?<br />7. -<br />8. -<br />
 42. 42. why<br />h<br />rbd<br />tyrb<br />tyrb<br />בְּרִית<br />בְּרִית<br />בְּרִית<br />בְּרִית<br />
 43. 43. k n i h a s u d c o v<br />A v tom čase nebolo kráľa Izraeli . . . každý robil, čo uznal za správne vo svojich očiach (17:6)<br /> B v tom čase nebolo kráľa . . . (18:1)<br /> B’ v tom čase nebolo kráľa . . . (19:1)<br />A v tom čase nebolo kráľa v Izraeli . . . každý robil, čo uznal za správne vo svojich očiach (21:25- konca)<br />
 44. 44. P r í b e h B i b l i e<br />Samuel opisuje prechod ku kráľovstvu, ale hlavná myšlienka je, aký by mal byť kráľ Izraela? V tejto knihe nájdem ďalšiu zmluvu, v ktorej Boh sľubuje Dávidovi, že jeden z jeho rodu bude vládnuť naveky. Naše očakávania sú rozšírené na šesť:<br />Mesiáš, dodržanie zákona, zem, prítomnosť YHWH s Izraelom, semeno, a že sa stane požehnaním pre všetky národy. <br />
 45. 45. P r í b e h B i b l i e<br />Kniha Kráľov: Napriek novej nádeji, Izrael zase nedokáže žiť v Božej zmluve a preto Boh ich odvedie do exilu.<br />Je to najnižší bod v príbehu. Napätie je najsilnejšie.<br />
 46. 46. P r í b e h B i b l i e<br />Kniha Kroník: Napriek tomu, že opisuje v podstate tie isté údaje ako kniha kráľov, táto kniha má inú zvesť. Boh je stále s Izraelom a dodrží svoju zmluvu s Izraelom!<br />Knihy múdrosti skúmajú zákon a čo znamená v každodennom živote. Čo to znamená žiť v Božej zmluve?<br />
 47. 47. P r í b e h B i b l i e<br />Prorocké knihy: zmenia očakávania príbehu, lebo zmenia náš pohľad na Mesiáša, na to kto je Izrael, čo musíme robiť, aby sme dodržali zákon, atď.<br />
 48. 48. P r í b e h B i b l i e<br />Žalmy: skúmajú Božiu prítomnosť so svojím ľudom a čo to znamená pre poexilný Izrael. Je posun od orientáciu, cez dezorientáciu až ku reorientácii. Reorientácia vedie k viere v Boha, ktorý je prítomným kráľom, aj keď svet okolo takto nevyzerá. <br />

×