Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ekologiskt fotavtryck

Begreppet ekologiskt fotavtryck

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Ekologiskt fotavtryck

  1. 1. Ekologiskt fotavtryck  Ett mått för att mäta och jämföra vår påverkan på naturen  Hur mycket natur som krävs för att förse en människa med  Mat  Bostad  Kläder  Transport  osv …
  2. 2. Ekologiskt fotavtryck
  3. 3. Ekologiskt fotavtryck Hektar 100 meter 100meter
  4. 4. Ekologiskt fotavtryck  Jorden = 12 miljarder hektar produktiv yta  Jordens befolkning ca. 7,5 miljarder  1,6 hektar per person  Ekologiskt fotavtryck idag: 2,3 hektar
  5. 5. Ekologiskt fotavtryck
  6. 6. Vad är ditt ekologiska fotavtryck? Hur många jordklot skulle det behövas om alla levde som du? Gå in på sidan http://www.wwf.se/
  7. 7. Svenskens ekologiska fotavtryck  2,3 hektar (medelvärde världen)  6,1 hektar (medelvärde Sverige) - Kött - Stora bostäder (uppvärmning) - Många transporter - Import av varor (frukt, foder, kläder osv) Ska exempelvis kineser och ghananer hålla igen sin konsumtion för att vi ska fortsätta som förut?

×