Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sơn TOA Bảo Hành

1,606 views

Published on

Sản phẩm & Dịch vụ
Sơn Trang Trí
• Nội Thất
o Siêu cao cấp
 SuperShield DuraClean -Sơn phủ nội thất siêu cao cấp
 TOA NanoClean Siêu Bóng - Sơn nước nội thất cao cấp
 TOA NanoClean Bóng mờ -Sơn nước nội thất cao cấp
o Cao Cấp
 TOA THOẢI MÁI LAU CHÙI Bóng Mờ - Sơn nước nội thất cao cấp
 TOA THOẢI MÁI LAU CHÙI Siêu Bóng - Sơn nước nội thất cao cấp
o Trung Cấp
 Toa 4 Seasons Interior - Sơn nước Nội thất
 Supertech Pro Interior - Sơn nước nội thất
o Kinh Tế:
 Homecote - Sơn nước nội thất
 Nitto Extra - Sơn nước nội thất

• Ngoại Thất
o Cao Cấp:
 TOA 7in1 - Sơn nước ngoại thất siêu cao cấp
 SuperShield - Sơn nước ngoại thất siêu cao cấp
 SuperShield Majestic Gold - Sơn nước cao cấp nhũ vàng
 SuperShield Majestic Lacquer Gold - Sơn nhũ vàng Acrylic lacquer khô nhanh
 TOA NanoShield Bóng mờ - Sơn nước ngoại thất cao cấp
 TOA NanoShield Bóng - Sơn nước ngoại thất cao cấp
 TOA Nanoshield - Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp
 TOA NanoShield Chống nóng - Sơn nước ngoại thất cao cấp
o Trung Cấp:
 Toa 4 Seasons Matt Finish - Sơn nước ngoại thất
 Toa 4 Seasons Satin Glo - Sơn nước ngoại thất
 Supertech Pro Exterior - Sơn nước ngoại thất
• Sơn Lót:
o Lót Cao Cấp
 TOA SuperShield -Sơn lót chống kiềm cao cấp
 TOA NanoClean - Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp
o Lót Trung Cấp
 TOA 4 Seasons Contact Sealer - Sơn lót gốc dầu
 TOA 4 Seasons Alkali Sealer - Sơn lót chống kiềm Nội và Ngoại thất
o Lót Kinh Tế
 Supertech Pro Alkali Sealer - Sơn lót chống kiềm Nội Ngoại thất

• Sơn Dầu
o MANDARIN DUCK - Sơn dầu bóng cao cấp Con VỊT
o MANDARIN DUCK - Sơn lót chống rỉ màu đỏ Con VỊT
o MANDARIN DUCK - Sơn lót chống rỉ màu xám Con VỊT
o HOMECOTE - Sơn dầu bóng cao cấp HOMECOTE
o HOMECOTE - Sơn lót chống rỉ màu đỏ HOMECOTE
o HOMECOTE - Sơn lót chống rỉ màu xám HOMECOTE
o TOA Sơn lót chống rỉ màu Đỏ
o TOA Sơn lót chống rỉ màu xám

Sơn Gỗ
• TOA Industrial lacquer - Sơn thơm công nghiệp
• TOA Dầu bóng cao cấp T-8000
• TOA Dầu bóng thơm T-5000
• TOA Dầu bóng mờ T-5500
TOA - Sơn lót công nghiệp

Sơn công nghiệp nặng và hàng hải
o Sơn cho kết cấu kim loại sắt thép
 Sơn lót Kim Loại chống rỉ RUST TECH
o Sơn cho sàn, bê tông..
 Sơn lót Epoguard Primer
 Sơn lót Epoguard Varnish
 Sơn phủ Sàn trong nhà – Epoguard Enamel
 Sơn phủ sàn ngoài trời - Topcoat
 Sơn sàn công nghiệp đặc biệt Epoguard 100SL
o Sơn bồn bể thùng chứa:
 S

Published in: Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sơn TOA Bảo Hành

 1. 1. 10/21/14 1 BỘ PHẬN DDỊỊCCHH VVỤỤ KKHHÁÁCCHH HHÀÀNNGG Customer Services Department (Dịch vụ kỹ thuật & Chăm sóc khách hàng ) Mekong 15-16/10/2014
 2. 2. 10/21/14 2 BBỘỘ PPHHẬẬNN DDỊỊCCHH VVỤỤ KKHHÁÁCCHH HHÀÀNNGG Technical Consultant & Services, Customer Request Tư vấn&Dịch vụ kỹ thuật,hỗ trợ bán hàng Customer Complaints- Problem Solution Giải quyết khiếu nại & xử lý sự cố Projects Warrantee & TOA’s Policy Bảo hành Công trình & Chính sách- Quy định Autotint Services – Install, withdraw, Maintenance, Service Lắp đặt, bảo trì, thu hồi máy pha màu, chăm sóc KH
 3. 3. 10/21/14 3 BBỘỘ PPHHẬẬNN DDỊỊCCHH VVỤỤ KKHHÁÁCCHH HHÀÀNNGG Chất lượng Chất lượng ssảảnn pphhẩẩmm && SSảảnn pphhẩẩmm xxaannhh GGiiáá tthhàànnhh ccạạnnhh ttrraannhh && HHiiệệuu qquuảả ccaaoo DDịịcchh vvụụ kkhháácchh hhàànngg Tập đoàn Sơn TOA không ngừng phát triển công nghệ và quy trình sản xuất để đáp ứng tất cả nhu cầu khách hàng, công trình Sơn TOA luôn áp dụng công nghệ hiện đại nhất từ Thailand và các tập đoàn hoá chất hàng đầu thế giới, Khách hàng luôn được bảo đảm rằng mọi sản phẩm của Sơn TOA đều đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và quốc tế.
 4. 4. 10/21/14 4 TTƯƯ VVẤẤNN TTƯƯ VVẤẤNN KKỸỸ TTHHUUẬẬTT-- CCuunngg ccấấpp mmiiễễnn pphhíí GGiảiải i pphháápp ttooàànn ddiệiệnn && ttổổnngg tthhểể hhệệ tthhốốnngg ssơơnn cchhoo ddựự áánn CChhủủnngg l oloạại is sơơnn,, s sảảnn pphhẩẩmm, , pphhùù hhợợpp yyêêuu c cầầuu ddựự áánn ĐĐiềiềuu kkiệiệnn mmôôi i ttrrưườờnngg,,ttuuổổi i ththọọ,,cchhíínnhh s sáácchh bbảảoo hhàànnhh.... SSửử d dụụnngg b bảảnngg mmààuu,, qquuạạtt mmààuu, , pphhốối im mààuu,, mmààuu qquuốốcc ttếế HHộội it thhảảoo ssảảnn p phhẩẩmm,, h huuấấnn luluyyệệnn, , TTrriễiễnn l ãlãmm,,hhộội ic chhợợ GGiớiới i tthhiệiệuu ccáácc ddòònngg ssảảnn pphhẩẩmm mmớới,i, ccôônngg n ngghhệệ mmớới.i... TTưư v vấấnn bbảảoo qquuảảnn hhàànngg h hóóaa,, aann totoàànn s sảảnn pphhẩẩmm ,, PPCCCCCC
 5. 5. 10/21/14 5 DỊCH VỤ KỸ THUẬT -- CCuunngg ccấấpp mmiiễễnn pphhíí Tài liệu kỹ thuật sản phẩm /PDS, MSDS. Tiêu chuẩn đối chiếu (ISO,TCVN, ASTM..) Tài liệu kỹ thuật sản phẩm /PDS, MSDS. Tiêu chuẩn đối chiếu (ISO,TCVN, ASTM..) Hướng dẫn kỹ thuật,Quy trình chuẩn Bị bề mặt ,thi công sơn,điều kiện môi trường.. Bảng công bố chất lượng (TCCL) Báo cáo thử nghiệm, chứng nhận xuất xưởng, CR Hướng dẫn kỹ thuật,Quy trình chuẩn Bị bề mặt ,thi công sơn,điều kiện môi trường.. Bảng công bố chất lượng (TCCL) Báo cáo thử nghiệm, chứng nhận xuất xưởng, CR Tấm mẫu khô, sơn mẫu ướt, Drawdown Pha màu đặc biệt, pha màu quốc tế Tấm mẫu khô, sơn mẫu ướt, Drawdown Pha màu đặc biệt, pha màu quốc tế Thi công phòng mẫu ( mock up), nhà mẫu thi công mẫu đối chiếu tại công trình Thi công phòng mẫu ( mock up), nhà mẫu thi công mẫu đối chiếu tại công trình Hỗ trợ thiết bị kiểm tra bề mặt và thi công Kiểm tra chất lượng màng sơn, Giám sát KT Hỗ trợ thiết bị kiểm tra bề mặt và thi công Kiểm tra chất lượng màng sơn, Giám sát KT CCUUNNGG CCẤẤPP
 6. 6. 10/21/14 6 TƯ VẤN & DỊCH VỤ AAUUTTOOTTIINNTT SSEERRVVIICCEE-- CCuunngg ccấấpp TTCCWW Tư vấn & Tư vấn & LLắắpp đ đặặtt TTCCWW -- TTooàànn tthhị ị ttrrưườờnngg VViệiệtt NNaamm BBảảoo trtrì ì T TCCWW - - K Kếế h hooạạcchh n năămm (( 1 1--22 lầlầnn//nnăămm)) DDịcịchh v vụụ K Kỹỹ t thhuuậậtt, , ssửửaa cchhữữaa -- HHỗỗ trtrợợ k khháácchh h hàànngg KKhhiếiếuu nnạại i -- GGiảiải iq quuyyếếtt s sựự ccốố mmááyy p phhaa m mààuu, ,m mááyy l ắlắcc TThhaannhh l ýlý , t,thhuu hhồồi i mmááyy – – T Thheeoo yyêêuu ccầầuu KKhháácchh hhàànngg,, TTOOAA HHuuấấnn luluyyệệnn v vậậnn hhàànnhh && bbảảoo d dưưỡỡnngg mmááyy pphhaa mmààuu.. TThhiếiếtt k kếế c côônngg t thhứứcc mmààuu t thheeoo yyêêuu c cầầuu,, m mààuu đđặặcc b biệiệt.t...
 7. 7. 10/21/14 7 TTCCWW –– MMÁÁYY PPHHAA MMÀÀUU-- MMÁÁYY LLẮẮCC BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH
 8. 8. Chính sách bảo hành : TOA cam kết bảo hành chất lượng sản phẩm DDựự ÁÁnn TTạạii VViiệệtt NNaamm Hệ Thống Sơn : Sử dụng sản phẩm Sơn TOA cho Nội thất & Ngoại thất 10/21/14 8 CCHHÍÍNNHH SSÁÁCCHH BBẢẢOO HHÀÀNNHH CCTT DDâânn ddụụnngg:: ddiiệệnn ttíícchh bbềề mmặặtt ssơơnn ttrrêênn 11,,000000 mm22 CCTT DDựự áánn:: ddiiệệnn ttíícchh bbềề mmặặtt ssơơnn ttrrêênn 33,,000000 mm22 BBộộtt ttrréétt ++ ssơơnn llóótt++ ((ssơơnn ttrruunngg ggiiaann)) ++ ssơơnn pphhủủ
 9. 9. 10/21/14 9 QQUUYY ĐĐỊỊNNHH BBẢẢOO HHÀÀNNHH -- TTOOAAVV Nội dung bảo hành : 1. Bảo hành chất lượng sản phẩm - Không bảo hành chi phí nhận công : Màng sơn không bong tróc, hư hỏng, màu sắc ổn định trong thời gian bảo hành,bảo đảm tuổi thọ hệ thống sơn giới thiệu… 2. Hình thức bảo hành : bảo hành có điều kiện và trách nhiệm giảm dần theo thời gian sử dụng 3. Trách nhiệm bảo hành : Cung cấp miễn phí lượng sơn cần thiết sửa chữa các hư hỏng (nếu có ) do chất lượng sơn gây ra. 4. Giám sát kỹ thuật : phối hợp và giám sát chất lượng thi công bảo đảm nhà thầu tuân thủ theo đúng yêu cầu của quy trình kỹ thuật , nghiệm thu cung cấp hợp đồng bảo hành.
 10. 10. 22..GGiiáámm ssáátt tthhii ccôônngg,, kkiiểểmm ttrraa cchhấấtt llưượợnngg bbááoo ccááoo,,hhooàànn tthhàànnhh hhồồ ssơơ ccôônngg ttrrììnnhh.... 10/21/14 10 DDỊỊCCHH VVỤỤ KKỸỸ TTHHUUẬẬTT-- CCÔÔNNGG TTRRÌÌNNHH BBẢẢOO HHÀÀNNHH 1.Tư vấn kỹ thuật, chuẩn bị bề mmặặtt,, tthhii ccôônngg ssơơnn,, kkiiểểmm ttrraa,, nngghhiiệệmm tthhuu.... 33..BBảảoo đđảảmm tthhầầuu,,tthhợợ tthhii ccôônngg ttuuâânn tthhủủ đđúúnngg qquuyy ttrrììnnhh,, hhưướớnngg ddẫẫnn kkỹỹ tthhuuậậtt
 11. 11. 10/21/14 11 TOA Paint (VN) từ chối bảo hành các hạng mục : Không tuân thủ đúng quy trình thi công sơn Hướng dẫn kỹ thuật , yêu cầu về điều kiện môi trường.. Các hư hỏng do kết cấu, tác động cơ học, thấm ẩm.. điều kiện sử dụng không đúng thiết kế. Các hư hỏng do thiên tai , hỏa hoạn, yếu tố tác động môi trường bất thường do biến đổi khí hậu …
 12. 12. 10/21/14 12 HỆ THỐNG SƠN& TTHHỜỜII HHẠẠNN BBẢẢOO HHÀÀNNHH STT Type PAINT SYSTEM / HỆ THỐNG SƠN Dealer and warranty to owner ( area > 1,000 sq.m.) Skim Coat / Bột Trét Primer/Sơn lót Top coat/ sơn phủ Thời hạn BH 1 Exterior TOA PRO PUTTY Supershield Super Sealer Supershield 7 years 2 Exterior TOA PRO PUTTY Nanoshield Sealer TOA Nanoshield 5 years 3 Exterior TOA WALLMASTIC EXTERIOR Supershield Super Sealer Supershield 5 years 4 Exterior TOA WALLMASTIC EXTERIOR Nanoshield Sealer TOA Nanoshield 3 years 5 Exterior TOA WALLMASTIC EXTERIOR Nanoshield Sealer 4 SEASONS SATIN GLO 2 years 6 Exterior TOA WALLMASTIC EXTERIOR 4 SEASONS ALKALI SEALER 4 SEASONS SATIN GLO 1 years 7 Exterior TOA WALLMASTIC EXTERIOR 4 SEASONS ALKALI SEALER 4 SEASONS SMOOTH MATT 1 years
 13. 13. 10/21/14 13 HỆ THỐNG SƠN& TTHHỜỜII HHẠẠNN BBẢẢOO HHÀÀNNHH STT Type Paint system / HỆ THỐNG SƠN BẢO HÀNH CT ( DT > 1,000 M2 Skim Coat/ BỘT TRÉT Primer/ SƠN LÓT Top coat/ SƠN PHỦ Thời hạn BH 1 Interior TOA PRO PUTTY Supershield Super Sealer Supershield Duraclean 7 years 2 Interior TOA PRO PUTTY TOA Nanoclean Sealer TOA Nanoclean 5 years 3 Interior TOA WALLMASTIC INTERIOR TOA Nanoclean Sealer Supershield Duraclean 4 years 4 Interior TOA WALLMASTIC INTERIOR TOA Nanoclean Sealer TOA Nanoclean 3 years 5 Interior TOA WALLMASTIC INTERIOR TOA Nanoclean Sealer TOA TMLC 2 years 6 Interior TOA WALLMASTIC INTERIOR 4 Season Alkali Sealer TOA TMLC 1 years 7 Interior TOA WALLMASTIC INTERIOR 4 Season Alkali Sealer 4 Season Interior 1 years
 14. 14. 10/21/14 14 TTRRÁÁCCHH NNHHIIỆỆMM BBẢẢOO HHÀÀNNHH-- TTỶỶ LLỆỆ BBỒỒII TTHHƯƯỜỜNNGG THỜI GIAN BẢO HÀNH 01 năm 02 năm 03 năm 04 năm 05 năm Tỷ lệ bồi thường Năm thứ 1 80% 100% 100% 100% 100% Năm thứ 2 60% 60% 80% 80% Năm thứ 3 40% 60% 60% Năm thứ 4 30% 40% Năm thư 5 30%
 15. 15. 10/21/14 15 KKHHIIẾẾUU NNẠẠII && GGIIẢẢII QQUUYYẾẾTT SSỰỰ CCỐỐ Customer Complaint –Tiếp nhân & tiến hành xử lý khiếu nại Inspection & Justify -Thanh tra , xác định nguyên nhân Report – Answer- Báo cáo nguyên nhân, giải quyết Problem Solution – khắc phục sự cố, thực hiện biện pháp xử lý ,
 16. 16. 10/21/14 THIẾT BỊ HỖ TRỢ KIỂM TTRRAA TTHHII CCÔÔNNGG SSƠƠNN 16
 17. 17. 10/21/14 17 HUẤN LUYỆN SSẢẢNN PPHHẨẨMM &&TTHHII CCÔÔNNGG
 18. 18. 10/21/14 18 ĐĐỊỊAA CCHHỈỈ LLIIÊÊNN HHỆỆ Qúy Khách hàng cần tư vấn sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật VUI LÒNG LIÊN HỆ : Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam Nhà máy : Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp A, Thị xã Dĩ An , Tỉnh Bình Dương Tel: + 650 3775678 Fax: + 650 3775005 Bộ phận Dịch vụ Khách hàng: Nguyễn Văn Cảnh:Canh.nv@toagroup.com.vn /0903739176 Lê Hiền : Hiên.le@toagroup.com.vn Nguyễn Hải Vân : Van.nh@toagroup.com.vn Trịnh văn Thanh : Thanh.tv@toagroup.com.vn
 19. 19. TẬP ĐOÀN SƠN HÀNG ĐĐÂẦÙU ĐĐÔÔNNGG NNAAMM AÁ́ 10/21/14

×