Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
22TCN 18-79  Phô lôc 9.  (Cho ®iÒu 2.12) Ho¹t t¶i th¼ng ®øng trªn cÇu ®−êng « t« ®−êng thµnh phè vµquy t¾c ®Æt lùc tr...
22TCN 18-79     2
22TCN 18-79 B¶ng 2: STT           Tªn chØ tiªu kü thuËt          §¬n vÞ   XB80   X60 1   Lo¹i...
22TCN 18-79  d. Khi tÝnh b¶n hÉng ¸p lùc cña b¸nh xe ph©n bè nh− sau:  - Theo h−íng ngang chiÒu dµi nhÞp b¶n hÉng (a+2H ...
22TCN 18-79 ChiÒu dµi               VÞ trÝ ®Ønh cña ®−êng ¶nh h−ëng ®Æt t¶i (m)     ë gi÷a (1l/2)   ...
22TCN 18-79  ChiÒu dµi  VÞ trÝ ®Ønh cña ®−êng ¶nh h−ëng   ChiÒu dµi   VÞ trÝ ®Ønh cña ®−êng ¶nh h−ëng   ®Æt t¶i ...
22TCN 18-79     7
22TCN 18-79 B¶ng 6 T¶i träng t−¬ng ®−¬ng cña mét ®oµn xe H30 ®èi víi ®−êng ¶nh h−ëng h×nh tam gi¸c (tÝnh b»ng T/m )ChiÒu d...
22TCN 18-79 B¶ng 7 T¶i träng r¶i ®Òu t−¬ng ®−¬ng cña ®oµn « t« tiªu chuÈn H-10 (mét lµn xe) khi ®−êng ¶nh h−ëng cã d¹ng ®−...
22TCN 18-79                              D¹ng cña ®−êng ¶nh h−ëngChiÒu dµi®Æt t¶i (m)    ...
22TCN 18-79 Phô lôc 10 (Cho ®iÒu 2.16) ¸p lùc n»m ngang cña ®Êt lªn mè cÇu do ho¹t t¶i th¼ng ®øng  Khi x¸c ®Þnh ¸p lùc...
22TCN 18-79  b- ChiÒu réng mè ®−êng ®¬n hoÆc hai lÇn kho¶ng c¸ch nhá nhÊt tõ trôc th¼ng ®øng cña t¶iträng ®Õn c¹nh biªn g...
22TCN 18-79 2. TrÞ sè α vµ ξ t−¬ng øng víi H   TrÞ sè α1 vµ ξ1 t−¬ng øng víi H1   TrÞ sè α1’ vµ ξ1’ t−¬ng øng víi H’1...
22TCN 18-79 Phô lôc 11 (cho ®iÒu 2.27) Quy ®Þnh viÖc x¸c ®Þnh sù thay ®æi nhiÖt ®é cho c¸c kÕt cÊu bª t«ngcèt thÐp, bª t...
22TCN 18-79H×nh 1NhiÖt ®é trung b×nh th¸ng nãng nhÊt                        16
22TCN 18-79H×nh 2NhiÖt ®é trung b×nh th¸ng l¹nh nhÊt                        17
22TCN 18-79VËt ®¾p lÊp kh«ng nhá h¬n 1,00 m §−êng ®¼ng nhiÖt                         ChiÒu dµy b...
22TCN 18-79 PHô lôc 12 (cho ®iÒu 3.4 ) TrÞ sè tÝnh to¸n c¸c hÖ sè øng suÊt tËp trung cã hiÖu βS            ...
22TCN 18-79   c. Khi gia c«ng c¬ khÝ vµ tû sè c¸c c¹nh m¹ch hµn lµ b: a ≥ 2.           1,2    1,4   d. ...
22TCN 18-79  c. Nh− ®iÓm b , nh−ng víi m¹ch hµn xiªn ( kh«ng cã m¹ch hµn chÝnh diÖn) vµ  gia c«ng c¬ khÝ ®Çu mót cña m...
22TCN 18-79Sè thø  C¸c yÕu tè so s¸nh           TÝnh to¸n vÒ tù               §é bÒn      ...
22TCN 18-79 Phô lôc 14 (cho ®iÒu 3.42) ChØ dÉn tÝnh to¸n æn ®Þnh côc bé cña b¶n bông dÇm thÐp ®Æc vµ dÇmliªn hîp Nh÷ng...
22TCN 18-79      1  λ = C3      δ Trong ®ã : C – HÖ sè lÊy b»ng 3,25 ®èi víi dÇm hµn nèi vµ 3,75 ®èi víi dÇ...
22TCN 18-79  §èi víi dÇm t¸n nèi vµ hµn nèi, liªn hîp víi b¶n bª t«ng cèt thÐp, hÖ sè ngµm chÆt lÊy b»ng1,65. Trong b¶ng...
22TCN 18-79  µ - tû sè gi÷a c¹nh lín trªn c¹nh nhá cña khoang b¶n bông. χ - hÖ sè ngµm ®µn håi cña c¹nh däc, x¸c ®Þnh t...
22TCN 18-79  §èi víi dÇm liªn hîp víi b¶n bª t«ng cèt thÐp vµ dÇm t¸n nèi (mµ bÒ dµy cña c¹nh thÐp gãcc¸nh dÇm kh«ng máng...
22TCN 18-79 10. øng suÊt ph¸p tuyÕn tíi h¹n σ01 vµ σ02 x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (2) (xem ®iÓm 5) cho c¸cb¶n máng cã chiÒu ...
22TCN 18-79  12. øng suÊt nÐn côc bé tíi h¹n trong b¶n máng thø nhÊt, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc :  p o1 = 190χ      ...
22TCN 18-79     øng suÊt nÐn côc bé trªn mÐp cña b¶n máng cÇn kiÓm to¸n æn ®Þnh sÏ lÊy b»ng      h − ho pi = p ...
22TCN 18-79 B¶ng 8      a                0,5  0,5  0,6   0,7  0,8   1,0   1,5   2,0 ...
22TCN 18-79  τ 03 - øng suÊt tiÕp tíi h¹n , tÝnh theo c«ng thøc (10) vµ dïng c¸c kÝch th−íc cña b¶n máng cÇnnghiÖm to¸n æ...
22TCN 18-79  Khi α≤0,4 chiÒu cao tÝnh to¸n cña b¶n máng cÇn kiÓm to¸n kh«ng ®−îc lín h¬n (40+0,2λ) δ           ...
22 tcn 18 79 (phu luc 9-14)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

22 tcn 18 79 (phu luc 9-14)

1,942 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

22 tcn 18 79 (phu luc 9-14)

 1. 1. 22TCN 18-79 Phô lôc 9. (Cho ®iÒu 2.12) Ho¹t t¶i th¼ng ®øng trªn cÇu ®−êng « t« ®−êng thµnh phè vµquy t¾c ®Æt lùc trªn ®−êng ¶nh h−ëng. 1. T¶i träng cña ®oµn xe «t« tiªu chuÈn H10, H13 lµ mét ®oµn « t« kh«ng h¹n chÕ nèi ®u«inhau xÕp thµnh h×nh 1, mçi chiÕc « t« nÆng P tÊn, trong ®ã cã mét chiÕc nÆng 1,3P. 2. T¶i träng cña ®oµn xe « t« tiªu chuÈn H30 lµ mét ®oµn xe kh«ng h¹n chÕ nÆng 30 T nèi®u«i nhau xÕp theo h×nh 2. 3. T¶i träng xe b¸nh XB80 (h×nh 3) lµ mét chiÕc xe b¸nh nÆng 80 tÊn. T¶i träng xe xÝch 60lµ mét xe xÝch nÆng cã 60 tÊn (h×nh 4). 4. ChØ tiªu kü thuËt chñ yÕu cña ®oµn xe « t« tiªu chuÈn vµ xe b¸nh, xe xÝch tiªu chuÈn xemb¶ng 1 vµ 2. 5. Khi xÐt t¶i träng xe b¸nh, xe xÝch kh«ng xÐt ®Õn t¶i träng cña « t« vµ ng−êi ®i. 6. C¸c t¶i träng cña ®oµn « t« tiªu chuÈn H- 30, H - 13, H -10 vµ t¶i träng xe b¸nh, xe xÝchcho phÐp tÝnh theo t¶i träng r¶i ®Òu t−¬ng ®−¬ng. §èi víi ®−êng ¶nh h−ëng cã d¹ng h×nh tam gi¸c, c¸c lo¹i t¶i träng cña ®oµn « t« tiªu chuÈndïng b¶ng sè 3,4 vµ 5. NÕu ®−êng ¶nh h−ëng cã d¹ng ®−êng cong låi hay lâm th× b¶ng sè 6,7vµ 8. TrÞ sè t¶i träng r¶i ®Òu t−¬ng ®−¬ng phô thuéc vµo chiÒu dµi ®Æt t¶i träng ®−êng ¶nhh−ëng vµ hÖ sè ®iÒu chØnh γ tÝnh theo c«ng thøc. Ω∆ γ= Ω T¶i träng tiªu chuÈnS §¬n H- 30 H-13 H-10T Tªn tiªu chuÈn kü thuËt vÞ Xe Xe XeT Xe Xe nÆng th−êng nÆng th−êng Lo¹i xe T 30 16,9 13 13 101 Träng l−îng 1 xe T 30 16,9’ 13 13 102 Sè xe trong ®oµn xe ChiÕ Kh«ng 1 Kh«ng 1 Kh«ng c H¹n chÕ H¹n chÕ H¹n chÕ3 Träng l−îng trôc sau T 2x12 12,35 9,1 9,5 7,04 Träng l−îng trôc tr−íc T 6,0 4,55 3,9 3,5 3,05 BÒ réng b¸nh sau m 0,6 0,6 0,4 0,4 0,36 BÒ réng b¸nh tr−íc m 0,3 0,25 0,2 0,2 0,157 ChiÒu dµi tiÕp xóc däc m 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 cÇu cña b¸nh8 Kho¶ng c¸ch tim trôc xe m 0,6 +1,6 4,0 4,0 4,0 4,09 BÒ réng thïng xe m 2,9 2,7 2,7 2,7 2,710 Kho¶ng c¸ch tim b¸nh xe m 1,9 1,7 1,7 1,7 1,7 ChØ tiªu kü thuËt chñ yÕu cña ®oµn xe « t« tiªu chuÈn. 1
 2. 2. 22TCN 18-79 2
 3. 3. 22TCN 18-79 B¶ng 2: STT Tªn chØ tiªu kü thuËt §¬n vÞ XB80 X60 1 Lo¹i t¶i träng T 80 60 2 Träng l−îng mét xe T 80 60 3 ¸p lùc cña mét trôc b¸nh xe T 20 - 4 ¸p lùc trªn 1m dµi b¸nh xØnh T - 6,0 5 ChiÒu dµi xÝch tiÕp xóc víi ®Êt m - 5,0 6 ChiÒu réng cña b¸nh hay ®ai xÝch m 0,8 0,7 7 ChiÒu dµi tiÕp xóc víi mÆt ®−êng theo chiÒu xe ch¹y m 0,2 - 8 Kho¶ng c¸ch trôc theo chiÒu xe ch¹y m 1,2 - 9 Kho¶ng c¸ch tim b¸nh hay tim cña 2 ®ai xÝch m 2,7 2,6 ChØ tiªu kü thuËt chñ yÕu cña t¶i träng xe b¸nh vµ xe xÝch. Trong ®ã Ω ∆ - diÖn tÝch ®−êng ¶nh h−ëng cã d¹ng tam gi¸c x¸c ®Þnh b»ng c¸ch nh©ntung ®é lín nhÊt cña ®−êng ¶nh h−ëng d¹ng ®−êng cong víi mét nöa chiÒu dµi cña nã. Ω - DiÖn tÝch ®−êng ¶nh h−ëng thùc tÕ. NÕu chiÒu dµi ®−êng ¶nh h−ëng n»m gi÷a c¸c trÞ sè trong b¶ng, cho phÐp x¸c ®Þnh b»ngphÐp néi suy ®Ó tÝnh t¶i träng r¶i ®Òu t−¬ng ®−¬ng. Khi chiÒu dµi ®Æt t¶i träng lín h¬n hoÆc b»ng 10m, t¶i träng ®èi víi ®−êng ¶nh h−ëng cãd¹ng h×nh pa-ra-bol vµ ®−êng cong lâm ë nh÷ng tr−êng hîp kh«ng xÐt ë b¶ng 6 vµ 7 th× chophÐp x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: T¶i träng H - 30 K = γk ∆ + (1 − γ )1,7 T¶i träng H-13 K= γk ∆ + (1 − γ )1,11 T¶i träng H-10 K= γk ∆ + (1 − γ )0,86 Trong ®ã: γ - HÖ sè ®iÒu chØnh. K ∆ - T¶i träng t−¬ng ®−¬ng cña ®−êng ¶nh h−ëng d¹ng tam gi¸c cè ®Þnh t−¬ng øng víitung ®é lín nhÊt cña ®−êng ¶nh h−ëng d¹ng h×nh cong. 7. ¸p lùc cña b¸nh xe ph©n bè trªn mÆt cÇu khi: a. KiÓm to¸n æn ®Þnh côc bé cña b¶n ®øng t−êng bông trong dÇm thÐp dïng diÖn tÝch (d+2H) δ; b. TÝnh to¸n b¶n mÆt cÇu kª 2 c¹nh (b¶n kª mét h−íng) däc theo chiÒu dµi nhÞp dïng trÞ sèb +2H, cßn h−íng ngang cÇu dïng (a+2H +1/3) nh−ng trÞ sè nµy kh«ng ®−îc nhá h¬n 21/3 vµkh«ng lín h¬n cù ly tÜnh cña c¸c dÇm theo h−íng vu«ng gãc víi chiÒu dµi nhÞp b¶n tÝnh to¸n. B¶n mÆt cÇu xe ch¹y dïng kiÓu b¶n l¾p ghÐp kª trªn 2 c¹nh vµ c¸c khe nèi kh«ng liªn kÕtvíi nhau th× bÒ réng ph©n bè t¶i träng kh«ng ®−îc lín h¬n bÒ réng cña b¶n l¾p ghÐp ®ã. Khi cã hai hoÆc vµi t¶i träng t¸c dông theo h−íng ngang víi nhÞp tÝnh to¸n cña b¶n th×trong ph¹m vi diÖn tÝch ph©n bè ¸p lùc tÝnh to¸n dïng tæng c¸c t¶i träng, cßn bÒ réng ph©n bèt¶i träng tÝnh theo mÐp ngoµi cña c¸c t¶i träng ph©n bè ë trªn. c. Khi tÝnh b¶n kª 4 c¹nh (theo chu vi) sù ph©n bè ¸p lùc cña b¸nh xe theo chiÒu däc vµngang h−íng xe ch¹y dïng t−¬ng øng (a + 2H) vµ (b+ 2H). 3
 4. 4. 22TCN 18-79 d. Khi tÝnh b¶n hÉng ¸p lùc cña b¸nh xe ph©n bè nh− sau: - Theo h−íng ngang chiÒu dµi nhÞp b¶n hÉng (a+2H + C) - Theo däc chiÒu dµi nhÞp b¶n hÉng: Khi b¸nh xe ë ®Çu b¶n hÉng (b+H); Khi kh«ng ë ®Çub¶n hÉng (b+2H). Trong ®ã: d- ChiÒu dµi thùc tÕ thùc tÕ cña b¸nh xe tiÕp xóc däc theo nhÞp dÇm. δ : - BÒ dµy cña t−êng bông. a vµ b - KÝch th−íc thùc tÕ cña chiÒu dµi tiÕp xóc b¸nh xe t−¬ng øng theo h−íng ngang vµdäc nhÞp tÝnh to¸n cña b¶n. H- Cù ly tõ mÆt trªn cña phÇn xe ch¹y ®Õn ®Ønh trªn cña cÊu kiÖn tÝnh to¸n (b¶n hay t−êngbông). l- ChiÒu dµi nhÞp tÝnh to¸n cña b¶n. C- Cù ly tÝnh tõ träng t©m cña phÇn diÖn tÝch ®Æt t¶i ®Õn n¸ch cña b¶n hÉng. BÒ réng ph©n bè t¶i träng theo h−íng ngang víi nhÞp tÝnh to¸n cña b¶n dïng ®Ó tÝnh lùc c¾t,sÏ lÊy tuú thuéc vµo vÞ trÝ ®Æt t¶i nh− h×nh 5. 8. Theo chiÒu réng cña phÇn xe ch¹y, ®−îc phÐp bè trÝ sè ®oµn xe « - t« (lµn xe) bÊt kú ®Óg©y ra néi lùc lín nhÊt trong c¸c cÊu kiÖn cña cÇu, víi ®iÒu kiÖn sau ®©y: a. Cù ly gi÷a c¸c thïng xe cña 2 « t« c¹nh nhau kh«ng ®−îc nhá h¬n 0,1m b. Khæ giíi h¹n cña « - t« kh«ng ®−îc nhá ra ngoµi ph¹m vi cña mÆt xe ch¹y. C¸c ®oµn « t« bè trÝ trªn ®−êng xe chay ë c¸c vÞ trÝ tÝnh to¸n song song víi tim cña c«ngtr×nh vµ h−íng theo mét phÝa; chiÒu dµi ®oµn «- t« kh«ng h¹n chÕ. Mçi ®oµn « - t« cã thÓ s¾p xÕp cù ly gi·n c¸ch gi÷a c¸c « t« tuú ý, sao cho g©y ra ®−îc néilùc lín nhÊt. 9. Theo chiÒu réng cÇu, t¶i träng xe b¸nh vµ xe xÝch ®−îc xÕp ë vÞ trÝ g©y ra néi lùc línnhÊt ®èi víi cÊu kiÖn tÝnh to¸n, nh−ng kh«ng ®−îc bè trÝ mÐp b¸nh xe hoÆc ®ai xÝch c¸ch gêch¾n b¸nh xe nhá h¬n 0,25m 10. §èi víi nh÷ng ®−êng ¶nh h−ëng h×nh tam gi¸c bao gåm nhiÒu d¹ng cã diÖn tÝch riªngbiÖt, th× ph¶i ®Æt t¶i träng t−¬ng ®−¬ng trªn ®o¹n cã diÖn tÝch lín nhÊt theo b¶ng 3; cßn nh÷ng®o¹n kh¸c cã cïng dÊu th× theo b¶ng 3 ®èi víi ®oµn xe H - 30 vµ b¶ng 5 ®èi víi H -10. 11. Khi ®Æt t¶i cïng mét lóc trªn c¸c ®−êng ¶nh h−ëng cña mét sè nh÷ng yÕu tè néi lùc vµlùc dïng ®Ó x¸c ®Þnh chiÒu dµi ®Æt t¶i t−¬ng øng th× nªn x¸c ®Þnh lÇn l−ît theo c¸ch ®Æt t¶i lªnmçi mét ®−êng ¶nh h−ëng riªng biÖt, sau ®ã tiÕp tôc ®Æt t¶i lªn nh÷ng ®−êng ¶nh h−ëng cßnl¹i. B¶ng 3 T¶i träng t−¬ng ®−¬ng cña mét ®oµn xe H30 vµ H10 ®èi víi ®−êng ¶nh h−ëng h×nh tam gi¸c (tÝnh b»ng T/m ) 4
 5. 5. 22TCN 18-79 ChiÒu dµi VÞ trÝ ®Ønh cña ®−êng ¶nh h−ëng ®Æt t¶i (m) ë gi÷a (1l/2) ë mét phÇn t− (1l/4) ë ®Çu H-30 H-10 H-30 H-10 H-30 H-10 4 7,2 4,75 8,80 4,75 9,60 4,75 5 6,53 3,80 7,55 3,80 8,06 4,08 6 5,87 3,17 6,58 3,30 6,93 3,56 7 5,29 2,71 5,81 2,95 6,07 3,14 8 4,80 2,38 5,20 2,67 5,47 2,81 9 4,39 2,27 4,70 2,43 5,07 2,65 10 4,03 2,16 4,29 2,23 4,70 2,54 11 3,73 2,05 4,03 2,05 4,38 2,42 12 3,47 1,94 3,80 1,99 4,10 2,31 13 3,31 1,85 3,59 1,93 3,85 2,20 14 3,16 1,76 3,40 1,86 3,62 2,08 15 3,02 1,67 3,23 1,79 3.42 2,00 16 2,89 1,59 3,08 1,73 3,24 1,91 17 2,66 1,54 2,80 1,65 2,90 1,78 20 2,45 1,48 2,57 1,57 2,87 1,67 22 2,27 1,41 2,37 1,49 2,82 1,62 24 2,13 1,35 2,22 1,44 2,75 1,57 26 2,03 1,33 2,16 1,38 2,67 1,51 28 1,93 1,30 2,13 1,34 2,60 1,45 30 1,84 1,26 2,09 1,32 2,54 1,41 32 1,76 1,23 2,06 1,29 2,46 1,37 36 1,76 1,19 1,98 1,22 2,37 1,32 40 1,76 1,15 1,90 1,16 2,29 1,27 50 1,76 1,09 1,79 1,09 2,17 1,19 60 1,76 1,05 1,75 1,05 2,08 1,13 70 1,74 1,01 1,74 1,02 2,02 1,08 80 1,74 0,99 1,74 1,00 2,00 1,05 90 1,74 0,97 1,74 0,97 1,97 1,03 100 1,72 0,96 1,74 0,96 1,93 1,01 120 1,72 - 1,72 - 1,90 - 140 1,70 - 1,71 - 1,86 - 160 1,70 - 1,71 - - -B¶ng 4T¶i träng t−¬ng ®−¬ng cña mét xe b¸nh XH80 vµ xe xÝch X 60®èi víi ®−êng ¶nh h−ëng h×nh tam gi¸c 5
 6. 6. 22TCN 18-79 ChiÒu dµi VÞ trÝ ®Ønh cña ®−êng ¶nh h−ëng ChiÒu dµi VÞ trÝ ®Ønh cña ®−êng ¶nh h−ëng ®Æt t¶i XB 80 X 60 ®Æt t¶i XB 80 X 60 (m) ë 1l/2 ë ®Çu ë ®iÓm (m) ë 1l/2 ë ®Çu ë ®iÓm bÊt vµ 1l/4 bÊt kú vµ 1l/4 kú 4 18,00 22,00 12,00 20 7,04 7,28 5,25 5 16,64 12,00 12,00 22 6,48 6,67 4,83 6 16,00 18,67 11,67 24 6,00 6,17 4,48 7 15,02 16,97 11,02 26 5,58 5,73 4,17 8 14,00 15,50 10,31 28 5,22 5,33 3,90 9 13,04 14,22 9,63 30 4,91 5,01 3,67 10 12,15 13,12 9,00 32 4,62 4,71 3,46 11 11,37 12,15 8,43 36 4,15 4,22 3,10 12 10,67 11,33 7,92 40 3,76 3,82 2,81 13 10,03 10,60 7,45 50 3,05 3,08 2,28 14 9,95 9,95 7,04 60 2,56 2,59 1,92 15 9,38 9,38 6,67 70 2,21 2,22 1,65 16 8,67 8,67 6,33 80 1,94 1,95 1,45 18 8,00 8,00 5,74 Chó thÝch: 1. TrÞ sè t¶i träng r¶i ®Òu t−¬ng ®−¬ng cña c¸c ®iÓm ë gi÷a c¸c kho¶ng ghi trong b¶ng th×x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p néi suy. 2. TrÞ sè t¶i träng r¶i ®Òu t−¬ng ®−¬ng cña ®oµn « t« tiªu chuÈn H-13, b»ng trÞ sè t¶i trängt−¬ng ®−¬ng cña ®oµn « t« tiªu chuÈn H-10 nh©n víi hÖ sè 1,3. B¶ng 5 T¶i träng t−¬ng ®−¬ng cña mét ®oµn xe « t« H-10 kh«ng cã xe nÆng trong ®oµn xe ®èi víi ®−êng ¶nh h−ëng h×nh tam gi¸c (tÝnh b»ng T/m) ChiÒu dµi VÞ trÝ ®iÓm ®Ønh cña ChiÒu dµi VÞ trÝ ®iÓm ®Ønh cña ®Æt t¶i ®−êng ¶nh h−ëng ®Æt t¶i ®−êng ¶nh h−ëng (m) ë gi÷a ë mét ë ®Çu (m) ë gi÷a ë mét ë ®Çu (1l/2) phÇn t− (1l/2) phÇn t− (1l/4) (1l/4) 4 3,50 3,50 3,50 20 0,94 1,07 1,28 5 2,80 2,80 3,04 24 0,89 1,00 1,18 6 2,33 2,44 2,66 32 0,89 0,88 1,10 7 2,00 2,20 2,37 36 0,89 0,88 1,06 8 1,75 2,00 2,13 40 0,87 0,87 1,04 9 1,63 1,82 1,92 50 0,84 0,85 0,99 10 1,52 1,68 1,76 60 0,83 0,83 0,97 12 1,33 1,44 1,50 70 0,83 0,83 0,91 16 1,06 1,12 1,37 6
 7. 7. 22TCN 18-79 7
 8. 8. 22TCN 18-79 B¶ng 6 T¶i träng t−¬ng ®−¬ng cña mét ®oµn xe H30 ®èi víi ®−êng ¶nh h−ëng h×nh tam gi¸c (tÝnh b»ng T/m )ChiÒu dµi D¹ng cña ®−êng ¶nh h−ëng®Æt t¶i (m) γ = 0,75 – 0,85 γ = 0,75 – 0,85 γ = 1,05 – 1,25 γ = 1,05 – 1,50 γ = 1,1 – 1,2 16 3,0 2,6 3,2 3,8 3,6 18 2,5 2,4 2,9 3,4 3,3 20 2,3 2,2 2,7 3,2 3,1 22 2,3 2,0 2,5 3,0 3,0 24 2,3 1,9 2,4 2,7 3,0 26 2,3 1,8 2,3 2,6 2,8 28 2,3 1,8 2,1 2,5 2,8 32 2,2 1,7 1,9 2,3 2,6 36 2,2 1,7 1,9 2,2 2,5 40 2,1 1,7 1,9 2,1 2,4 50 1,8 1,7 1,9 2,0 2,3 60 1,7 1,7 1,8 1,9 2,2 70 1,7 1,7 1,8 1,8 2,1 80 1,7 1,7 1,8 1,8 2,0 90 1,7 1,7 1,8 1,8 2,0 100 1,7 1,7 1,7 1,8 2,0 Ghi chó: §èi víi ®−êng ¶nh h−ëng m« men cña dÇm liªn tôc cã mÆt c¾t kh«ng ®æi, víi tû sè chiÒu dµi nhÞp biªn víi nhÞp gi÷a lµ 1:1 ®Õn1:2 c¸c hÖ sè ®iÒu chØnh kh«ng v−ît ra khái ph¹m vi thÓ hiÖn trªn b¶ng 6 vµ 7 t¹i c¸c mÆt c¾t t−¬ng øng 8
 9. 9. 22TCN 18-79 B¶ng 7 T¶i träng r¶i ®Òu t−¬ng ®−¬ng cña ®oµn « t« tiªu chuÈn H-10 (mét lµn xe) khi ®−êng ¶nh h−ëng cã d¹ng ®−êng cong ( T/m )ChiÒu dµi D¹ng cña ®−êng ¶nh h−ëng®Æt t¶i (m) γ = 0,75 – 0,85 γ = 0,75 – 0,85 γ = 1,05 – 1,25 γ = 1,05 – 1,50 γ = 1,1 – 1,2 16 1,8 1,8 1,6 1,8 2,0 18 - - 1,5 1,7 1,9 20 1,5 1,6 1,4 1,6 1,8 22 - - 1,4 1,5 1,7 24 1,4 1,5 1,3 1,4 1,7 26 - - 1,3 1,4 1,6 28 1,3 1,4 1,2 1,4 1,5 30 1,3 1,4 1,2 1,3 1,5 32 1,3 1,4 1,2 1,3 1,4 36 1,2 1,3 1,1 1,2 1,4 40 1,2 1,2 1,1 1,2 1,3 44 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 48 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 52 1,1 1,1 1,0 1,1 1,2 56 1,1 1,1 1,0 1,1 1,2 60 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1 70 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 9
 10. 10. 22TCN 18-79 D¹ng cña ®−êng ¶nh h−ëngChiÒu dµi®Æt t¶i (m) §−êng cong d¹ng h×nh lâm XB - 80 X-60 XB -80 X -60 γ = 0,75 – 0,85 ë gi÷a (1l/2) ë mét phÇn t− ë ®Çu ë gi÷avµ ë ®Çu ë mét phÇn t− γ = 1,05 – 1,25 γ = 1,3 – 1,5 γ = 1,1 – 1,2 γ = 1,05 – 1,25 γ = 1,3 – 1,5 4 16,2 12,0 18,6 19,4 22,9 12,0 12,0 5 16,1 12,0 17,3 17,8 21,4 12,0 12,0 6 16,0 11,6 16,5 17,4 19,5 11,8 11,9 7 14,8 11,0 15,6 16,8 18,1 11,3 11,5 8 13,3 10,4 14,7 16,1 16,6 10,7 11,1 9 12,3 9,5 13,8 15,3 15,4 10,1 10,7 10 11,4 8,8 13,0 14,3 14,3 9,6 10,2 12 9,9 7,4 11,2 12,9 12,5 8,5 9,2 14 8,7 6,6 10,3 11,6 11,1 7,7 7,9 16 7,6 5,7 9,4 10,6 9,9 7,0 7,8 18 6,8 5,1 8,5 9,7 8,9 6,3 7,3 20 6,2 4,6 7,8 9,0 8,3 5,8 6,9 22 5,7 4,3 7,1 8,3 7,5 5,4 6,0 24 5,2 3,9 6,7 7,7 7,0 5,0 5,7 26 4,8 3,6 6,3 7,2 6,5 4,7 5,5 28 4,5 3,3 5,9 6,8 6,1 4,4 5,0 30 4,2 3,1 5,5 6,7 57 4,2 4,8 32 3,9 2,9 5,3 6,5 5,4 3,9 4,5 36 3,5 2,6 4,7 5,5 4,8 3,5 4,1 40 3,2 2,4 4,3 5,0 4,4 3,2 3,7 B¶ng 8 T¶i träng r¶i ®Òu t−¬ng ®−¬ng cña xe b¸nh X-80 vµ xe xÝch X-60 khi ®−êng ¶nh h−ëng cã d¹ng ®−êng cong ( T/m ) 11
 11. 11. 22TCN 18-79 Phô lôc 10 (Cho ®iÒu 2.16) ¸p lùc n»m ngang cña ®Êt lªn mè cÇu do ho¹t t¶i th¼ng ®øng Khi x¸c ®Þnh ¸p lùc n»m ngang tiªu chuÈn cña ®Êt lªn mè cÇu do ho¹t t¶i th¼ng ®øng lªn l¨ngthÓ ph¸ ho¹i cÇn xÐt tíi c¸c chØ tiªu sau: Do ®oµn tµu ®−êng s¾t ¸p lùc n»m ngang x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: a. §èi víi mè ®−êng ®¬n, khi t¶i träng ®èi xøng (®èi víi tim mè) theo h×nh a. E = EI + EII = 2,5qµH1 + qµb(αH - α1H1) (1) b. §èi víi mè nhiÒu ®−êng khi t¶i träng kh«ng ®èi xøng (®èi víi tim mè) theo h×nh b. E = EI + EII + EIII + EIV = = 1,25qµH1 + 0,5qµb(αH - α1H1) + 1.25qµH’1 + 0,5qµb1(αH - α1’H1’) NÕu H1’ = H th× lÊy α1’=α (2) C¸nh tay ®ßn lùc EI , EII , EIII , EIV kÓ tíi mÆt c¾t tÝnh to¸n x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: H1 eI = H − 2 H 2 αξ − H 1α 1 (H 1ξ + H − H 1 ) e II = Hα − H 1α 1 E1 e III = H − 2 H 2 αξ 2 − H1 α1 (H1 ξ1 + H − H1 ) e II = Hα − H1 α1 ë ®©y : q : c−êng ®é ho¹t t¶i th¼ng ®øng lÊy b»ng 0,23 Z(T/m2) H1 ; H’1: C¸c chiÒu cao tÝnh b»ng mÐt mµ trong ph¹m vi c¸c chiÒu cao ®ã diÖn tÝch ¸p lùc cãbÒ réng thay ®æi. 12
 12. 12. 22TCN 18-79 b- ChiÒu réng mè ®−êng ®¬n hoÆc hai lÇn kho¶ng c¸ch nhá nhÊt tõ trôc th¼ng ®øng cña t¶iträng ®Õn c¹nh biªn gÇn nhÊt cña mè khi ®Æt t¶i kh«ng ®èi xøng tÝnh b»ng mÐt. H1 b1=1,25+ nh−ng kh«ng lín h¬n hai lÇn cù ly lín nhÊt tõ trôc th¼ng ®øng cña t¶i träng tíi 2c¹nh bªn cña mè khi ®Æt t¶i kh«ng ®èi xøng, tÝnh b»ng mÐt. ϕ µ = tg 2 (45 0 − II ) 2 ϕ II : gãc ma s¸t trong cña ®Êt thÊm nÒn ®¾p x¸c ®Þnh theo ch−¬ng VII. TrÞ sè c¸c hÖ sè α, α1, α’1 vµ ξ, ξ1, ξ1’ phô thuéc vµo trÞ sè H, H1 vµ H1’ víi gãc ph©n bè ¸p lùcarctg 1/2 vµ chiÒu dµi tµ vÑt 2,5 m lÊy theo b¶ng 1 B¶ng 1 H, H1 vµ H1’ α, α1, α’1 ξ, ξ1, ξ1’ H, H1 vµ H1’ α, α1, α’1 ξ, ξ1, ξ1’ 1 0,84 0,53 16 0,31 0,66 2 0,73 0,55 17 0,30 0,66 3 0,66 0,56 18 0,29 0,66 4 0,60 0,58 19 0,28 0,67 5 0,55 0,59 20 0,27 0,67 6 0,51 0,60 21 0,27 0,67 7 0,48 0,61 22 0,26 0,68 8 0,45 0,62 23 0,25 0,68 9 0,42 0,62 24 0,25 0,68 10 0,40 0,63 25 0,24 0,68 11 0,38 0,63 26 0,23 0,69 12 0,37 0,64 27 0,23 0,69 13 0,35 0,64 28 0,22 0,69 14 0,34 0,65 29 0,22 0,69 15 0,32 0.65 30 0,21 0,69 TrÞ sè c¸c hÖ sè α vµ ξ Chó thÝch : 1. NÕu trªn mè ®Æt mét sè ®−êng th× tæng ¸p lùc lªn mè do ho¹t t¶i tÝnh nh− tæng c¸c ¸p lùc ®·tÝnh ®−îc theo c«ng thøc (2) ®èi víi tõng ®−êng riªng biÖt, øng víi trÞ sè b, b1 ,H, H1 vµ H’1 13
 13. 13. 22TCN 18-79 2. TrÞ sè α vµ ξ t−¬ng øng víi H TrÞ sè α1 vµ ξ1 t−¬ng øng víi H1 TrÞ sè α1’ vµ ξ1’ t−¬ng øng víi H’1 - Do t¶i träng « t«, b¸nh xe h¬i vµ xe xÝch ¸p lùc do ho¹t t¶i th¼ng ®øng trªn l¨ng thÓ ph¸ ho¹i ph©n bè phô thuéc vµo vÞ trÝ t−êng ch¾n®Êt. 1. Tr−êng hîp vÞ trÝ t−êng th¼ng gãc víi h−íng xe ch¹y, ¸p lùc do mçi trôc «t«, còng nh− do xetrªn vÕt b¸nh vµ vÕt xÝch ph©n bè trªn diÖn tÝch cã kÝch th−íc Sb, víi : S : kho¶ng c¸ch gi÷a mÐp ngoµi cña c¸c b¸nh xe c¹nh nhau, gi¶i xe xÝch hoÆc vµnh b¸nh xeh¬i, t¶i träng XB-80. b-§é dµi tiÕp xóc cña b¸nh xe «t« hoÆc ®é dµi l¨ng thÓ ph¸ ho¹i khi tÝnh theo t¶i träng XB-80vµ X-60 nh−ng kh«ng lín h¬n 3,6 m ®èi víi t¶i träng b¸nh xe h¬i vµ 5,0 m ®èi víi t¶i träng xexÝch, trong mäi tr−êng hîp ®Òu xÐt tíi sù ph©n bè qua líp l¸t mÆt ®−êng d−íi gãc 450. NÕu ¸p lùc tËp trung ph©n bè theo h−íng däc t−êng tÝnh to¸n th× ¸p lùc ®ã x¸c ®Þnh víi hÖ sè αnªu trong b¶ng 2. B¶ng 2 HÖ sè α S α S α Trong ®ã H –ChiÒu cao cña t−êng H H 0,10 0,327 0,60 0,681 0,12 0,360 0,70 0,710 Trong c¸c mè cã t−êng c¸nh hoÆc 0,14 0,380 0,80 0,735 t−êng quÆt ®Æt song song víi tim cÇu 0,16 0,414 0,90 0,754 th× kh«ng xÐt hÖ sè α. NÕu cã b¶n b¾c 0,18 0,437 1,00 0,772 tõ nÒn ®¾p lªn mè, th× kÝch th−íc cña 0,20 0,459 1,20 0,810 diÖn tÝch lÊy b»ng chiÒu réng ®Æt b¶n 0,25 0,505 1,50 0,840 trªn ®Êt vµ ¸p lùc coi nh− ®Æt ë träng 0,30 0,554 2,00 0,875 t©m b¶n ®Æt trªn ®Êt. 0,35 0,576 3,00 0,900 2. Trong tr−êng hîp ®Æt t−êng song 0,40 0,602 4,00 0,92 song víi h−íng xe ch¹y, ¸p lùc ph©n 0,50 0,663 >4,00 1,00 bè trªn diÖn tÝch b»ng ad, víi : a - ChiÒu cao t−êng, lÊy nhiÒu nhÊtlµ 4 m ®èi víi t¶i träng « t« hoÆc 3,6 m vµ 5m t−¬ng øng vãi t¶i träng xe b¸nh h¬i vµ xe b¸nhxÝch, nh−ng kh«ng lín h¬n chiÒu dµi ®o¹n t−êng ®ang xÐt. d - bÒ réng b¸nh «t«, vµnh b¸nh xe hoÆc gi¶i xÝch cã xÐt ®Õn sù ph©n bè qua líp l¸t mÆt ®uêngd−íi gãc 450. Chó thÝch : ¸p lùc tÝnh to¸n lªn t−êng cã c¸c lç khoÐt rçng còng nh− lªn mè cäc vµ mè cét tÝnhtheo chØ dÉn cña ®iÒu 1 phô lôc 6. 14
 14. 14. 22TCN 18-79 Phô lôc 11 (cho ®iÒu 2.27) Quy ®Þnh viÖc x¸c ®Þnh sù thay ®æi nhiÖt ®é cho c¸c kÕt cÊu bª t«ngcèt thÐp, bª t«ng vµ ®¸ B¶n ®å ®¼ng nhiÖt th¸ng giªng vµ th¸ng 7 chØ dÉn trong h×nh 1 vµ h×nh 2. NhiÖt ®é trung b×nh tiªu chuÈn x¸c ®Þnh theo h×nh 3 tuú thuéc vµo kÝch th−íc chiÒu ngang cñacÊu kiÖn. 15
 15. 15. 22TCN 18-79H×nh 1NhiÖt ®é trung b×nh th¸ng nãng nhÊt 16
 16. 16. 22TCN 18-79H×nh 2NhiÖt ®é trung b×nh th¸ng l¹nh nhÊt 17
 17. 17. 22TCN 18-79VËt ®¾p lÊp kh«ng nhá h¬n 1,00 m §−êng ®¼ng nhiÖt ChiÒu dµy bé phËn b) 4 mÆt hë (mÆt c¾t vu«ng ) c)2 mÆt hë §−êng ®¼ng nhiÖt §−êng ®¼ng nhiÖt ChiÒu dµy bé phËn ChiÒu dµy bé phËn Ghi chó : - Khi cÊu kiÖn hë mét phÝa lÊy theo h×nh 3a - Khi cÊu kiÖn hë bèn phÝa lÊy theo h×nh 3b - Khi cÊu kiÖn hë ba phÝa lÊy theo h×nh 3c 18
 18. 18. 22TCN 18-79 PHô lôc 12 (cho ®iÒu 3.4 ) TrÞ sè tÝnh to¸n c¸c hÖ sè øng suÊt tËp trung cã hiÖu βS MÆt c¾t tÝnh to¸n HÖ sè β ®èi víiTT ThÐp C ThepHK1 2 3 4 Cho kim lo¹i c¬ b¶n1 Kim lo¹i c¬ b¶n kh«ng gia c«ng mÆt c¸n, cã mÐp ®−îc gia c«ng c¬ khÝ hay 1,0 1,0 c¸nh b»ng m¸y ë nh÷ng mÆt c¾t ngoµi ®inh t¸n, bu l«ng vµ m¹ch hµn Nh− trªn, nh−ng c¾t mÐp b»ng h¬i : 1,1 1,22 a. dïng m¸y b. thñ c«ng 1,4 1,8 Kim lo¹i c¬ b¶n trong c¸c m¸y c¾t : 1,3 1,5 a. Qua ®inh t¸n hay bu l«ng liªn kÕt, còng nh− qua c¸c lç ®Ó trèng. b. Qua ®inh t¸n hay bu l«ng liªn kÕt cña thanh mµ phÇn thÐp ®Ëy trùc tiÕp cña mÆt c¾t kh«ng nhá h¬n 80%, ë ®ã sè l−îng ®inh t¸n hay bu-l«ng nhá h¬n 1,6 1,9 60%. c. Qua ®inh t¸n hay bu-l«ng liªn kÕt mét mÆt cña thanh cã hai b¶n bông mµ 2,0 2,4 phÇn thÐp ®Ëy trùc tiÕp cña mÆt c¾t kh«ng nhá h¬n 60% d. Qua ®inh t¸n hay bu l«ng liªn kÕt mét mÆt cña thanh cã mét b¶n bông còng nh− hai thanh cã b¶n bông mµ phËn thÐp kh«ng ®Ëy trùc tiÕp cña mÆt c¾t lín 2,6 3,13 h¬n 40% toµn bé diÖn tÝch chÞu lùc e. Qua hµng ®inh t¸n hay bu l«ng ®Çu tiªn dïng ®Ó g¾n b¶n nót vµo c¸c bé phËn liªn tôc ( kh«ng nèi t¹i nót) cña dÇm ®Æc vµ dµn hoa, còng nh− t¹i chç 1,6 1,9 c¾t b¶n thÐp c¸nh cña dÇm chÞu uèn . f. Nh− trªn, nh−ng dïng bu-l«ng c−êng ®é cao 1,2 1,4 g. Qua bu-l«ng c−êng ®é cao liªn kÕt cña thanh ®· nªu trong ®iÒu 3b 1,2 1,4 h. Qua bu l«ng c−êng ®é cao liªn kÕt mét mÆt cña thanh cã hai b¶n bông mµ 1,3 1,5 phÇn thÐp ®Ëy trùc tiÕp cña mÆt c¾t kh«ng vuît qu¸ 60%. iQua bu-l«ng c−êng ®é cao liªn kÕt mét mÆt cña thanh cã mét b¶n bông, ®· 1,4 1,7 nªu ë ®iÓm 3,d. Kim lo¹i cã b¶n ë chç chuyÓn tiÕp tíi m¹ch hµn nèi cã phÇn hµn ®¾p t¨ng4 c−êng kh«ng tinh chÕ vuèt ®Òu theo tiªu chuÈn 1,4 1,8 Kim loai c¬ b¶n ë khu vùc chuyÓn tiÕp tíi m¹ch hµn nèi gia c«ng b¨ng m¸y mµi trßn hay m¸y phay ®Æc biÖt: 1,0 1,05 a. Khi nèi c¸c b¶n thÐp cã cïng bÒ dµy vµ bÒ réng b. Khi nèi c¸c b¶n thÐp cã bÒ réng kh¸c nhau . 1,2 1,4 c. Khi nèi c¸c b¶n thÐp cã bÒ dµy kh¸c nhau. 1,3 1,6 Kim lo¹i c¬ b¶n ë chç chuyÓn tiÕp sang m¹ch hµn gãc ngang(chÝnh diÖn ) trong c¸c mèi nèi chång chÞu lùc :6 a. Kh«ng gia c«ng c¬ khÝ khi tû sè c¸c c¹nh gãc vu«ng cña m¹ch hµn b: a ≥ 2 2,3 3,2 (c¹nh lín n»m däc theo h−íng néi lùc ) b. Nh− trªn nh−ng tû sè c¸c c¹nh b:a=1,5. 2,7 3,7 19
 19. 19. 22TCN 18-79 c. Khi gia c«ng c¬ khÝ vµ tû sè c¸c c¹nh m¹ch hµn lµ b: a ≥ 2. 1,2 1,4 d. Nh− trªn, nh−ng tû sè c¸c c¹nh m¹ch hµn lµ b: a =1,5 1,5 1,9 Kim lo¹i c¬ b¶n cña liªn kÕt dïng m¹ch hµn bªn s−ên chÞu c¾t d−íi t¸c dông7 cña lùc däc trôc, t¹i nh÷ng chç chuyÓn tiÕp tõ cÊu kiÖn tíi c¸c ®Çu mót cña 3,4 4,4 m¹ch b¶n bªn s−ên bÊt kÓ lµ cã gia c«ng c¬ khÝ hay kh«ng. Kim lo¹i c¬ b¶n ë gÇn b¶n ngang vµ nÑp t¨ng c−êng liªn kÕt víi c¸nh dÇm chÞu kÐo vµ thanh chÞu kÐo cña giµn hoa b»ng c¸c m¹ch hµn gãc : a. Kh«ng gia c«ng c¬ khÝ m¹ch hµn, nh−ng vuèt ®Òu tõ m¹ch hµn tíi kim lo¹i c¬ b¶n : 1,6 2,28 Khi hµn tay Khi hµn b¶n tù ®éng. 1,3 1,5 b. Nh− trªn, nh−ng m¹ch hµn ®−îc gia c«ng c¬ khÝ. MÆt c¾t ngang c¸c cÊu kiÖn hµn ghÐp. 1,0 1,1 MÆt c¾t cña c¸c cÊu kiÖn hµn ghÐp, b»ng c¸c b¶n thÐp cã m¹ch hµn däc liªn tôc theo ph−¬ng ph¸p hµn tù ®éng (ë xa b¶n ng¨n vµ nÑp t¨ng c−êng ) khi chÞu9 1,0 1,0 t¸c dông cña néi lùc däc theo tim cña m¹ch hµn. Cho kim lo¹i c¬ b¶n ë nh÷ng chç chuyÓn tiÕp tíi c¸c bé phËn kÕt cÊu sau : C¸c b¶n nót h×nh ch÷ nhËt hay h×nh thang hµn víi c¸c cÊu kiÖn b»ng c¸ch hµn10 nèi ®Çu hay hµn ch÷ T kh«ng gia c«ng c¬ khÝ vµ vuèt tõ b¶n nót tíi c¸c cÊu 2,5 2,5 kiÖn. C¸c b¶n nót hµn nèi vµo c¸nh dÇm vµ thanh m¸ cña giµn, chç chuyÓn tiÕp tõ11 b¶n nót tíi c¸nh dÇm ®−îc gia c«ng c¬ khÝ vµ vuèt cong ®iÒu hoµ; hµn thÊy 1,2 1,4 suèt bÒ dµy b¶n nót. B¶n nót hµn nèi theo h×nh ch÷ T vµo b¶n bông vµ c¸nh dÇm, hµy c¸c thanh cña12 giµn khi chç cuèt cong ®iÒu hoµ tõ b¶n nót tíi c¸c thanh ®−îc gia c«ng c¬ khÝ; 1,2 1,4 hµn thÊu suèt bÒ dµy b¶n nót. B¶n nót h×nh ch÷ nhËt vµ h×nh thang hµn chång lªn c¸nh dÇm vµ hµn theo chu13 2,5 3,5 vi ®o¹n nèi chång; kh«ng gia c«ng c¬ khÝ khu vùc øng suÊt tËp trung B¶n nót h×nh thang, hµn theo hai m¹ch hµn bªn s−ên vµ hai m¹ch hµn xiªn (14 víi tû sè c¹ch gãc vu«ng cña m¹ch hµn bªn s−ên lµ 1:1 vµ cña m¹ch hµn xiªn 1,6 2,2 1:2) khi gia c«ng c¬ khÝ m¹ch hµn ë dÇu c¸c b¶n m·. C¾t toµn bé c¸nh cña mÆt c¾t ch÷ I víi ®iÖu kiÖn: Gi¶m dÇn theo bÒ réng vµ vÒ dµy cña c¸nh tíi chç c¾t , hµn thÊu suèt toµn bé15 b¶n bông ë ®o¹n ®Çu cña c¸nh dÇm vµ gia c«ng c¬ khÝ ë chç chuyÓn tiÕp tõ 1,3 1,6 c¸nh tíi b¶n bông. C¾t mét b¶n thÐp cña c¸nh ( trong tËp b¶n thÐp gåm tõ hai b¶n thÐp trë lªn) dÇm ®Æc hµn nèi trong nh÷ng tr−êng hîp sau :16 a. Gi¶m theo bÒ dµy cña thÐp ( khi bÒ réng kh«ng thay ®æi ) tíi chç c¾t theo 2,3 3,2 mét ®é nghiªng 1:8 nh−ng kh«ng gia c«ng c¬ khÝ m¹ch hµn ngang (chÝnh diÖn) b. Nh− trªn , nh−ng võa gi¶m theo bÒ dµy võa theo bÒ réng cña b¶n thÐp tíi 1,7 2,4 chç c¾t, víi ®é nghiªng theo bÒ dµy lµ 1:8 theo bÒ réng lµ 1:4 nh−ng kh«ng gia c«ng c¬ khÝ m¹ch hµn ngang ( chÝnh diÖn ) 20
 20. 20. 22TCN 18-79 c. Nh− ®iÓm b , nh−ng víi m¹ch hµn xiªn ( kh«ng cã m¹ch hµn chÝnh diÖn) vµ gia c«ng c¬ khÝ ®Çu mót cña m¹ch hµn xiªn ®Ó ®¶m b¶o vuèt ®Òu t¹i chç c¾t 1, 2 1,4 cña b¶n c¾t. B¶n thÐp ®Ëy bï hao phÇn mÆt c¾t bÞ gi¶m theo ®é nghiªng 1:1 ®çi xøng víi tim b¶n : 2,3 3,217 a. Kh«ng gia c«ng c¬ khÝ ®Çu mót cña m¹ch hµn xiªn b. Gia c«ng c¬ khÝ m¹ch hµn xiªn. Cho kim lo¹i liªn kÕt 1,2 1,4 §inh t¸n vµ bu l«ng th−êng ( khi chóng chÞu c¾t vµ Ðp mÆt ) xem xem18 ®iÓm ®iÓm 3 b, c, d 3 b,c,d19 Bu l«ng c−êng ®é cao 1,0 1,0 M¹ch hµn nèi ( theo tim m¹ch hµn) hµn thÊu suèt tíi ch©n m¹ch hµn :20 a. Khi hµn tù ®éng ( hoÆc hµn tay ) vµ kiÓm tra b»ng quang tuyÕn X. 1,0 1,0 b. Khi hµn tay, kh«ng kiÓm tra b»ng quang tuyÕn X. 1,2 1,4 C¸c m¹ch hµn gãc: a. M¹ch hµn ngang ( chÝnh diÖn ) theo mÆt c¾t tÝnh to¸n cña m¹ch hµn : Khi hµn tay 2,3 3,221 Khi hµn tù ®éng 1,7 2,4 b. C¸c m¹ch hµn däc (bªn s−ên ) chÞu c¾t do t¸c dông cña lùc däc trôc g©y ra t¹i liªn kÕt , khi kiÓm tra øng suÊt c¾t theo mÆt c¾t tÝnh to¸n däc qua c¸c m¹ch hµn. 3,4 4,4 Chó thÝch : 1. C¸c gi¸ trÞ cña hÖ sè β nªu trªn chØ ®óng víi kÕt cÊu ®−îc chÕ t¹o phï hîp víi quy ph¹m s¶nxuÊt hiÖn hµnh. 2. C¸c hÖ sè β nªu trong ®iÓm 3, dïng cho c¸c mÆt c¾t cã hiÖu cña kÕt cÊu. 3. C¸c hÖ sè β dïng cho bu-l«ng còng dïng cho liªn kÕt cã bu l«ng nöa tinh chÕ. 4. C¸c trÞ sè hÖ sè β dïng cho liªn kÕt hµn khi l¾p r¸p, trong kÕt cÊu nhÞp cÇu hµn ghÐp toµn bé,ph¶i theo c¸c chØ dÉn riªng. 5. Thanh cã hai b¶n bông lµ thanh ®−îc liªn kÕt theo hai mÆt ph¼ng vµ hai nh¸nh cña thanh®−îc liªn kÕt cïng víi nhau. Phô lôc 13 (cho ®iÒu 3.38) So s¸nh tÝnh to¸n c¸c c¸u kiÖn cña kÕt cÊu thÐp vÒ ®é bÒn vµ ®échÞu mái 21
 21. 21. 22TCN 18-79Sè thø C¸c yÕu tè so s¸nh TÝnh to¸n vÒ tù §é bÒn §é chÞu mái 1 C¸c cÊu kiÖn ph¶i TÊt c¶ c¸c ChØ nh÷ng cÊu kiÖn nµo chÞ t¸c dông tÝnh to¸n cña kÕt cÊu kiÖn ho¹t t¶i th¼ng ®øng do ®oµn tµu cÊu ®−êng s¾t vµ ®oµn «t« g©y ra. ChØ tÝnh cho tæ hîp chÝnh. 2 Tæ hîp t¶i träng TÊt c¶ c¸c ChØ tÝnh cho tæ hîp chÝnh. tæ hîp 3 Ho¹t t¶i th¼ng ®øng TÊt c¶ c¸c §èi víi ®−êng s¾t –theo ®iÓm a tæ hîp ®iÒu 2.12 4 §Æt ho¹t t¶i th¼ng T¶i träng §èi víi «t« -ChØ tÝnh t¶i träng ®oµn ®øng cho tiªu chuÈn xe tiªu chuÈn c¸c lo¹i CÇu ®−êng s¾t theo ®iÓm 3 Theo ®iÓm 3 phô lôc 8 CÇu « t« vµ cÇu phô lôc 8 Nh− nhau thµnh phè Nh− nhau 5 HÖ sè ®éng lùc TÝnh theo trÞ TÝnh gi¶m trÞ sè ( ®èi víi cÇu ®−êng theo ®iÒu 2.22 sè tiªu s¾t ) chuÈn 6 HÖ sè v−ît t¶i Cã tÝnh Kh«ng tÝnh 7 HÖ sè chÞu mái Kh«ng tÝnh LÊy theo ®iÒu 3.4 8 C¸c c«ng thøc tÝnh Theo ®iÒu Theo ®iÒu 3.38 to¸n 3.36 9 HÖ sè m2 khi tÝnh øng suÊt phô trong c¸c thanh gi»ng a) G©y ra do ®é m2=1,2 m2=1,2 hoÆc 1,0 (theo ®iÒu 3,9) cøng cña nót b) Do uèn cña m2=1,2 m2=1,2 ( theo ®iÒu 3.19) thanh gi»ng c) Do uèn cña dÇm m2=1,2 m2=1,2 hay 1,0 ( theo ®iÒu 3.22) ngang trong mÆt ph¼ng th¼ng ®øng 22
 22. 22. 22TCN 18-79 Phô lôc 14 (cho ®iÒu 3.42) ChØ dÉn tÝnh to¸n æn ®Þnh côc bé cña b¶n bông dÇm thÐp ®Æc vµ dÇmliªn hîp Nh÷ng sè liÖu c¬ b¶n 1. ChØ dÉn nµy dïng ®Ó tÝnh to¸n æn ®Þnh côc bé cho mét khoang b¶n bông cña dÇm ®Æc chÞuuèn, coi nh− mét b¶n máng ngµm ®µn håi t¹i c¸c c¸nh dÇm vµ kª tù do lªn c¸c nÑp t¨ng c−êng ®écøng theo bÒ réng vµ bÒ dµi. Khi chØ tÝnh to¸n æn ®Þnh côc bé cña b¶n bông, dïng nh÷ng kÝch th−íc tÝnh to¸n sau : a – ChiÒu dµi cña b¶n máng, lÊy b»ng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tim nÑp t¨ng c−êng theo bÒ réng. h – ChiÒu cao cña b¶n máng , lÊy b»ng toµn bé chiÒu cao b¶n bông ®èi víi kÕt cÊu hµn nèi, vµlÊy b»ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai hµng ®inh t¸n gÇn nhÊt trªn c¸c thÐp gãc c¹nh ®èi víi kÕt cÊu t¸nnèi. h1 – ChiÒu cao cña b¶n máng n»m phÝa gÇn c¸nh dÇm chÞu nÐn, lÊy b»ng kho¶ng c¸ch tõ timcña nÑp t¨ng c−êng theo bÒ dµi ®Õn mÐp cña b¶n bông ( ®èi víi kÕt cÊu hµn) hoÆc ®Õn hµng ®inht¸n gÇn nhÊt cña thÐp gãc c¸nh( ®èi víi kÕt cÊu t¸n nèi). h2 – ChiÒu cao cña b¶n máng n»m phÝa gÇn c¸nh dÇm chÞu kÐo, lÊy b»ng kho¶ng c¸ch tõ timcña nÑp t¨ng c−êng theo chiÒu dµi ®Òn mÐp b¶n bông ( ®èi víi kÕt cÊu hµn ) hoÆc ®Õn hµng ®inht¸n gÇn nhÊt cña thÐp gãc c¸nh( ®èi víi kÕt cÊu t¸n nèi ). δ - BÒ dµy cña b¶n máng. 3. Khi tÝnh æn ®Þnh côc bé cña b¶n bông ph¶i xÐt tíi c¸c thµnh phÇn tr¹ng th¸i øng suÊt δ, τ vµp do t¶i träng tÝnh to¸n g©y ra trªn mÆt c¾t nguyªn : δ - øng suÊt nÐn ph¸p tuyÕn ë mÐp ngoµi cña b¶n máng ®−îc x¸c ®Þnh theo trÞ sè trung b×nhcña m« men uèn trong ph¹m vi khoang tÝnh to¸n, nÕu chiÒu dµi khoang kh«ng v−ît qu¸ chiÒucao; trong tr−êng hîp chiÒu dµi v−ît qu¸ chiÒu cao th× lÊy trÞ sè trung b×nh cña m«men trong ®o¹ncã øng suÊt lín nhÊt vµ cã chiÒu dµi b»ng chiÒu cao cña khoang. τ - øng suÊt tiÕp tuyÕn trung b×nh cña b¶n máng, ®−îc x¸c ®Þnh theo trÞ sè trung b×nh cña lùcc¾t trong ph¹m vi cña khoang vµ lÊy b»ng 2/3 trÞ sè øng suÊt tiÕp tuyÕn cùc ®¹i khi kh«ng cã nÑpt¨ng c−êng theo bÒ dµi; trong tr−êng hîp cã nÑp t¨ng c−êng theo bÒ dµi, th× lÊy b»ng trÞ sè trungb×nh céng cña øng suÊt tiÕp tuyÕn t¹i mÐp trªn vµ mÐp d−íi cña khoang b¶n bông cÇn kiÓm to¸næn ®Þnh. p- øng suÊt nÐn côc bé th¼ng ®øng trªn mÐp b¶n bông, ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau : a. d−íi t¸c dông cña ho¹t t¶i, th× theo chØ dÉn cña phô lôc 9 vµ 10. b. d−íi t¸c dông cña ¸p lùc tËp trung do b¸nh xe ch¹y trªn ®−êng th× xÐt tíi chiÒu dµi ph©n bèt¶i träng λ. NÕu ¸p lùc cña b¸nh xe chuyÒn trùc tiÕp qua c¸nh dÇm hoÆc truyÒn qua c¶ c¸nh dÇm vµ ray : 23
 23. 23. 22TCN 18-79 1 λ = C3 δ Trong ®ã : C – HÖ sè lÊy b»ng 3,25 ®èi víi dÇm hµn nèi vµ 3,75 ®èi víi dÇm t¸n nèi I – m«men qu¸n tÝnh tæng céng cña c¸nh dÇm vµ ray. NÕu ¸p lùc cña b¸nh xe chuyÓn qua tµ vÑt gç vµ ray th× lÊy λ=2H , nh−ng kh«ng ®−îc lín h¬nkho¶ng c¸ch gi÷a c¸c b¸nh xe, trong ®ã H lµ kho¶ng c¸ch tõ mÐp cña b¸nh xe ®Õn mÐp cña b¶nbông. C¸c cÊu kiÖn chÞu uèn. 4. TÝnh to¸n æn ®Þnh côc bé b¶n bông cña dÇm ®Æc chÞu uèn, chØ cã c¸c nÑp t¨ng c−êng theo bÒréng, tiÕn hµnh theo c«ng thøc sau: 2 2    τ   σ p   + +  ≤ m (1)  σ0 p  τ   0  0 Trong ®ã : m – HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc, lÊy b»ng 1,0 ®èi víi dÇm t¸n nèi, vµ b»ng 0,9 ®èi víi dÇm hµnnèi (®· xÐt tíi ®é vªnh ban ®Çu cña b¶n bông kh«ng v−ît qu¸ 0,003h) σ,τ,p – øng suÊt ph¸p tuyÕn, øng suÊt tiÕp tuyÕn vµ øng suÊt nÐn côc bé ®−îc x¸c ®Þnh theonh÷ng chØ dÉn nãi trªn σ0 – øng suÊt nÐn ph¸p tuyÕn tíi h¹n. τ0 – øng suÊt tiÕp tuyÕn tíi h¹n. p0 – øng suÊt nÐn côc bé tíi h¹n 5. øng suÊt ph¸p tuyÕn tíi h¹n trªn b¶n bông cña dÇm chÞ uèn x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau 2  100δ  σ o = 190χk   Kg/cm2 (2)  h  HÖ sè k lÊy theo b¶ng 1, tuú theo c¸c gi¸ trÞ a σ −σ vµ α = max h σ max Trong ®ã σmax – øng suÊt nÐn hoÆc kÐo ph¸p tuyÕn cùc ®¹i trªn b¶n máng, d−íi t¸c dông cña t¶i trängtÝnh to¸n. σ - øng suÊt σmax vµ σ ph¶i lÊy kÌm theo dÊu cña chóng. HÖ sè ngµm chÆt cña b¶n bông χ lÊy b»ng 1,4 ®èi víi dÇm t¸n nèi chÞu uèn, vµ lÊy theo b¶ng2 ®èi víi dÇm hµn nèi cã mét b¶n bông lo¹i th−êng gÆp (ghÐp b»ng 3 b¶n thÐp ). 24
 24. 24. 22TCN 18-79 §èi víi dÇm t¸n nèi vµ hµn nèi, liªn hîp víi b¶n bª t«ng cèt thÐp, hÖ sè ngµm chÆt lÊy b»ng1,65. Trong b¶ng 2 , hÖ sè γ tÝnh nh− sau 3 b δ  γ = 0,8 o  o  (3) h  δ    C¸c ký hiÖu xem ë h×nh 1. 6. øng suÊt tiÕp tuyÕn tíi h¹n tÝnh b»ng kG/cm2 ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc   2 1020 + 760  100δ  τo = χ  µ 2  b   (4)   B¶ng 1 A/h α 0,4 0,5 0,6 0,667 0,75 0,80 0,90 1,0 1,5 4 TrÞ sè tèi thiÓu K=99,7 3 54,3 54,5 58,0 TrÞ sè tèi thiÓu =53,8 2 29,1 25,6 24,1 23,9 24,1 24,4 25,6 25,6 24,1 4/3 18,7 -- 12,9 -- 11,0 11,2 -- 11,0 11,5 1 15,1 -- 9,7 -- 8,4 8,1 -- 7,8 8,4 4/5 13,3 -- 8,3 -- 7,1 6,9 -- 6,6 7,1 2/3 10,8 -- 7,1 -- 6,1 6,0 -- 5,8 6,1 0 8,41 6,25 5,14 -- 4,36 4,20 4,40 4,0 4,49 HÖ sè k Chó thÝch : TrÞ sè α =0 t−¬ng øng suÊt víi tr−êng hîp cÊu kiÖn chÞu nÐn; α=2 t−¬ng øng víitr−êng hîp cÊu kiÖn chÞu uèn cã mÆt c¾t ®èi xøng vµ α > 2 t−¬ng øng víi tr−êng hîp cÊu kiÖnchÞu kÐo lÖch t©m. Trong ®ã : b- c¹nh nhá cña kho¶ng b¶n bông ( lÊy trÞ sè nhá trong hai trÞ sè a hoÆc h) 25
 25. 25. 22TCN 18-79 µ - tû sè gi÷a c¹nh lín trªn c¹nh nhá cña khoang b¶n bông. χ - hÖ sè ngµm ®µn håi cña c¹nh däc, x¸c ®Þnh theo b¶ng 3; ®èi víi dÇm hµn nèi chØ ®−îc dïng a 2b¶ng 3 khi tû sè c¹nh cña khoang lµ ≥ . h 3 HÖ sè γ nªu trong b¶ng 3 ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (3). §èi víi dÇm hµn nèi, liªn hîp víib¶n bª t«ng cèt thÐp, trÞ sè χ lÊy theo b¶ng 3, t−¬ng øng víi tr−êng hîp γ=∞. B¶ng 3 HÖ sè χ µ 0,5 2/3 1 2 ∞ γ 0,5 1,00 1,07 1,21 1,25 1,30 1,0 1,00 1,08 1,25 1,35 1,42 2,0 1,00 1,08 1,28 1,43 1,52 5,0 1,00 1,09 1,29 1,50 1,60 ∞ 1,00 1,09 1,30 1,55 1,68 7. øng suÊt nÐn côc bé tíi h¹n trªn b¶n bông cña dÇm, khi chÊt t¶i ®Òu trªn c¸nh dÇm (¸p lùcb¸nh xe ph©n phèi qua ray, tµ vÑt vµ c¸nh dÇm hoÆc ph©n phèi qua mÆt ®−êng, b¶n bª t«ng cètthÐp vµ c¸nh dÇm) tÝnh theo c«ng thøc sau : 2  100δ  γ = 190χZ  (5)  a  HÖ sè ngµm ®µn håi χ cña b¶n bông g¾n víi c¸nh dÇm vµ hÖ sè Z ®èi víi b¶n bông cã c¸c c¹nhbiªn kª tù do, x¸c ®Þnh theo b¶ng 4. B¶ng 4 a 0,2 1,5 1,0 0,8 0,6 0,4 µ= 11,21 8,16 6,26 5,80 5,37 4,88 h γ = 0,5 1,32 1,32 1,32 1,30 1,29 1,24 χ γ = 1,0 1,56 1,52 1,47 1,41 1,36 1,28 γ = 4,0 γ = ∞ 2,21 1,97 1,73 1,57 1,45 1,32  2,96 2,51 1,88 1,65 1,49 1,34 HÖ sè χ vµ Z 26
 26. 26. 22TCN 18-79 §èi víi dÇm liªn hîp víi b¶n bª t«ng cèt thÐp vµ dÇm t¸n nèi (mµ bÒ dµy cña c¹nh thÐp gãcc¸nh dÇm kh«ng máng h¬n b¶n bông) trÞ sè χ lÊy t−¬ng øng víi tr−êng hîp γ=∞. øng suÊt nÐn côc bé tíi h¹n trªn b¶n bông khi t¶i träng tËp trung t¸c dông lªn c¸nh dÇm (¸p lùccña b¸nh xe chuyÒn qua c¸nh dÇm hay truyÒn qua c¶ ray vµ c¸nh dÇm) còng x¸c ®Þnh theo c«ng λthøc (5) nh−ng ph¶i nh©n v¬i hÖ sè ψ tÝnh theo b¶ng 5, phô thuéc vµo trÞ sè cña µ vµ ρ=0,4 0 bvíi λ0=2,6λ( trÞ sè λ lÊy theo ®iÓm 3 cña phô lôc). Tr−êng hîp µ>0 thi lÊy µ=2 ®Ó x¸c ®Þnh p0. 8. æn ®Þnh côc bé b¶n bông cña dÇm chÞu uèn cã c¸c nÑp t¨ng c−êng theo chiÒu réng vµ métnÑp t¨ng c−êng theo chiÒu dµi bè trÝ trong khu vùc chÞu nÐn, tÝnh nh− sau : §èi víi b¶n máng n»m trong ph¹m vi gi÷u c¸nh dÇm chÞu nÐn vµ c¸c nÑp t¨ng c−êng (b¶nmáng thø nhÊt) tÝnh theo c«ng thøc : 2 σ1 p 1 τ  + 1 +   ≤m (6) σ o1 p o1 m  τ o1    §èi víi b¶n máng n»m trong ph¹m vi gi÷a c¸nh dÇm chÞu kÐo vµ c¸c nÑp t¨ng c−êng theochiÒu dµi (b¶n máng thø hai ) tÝnh theo c«ng thøc : 2 2  σ2 p2   τ1      σ + p  +τ  ≤ m (7)  o2 o2   o1  HÖ sè m lÊy b»ng 1,0 ®èi víi dÇm t¸n nèi vµ b»ng 0,9 ®èi víi dÇm hµn nèi. B¶ng 5 HÖ sè µ ρ 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 µ 0,5 1,70 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,0 2,74 2,34 2,17 1,97 1,97 1,91 1,5 2,86 2,41 2,22 1,99 1,99 1,91 2,0 2,86 2,40 2,20 1,96 1,96 1,88 9. øng suÊt nÐn ph¸p tuyÕn lín nhÊt trªn c¸c b¶n máng thø nhÊt vµ thø hai (σ01 vµ σ02); øngsuÊt tiÕp tuyÕn trung b×nh (τ01 vµ τ02 ) vµ øng suÊt nÐn côc bé lín nhÊt d−íi t¸c dông cña t¶i träng(hay b¸nh xe ) trªn mÐp cña b¶n máng thø nhÊt vµ b¶n máng thø hai (p1 vµ p2 ) ®Òu tÝnh theo ®iÓm3, trong ®ã : h − h1 p2 = p h 27
 27. 27. 22TCN 18-79 10. øng suÊt ph¸p tuyÕn tíi h¹n σ01 vµ σ02 x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (2) (xem ®iÓm 5) cho c¸cb¶n máng cã chiÒu cao h1 vµ h2 . HÖ sè α ®−îc x¸c ®Þnh theo øng suÊt ë mÐp σmax vµ σ (xem h×nh 2) trªn b¶n máng cÇn kiÓm to¸n (b¶n thø nhÊt vµ b¶n thø hai). HÖ sè ngµm χ lÊy b»ng 1,3 ®Ó tÝnh b¶n máng thø nhÊt ®èi víi dÇm t¸n nèi vµ ®èi víi dÇmhµn nèi lÊy theo b¶ng 6. B¶ng 6 γ 0,5 1,0 2,0 5,0 >10 χ 1,16 1,22 1,27 1,31 1,35 HÖ sè χ §èi víi dÇm t¸n nèi vµ dÇm hµn nèi, liªn hîp víi b¶n bª-t«ng cèt thÐp, th× hÖ sè ngµm chÆt cñab¶n máng lÊy b»ng 1,35. HÖ sè γ dïng trong b¶ng 6, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (3). 11. øng suÊt tiÕp tuyÕn tíi h¹n τ01vµ τ01 ®−îc tÝnh theo c«ng thøc (4) (xem ®iÓm 6), trong ®ã trÞsè µ lÊy b»ng tû sè cña c¹nh lín trªn c¹nh nhá cña b¶n máng cÇn kiÓm to¸n æn ®Þnh (b¶n thønhÊt vµ b¶n thø hai); TrÞ sè b lÊy b»ng kÝch th−íc cña c¹nh nhá trong hai c¹nh. Ngoµi ra, ®èi víib¶n máng nhÊt, ph¶i lÊy hÖ sè ngµm b»ng 1+ χ χ = 2 §èi víi b¶n máng thø hai kh«ng cÇn xÐt tíi ®é ngµm chÆt (χ=1) H×nh 2 28
 28. 28. 22TCN 18-79 12. øng suÊt nÐn côc bé tíi h¹n trong b¶n máng thø nhÊt, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : p o1 = 190χ (1 + µ12i 2 )2  100δ  2 µ1 i 2 2  a  a Khi µ1= ≥ 0,7 lÊy i=1 khi >0,7 >µ>0,4 th× lÊy i=2. h1 HÖ sè χ ®èi víi dÇm liªn hîp víi b¶n bªt«ng cèt thÐp vµ dÇm t¸n nèi (mµ bÒ dµy cña c¹nh thÐpgãc c¸nh kh«ng máng h¬n bÒ dµy b¶n bông) lÊy b»ng : µ=2,0 1,5 1,0 0,8 0,5 χ=1,62 1,52 1,31 1,18 1,07 HÖ sè χ lÊy theo b¶ng 7 ®èi víi dÇm hµn nèi. B¶ng 7 HÖ sè χ µ1 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,9 0,8 0,5 γ 2 1,25 1,29 1,32 1,31 1,17 1,13 1,07 1,06 4 1,39 1,43 1,44 1,38 1,19 1,14 1,07 1,06 Trong tr−êng hîp chÞu t¶i tËp trung , trÞ sè po1 tÝnh theo c«ng thøc (8) ph¶i nh©n víi hÖ sè 1,55. NÕu a>2h1+2,6χ chØ dïng b¶n máng quy −íc cã c¹nh nh− sau ®Ó tÝnh Po1 a=2h1+2,6λ vµ h1 Trong ®ã : λ - ChiÒu dµi ph©n bè ¸p lùc øng suÊt nÐn côc bé tíi h¹n trªn b¶n máng thø hai ®−îc tÝnh theo chØ dÉn ë ®iÓm 7, nh−ng atrong c«ng thøc (5) ph¶i lÊy χ=1,cßn hÖ sè z trong b¶ng 4 th× x¸c ®Þnh tuú theo tû sè µ’= . h − h1Trong tr−êng hîp chÞu ¸p lùc tËp trung, hÖ sè ψ tÝnh theo trÞ sè ρ =0,35 vµ trÞ sè µ’t−¬ng øng. 13. KiÓm to¸n æn ®Þnh côc bé cña b¶n bông n»m trong ph¹m vi gi÷a c¸nh dÇm chÞu nÐn vµ nÑpt¨ng c−êng gÇn c¸nh (b¶n máng thø nhÊt) ®èi víi dÇm chÞu uèn cã nÑp t¨ng c−êng theo bÒ réngvµ mét sè nÑp theo bÒ dµi th× còng lµm gièng nh− tr−êng hîp dÇm cã mét nÑp. øng suÊt ph¸ptuyÕn vµ tiÕp tuyÕn tíi h¹n trªn nh÷ng b¶n máng chÞu nÐn tiÕp theo còng ®−îc x¸c ®Þnh gièng nh−b¶n b¶n máng thø nhÊt, nh−ng kh«ng xÐt tíi hÖ sè ngµm ; riªng ®èi víi b¶n máng qua trôc trunghßa cña dÇm th× gièng nh− b¶n máng thø hai cña dÇm cã mét nÑp. ChiÒu cao cña b¶n máng thø nhÊt vµ b¶n máng thø hai nªn dïng ®iÒu kiÖn c©n b»ng æn®Þnh ®Ó tÝnh, nghÜa lµ c©n b»ng øng suÊt ph¸p tuyÕn tíi h¹n ë ®é cao nÑp ®Çu tiªn cña hai b¶nmáng. 29
 29. 29. 22TCN 18-79 øng suÊt nÐn côc bé trªn mÐp cña b¶n máng cÇn kiÓm to¸n æn ®Þnh sÏ lÊy b»ng h − ho pi = p h øng suÊt nÐn côc bé tíi h¹n trªn c¸c b¶n máng chÞu nÐn, trõ b¶n máng thø nhÊt, ®−îc x¸c ®Þnhtheo ®iÓm 7, víi χ=1. HÖ sè z x¸c ®Þnh theo b¶n 4 tïy theo tû sè a µ’= h − h0 Trong ®ã h0 : chiÒu cao b¶n bông tÝnh tõ ®−êng n»m ngang cña c¸nh dÇm chÞu nÐn (®èi víi dÇm hµn nèi)hay hµng ®inh t¸n gÇn nhÊt cña thÐp gãc c¸nh (®èi víi dÇm t¸n nèi) cho ®Õn mÐp gÇn nhÊt cñab¶n máng cÇn kiÓm to¸n æn ®Þnh (®èi víi tr−êng hîp lùc nÐn t¸c dông lªn phÝa c¸nh dÇm chÞunÐn). KiÓm tra æn ®Þnh côc bé cña b¶n máng n»m trong khu vùc chÞu kÐo theo c«ng thøc sau : h − h0 p 2 h + τ    ≤m (9) po τ   o  Trong ®ã : m-HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc ®· nªu ë ®iÓm 4. τ o -øng suÊt tiÕp tuyÕn tíi h¹n tÝnh b»ng Kg/cm2, ®èi víi b¶n máng cã mét hay hai c¹nh däcngµm chÆt τ o lÊy b»ng :  2 950  100δ  τ o = 1050 +   (10)  µ 2  b    §èi víi b¶n máng cã hai c¹nh däc kª tù do , τ o lÊy b»ng :  2 950  100δ  τ o = 1020 +   (11)  µ 2  b    Trong ®ã : b –C¹nh nhá trong hai c¹nh cña khoang b¶n bông cÇn kiÓm to¸n æn ®Þnh µ-tû sè gi÷a c¹nh lín trªn c¹nh nhá. h0 – TrÞ sè nãi trong ®iÓm 13. 2  100δ  p0 = K p   - øng suÊt nÐn tíi h¹n tÝnh b»ng KG/cm2.  a  K p - LÊy theo b¶ng 8 30
 30. 30. 22TCN 18-79 B¶ng 8 a 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,5 2,0 h − h0 §èi víi b¶n máng cã mét hay hai c¹nh 1240 1380 1520 1650 1820 2240 3860 6300 däc ngµm chÆt. §èi víi b¶n máng cã hai c¹nh däc kª 920 970 1020 1060 1100 1190 1530 2130 tù do HÖ sè KP CÊu kiÖn võa chÞu nÐn võa chÞu uèn. KiÓm to¸n æn ®Þnh cña bé b¶n bông cña dÇm võa chÞu nÐn võa chÞu uèn (hay vßm) dïng c«ngthøc sau : 2 σn pβ 1 τ  + +   ≤m (13) σ 03 p 03 m  τ 03    Trong ®ã m- HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc lÊy b»ng 0,9 ®èi víi dÇm t¸n nèi vµ 0,8 ®èi víi dÇm hµn nèi. σ 03 -øng suÊt ph¸p tuyÕn tíi h¹n tÝnh theo c«ng thøc 2  100δ  σ 03 = k σ   h   (14)  1  h1- ChiÒu cao cña b¶n máng cÇn kiÓm to¸n æn ®Þnh , ®èi víi b¶n bông kh«ng cã nÑp t¨ngc−êng theo bÒ dµi , lÊy h1=h ®èi víi b¶n máng n»m trong ph¹m vi gi÷a nÑp t¨ng c−êng theo bÒdµi vµ c¸nh dÇm cã øng suÊt lín nhÊt, lÊy h1 - h’. §èi víi b¶n máng n»m trong ph¹m vi gi÷a nÑp t¨ng c−êng theo bÒ dµi vµ c¸nh dÇm cã øngsuÊt nhá nhÊt th× lÊy h1=h - h’ k σ - HÖ sè lÊy trong b¶ng 9 theo th«ng sè α víi σn − σk α= σn σ n - øng suÊt nÐn ph¸p tuyÕn lín nhÊt ë biªn cña b¶n bông cÇn kiÓm to¸n æn ®Þnh (®èi víi mÆtc¾t cã c¸c c¸nh ®Òu nhau, tÝnh theo b¶ng 10) σ k - øng suÊt ph¸p tuyÕn ë biªn tÝnh to¸n phÝa ®èi diÖn cña b¶n bông cÇn kiÓm to¸n æn ®Þnh(®èi víi mÆt c¾t cã c¸c c¹nh nh− nhau tÝnh theo b¶ng 10). 31
 31. 31. 22TCN 18-79 τ 03 - øng suÊt tiÕp tíi h¹n , tÝnh theo c«ng thøc (10) vµ dïng c¸c kÝch th−íc cña b¶n máng cÇnnghiÖm to¸n æn ®Þnh ®Ó tÝnh. p03 - øng suÊt nÐn côc bé tíi h¹n tÝnh theo c«ng thøc (5) ®èi víi b¶n bông kh«ng cã nÑp t¨ngc−êng theo bÒ dµi. NÕu b¶n bông cã nÑp t¨ng c−êng theo bÒ dµi th× dïng c«ng thøc (8) ®Ó tÝnh b¶nmáng víi chiÒu cao h’, cßn ®èi víi b¶n máng cã chiÒu cao h-h’ th× dïng c«ng thø (5) vµ b¶ng 4 a anh−ng lÊy th«ng sè thay cho trÞ sè th«ng sè víi χ = 1 ®Ó tÝnh. h − h h h − h β - hÖ sè lÊy b»ng khi b¶n bông cã nÑp theo bÒ dµi ®Ó kiÓm to¸n b¶n máng cã chiÒu cao hh-h’ vµ lÊy b»ng 1 ®Ó kiÓm to¸n b¶n máng cã chiÒu cao h hay h’. B¶ng 9 α 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 Khi kh«ng cã nÑp theo bÒ dµi 1183 1488 1680 1930 2260 2720 3340 4310 5420 Khi cã nÑp theo bÒ dµi 1098 1233 1405 1628 1920 2345 2900 3895 4815 HÖ sè K σ øng Khi kh«ng cã nÑp theo B¶n bông cã nÑp theo bÒ dµi tÝnh cho b¶n máng suÊt bÒ dµi cã chiÒu cao h’ cã chiÒu cao h-h’ σn N Mh N Mh N M(0,5h − h ) + + + Fσp 2Iσp Fσp 2Iσp Fσp Iσp σk N Mh N M(0,5h − h ) N Mh − + − Fσp 2Iσp Fσp Iσp Fσp 2Iσp C«ng thøc tÝnh σn vµ σk Trong b¶ng dïng c¸c kÝ hiÖu N – Lùc nÐn. Fσp – diÖn tÝch nguyªn cña mÆt c¾t dÇm. 32
 32. 32. 22TCN 18-79 Khi α≤0,4 chiÒu cao tÝnh to¸n cña b¶n máng cÇn kiÓm to¸n kh«ng ®−îc lín h¬n (40+0,2λ) δ Rϕvµ kh«ng lín h¬n 75δ. Trong tr−êng hîp øng suÊt cña b¶n qu¸ thÊp, trÞ sè h1 ®−îc t¨ng lªn σ NlÇn, nh−ng kh«ng ®−îc lín h¬n 20% (trong ®ã σ= lµ øng suÊt tÝnh to¸n vµ ϕ lµ hÖ sè triÖt gi¶m Fkh¶ n¨ng chÞu lùc). 33

×