22 tcn 18 79 (phu luc 1-8)

1,649 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,649
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
66
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

22 tcn 18 79 (phu luc 1-8)

 1. 1. 22TCN 18-79 Phô lôc Phô lôc1 (cho ®iÒu 1.23) khæ giíi h¹n th«ng xe cña cÇu ®−êng s¾t CÇu ®−êng s¾t lµm míi khæ ray tiªu chuÈn 1435mm ph¶i theo khæ giíi h¹n th«ng xe theo h×nh1 sau (kÝch th−íc ®¬n vÞ : mm). ChØ dÉn. - §−êng bao ngoµi : Giíi h¹n b¶n th©n cÇu. - §−êng bao phÝa trong : Giíi h¹n c¸c kiÕn tróc trong cÇu. ( h×nh vÏ) Khæ giíi h¹n tiÕp gi¸p kiÕn tróc trªn ®−êngKhæ giíi h¹n tiÕp gi¸p kiÕn tróc trªn ®−êng th¼ng trong cÇu (khæ ®−êng 1435mm) th¼ng trong cÇu (khæ ®−êng1000mm) søc kÐo h¬i n−íc vµ ®i-ª-den CÇu ®−êng s¾t lµm theo khæ ray 1000mm th× khæ giíi h¹n th«ng xe dïng theo h×nh 2 (kÝchth−íc ®¬n vÞ mm) ChØ dÉn: -Nh− ë h×nh 1. Chó thÝch: trong hoµn c¶nh kh«ng thÓ n©ng cao theo khæ giíi h¹n th«ng xe cña ®−êng s¾t khæray 1435mm ®−îc v× lÝ do chÝnh ®¸ng , mµ cÇu chØ dïng trong mét thêi gian ng¾n th× nÕu ®−îc 1
 2. 2. 22TCN 18-79 Bé giao th«ng vµ vËn t¶i ®ång ý , cÇu cña ®−êng khæ ray 1435mm còng ®−îc dïng khæ giíih¹n cña ®−êng ray khæ 1000mm. 2
 3. 3. 22TCN 18-79B¸n kÝnh TrÞ sè Tèc ®é tµu ch¹y h¹n Siªu cao ray ngoµi ®−êng X1 = 40.500 / R níi X2 = 84.500 / R S = 7,6V2 / R 0,045 (S/15)2 réng Y1 = 3,01S – cong R kho¶n chÕ V X1+X2 g c¸ch tim ®−êng ®«i X2 M Mm mm Km/h Mm Mm mm 0 0 140 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 10 21 140 160 37,24 48,64 113 14 123 15 20 15 190 3.000 14 29 140 160 49,65 64,85 151 8 165 8 25 5 250 2.000 20 42 140 160 74,48 97.28 227 19 247 21 40 21 380 1.800 23 47 140 160 82,76 108,1 252 7 275 1 50 0 425 1.500 27 56 140 160 99,31 129.7 303 29 330 32 60 31 510 1.200 34 70 140 154 124,1 144 379 6 413 6 70 0 525 1.000 41 85 125 141,4 118,8 151,3 364 33 405 35 90 34 630 800 51 106 111,8 126,5 “ “ “ 0 415 3 100 5 675 700 58 121 104,6 118,3 “ “ “ 39 422 42 120 41 705 600 68 141 96,8 109,5 “ “ “ 6 432 3 130 5 745 550 74 154 92,7 104,9 “ “ “ 36 438 43 145 52 770 500 81 169 88,4 100 “ “ “ 5 445 2 160 0 800 450 90 188 83,9 94,8 “ “ “ 46 454 50 180 53 835 400 101 211 79,1 89,4 “ “ “ 5 465 6 205 0 885 350 116 241 74 83,6 “ “ “ “ 480 51 230 57 945 300 135 282 68,5 77,5 “ “ “ “ 499 6 270 5 102 5 “ 52 60 “ 3 5 “ 53 64 “ 3 5 “ 53 67 “ 9 0 “ 54 70 6 0 55 74 5 0 56 78 6 5 58 84 1 5 60 92 0 5 Chó thÝch : 1. Kho¶ng c¸ch tim hai côm trôc toa xe L1=18m ChiÒu dµi toµn bé toa xe L2=26m. 3
 4. 4. 22TCN 18-79 S L2 L2 Y1 = 3,038 − 0,045( ) 2 ; M = (m) = 125 (mm) 15 8R R 2 L1 40,500 X1 = = (mm) ; TrÞ sè níi réng bªn trong M + X1+Y1(mm) 8R R 2. TrÞ sè níi réng kho¶ng c¸ch tim ®−êng ®«i = X2 3. Nh÷ng sè kh«ng ®iÒn trong b¶ng (cßn ®Ó trèng) khi cÇn dùa vµo c¸c TrÞ sè níi réng tÜnh kh«ng dÇm cÇu ®−êng ®¬n trªn ®−êng cong ( ë ®iÓm gi÷a khÈu ®é). TrÞ sè níi réng bªn trong M+X1+Y1 cña c¸c lo¹i ®é dµi L (m) TrÞ sè níi réng 40 48 56 64 72 80 96 112 128 bªn ngoµi X1 Mm Mm mm mm mm mm mm mm mm mm0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 017 20 19 23 22 25 25 28 28 32 32 355 410 445 515 550 635 670 100 5 5 0 0 5 0 5 5 0 023 27 26 30 29 34 33 38 38 42 43 475 550 595 685 735 815 895 150 5 0 5 5 0 5 0 0 5 034 41 39 46 44 51 50 57 57 64 64 103 110 715 820 890 205 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 038 46 43 51 49 57 56 63 63 71 72 795 915 990 255 5 5 0 0 0 0 5 5 0 046 55 52 61 59 68 67 76 76 85 86 109 119 955 300 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 058 58 65 66 74 74 84 84 90 96 10 108 350 5 0 0 0 5 0 5 5 0 80 560 70 69 79 79 89 91 10 10 12 405 5 0 0 5 5 5 15 50 5066 76 77 87 90 10 10 11 505 5 5 5 5 05 55 5570 80 83 93 98 10 605 5 0 0 0 8080 86 91 10 700 5 0 1084 90 96 10 755 0 0 6089 94 805 596 99 905 5 10 100 65 115 135 B¶ng sè 1 trÞ sè níi réng bªn ngoµi = X2 - X1 - Y1 = X1 (mm) L-KhÈu ®é tÝnh to¸n cña dÇm 4
 5. 5. 22TCN 18-79 3. CÇn cã nhiÒu tuyÕn ®−êng khæ ray tiªu chuÈn 1435 mm hay 1000 mm ë trªn ®−êng th¼ngth× khæ giíi h¹n trong bÊt kú tr−êng hîp nµo ®Òu ph¶i ®¶m b¶o cù ly tiªu chuÈn gi÷a 2 tim tuyÕn®−êng s¸t nhau cßn c¸c kÝch th−íc kh¸c vÉn gi÷ nguyªn nh− ®iÒu 1,2. 4. Víi cÇu nhiÒu tuyÕn trªn ®−êng cong vµ cÇu trªn ®−êng cong cña t−êng s¾t khæ ray tiªuchuÈn 1435mm, khæ giíi h¹n cÇu ph¶i më réng theo b¶ng sè 1. H×nh 3 5. Víi cÇu nhiÒu tuyÕn trªn ®−êng cong vµ cÇu trªn ®−êng cong cña ®−êng s¾t khæ ray1000mm th× ph¶i níi réng theo c«ng thøc sau (H×nh 3). - TrÞ sè níi réng bªn trong ®−êng cong: 24.500 M + X 1 + Y1 = + 4h R - TrÞ sè níi réng bªn ngoµi ®−êng cong: 25.500 X2 = R h: ®é siªu cao cña ray (mm) 5
 6. 6. 22TCN 18-79 Phô lôc 2 (cho ®iÒu 1.23) Khæ giíi h¹n tiÕp cËn kiÕn tróc cña cÇu ®−êng «t« vµ cÇu thµnhphè (®Ó tham kh¶o) 1. Nh÷ng khæ giíi h¹n tiÕp cËn kiÕn tróc nªu ë ®©y ¸p dông cho c¸c cÇu x©y míi trªn ®−êng«t« vµ ®−êng thµnh phè. 2. Ng−êi ta gäi khæ giíi h¹n tiÕp cËn kiÕn tróc lµ mét ®−êng bao quanh giíi h¹n n»m trongmÆt c¾t ngang, th¼ng gãc víi trôc phÇn mÆt ®−êng xe ch¹y, mµ kh«ng mét cÊu kiÖn nµo cña kÕtcÊu cÇu hoÆc mét thiÕt bÞ nµo bè trÝ trªn cÇu ®−îc nh« vµo trong ®−êng bao quanh ®ã. 3. Khæ giíi h¹n cÇu trªn ®−êng «t« vµ ®−êng thµnh phè ký hiÖu b»ng ch÷ G kÌm theo con sèøng víi bÒ réng phÇn ®−êng xe ch¹y trÒn cÇu tÝnh b»ng mÐt. Trªn ®−êng «t« cã d¶i ph©n c¸ch, th× trÞ sè khæ giíi h¹n cßn kÌm theo chiÒu réng d¶i ph©nc¸ch ký hiÖu b»ng ch÷ C. Trong h×nh 1 vµ 2 nªu c¸c s¬ ®å giíi h¹n cÇu cã vµ kh«ng cã d¶i ph©n c¸ch. Nh÷ng kÝch th−ícchñ yÕu ghi trong b¶ng d−íi ®©y: KÝch th−íc chñ yÕu cña khæ giíi h¹n cÇu ®−êng « t« vµ cÇu thµnh phè Kho¶ng c¸ch tÜnh gi÷a ChiÒu cao C¸c cÊu kiÖn kÕt cÊu trªn ®é cao tiªu chuÈn Khæ giíi C¸c vØa 3000mm kÓ tõ 4500 mm kÓ tõ cña phÇn h¹n cÇu (G) tÝnh ®Ønh phÇn ®−êng ®Ønh phÇn ®−êng xe ®−êng ®i cho b»ng mm xe ch¹y (B) tÝnh ch¹y (A) tÝnh b»ng bé hµnh (e) b»ng mm mm tÝnh b»ng mm G-9+C+9 2x9000 8500 8000 250 G-8+C+8 2x8000 8500 7000 250 G-21 21000 21500 20000 250 G-11 14000 14500 13000 250 G-10 10500 11000 9500 250 G-9 9000 9500 8000 250 G-8 8000 8500 7000 250 G-7 7000 7500 6000 250 G-6 6000 6500 5000 250 G-4 4000 5000 3500 250 Chó thÝch: 1. NÕu c−êng ®é giao th«ng qu¸ lín ®èi víi cÇu thµnh phè, nÕu cã c¬ së hîp lý, cho phÐp t¨ngkhæ giíi h¹n víi chiÒu réng lµ béi sè cña 7000mm. 2. §èi víi nh÷ng cÇu d¶i ph©n c¸ch ®ßi hái chi phÝ qu¸ lín th× cho phÐp gi¶m trÞ sè d¶i ph©nc¸ch tíi kÝch th−íc hîp lý nhÊt, nh−ng tèi thiÓu ph¶i lµ 1.200mm. 3. Khæ giíi h¹n G6 vµ G4,5 chØ ®−îc dïng trong tr−êng hîp cã c¨n cø tÝnh to¸n kinh tÕ küthuËt x¸c ®¸ng. 6
 7. 7. 22TCN 18-79 4. Khæ giíi h¹n cÇu «t« vµ cÇu thµnh phè x¸c ®Þnh tuú theo cÊp h¹ng ®−êng hoÆc phè cã xÐt®Õn t−¬ng lai, d¹ng giao th«ng, c−êng ®é giao th«ng, chiÒu dµi cÇu, vÞ trÝ cÇu trong tr¾c däc vµb×nh ®å, còng nh− xÐt ®Õn c¸c ®iÒu kiÖn ®Þa ph−¬ng kh¸c. 5. Tr−êng hîp cÇu nhá chØ lµ mét ®o¹n th¼ng tiÕp tôc cña phè th× chiÒu réng phÇn ®−êng xech¹y trªn cÇu cho phÐp lÊy b»ng phÇn ®−êng xe ch¹y cña phè. Khæ giíi h¹n tèi thiÓu cña cÇu thµnh phè, nÕu cã giao th«ng xe ®iÖn, ph¶i lµ G-14, trongtr−êng hîp nµy ph¶i dµnh mét d¶i réng 7000mm cho hai ®−êng xe ®iÖn, bè trÝ hoÆc ë trôc tim®−êng xe ch¹y, hoÆc s¸t ®¸ vØa (bê ®−êng). 6. ChiÒu réng vØa hÌ T quy ®Þnh lµ béi sè cña 750mm, tuú thuéc vµo c−êng ®é bé hµnh. - Kh¶ n¨ng th«ng qua cña mét d¶i vØa hÌ lÊy lµ 1000 bé hµnh trong 1 giê. ChiÒu réng vØa hÌ mét d¶i kÒ s¸t ®−êng xe ch¹y lÊy lµ 1000mm (750mm+ d¶i b¶o hé 250mm). NÕu hoµn toµn kh«ng cã ng−êi ®i bé th× cho phÐp thay vØa hÌ b»ng mét d¶i b¶o hé réng250mm. §èi víi cÇu thµnh phè cã khæ giíi h¹n G10,5 trë xuèng, chiÒu réng tèi thiÓu vØa hÌ lÊy lµ1500mm; nÕu khæ giíi h¹n lín h¬n, lÊy lµ 2250mm. 7. ChiÒu réng khæ giíi h¹n tÜnh kh«ng cÇu v−ît vµ cÇu bé hµnh lÊy nh− sau: - NÕu lµ ®−êng «t« ch¹y d−íi, th«ng th−êng lÊy b»ng chiÒu réng nÒn ®¾p cña ®−êng bÞ c¾t qua. - NÕu lµ ®−êng phè ch¹y d−íi, khi lÊy ph¶i xÐt ®Õn chiÒu réng vµ cÊp h¹ng ®−êng phè ®ã. 8. Khæ giíi h¹n cÇu ®Æt trªn c¸c ®o¹n ®−êng cong th× lÊy theo b¶ng vµ t¨ng thªm mét trÞ sèquy ®Þnh theo tÝnh to¸n riªng cho mçi tr−êng hîp. 7
 8. 8. 22TCN 18-79 Khi ®−êng bé hµnh bè trÝ kÒ víi mÆt xe Khi bè trÝ ®−êng bé hµnh t¸ch riªng víich¹y. mÆt xe ch¹y. Khi bè trÝ ®−êng bé hµnh t¸ch riªng víi mÆt xe ch¹y. Khi ®−êng bé hµnh bè trÝ kÒ víi mÆt xech¹y. Phô lôc 3 (Cho ®iÒu 1.42, 1.43 vµ c¸c ch−¬ng II, IV, V, VI). §Æc tr−ng tiªu chuÈn cña vËt liÖu vµ hÖ sè ®ång nhÊt. C−êng ®é tiªu chuÈn (c¬ b¶n) vµ hÖ sè ®ång nhÊt cña vËt liÖu dïng trong quy ph¹m nµy ®−îcnªu trong c¸c b¶ng 1 vµ 2 d−íi ®©y: 8
 9. 9. 22TCN 18-79 C−êng ®é tiªu HÖ sè ®ång Tªn thÐp chuÈn nhÊt K RII(KG/cm2) ThÐp Cr3 cÇu, BCT.3 M16C....... 2400 0,9 2300 0,9 ThÐp c¸cbon lµ M¸c BCT . 5 §èi víi thÐp tanh c¸n nãng gê cã bÒ dµy 2600 0,85 lo¹i 3... ThÐp gê... 3000 0,9 (1)ThÐp hîp kim lµ Mac 15 XCHD..... 3500 (2) 0,85 tanh c¸n nãng 25 G2C, 35 GC... 4000 0,85 30 XG 2 C.... 6000 0,85 ThÐp ®óc lo¹i 25L................... 2400 0,75 §èi víi thÐp B¶ng 1 (1) §èi víi bÒ dµy 40mm trë nªn lÊy 0,85 (2) §èi víi thÐp c¸n hîp kim thÊp sè hiÖu 15XCHD bÒ dµy trªn 32 mm vµ ®èi víi thÐp c¸c hîpkim thÊp c¸c lo¹i kh¸c th× c−êng ®é tiªu chuÈn vµ hÖ sè ®ång nhÊt sÏ x¸c ®Þnh theo chØ dÉn küthuËt trªn. §èi víi khèi x©y B¶ng 2 9
 10. 10. 22TCN 18-79 C−êng ®é tiªu chuÈn RH tÝnh b»ng KG/cm2 Lo¹i khèi x©y Sè hiÖu v÷a Víi chiÒu cao líp x©y tÝnh b»ng mm 180 -250 500 trë nªn1. Khèi x©y b»ng viªn ®¸ thiªn nhiªn:a. Gia c«ng võa (®Çu nh« ra kh«ng qu¸ 200 210 34010mm) víi sè hiÖu ®¸ Ýt nhÊt 1000 vµ bÒ dµym¹ch x©y kh«ng qu¸ 15mm....b. còng thÕ nh−ng sè hiÖu ®¸ trªn 800 280 180 280c. §Ïo s©u thµnh khèi ®Òu ®Æn (c¹nh nh« ra 150 170 280kh«ng qóa 10mm) víi sè hiÖu ®¸ trªn 6002. Khèi x©y b»ng tÊm bªt«ng hay b»ng c¸ckhèi víi bÒ dµi m¹ch kh«ng qu¸ 15mm víi sè 200 130 210hiÖu bª t«ng: 400 300 150 100 160 200 100 70 1203. Khèi xÕp b»ng sè hiÖu tèi thiÓua. XÕp theo líp ®¸ ®Ó ®−îc lùa chän gia c«ng 100 50 _b. Theo tõng líp 100 4 _c. §¸ xÕp th−êng 100 24 _ Chó thÝch: Khi x¸c ®Þnh c−êng ®é tÝnh to¸n cña khèi x©y, ngoµi c¸c hÖ sè m1= 0,9 vµ k= 0,5cßn dïng hÖ sè m2= 1,1. Phô lôc 4 (Cho ®iÒu 1.54) X¸c ®Þnh chu kú c¸c dao ®éng tù do n»m ngang cña kÕt cÊu nhÞp TrÞ sè tÝnh to¸n chu kú T (tÝnh b»ng gi©y) cña c¸c dao ®éng tù do n»m ngang cña kÕt cÇu nhÞpkiÓu dÇm gi¶n ®¬n x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: MT = 2π C Trong ®ã : M - khèi l−îng tÝnh ®æi kÕt cÊu nhÞp b»ng t.s2/m. C - ®Æc tr−ng tÝnh to¸n ®é cøng n»m ngang cña kÕt cÊu nhÞp tÝnh b»ng t/m Khèi l−îng tÝnh ®æi cña kÕt cÊu nhÞp dÇm gi¶n ®¬n x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: 1 M = 0,5p g 10
 11. 11. 22TCN 18-79 Trong ®ã : p - tÜnh t¶i tiªu chuÈn ®èi víi kÕt cÊu nhÞp (kÓ c¶ träng l−îng hÖ mÆt cÇu) tÝnh b»ngt/m l - khÈu ®é tÝnh to¸n, tÝnh b»ng m g - 9,31 m/s2 - gia tèc träng tr−êng. TrÞ sè tÝnh to¸n ®é cøng n»m ngang cña kÕt cÊu nhÞp cho phÐp x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: 1 β C= + δ1 δ 2 Trong ®ã: δ1 vµ δ 2 - ®é vâng n»m ngang (tÝnh b»ng m) cña giµn ch¾n giã, bè trÝ lÇn l−îttrong mÆt ph¼ng xe ch¹y vµ ngoµi mÆt ph¼ng nµy, g©y ra t¶i träng 1t ®Æt ë gi÷a nhÞp, trong mÆtph¼ng dµn høng giã β - hÖ sè tÝnh ®é cøng cña c¸c thanh gi»ng ngang. §èi víi kÕt cÊu nhÞp dÇm giµn hoa cã gi»ng däc theo 2 mÆt ph¼ng cho phÐp lÊy δ1= δ 2 . §èi víi giµn ch¾n giã kiÓu hoa thÞ, x¸c ®Þnh ®é vâng δ víi gi¶ ®Þnh r»ng néi lùc trong thanhm¹ b»ng m«-men øng víi phÇn gi÷a cña khoang ®ang xÐt chia theo kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trôc timgiµn chñ, cßn lùc c¾t ngang th× chia ®Òu cho c¸c thanh chÐo giao nhau. HÖ sè β tÝnh ®é cøng cña c¸c thanh gi»ng ngang kh«ng cã c¸c thanh chèng kiÓu giµn hoÆckh«ng cã c¸c thanh chèng ®Æc cøng, lÊy β =0. Tr−êng hîp cã c¸c cæng cøng, nh−ng trong c¸c khung gi»ng ngang kh«ng cã c¸c thanh chèng®Æc cøng hay kh«ng cã c¸c thanh chèng kiÓu giµn cã chiÒu cao lín h¬n mét nöa kho¶ng c¸ch gi÷ac¸c trôc giµn chñ, th× lÊy β =0,2. Tr−êng hîp trong cæng vµ khung gi»ng ngang cã c¸c thanh chèng kiÓu giµn cã chiÒu cao ÝtnhÊt b»ng nöa kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trôc giµn chñ hoÆc cã c¸c thanh chèng ®Æc cøng t−¬ng øngvÒ ®é cøng, β = 0,2+0,0081, nh−ng kh«ng qu¸ 1. b. §èi víi cÇu cã ®−êng ch¹y trªn: NÕu cã bé gi»ng ngang cøng kiÓu giµn hoa trong nhÞp, trong tr−êng hîp bè trÝ gèi cÇu ë ®é caothanh m¹ d−íi vµ t¹i mè trô cã lµm khung gèi cøng hoÆc tÊm ng¨n ngang ë gèi, còng nh− trongtr−êng hîp bè trÝ gèi ë cao ®é thanh m¹ trªn, lÊy β =0,5+0,011, nh−ng kh«ng qu¸ 1. Chó thÝch: ®èi víi ®Çm ®Æc, khi x¸c ®Þnh chuyÓn vÞ, diÖn tÝch c¸c thanh m¹ cña giµn ch¾n giãcÇn thªm vµo phÇn bông thß ra ngoµi c¸nh thÐp gãc mét kho¶ng b»ng 25 chiÒu dµy bông. 11
 12. 12. 22TCN 18-79 Phô lôc 5 (cho ®iÒu 2.5) Sè Dung träng Tªn vËt liÖuthø tù tÝnh b»ng t/m3 1 ThÐp 7,85 2 Gang 7,20 3 Ch× 11,40 4 Nh«m 2,70 5 Bª-t«ng rung, víi cèt liÖu sái hoÆc ®¸ d¨m ®Ëp tõ ®¸ thiªn nhiªn 2,40 6 Bª-t«ng cèt thÐp sè hiÖu kh«ng qu¸ 400 vµ hÖ sè cèt thÐp bè trÝ d−íi 0,03 2,50 7 Khèi x©y b»ng ®¸ ®Ï hoÆc ®¸ ®Ïo th«:Hoa c−¬ng 2,70 Sa th¹ch 2,40 §¸ v«i 2,00 8 Khèi x©y ®¸ héc vµ bª t«ng ®¸ héc: Dïng ®¸ v«i 2,00 Dïng sa th¹ch vµ th¹ch anh 2,2 Dïng hoa c−¬ng vµ bazan 2,4 9 Khèi x©y g¹ch 1,8 10 M¸t-tÝt ¸t-phan: 1,6 11 Bª-t«ng ¸t-phan: c¸t 2,0 C¸t h¹t võa 2,3 12 Ba-l¸t ®¸ d¨m 1,7 13 Ba-l¸t ®¸ d¨m cïng víi bé phËn kÕt cÊu trªn cña ®−êng 2,014 Th«ng c¸c lo¹i: Cã tÈm phßng môc 0,7 Kh«ng tÈm phßng môc 0,6 15 Såi vµ c©y cã l¸:Cã tÈm phßng môc 0,9 Kh«ng tÈm phßng môc 0,8 Dông cô träng vËt liÖu Chó thÝch: Träng l−îng ®Çu ®inh t¸n vµ m¹ch hµn cho phÐp lÊy nh− sau (tÝnh b»ng% so víiträng l−îng kim lo¹i c¸n) KÕt cÊu §Çu ®inh t¸n M¹ch hµn KÕt cÊu t¸n 3,0 _ KÕt cÊu hµn t¸n kÕt hîp 1,5 1,5 KÕt cÊu hµn _ 2,0 12
 13. 13. 22TCN 18-79 2. Khi sè liÖu bª-t«ng trªn 400 hay bª-t«ng chÕ t¹o b»ng ph−¬ng ph¸p ly t©m, hoÆc khi hÖ sèbè trÝ cèt thÐp trªn 0,03 th× dung träng ph¶i tÝnh to¸n riªng. Phô lôc 6 (cho ®iÒu 2.7) ¸p lùc n»m ngang tiªu chuÈn lªn mè trô cÇu do träng l−îng b¶nth©n ®Êt g©y ra 1. Hîp lùc ¸p lùc n»m ngang tiªu chuÈn (tÝnh b»ng tÊn) lªn mè trô cÇu do träng l−îng b¶n th©n®Êt ®¾p, còng nh− cña ®Êt d−íi mÆt ®Êt thiªn nhiªn khi chiÒu s©u ®Æt ®¸y mãng kh«ng qu¸ 3 mÐt(h×nh 1) cho phÐp tÝnh theo c«ng thøc: 1 E = e p HB. 2 Trong ®ã : ep - ¸p lùc n»m ngang ®Êt theo chiÒu 2.7 H - chiÒu cao tÇng ®Êt tÝnh to¸n, tÝnh b»ng m, kÓ tõ ®¸y mãng tíi ®¸y tµ vÑt cÇu ®−êng s¾t vµtíi mÆt trªn cña tÇng phñ mÆt cÇu ®−êng «t« vµ cÇu thµnh phè. B - chiÒu réng tÝnh ®æi cña mè trô (b×nh qu©n theo chiÒu cao H) ë mÆt ph¼ng mÐp phÝa sau, n¬icã ph©n bè ¸p lùc n»m ngang cña ®Êt. 1 C¸nh tay ®ßn E lÊy b»ng e = H. 3 §èi víi mè ®Æc vµ mè rçng (kÓ c¶ cã t−êng quÆt, t−êng sau ®Æc...) khoÐt rçng theo h−íng däc,nÕu chiÒu réng khoÐt bnp b»ng hoÆc nhá h¬n hai lÇn chiÒu réng t−êng bCT còng nh− ®èi víi mãng®Æc th× chiÒu réng B lÊy b»ng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mÐp bªn ngoµi cña kÕt cÊu. §èi víi mè khoÐt rçng theo h−íng däc vµ ®èi víi c¸c mãng ®øng t¸ch riªng, nÕu bnp>2bCT th×chiÒu réng B lÊy b»ng 2 lÇn chiÒu réng t−êng hoÆc mãng t¸ch riªng. §èi víi mè trô mãng cäc hoÆc cét, nÕu bÒ réng tæng céng cña cäc (cét) b»ng hoÆc lín h¬n métnöa toµn bé bÒ réng mè trô th× chiÒu réng B lÊy b»ng kho¶ng c¸c gi÷a c¸c mÐp ngoµi cña cäc(cét); nÕu bÒ réng tæng céng cña c¸c cäc (hoÆc cét) nhá h¬n mét nöa toµn bé chiÒu réng mè trôth× ®èi víi mçi cäc (cét) chiÒu réng B lÊy b»ng 2 lÇn bÒ réng cña nã. Chó thÝch: 1. Kh«ng tÝnh ¶nh h−ëng cña ®é nghiªng mÆt phÝa sau mè khi x¸c ®Þnh lùc E. 2. Kh«ng tÝnh ma s¸t gi÷a ®Êt nÒn vµ mÆt phÝa sau mè. 3. ¸p lùc n»m ngang cña ®Êt lªn trô tõ phÝa nhÞp cho phÐp tÝnh d−íi d¹ng ¸p lùc chñ ®éng, nÕutrong ®å ¸n c«ng tr×nh vµ khi x©y dùng cã dù kiÕn nh÷ng biÖn ph¸p ®¶m b¶o æn ®Þnh ®Êt ®ã trong®iÒu kiÖn sö dông. 4. Khi chiÒu s©u ®Æt ®¸y mãng kh«ng qu¸ 3m, cho phÐp lÊy trÞ sè γH vµ φH trªn toµn chiÒucao H nh− ®èi víi ®Êt thÊm n−íc cña nÒn ®¾p. 5. §èi víi cäc ®ãng vµo nÒn ®¾p ®Êt tr−íc (b»ng ph−¬ng ph¸p sãi n−íc) th× kh«ng tÝnh ¸p lùcn»m ngang cña ®Êt ®¾p. 13
 14. 14. 22TCN 18-79 2. Khi ®é s©u ®¸y mãng lín h¬n 3m, th× dïng c«ng thøc sau ®©y ®Ó tÝnh ¸p lùc n»m ngang tiªuchuÈn (tÝnh b»ng tÊn) do träng l−îng b¶n th©n ®Êt d−íi mÆt ®Êt thiªn nhiªn ®èi víi mçi tÇng ®Êtg©y ra: 1 E = γh (h + 2H )Bµ 2 h h + 3H Trong ®ã : e = . 3 h + 2H Trong ®ã : h - chiÒu ®¸y tÇng ®Êt bªn trªn mÆt c¾t tÝnh to¸n, tÝnh b»ng m H’ - ChiÒu dµy tÝnh ®æi theo dung träng ®Êt ®¾p cña tÊt c¶ c¸c tÇng ®Êt n»m trªn mÆt tÇng kiÓmto¸n x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: γ h + γ 2 h 2 + .... + γ n h n H= 1 1 γn Trong ®ã γ1, γ 2 ,...., γ n - dung träng cña c¸c tÇng ®Êt phÝa trªn tÝnh b»ng t/m3 h1, h 2 ....., h n - chiÒu dµy t−¬ng øng cña c¸c tÇng ®Êt tÝnh b»ng m. Chó thÝch: 1. Dung träng cña ®Êt nÒn γ vµ trÞ sè gãc φ ®èi víi mäi tÇng ®Êt tÝnh theo ch−¬ngVII. 2. TrÞ sè h1, h 2 ....., h n (xem h×nh 2) x¸c ®Þnh b»ng c¸ch khoan hoÆc ®µo hè. 3. §èi víi mãng s©u (cäc, cét èng, giÕng ch×m vµ giÕng h¬i Ðp) trÞ sè ¸p lùc n»m ngang d−íimÆt ®Êt thiªn nhiªn sÏ tÝnh theo chØ dÉn kü thuËt riªng. Phô lôc 7 (cho ®iÒu 2.7 vµ 2.17) ChØ dÉn tÝnh to¸n cèng 1. §Ó x¸c ®Þnh ¸p lùc th¼ng ®øng tiªu chuÈn lªn èng cèng do träng l−îng b¶n th©n ®Êt ®¾p, hÖsè kh«ng thø nguyªn C tÝnh theo c«ng thøc: C = 1 + Aµ1gϕ H Trong ®ã: µ vµ ϕ H - LÊy theo ®iÒu 2.7 Sh SDh Sh H H A= (2 − ) -hÖ sè : khi ≥ lÊy A = H H2 H D D H - chiÒu cao ®Êt ®¾p tõ mÆt c¾t ®ang xÐt (®èi víi cèng trßn, tÝnh tõ ®Ønh cèng) tíi ®¸y tµ vÑthoÆc tíi ®Ønh tÇng phñ mÆt ®−êng. h- kho¶ng c¸ch tõ ®ay mãng tíi ®Ønh cèng D - ChiÒu réng bªn ngoµi cña cèng 14
 15. 15. 22TCN 18-79 S - hÖ sè, lÊy phô thuéc vµo ®Æc tr−ng cña nÒn ®Êt §Æc tr−ng cña nÒn ®Êt. S NÒn ®Êt rÊt cøng 15 NÒn chÆt (c¸t, trõ c¸t xèp, sÐt pha c¸t vµ sÐt cøng hoÆc dÎo cøng 10 NÒn mÒm yÕu (c¸t xèp, sÐt c¸t vµ sÐt dÎo mÒm). 5 Chó thÝch: 1. Khi thiÕt kÕ ®Þnh h×nh cèng trªn ®Êt, lÊy hÖ sè S=10. Kh«ng cho phÐp ®Æt èngcèng chÕ t¹o theo thiÕt kÕ ®Þnh h×nh ®ã trªn nÒn ®¸ hoÆc mãng cäc. 2. §Ó ®¶m b¶o chÊt l−îng dÇm nÐn ®Êt ®¾p nÒn ®−êng «t«, b»ng c¸ch ®Çm nÐn kü tõng lípmét, cã kiÓm tra hÖ sè ®Çm nÐn, vµ nÕu trÞ sè hÖ sè nµy kh«ng nhá h¬n 0,95 th× cho phÐp gi¶m hÖsè C 30% khi tÝnh ¸p lùc th¼ng ®øng cña ®Êt lªn cèng do träng l−îng b¶n th©n. ChÊt l−îng thic«ng ®Çm nÐn nÒn ®¾p trong tr−êng hîp nµy ph¶i ghi vµo biªn b¶n riªng víi sù tham gia cña ®¹idiÖn phßng thÝ nghiÖm ®Êt ë hiÖn tr−êng. 2. èng cèng h×nh ch÷ nhËt tÝnh trong mét khung kÝn, víi kiÓm to¸n v¸ch cèng theo s¬ ®åkhung cã thanh chèng ngµm cøng. Cho phÐp tÝnh to¸n c¸c ®èt cèng trßn theo m« men uèn (kh«ng tÝnh lùc ph¸p tuyÕn vµ c¾t) theoc«ng thøc: M= vr2(p + q) (1- µ ) Trong ®ã p vµ q - ¸p lùc th¼ng ®øng do tÜnh t¶i vµ ho¹t t¶i g©y ra, x¸c ®Þnh theo chiÒu 2.7 vµ2.17; r - b¸n kÝnh trung b×nh cña ®èt cèng trßn, tÝnh b»ng m; v ≥ 0.2 - hÖ sè phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn kª èng cèng. TÝnh to¸n cÊu kiÖn cèng vÒ ®é chÞu máikh«ng cÇn thiÕt. Phô lôc 8 (cho ®iÒu 1.12) Ho¹t t¶i th¼ng ®øng tiªu chuÈn cña ®o¹n xe löa quy t¾c ®Æt t¶iträng trªn ®−êng xe löa 1. S¬ ®å ho¹t t¶i tiªu chuÈn T-Z cña ®−êng s¾t khæ 1435mm theo h×nh vÏ sau : H×nh vÏ 2. T¶i träng r¶i ®Òu t−¬ng ®−¬ng tÝnh ®æi theo ho¹t t¶i T-10 ghi theo b¶ng 1. T¶i träng r¶i ®ÒutÝnh ®æi t×m ®−îc b»ng c¸c ®Æt t¶i träng T-10 trªn ®−êng ¶nh h−ëng cã d¹ng tam gi¸c sao cho g©y®−îc néi lùc lín nhÊt trong cÊu kiÖn. C¸ch ®Æt t¶i träng nh− sau: a. Cã thÓ lÊy mét phÇn t¶i träng bÊt kú trong s¬ ®å tÝnh to¸n cña ho¹t ®éng tiªu chuÈn, nh−ngph¶i lÊy liªn tôc vµ kh«ng ®−îc thay ®æi vÞ trÝ t−¬ng ®èi c¸c thµnh phÇn lùc. Dïng lo¹i ho¹t t¶i ®Æc biÖt : so s¸nh hai tr−êng hîp trªn vµ lÊy tr−êng hîp bÊt lîi nhÊt. 15
 16. 16. 22TCN 18-79B¶ng 1T¶i träng r¶i ®Òu t−¬ng ®−¬ng cña ho¹t t¶i th¼ng ®øng T-10 T/m trªn mçi tuyÕn ChiÒu dµi ®Æt t¶i VÞ trÝ tung ®é lín nhÊt cña ®−êng ¶nh h−ëng träng ë ®Çu K0 K0,1 K0,2 K0,3 K0,4 K0,5 1 22,0 22,0 22,00 22,00 22,00 22,00 2 13,75 12,83 11,69 11,00 11,00 11,00 3 11,0 10,59 10,08 9,43 8,56 8,25 4 10,31 9,63 8,77 8,05 7,91 8,25 5 9,24 8,80 8,25 7,54 7,70 7,92 6 8,33 7,94 7,56 7,07 7,18 7,33 7 8,16 7,48 6,90 6,98 6,85 6,94 8 7,83 7,29 6,64 6,92 6,64 6,88 9 7,51 7,01 6,56 6,71 6,48 6,67 10 7,23 6,76 6,43 6,48 6,19 6,42 12 6,76 6,34 6,13 6,06 6,09 5,83 14 6,39 5,97 5,85 5,70 5,70 5,58 16 6,24 5,69 5,60 5,48 5,39 5,44 18 5,85 5,46 5,38 5,27 5,13 5,01 20 5,66 5,27 5,19 5,09 4,97 4,81 25 5,28 4,94 4,83 4,70 4,58 4,39 30 5,03 4,74 4,59 4,47 4,32 4,14 35 4,83 4,57 4,47 4,27 4,11 4,00 40 4,69 4,44 4,28 4,13 3,98 3,91 45 4,57 4,33 4,18 4,01 3,90 3,84 50 4,48 4,23 4,09 3,93 3,84 3,80 60 4,34 4,11 3,94 3,83 3,77 3,74 70 4,24 4,03 3,85 3,77 3,72 3,70 80 4,16 3,94 3,78 3,73 3,70 3,68 90 4,10 3,89 3,75 3,70 3,68 3,66 100 4,05 3,84 3,72 3,68 3,66 3,65 110 4,01 3,80 3,70 3,67 3,65 3,64 120 3,98 3,78 3,69 3,66 3,64 3,63 140 3,92 3,72 3,66 3,64 3,63 3,62 160 3,88 3,70 3,64 3,63 3,62 3,62 180 3,85 3,68 3,63 3,63 3,62 3,61 200 3,83 3,66 3,63 3,62 3,62 3,61Chó thÝch:1. TrÞ sè gi÷a 2 sè trong b¶ng tÝnh theo phÐp néi suy.2. Khi ®é dµy tÇng ®én trªn cÇu h ≤ 1 mÐt ph©n bè t¶i träng chØ tÝnh theo chiÒu ngang. 16
 17. 17. 22TCN 18-79 3. Khi ®é dµy tÇng ®én trªn cÇu h>1 mÐt (kÓ c¶ tÇng ®én trªn ®Ønh vßm) t¶i träng r¶i ®Òu t−¬ng®−¬ng ®−îc tÝnh theo b¶ng 1, nh−ng víi mçi tuyÕn ®−êng kh«ng ®−îc lín h¬n 7,5T/m 3. Quy t¾c ®¹t ho¹t t¶i th¼ng ®øng r¶i ®Òu t−¬ng ®−¬ng trªn ®−êng ¶nh h−ëng. Ph−¬ng ph¸p ®Æt ho¹t t¶i th¼ng ®øng trªn ®−êng ¶nh h−ëng cã thÓ tiÕn hµnh theo c¸c quyt¾c sau: 1. Víi ®−êng ¶nh h−ëng mét dÊu vµ nh÷ng ®o¹n riªng biÖt cña ®−êng ¶nh h−ëng ®æi dÊu cãd¹ng h×nh tam gi¸c, ®−êng cong låi vµ ®−êng cong hai chiÒu trõ ®iÒu 6 quy t¾c nµy ra ho¹t t¶i r¶i®Òu t−¬ng ®−¬ng ®−îc tÝnh theo chiÒu dµi ®Æt t¶i λ vµ vÞ trÝ tung ®é lín nhÊt trªn ®−êng ¶nhh−ëng α (xem b¶ng 1). 2. Víi ®−êng ¶nh h−ëng mét dÊu vµ nh÷ng ®o¹n riªng biÖt cña ®−êng ¶nh h−ëng ®æi dÊu cãd¹ng ®−êng cong lâm cã ®Ønh rÊt râ rµng, trõ ®iÓm 6 cña quy t¾c nµy ra, ho¹t t¶i r¶i ®Òu t−¬ng®−¬ng sau khi t×m ®−îc theo chiÒu dµi ®Æt t¶i λ vÞ trÝ tung ®é lín nhÊt α ph¶i ®−îc t¨ng thªmE( γ -1)%. 1500 1500 ë ®©y hÖ sè E = − 30 + λ 30 + λ2 λ - chiÒu dµi ®Æt t¶i trªn ®−êng ¶nh h−ëng (m) γ - hÖ sè sai lÖch b»ng tû sè cña diÖn tÝch ®−êng ¶nh h−ëng tam gi¸c cã chiÒu cao lµ tung ®élín nhÊt vµ chiÒu dµi b»ng chiÒu dµi ®−êng ¶nh h−ëng kiÓm to¸n víi diÖn tÝch ®−êng ¶nh h−ëngkiÓm to¸n. 3. Víi ®−êng ¶nh h−ëng mét dÊu vµ nh÷ng ®o¹n riªng biÖt cña ®−êng ¶nh h−ëng ®æi dÊu cãd¹ng ®−êng cong låi 4 c¹nh, ho¹t t¶i r¶i ®Òu t−¬ng ®−¬ng ®−îc tÝnh theo chiÒu dµi ®Æt t¶i trªn®−êng ¶nh h−ëng vµ vÞ trÝ tung ®é lín nhÊt hoÆc vÞ trÝ ®Ønh cña h×nh tam gi¸c c¬ b¶n do kÐo dµihai c¹nh bªn lÊy vÞ trÝ ë gÇn ®Çu ®−êng ¶nh h−ëng h¬n. 4. Víi ®−êng ¶nh h−ëng mét dÊu vµ nh÷ng ®o¹n riÖng biÖt cña ®−êng ¶nh h−ëng ®æi dÊu cãd¹ng h×nh 4 c¹nh låi lâm ph¶i ®¹t t¶i theo c¸c c¸ch sau ®©y: - Tr−êng hîp 1: §Æt t¶i b»ng ho¹t t¶i r¶i ®Òu t−¬ng ®−¬ng tÝnh ®−îc theo chiÒu dµi ®Æt t¶i theochiÒu dµi ®Æt t¶i trªn ®−êng ¶nh h−ëng vµ ®Ønh cña h×nh tam gi¸c c¬ b¶n hoÆc vÞ trÝ tung ®é línnhÊt - Tr−êng hîp 2: Trªn ®o¹n tõ ®Çu ®−êng ¶nh h−ëng cã gãc lâm gåm c¶ tung ®é lín nhÊt th×®Æt t¶i b»ng ho¹t t¶i r¶i ®Òu tÝnh ®æi, theo chiÒu dµi ®Æt t¶i träng cña ®o¹n ®ã vµ vÞ trÝ ®Ønh; cßn®o¹n ®−êng ¶nh h−ëng cßn l¹i cho phÐp ®Æt t¶i träng r¶i ®Òu 0,36Z T/m. LÊy kÕt qu¶ lín nhÊt cña mét trong hai tr−êng hîp trªn lµm vÞ trÝ sè tÝnh to¸n. 5. Víi ®−êng ¶nh h−ëng mét dÊu vµ nh÷ng ®o¹n riªng biÖt cña ®−êng ¶nh h−ëng ®æi dÊu cãd¹ng h×nh r¨ng c−a, th× ho¹t t¶i r¶i ®Òu t−¬ng ®−¬ng ®−îc tÝnh theo chiÒu dµi ®Æt t¶i trªn ®−êng¶nh h−ëng vµ vÞ trÝ tung ®é lín nhÊt . 6. Víi ®−êng ¶nh h−ëng mét dÊu vµ nh÷ng ®o¹n riªng biÖt cña ®−êng ¶nh h−ëng ®æi dÊu cãd¹ng bÊt kú, khi chiÒu dµi ®Æt t¶i nhá h¬n 3 mÐt vµ α = 0,5 hoÆc khi λ nhá h¬n 1,5m, α =0 ho¹tt¶i r¶i ®Òu t−¬ng ®−¬ng ®−îc tÝnh theo ho¹t t¶i tËp trung 1,1Z (T). 7. Víi ®−êng ¶nh h−ëng cïng dÊu trªn hai ®o¹n hay nhiÒu ®o¹n kÒ s¸t nhau, ®−îc tÝnh theo 2tr−êng hîp ®Æt t¶i sau: 17
 18. 18. 22TCN 18-79 - Tr−êng hîp 1: T×m ho¹t t¶i r¶i ®Òu t−¬ng ®−¬ng trªn toµn bé ®−êng ¶nh h−ëng theo chiÒu dµi®Æt t¶i vµ vÞ trÝ tung ®é lín nhÊt. -Tr−êng hîp 2: LÊy mét ®o¹n trong ®ã bÊt kú vÞ trÝ cña c¸c ®o¹n kh¸c ra sao, ho¹t t¶i r¶i ®Òut−¬ng ®−¬ng ®−îc tÝnh theo ph−¬ng ph¸p tõ môc 1 tíi môc 6 cña b¶ng quy t¾c nµy cßn cã c¸c®o¹n kh¸c ®Òu dïng ho¹t t¶i r¶i ®Òu 0,36Z T/m. LÊy kÕt qu¶ lín nhÊt cña mét trong hai tr−êng hîp trªn lµm trÞ sè tÝnh to¸n. 8. Víi ®−êng ¶nh h−ëng nhiÒu dÊu cã mét hoÆc hai ®o¹n kh¸c dÊu ng¨n c¸ch ra, ph¶i dïng hailo¹i ®Æt t¶i kh¸c nhau: NÕu toµn bé chiÒu dµi ®−êng ¶nh h−ëng nhá h¬n 50m th× trªn c¸c ®o¹n cïng dÊu ®−îc dïng trÞsè lín nhÊt ®Ó ®Æt t¶i cïng mét lóc. -NÕu toµn bé chiÒu dµi ®−êng ¶nh h−ëng nhá h¬n 50m th× ph¶i chia ra lµm hai lÇn ®Æt t¶i. LÇn®Æt t¶i thø nhÊt dïng ho¹t t¶i r¶i ®Òu ®−îc tÝnh theo toµn bé chiÒu dµi ®−êng ¶nh h−ëng cña ®o¹n®Æt t¶i vµ vÞ trÝ tung ®é lín nhÊt cña ®o¹n ®ã. LÇn ®Æt t¶i thø 2 dïng ho¹t t¶i r¶i ®Òu ®−îc tÝnhtheo môc 1 tíi môc 6 cña b¶n quy t¾c nµy. Cßn c¸c ®o¹n cã cïng dÊu kh¸c ®Òu ®Æt träng t¶i r¶i®Òu 0,36Z T/m. Chó thÝch: Tr−êng hîp ®Æt t¶i theo hai c¸ch trªn víi c¸c ®o¹n cña c¸c ®−êng ¶nh h−ëng kh¸cdÊu cã chiÒu dµi lín h¬n 15m ph¶i bè trÝ ho¹t t¶i r¶i ®Òu 1 T/m (bÊt kú cÊp ho¹t t¶i lµ bao nhiªu)nÕu ng¾n h¬n 15 mÐt th× kh«ng cÇn ®Æt t¶i. 9. §Æt t¶i träng cïng mét lóc trªn hai hoÆc nhiÒu ®−êng ¶nh h−ëng ®Ó t×m t¸c dông chung cñachóng, ho¹t t¶i r¶i ®Òu t−¬ng ®−¬ng vµ chiÒu dµi ®Æt t¶i ph¶i tÝnh víi tõng ¶nh h−ëng vµ lÊy sè t×m®−îc dïng cho nh÷ng ®−êng ¶nh h−ëng kh¸c, trÞ sè tÝnh to¸n lÊy sè g©y t¸c ®éng chung lín nhÊt. Chó thÝch: HÖ sè E( γ -1)% chØ thÝch hîp víi d¹ng ®−êng ¶nh h−ëng ghi trong môc 2. 10. Khi ®ång thêi ®Æt t¶i lªn nhÞp mè trôc t¨ng thÓ ph¸ ho¹i, ho¹t t¶i trªn mè trô vµ l¨ng thÓph¸ ho¹t theo môc 6. ChiÒu dµi ®Æt t¶i trªn thÓ ph¸ ho¹i lÊy b»ng 1/2 chiÒu cao tõ ®¸y tµ vÑt tíi mÆt c¾t tÝnh to¸n cñamè trô. §Ó tÝnh to¸n mè cÇu kiÓu dÇm gi¶n ®¬n, dïng theo b¶ng 2. T¶i träng hoÆc träng l−îng t¶i träng tÝnh b»ng T/m Tæng chiÒu dµi cña nhÞp, mè (phÝa ë nhÞp Trªn mè Trªn l¨ng thÓ ph¸ trªn) vµ l¨ng thÓ ph¸ ho¹i ho¹i D−íi 80m K {0* K 80m trë nªn K ( hay 0,36Z) 0,36Z (hay K) §Æt t¶i träng ®Ó tÝnh mè Chó thÝch: K- T¶i träng r¶i ®Òu t−¬ng ®−¬ng Z - T¶i träng trôc 0* - ChiÒu dµi phÝa trªn cña mè lín h¬n 15m dïng t¶i träng r¶i ®Òu 1T/m 18
 19. 19. 22TCN 18-79 11. Khi ®Æt t¶i träng trªn kÕt cÊu nhÞp ®Æt trong ®−êng cong, trÞ sè t¶i träng lÊy víi hÖ sè ph¶n 2c¸nh ¶nh h−ëng cña sù dÞch chuyÓn tim tuyÕn vµ b»ng 1 ± vµ tÝnh theo hai tr−êng hîp: a a. XÐt lùc ly t©m vµ hÖ sè ®éng lùc cho ho¹t t¶i th¼ng ®øng nh−ng kh«ng xÐt tíi yÕu tè lùc dot«n cao ray phÝa l−ng. b. Kh«ng xÐt tíi lùc ly t©m vµ hÖ sè ®éng lùc nh−ng xÐt tíi yÕu tè lùc sinh ra do t«n cao rayphÝa l−ng. ë ®©y: c lµ ®é dÞch chuyÓn cña tim tuyÕn so víi tim kÕt cÊu nhÞp. a: Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c dµn (hay dÇm). 12. Víi nh÷ng cÇu kiÓu dÇm cã nhiÒu tuyÕn ®−êng th× gi¶ thiÕt t¶i trong trªn c¸c tuyÕn ®−êng®ã (khi kh«ng cã t¶i träng ®Çu hÉng) nh− nhau vµ tÝnh theo ®iÒu 2.13. 13. Khi tÝnh to¸n theo ®é chÞu mái, x¸c ®Þnh c¸c øng lùc (øng suÊt) cùc ®¹i vµ cùc tiÓu trªn c¸c®−êng ¶nh h−ëng b»ng c¸ch dïng ®Æt t¶i bÊt lîi nhÊt trong sè c¸c c¸ch ®Æt t¶i tiÕn hµnh lÇn l−îttrªn c¸c ®o¹n cña ®−êng ¶nh h−ëng riªng tõ ph¶i sang tr¸i råi tõ tr¸i sang ph¶i. 19

×