Advertisement
2008-9-Quy_che_thuc_tap-sinh-vien-1.pdf
2008-9-Quy_che_thuc_tap-sinh-vien-1.pdf
2008-9-Quy_che_thuc_tap-sinh-vien-1.pdf
2008-9-Quy_che_thuc_tap-sinh-vien-1.pdf
Advertisement
2008-9-Quy_che_thuc_tap-sinh-vien-1.pdf
2008-9-Quy_che_thuc_tap-sinh-vien-1.pdf
2008-9-Quy_che_thuc_tap-sinh-vien-1.pdf
Upcoming SlideShare
Qt024Qt024
Loading in ... 3
1 of 7
Advertisement

More Related Content

Recently uploaded(20)

Advertisement

2008-9-Quy_che_thuc_tap-sinh-vien-1.pdf

  1. 1 GÔÏI YÙ CHÖÔNG TRÌNH THÖÏC TAÄP -KHOA QUAÛN TRÒ KINH DOANH 1. Muïc tieâu, nhieäm vuï thöïc taäp 1.1 Muïc tieâu thöïc taäp • Quan saùt, ñoái chieáu giöûa thöïc tieån cuûa hoaït ñoäng quaûn trò kinh doanh vôùi caùc kieán thöùc lyù thuyeát ñöôïc trang bò trong nhaø tröôøng vaø hoïc hoûi töø caùc moái quan heä kinh teá – xaõ hoäi ñeå chuaån bò cho söï ñoäc laäp laøm vieäc cuûa mình sau khi ra tröôøng. • Phaùt hieän nhöõng khoaûng caùch giöûa lyù thuyeát vaø thuïc tieån, tìm caùch lyù giaûi nguyeân nhaân gaây ra nhöõng söï khaùc bieät vaø vaän duïng moät phaàn kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå taäp söï giaûi quyeát caùc vaán ñeà kinh teá phaùt sinh töø thöïc tieãn • Hình thaønh vaø phaùt trieån khaû naêng phaùt hieän, neâu vaán ñeà, vaø giaûi quyeát vaán ñeà nghieân cöùu trong chuyeên đề tốt nghiệp • Qua ñôït thöïc taäp sinh vieân naém ñöôïc caùc kieán thöùc quaûn trò kinh doanh ñöôïc vaän duïng trong thöïc tieãn, ñoái chieáu so saùnh vôùi caùc lyù thuyeát ñaõ ñöôïc trang bò treân giaûng ñöôøng, qua ñoù cuûng coá vaø naâng cao trình ñoä 1.2 Nhieäm vuï thöïc taäp cuûa sinh vieân - Tuaân thuû noäi quy thöïc taäp cuûa Khoa vaø noäi quy laøm vieäc cuûa ñôn vò nôi sinh vieân ñeán thöïc taäp. - Hoaøn thaønh baùo caùo vaø chuyeân ñeà thöïc taäp ñuùng thôøi haïn quy ñònh NOÄI QUY THÖÏC TAÄP Trong thôøi gian thöïc taäp sinh vieân phaûi tuaân thuû noäi quy thöïc taäp nhö sau: - Sinh vieân phaûi nghieâm chænh chaáp haønh noäi quy cuûa ñôn vò thöïc taäp. - Sinh vieân phaûi chaáp haønh söï höôùng daãn cuûa chuyeân vieân höôùng daãn thöïc taäp vaø thöïc hieän ñaày ñuû nhöõng coâng vieäc do ñôn vò thöïc taäp phaân coâng. - Sinh vieân phaûi tuaân thuû theo söï höôùng daãn cuûa giaûng vieân höôùng daãn vaø khoâng ñöôïc töï yù ñoåi giaûng vieân höôùng daãn thöïc taäp. 2. Quy trình thöïc taäp Ñeå ñaùp öùng 3 muïc tieâu neâu treân, quy trình thöïc taäp cuûa sinh vieân taïi caùc ñôn vò ñöôïc chia thaønh hai giai ñoaïn.
  2. 2 Giai ñoaïn 1: Thôøi gian cuûa giai ñoaïn naày keùo daøi töø 2-3 tuaàn. Nhieäm vuï cuûa sinh vieân trong giai ñoaïn naày chính laø vieäc nhaän daïng thöïc traïng cuûa hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh taïi ñôn vò mình ñeán thöïc taäp. • Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa coâng ty/ñôn vò thöïc taäp • Nhieäm vuï saûn xuaát kinh doanh: caùc saûn phaåm hay dòch vuï maø coâng ty ñaûm nhaän cung caáp treân thò tröôøng trong thôøi gian qua • Cô caáu saûn xuaát vaø cô caáu quaûn lyù • Keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh trong thôøi gian qua • Caùc yeáu toá taùc ñoäng ñeán hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty: tính chaát cuûa thò tröôøng haøng hoaù vaø dòch vuï, ñoái thuû caïnh tranh, nguoàn cung öùng caùc nhaäp löôïng ñaàu vaøo, coâng ngheä kyõ thuaät, löïc löôïng lao ñoäng, caùc raøng buoäc veà phaùp lyù trong hoaït ñoäng kinh doanh………. • Caùc keát luaän chuû yeáu veà caùc thaønh töïu/ñieåm maïnh cuõng nhö caùc ñieåm yeáu/haïn cheá/thaát baïi cuûa coâng ty trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh • Ñònh höôùng phaùt trieån cuûa doanh nghieäp trong trieán trình hoäi nhaäp quoác teá. Treân cô sôû ñaùnh giaù toång quaùt veà hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty/ñôn vò, sinh vieân caàn nhaän daïng ñeà taøi nghieân cöùu vaø xaây döïng ñeà xuaát nghieân cöùu. Ñeà xuaát nghieân cöùu coù theå bao goàm caùc noâi dung sau ñaây • Teân ñeà taøi: ñöôïc xaùc ñònh thoâng qua vieäc nhaän daïng vaán ñeà nghieân cöùu. Quaù trình naày baét ñaàu töø vieäc xaùc ñònh lónh vöïc nghieân cöùu, thu heïp lónh vöïc nghieân cöùu thaønh chuû ñeà nghieân cöùu, phaùt hieän vaán ñeà nghieân cöùu laø gì. Ñeà taøi nghieân cöùu coù theå chæ ñi saâu vaøo moät lónh vöïc raát thu heïp coù lieân quan ñeán kieán thöùc cuûa ngaønh quaûn trò kinh doanh vaø phaûi giaûi quyeát ñöôïc tình huoáng vöôùng maéc ñaët ra • Muïc tieâu cuûa ñeà taøi: Xaùc ñònh caùc muïc tieâu cuï theå cuûa ñeà taøi • Caùc caâu hoûi nghieân cöùu vaø caùc giaû thuyeát nghieân cöùu • Choïn thieát keá nghieân cöùu vaø phöông phaùp nghieân cöùu • Thu thaäp thoâng tin: Loaïi thoâng tin gì caàn thu thaäp, thu thaäp ôû ñaâu, phöông phaùp thu thaäp thoâng tin, xaùc ñònh phöông phaùp choïn maãu, côû maåu (neáu thöïc hieän nghieân cöùu ñieàu tra)…. • Xöû lyù thoâng tin: Caùc coâng cuï thoáng keâ naøo caàn söû duïng ñeå xöû lyù döõ lieäu. • Caùc keát luaän sô boä muoán ruùt ra töø ñeà taøi nghieân cöùu naày Giai ñoaïn 2: Döïa vaøo ñeà xuaát nghieân cöùu, sinh vieân seõ tieán haønh thöïc hieän ñeà taøi nghieân cöùu. Saûn phaåm cuûa giai ñoaïn naày chính laø chuyeân ñeà toát nghieäp. Thôøi gian thöïc hieän chuyeân ñeà toát nghieäp naày seõ keùo daøi trong thôøi gian 10 tuaàn leã. Tuyø theo loaïi nghieân cöùu maø soá chöông cuûa ñeà taøi seõ ñöôïc xaùc ñònh bôûi giaùo vieân höôùng daån. Tuy nhieân, chöông môû ñaàu cuûa ñeà taøi nghieân cöùu caàn phaûi coù. Trong chöông naày sinh vieân phaûi neâu vaán ñeà nghieân cöùu, muïc tieâu nghieân cöùu, yù nghóa thöïc tieån cuûa ñeà taøi
  3. 3 nghieân cöùu, phöông phaùp nghieân cöùu, caùc kyõ thuaät xöû lyù thoáng keâ aùp duïng trong ñeà taøi nghieân cöùu… Gôïi yù chi tieát thôøi gian thöïc taäp - Tuaàn ñaàu tieân : SV lieân heä ñòa ñieåm vaø thoâng baùo cho giaûng vieân höôùng daãn veà ñòa ñieåm thöïc taäp - Hai tuaàn keá tieáp : SV hoaøn thaønh vaø baùo caùo toång hôïp cho giaûng vieân vaø xaùc ñònh ñeà taøi laøm chuyeân ñeà toát nghieäp. - Tuaàn thöù 4 : Thoâng qua ñeà cöông sô boä cuûa chuyeân ñeà thöïc taäp. - Tuaàn thöù 8 : Noäp baûn thaûo chuyeân ñeà. - Tuaàn thöù 9 & 10 : söûa chöõa ñeà taøi - Tuaàn thöù 11 : Noäp baûn chính thöùc cho cô quan thöïc taäp ñeå xin yù kieán nhaän xeùt. - Tuaàn thöù 12 : Noäp chuyeân ñeà thöïc taäp toát nghieäp cho giaùo vieân höôùng daãn. 3. CAÙC DANH MUÏC ÑEÀ TAØI GÔÏI YÙ Löu yù nay laø caùc ñeà taøi gôïi yù, sinh vieân coù theå choïn caùc ñeà taøi khaùc theo yeâu caàu cuûa nôi thöïc taäp/ quan taâm caù nhaân nhöng can ñöôïc giaùo vieân höôùng daãn thoâng qua. 1. Phaân tích SWOT vaø nhöõng giaûi phaùp chieán löôïc, ñaåy maïnh hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp. 2. Xaây döïng chieán löôïc Marketing cuûa doanh nghieäp (chieán löôïc saûn phaåm, chieán löôïc giaù, chieán löôïc phaân phoái saûn phaåm, chieán löôïc khuyeán maõi…) 3. Xaây döïng chieán löôïc thöông hieäu vaø kieåu daùng coâng nghieäp cho saûn phaåm cuûa doanh nghieäp. 4. Ñaùnh giaù thöïc traïng boä maùy toå chöùc cuûa doanh nghieäp vaø nhöõng giaûi phaùp hoaøn thieän. 5. Ñaùnh giaù thöïc traïng nguoàn nhaân löïc cuûa doanh nghieäp vaø nhöõng giaûi phaùp. 6. Hoaøn thieän heä thoáng tính löông vaø thöôûng cuûa doanh nghieäp 7. Thieát laäp heä thoáng ñaùnh giaù nhaân vieân taïi doanh nghieäp… 8. Hoaøn thieän heä thoáng tuyeån duïng taïi doanh nghieäp… 9. Hoaøn thieän heä thoáng ñaøo taïo taïi doanh nghieäp… 10.Ñaùnh giaù möùc ñoä thoûa maõn cuûa CBNV trong doanh nghieäp..
  4. 4 11.Ñaùnh giaù aûnh höôûng cuûa quaûn trò nguoàn nhaân löïc ñeán loøng trung thaønh/ möùc ñoä thoûa maõn cuûa nhaân vieân. 12.Phaân tích hoaït ñoäng xuaát khaåu cuûa doanh nghieäp vaø nhöõng giaûi phaùp gia taêng kim ngaïch xuaát khaåu. 13.Phaân tích hoaït ñoäng nhaäp khaåu cuûa doanh nghieäp vaø nhöõng giaûi phaùp 14.Phaân tích tình hình chi phí kinh doanh cuûa doanh nghieäp vaø nhöõng bieän phaùp giaûm chi phí kinh doanh. 15.Phaân tích hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp vaø nhöõng giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû. 16.Phaân tích thöïc traïng söû duïng voán löu ñoäng cuûa doanh nghieäp xuaát nhaäp khaåu vaø nhöõng giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû söû duïng voán löu ñoäng. 17.Phaân tích tình hình taøi chính cuûa doanh nghieäp xuaát nhaäp khaåu vaø nhöõng giaûi phaùp laønh maïnh hoùa tình hình taøi chính cuûa doanh nghieäp. 18.Nghieân cöùu thöïc traïng thò tröôøng cuûa doanh nghieäp xuaát nhaäp khaåu vaø nhöõng giaûi phaùp khai thaùc vaø môû roäng thò tröôøng xuaát khaåu cuûa doanh nghieäp. 19.Thöïc traïng coâng taùc ñaøm phaùn hôïp ñoàng ngoaïi thöông vaø caùc giaûi phaùp 20.Caùc giaûi phaùp ñaåy maïnh xuaát khaåu (maët haøng) taïi coâng ty… 21.Caùc giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cung öùng taïi Coâng ty. Ngoaøi nhöõng chuyeân ñeà gôïi yù keå treân sinh vieân coù theå löïa choïn nhöõng ñeà taøi khaùc ñeå laøm chuyeân ñeà, vaø can coù söï chaáp thuaän cuûa giaùo vieân höôùng daãn Nhöõng löu yù khi choïn ñeà taøi (noäi dung luaän vaên/ chuyeân ñeà toát nghieäp) Sinh vieân neân löu yù choïn ñeà taøi theo thöù töï öu tieân sau ñaây: 1. Ñeà taøi theo ñaët haøng/ vaán ñeà khoù khaên caàn giaûi quyeát cuûa coâng ty. (tuy nhieân trong tröôøng hôïp naøy caàn tham khaûo caùc noäi dung veà nguoàn taøi lieäu, thôøi gian kinh phí thöïc hieän, vaø lónh vöïc chuyeân moân cuûa giaûng vieân). 2. Khaû naêng thu thaäp soá lieäu taïi ñôn vò thöïc taäp. Ví duï, neáu taøi chính hoaëc nhaân söï laø vaán ñeà nhaïy caûm vaø khoâng ñöôïc coâng ty XYZ cung caáp thi khoâng neân choïn ñeà taøi naøy taïi coâng ty XYZ ñoù. Neáu ñôn vò môùi thaønh laäp, thì khoâng theå vieát ñeà taøi phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh/ thöïc traïng toå chöùc, nhaân söï v.v… cuûa coâng ty. Neáu coâng ty quaù nhoû, thì khoù vieát ñeà taøi veà quaûn trò chieán löôïc,v.v…Tuy nhieân, coù theå thoûa thuaän ñeå ñieàu chænh soá lieäu cuûa coâng ty trong luaän vaên (coù theå giöõ bí maät soá lieäu cho coâng ty).
  5. 5 3. Nguoàn taøi lieäu lyù thuyeát saün coù vaø khaû naêng thu thaäp taøi lieäu cho caùc ñeà taøi môùi. Ví duï neáu muoán vieát veà teamwork nhöng taøi lieäu baèng tieáng Vieät thì ít, trong khi ñoù sinh vieân khoâng söû duïng ngoaïi ngöõ ñöôïc thì khoâng neân vieát. 4. Thôøi gian vaø kinh phí (neáu coù) caàn thieát ñeå thöïc hieän ñeà taøi (seõ trao ñoåi kyõ vôùi giaûng vieân). Coù 1 soá ñeà taøi phöùc taïp, hoaëc ñoøi hoûi phaûi khaûo saùt, chi phí toán keùm khoâng theå thöïc hieän trong khoaûng thôøi gian quy ñònh cho luaän vaên thì khoâng neân choïn. 5. Lónh vöïc öa thích cuûa sinh vieân. Neáu caùc ñieàu kieän ñaàu khoâng ñaõm baûo thì khoâng neân choïn ñeà taøi duø sinh vieân coù thích öa thích hoaëc caàn thieát. 6. Lónh vöïc chuyeân moân cuûa giaûng vieân. Neáu caùc sinh vieân thöïc hieän ñeà taøi nghieân cöùu / luaän vaên toát nghieäp hoaøn toaøn khoâng ñuùng vôùi chuyeân moân cuûa giaûng vieân, toâi seõ giôùi thieäu ñeå sinh vieân laøm vieäc vôùi caùc giaûng vieân thuoäc chuyeân ngaønh ñoù. Thu thập số liệu Việc thu thập số liệu cần làm sáng tỏ những nội dung phân tích. VD, số liệu cần có cho đề tài về quản trị nguồn nhân lực: I. Số liệu chung: a) Phân tích đặc điểm nguồn nhân lực trong doanh nghiệp: • Số lượng; cơ cấu theo tuổi, giới tính, trình độ văn hóa • Trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kinh nghiệm, khả năng hoàn thành nhiệm vụ, so sánh với mức độ phức tạp của công việc • Kỷ luật lao động và các phẩm chất cá nhân khác như mức độ nhiệt tình, tận tâm, sáng kiến trong công việc (b) Cơ cấu tổ chức: loại hình cơ cấu tổ chức áp dụng trong doanh nghiệp; phân công chức năng quyền hạn giữa các bộ phận cơ cấu trong doanh nghiệp (phù hợp - chồng chéo hoặc bỏ sót, không rõ ràng). (c) Các chính sách nguồn nhân lực áp dụng trong doanh nghiệp: tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện, khen thưởng, v.v... II. Đánh giá các hoạt động quản trị nguồn nhân lực Tuyển dụng và bố trí • Số lượng, cơ cấu của nhân viên mới được tuyển theo các nguồn tuyển dụng khác nhau, loại lao động nào dễ/ hoặc khó tuyển • Hình thức, tiêu chuẩn, trình tự thực hiện • Cách thức phân công, bố trí nhân viên • Tổng chi phí tuyển, cơ cấu chi phí tuyển dụng (hội đồng tuyển dụng, kiểm tra, .v.v...), chi phí tuyển / một nhân viên mới nói chung và theo các nguồn tuyển dụng khác nhau
  6. 6 • Tổng số tuyển mới/ tổng số nhân viên; hệ số ổn định; tại sao nhân viên nghỉ việc • Chi phí trung bình để có thể thay thế một nhân viên • Đánh giá ảnh hưởng của các chính sách, quy chế của nhà nước và doanh nghiệp đến tuyển dụng • Phân tích ảnh hưởng của tuyển dụng và bố trí đến hoạt động của doanh nghiệp Đào tạo: • Số lượt người tham dự các khoá đào tạo • Cơ cấu và số lượng các khoá đào tạo • Hình thức, nội dung của chương trình đào tạo • Cơ sở xác định nhu cầu đào tạo, phát triển trong doanh nghiệp • Mối quan hệ giữa đào tạo và sử dụng (sự phù hợp giữa chương trình đào tạo và nội dung công việc, cơ hội thăng tiến, ...) • Tổng chi phí đào tạo; chi phí đào tạo trung bình/ nhân viên • Tỷ trọng chi phí đào tạo/ giá thành sản phẩm • Đánh giá kết quả các khoá đào tạo (đối với hoạt động của doanh nghiệp và yêu cầu của các cá nhân) Hệ thống tiền lương, thưởng, phúc lợi: • Cách thức xác định quỹ lương doanh nghiệp • Cách thức xây dựng và quản lý hệ thống thang bảng lương trong doanh nghiệp • Phương pháp đánh giá và khen thuởng nhân viên • Thu nhập trung bình và bội số tiền lương trong doanh nghiệp; trong bộ phận gián tiếp;trực tiếp sản xuất và một số bộ phận đặc trưng • Các loại thưởng, phụ cấp, phúc lợi được áp dụng trong doanh nghiệp • Cơ cấu thu nhập theo các thành phần: lương cơ bản, thưởng, phúc lợi, phụ cấp • Đánh giá ảnh hưởng của hệ thống tiền lương, thưởng, phúc lợi đến việc kích thích nhân viên nâng cao trình độ lành nghề; năng suất lao động Quan hệ lao động và các giá trị văn hoá tinh thần • Quan hệ giữa các nhà quản trị và nhân viên trong doanh nghiệp • Phong cách làm việc • Đặc điểm của nhân viên về tính hợp tác, tính thích nghi, mức độ chịu đựng, chấp nhận xung đột,v.v… trong công việc • Sự thỏa mãn của nhân viên đối với doanh nghiệp • Các giá trị văn hoá, truyền thống trong doanh nghiệp
  7. 7 Chi phí về các hành vi của nhân viên Tổn thất gây ra do bãi công, nghỉ việc, kỷ luật lao động kém,v.v...
Advertisement