Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mother

1,135 views

Published on

The language is in Persian.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Mother

 1. 1. هنوز مادر نشده ای !! منبع : مجله موفقیت شماره 120
 2. 2. یک نفر می گوید که می توان مادر شدن را در طرفه العینی آموخت، اما آن یک نفر کودک سه ساله ای را برای خرید به فروشگاه نبرده .
 3. 3. یک نفر می گوید مادر شدن خسته کننده است، اما آن یک نفر در کنار جوانی در ماشین ننشسته که به تازگی گواهینامه رانندگی خود را گرفته .
 4. 4. یک نفرمی گوید مادران خوب، هرگز صدای شان را بلند نمی کنند، اما آن یک نفر وارد حیاط خلوت نشده تا ببیند کودکش با توپ فوتبال پنجره آشپزخانه همسایه را شکسته است .
 5. 5. یک نفر می گوید برای مادر شدن نیاز به طی دوره های خاص آموزشی ندارید، اما آن یک نفر به پسر کلاس چهارمی اش در حل مسایل ریاضی کمک نکرده است .
 6. 6. یک نفر می گوید هیچ مادری نمی تواند فرزند دومش را به اندازه فرزند اولش دوست بدارد، اما آن یک نفر تاکنون از نعمت داشتن دو بچه برخوردار نبوده است .
 7. 7. یک نفر می گوید سخت ترین مرحله مادر شدن بارداری و زایمان است، اما آن یک نفر هرگز آن لحظه ای را تجربه نکرده که فرزندش سوار اتوبوس می شود تا برای اولین روز به کودکستان برود، یا سوار هواپیما می شود تا به پادگان اعزام شود .
 8. 8. یک نفر می گوید دل نگرانی های مادر با ازدواج فرزند وی برطرف می شود، اما آن یک نفر نمی داند که با ازدواج فرزند، دختر یا پسر جدیدی وارد تار و پود قلب مادر می شود .
 9. 9. یک نفر می گوید وظیفه سخت مادری با ازدواج فرزند و رفتن او از خانه به پایان می رسد، اما آن یک نفر تاکنون صاحب نوه نشده است .
 10. 10. یک نفر می گوید مادرت می داند که تا چه اندازه دوستش داری، بنابراین نیازی نیست که عشقت را به زبان بیاوری، اما آن یک نفر هنوز مادر نشده است !!!

×