Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els boscos al món by Aida Castellano i Raquel Villaveces

713 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Els boscos al món by Aida Castellano i Raquel Villaveces

 1. 1. Aida CastellanoRaquel Villaveces 2n.B Batx.
 2. 2. 1.-Presentació -Identificació -Elements -Tipus de mapa -Font2.-Anàlisi -Descripció -Explicació del fenomen geogràfic -Causes i conseqüències dels fets representatsal mapa3.-Interpretació4.-Conclusió
 3. 3. Identificació del mapa: -Tema: Les condicions biogràfiques del tipus deboscos i la seva distribució al mon. -Cronologia: 2006 aprox.Elements: -Escala: Gràfica -Llegenda: ColorsTipus de mapa: - Mapa temàtic - Físic - Mapa de superfície o corocromàticFont: -Procedeix de la FAO ( Food and agriculture organization of the United Nations)
 4. 4. El bosc es un ecosistema de gran valor , el mes rics del planetai el que conte el percentatge mes alt de diversitat d’espèciesanimals i vegetals. Els boscos fan funció essencial ecològica perla seva important font de recursos naturals que conté;conservar-los y gestionar-los te una importància estratègica.Fa uns 11.000 anys els boscos cobrien aproximadament el 45% dela superfície terrestre. Gràcies a la acció humana aquestasuperfície s’ha reduït per la: tala de boscos, conrea de laterra, a afavorir la ramaderia... Per aquesta raó moltes àreesforestals son el resultat de la transformació dels boscosprimaris. Tipus de Latitud sol Desenvolupament i biodiversitat Clima Altitud
 5. 5. Boscos boreals•Es trobem en el casquetseptentrional. 1.-Caracteristiques•Representen un 29% de lasuperficie mundial •A causa de les seves baixes•Contribueixen a: temperatures actuen com adeterminar clima global grans refrigeradorsde la terra, percentatge mundials capaços dede CO2 de latmosfera. mantenir les restes vegetals•Té el major dipòsit decarboni lliures de la descomposició. impedint que el carboni salliberi en laire. •També ajuda a regular la temperatura de la terra, perquè a causa de la seva gran extensió ajuden a reduir els efectes del canvi climàtic.
 6. 6. Boscos TemperatsSón típics de tot elcontinent europeu, la regió 1.-Caracteristiquesoriental dÀsia i Amèrica •Gran diversitat despèciesdel Nord i sud. animals. Lhome troba en aquest bioma una importantGran part dell ja ha estat font dingressos.talat per a lobtenció defusta i laprofitament • Del bosc sextreuen matèrieshumà . primeres per a les indústries alimentaria farmacèutica… •Serveixen per: contenció i regulació dels cabals daigua conservació de la qualitat dels sòls, protecció de lerosió i lequilibri tèrmic de la Terra...
 7. 7. Bosques subtropicalsAquesta regió es 1.-Caracteristiqueslocalitza en el climatropical de sabana, en • Els animals que habitenzones Pacífic mexicà, són,Amèrica del Sud i el principalment, coiots,sud dÀsia. teixons, armadillos i diverses serps. • Tenen una llarga estació seca que dura diversos mesos segons la localització geogràfica. • Aquestes tipus de secades estacionals tenen un gran impacte sobre tots els éssers vius del bosc.
 8. 8. Boscos tropicals•són biomes rics en 1.-Característiquesespècies la majoriad’espècies viuen en • Boscos plujosos tropicals: En els llocs on la pluja estàboscos plujosos i distribuïda uniformementequatorials. durant lany.Els boscos tropicals es •Boscos tropicals humits:troben prop de -a les àrees amb menyslequador on els nivells humitat, es presenten elsde temperatura i llum boscos secs i les sabanes.romanen més o menys •La biodiversitat augmentaconstants durant tot segons s’allunya del pol ylany. s’apropa al equador.
 9. 9. Una de les causa principals és la destrucció de les selves quesestà produint per diversos motius, en moltes ocasionsexerceix un paper molt important el comerç de fustes entreels països en vies de desenvolupament i els desenvolupats. es tallen boscos per fer Llatinoamericà petites granges i ranxos de bestiar lobtenció de Àsia combustible i la preparació de petites granges la preparació de nous Africà terrenys per a lagricultura
 10. 10.  Ajuden a: -Mantenir lequilibri ecològic i la biodiversitat. Limiten: -Erosió en les conques hidrogràfiques i influeixen enles variacions del temps i en el clima. -Proveeixen a les comunitats rurals de diversosproductes. La desforestació pot ocasionar: -Extinció local o regional despècies. -Pèrdua de recursos genètics. -Augment de plagues. Impedeix la recarrega dels aqüífers i altera els ciclesbiogeoquímics. La desforestació provoca pèrdua de diversitat biològica a nivell genètic, poblacional i eco sistemàtic.
 11. 11.  En les últimes dècades els boscos tropicals han sofert unatala massiva i una forta degradació. Si la destrucció continués a aquest ritme, en uns 40 anysdesapareixerien tots els boscos tropicals. Contenen una proporció molt alta de totes les espècies delmón.Són una font daliments i compleixen importants funcionsecològiques en el funcionament de la ecosfera. Mesures: -Els programes forestals de cada país. -Millors tecnologies davaluació per obtenir estimacions fidedignes de tots els serveis i béns forestals.

×