Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Human capital

843 views

Published on

PHD8202 การจัดการทุนมนุษย์
ผู้สอน : ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

Human capital

 1. 1. The 5 Forces/32 Pieces Reference – Lynda Gratton. 2011. THE SHIFT,The future of work is already here. London : Collins HarperCollins Publishers. ISBN:978-0-00-742793-2 1 เ ส น อ ศาสตราจารย์ ดร .จีระ หงส์ลดารมภ์ โ ด ย น า ย ร วิศ ว์ ขัน ช ะ ลี น า ง ส า ว วัช ร า ภ ร ณ์ ก ลิ่น ภู่ น า ง น ลินี โ ส พัศ ส ถิต ย์ ส่ว น ห นึ่ง ข อ ง วิช า PHD8202 ก า ร จัด ก า ร ทุน ม นุษ ย์ ห ลัก สูต ร ป รัช ญ า ดุษ ฎีบัณ ฑิต ( น วัต ก ร ร ม ก า ร จัด ก า ร ) ม ห า วิท ย า ลัย ร า ช ภัฏ ส ว น สุนัน ท า ภ า ค เ รีย น ที่ 1 ปี ก า ร ศึก ษ า 2 5 5 7
 2. 2. The Five Forces แรงผลักดันที่ทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทรัพยำกรมนุษย์ในอนำคต Human Resources Globalization Technology Demography and Longevity Society Energy Resources 2 Creating your own working future: discard, embroider, discover and collect, sort, look for patterns
 3. 3. 32 Pieces 3
 4. 4. Quilt 4
 5. 5. 5 Forces/32 Pieces 5 ไม่จำ เป็นต้องใช้ทั้งหมดของ 5 Forces/32 Pieces แต่ให้พิจำรณำบริบทของกำรนำไปประยุกต์ใช้
 6. 6. ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรมนุษย์กับการจ้างงาน 6 Globalization Demography and Longevity ทรัพยำกร มนุษย์ Technology Society Energy Resources การจ้างงาน
 7. 7. อนาคตการจ้างงาน 7 ลาดับ การจ้างงานในอนาคต The Five Forces 1 บริษัทขนำดใหญ่และผู้ประกอบกำรขนำดเล็กเกิดขึ้นมำกมำย 1.7 2 ภำวะเศรษฐกิจโลกถดถอยส่งผลต่อกำรจ้ำงงำน 2.2, 2.7 3 กำรประกอบธุรกิจเปลี่ยนรูปแบบ เช่น E-Commerce, E-Business เป็นต้น 2.2 4 ตลำดกำรจ้ำงงำนเติบโตทำงฝั่งเอเชีย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจีนและอินเดีย 2.3 5 แรงงำนอำจย้ำยถิ่นเพรำะเกิดภัยธรรมชำติ5.2 6 เทคโนโลยีเข้ำมำแทนที่และเป็นผู้ช่วยแบ่งเบำภำระงำนของมนุษย์แต่ในทำงกลับกันอำจทำ ให้มีบำง คนตกงำนหำกตำมไม่ทันเทคโนโลยี 1.9, 1.10 7 กำรใช้เทคโนโลยีทำ ให้วัยทำ งำนมีเวลำพักผ่อนหำควำมสุขได้มำกขึ้น 4.7 8 เนื่องจำกต้องฝึกฝนเพิ่มพูนประสิทธิภำพบุคลำกรในองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้เพิ่มต้นทุนกำรจ้ำงงำน 1.4, 5.1 9 เกิดวัฒนธรรมกำรใช้พลังงำนอย่ำงประหยัดเพื่อให้มีใช้อย่ำงยั่งยืน 5.3
 8. 8. จาก … ตารางอนาคตการจ้างงาน (Slide#6) 8 แม้ว่ำ บริษัทขนำดใหญ่และผู้ประกอบกำรขนำดเล็กเกิดขึ้นมำกมำย แต่ในขณะเดียวกันกำรประกอบธุรกิจก็เปลี่ยนรูปแบบเป็น E-Commerce หรือ E-Business เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่ำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเป็นผู้ช่วยแบ่งเบำภำระของมนุษย์ในกำร ทำ งำนและเข้ำแทนที่แรงงำน ฉะนั้นอำจส่งผลให้แรงงานตกงาน หำกตำมไม่ทันเทคโนโลยี ดังนั้นองค์กรอำจต้องมีนโยบำยฝึกฝนเพิ่มพูนประสิทธิภำพบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง แต่อำจส่งผลให้เพิ่มต้นทุนกำรจ้ำงงำน สิ่งหนึ่งที่องค์กรทำ ได้ก็คือกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
 9. 9. กำรสูงวัยของญี่ปุ่น เกำหลีใต้ จีน และประเทศในอำเซียน พ.ศ. 2557 9
 10. 10. แนวโน้มผู้สูงวัยไทย 10 ที่มำ: มูลนิธิสถำบันวิจัยและพัฒนำผู้สูงอำยุไทย
 11. 11. ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มผู้สูงวัยกับการจ้างงาน 11 ทรัพยำกรมนุษย์ ผู้สูงวัย การจ้างงาน
 12. 12. การจ้างงานผู้สูงวัยในอนาคต 12 ลา ดับ การจ้างงานผู้สูงวัยในอนาคต The Five Forces 1 ผู้สูงวัยอำจเป็นผู้ที่ตำมไม่ทันหรือเข้ำไม่ถึงเทคโนโลยีทำ ให้เป็นกลุ่ม Underclass 2.8 2 กำรเพิ่มขึ้นของGen Y ที่เข้ำมำแทนที่ผู้สูงวัยในองค์กร 3.1 3 ผู้สูงวัยอำจเกิดควำมไม่วำงใจองค์กรเพรำะอำจเกรงว่ำจะถูกออกจำกงำน 4.5 4 ผู้สูงวัยบำงคนอำจกลำยเป็นคนยำกจน 3.3 5 ผู้สูงวัยมีควำมสุขในกำรทำ งำนน้อยลง 4.7 6 ผู้สูงวัยมองหำเสถียรภำพควำมยั่งยืนของตนเอง 3.2 7 ผู้สูงวัยเริ่มคิดถึงตนเอง เช่น อีก 2 ปีข้ำงหน้ำจะทำ อะไร? จะอยู่ในองค์กรได้ไหม? 4.2
 13. 13. จาก … ตารางการจ้างงานผู้สูงวัยในอนาคต (Slide#12) 13 แม้ว่ำ ผู้สูงวัยอำจตอบสนองช้ำต่อ เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาท ในกำรทำ งำน แต่องค์กรจะประสบควำมสำ เร็จได้ ไม่เพียงแต่พึ่งพำเทคโนโลยีเพื่อเป็นปัจจัยในกำร ดำ เนินงำนขององค์กรเพียงเท่ำนั้น ฉะนั้นผู้สูงวัยในองค์กรซึ่งเป็นผู้เปี่ยมไปด้วยประสบกำรณ์ หรืออำจกล่ำวว่ำเป็นทุน มนุษย์ที่มีประสิทธิภำพ ก็ยังคงมีควำมสำ คัญต่อองค์กรในฐำนะที่ปรึกษำ ดังนั้นองค์กรอำจต้องมีนโยบำยจ้ำงคนให้เหมำะสมสอดคล้องกับงำน

×