Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Publicare articol

pt studenti/rezidenti

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Publicare articol

 1. 1. 11 Cum sCum se trimite un articol spree trimite un articol spre publicare la o revistă ştiinţificăpublicare la o revistă ştiinţifică?? Spitalul Clinic de Pneumologie IaSpitalul Clinic de Pneumologie Iaşişi Universitatea de Medicina şi FarmacieUniversitatea de Medicina şi Farmacie ““Gr.T.PopaGr.T.Popa”” IaşiIaşi © 2011© 2011
 2. 2. 2 Autoevaluarea unei lucrări în vederea publicăriiAutoevaluarea unei lucrări în vederea publicării într-oîntr-o revistă ştiinţificărevistă ştiinţifică  Prezentarea articolului în formatul corectPrezentarea articolului în formatul corect (specific(specific publicapublicaţiei)ţiei)  Existenţa unui mesaj logic şi clar, suficient de importantExistenţa unui mesaj logic şi clar, suficient de important pentru publicare; rezultate şi concluzii solidepentru publicare; rezultate şi concluzii solide  Discutarea rezultatelor cu alte persoane competente şi interesate deDiscutarea rezultatelor cu alte persoane competente şi interesate de subiectsubiect  Prezentarea rezultatelor la întâlniri ştiinţificePrezentarea rezultatelor la întâlniri ştiinţifice
 3. 3. 3 Redactarea articoluluiRedactarea articolului  Pregătirea unei prime formePregătirea unei prime forme “draft” a articolului“draft” a articolului  Discutarea lucrării cu alte persoane interesate de subiectDiscutarea lucrării cu alte persoane interesate de subiect  Discuţii referitoare la cea mai potrivită publicaţieDiscuţii referitoare la cea mai potrivită publicaţie  Alegerea publicaţieiAlegerea publicaţiei  Reviste care publică tipul respectiv de articoleReviste care publică tipul respectiv de articole  Reviste cu o anumită predilecţie pentru subiecte de aceeaşi naturăReviste cu o anumită predilecţie pentru subiecte de aceeaşi natură  Redactarea formei finale a articoluluiRedactarea formei finale a articolului
 4. 4. 4 Cunoaşterea şi respectarea cerinţelor editoruluiCunoaşterea şi respectarea cerinţelor editorului  Studierea atentă a indicaţiilor editorului pentru autoriStudierea atentă a indicaţiilor editorului pentru autori  Cunoaşterea politicii editoriale a publicaţieiCunoaşterea politicii editoriale a publicaţiei  Studierea formatului şi nivelului ştiinţific al altor articole publicateStudierea formatului şi nivelului ştiinţific al altor articole publicate
 5. 5. 5 Trimiterea articolului spre publicareTrimiterea articolului spre publicare  Respectarea regulilor publicaţiei respective privindRespectarea regulilor publicaţiei respective privind readactarea şi formalităţile de trimiterereadactarea şi formalităţile de trimitere  Conţinutul scrisorii de intenţieConţinutul scrisorii de intenţie  Nume, adresa, telefon, fax, emailNume, adresa, telefon, fax, email  O scurtă explicaţie (1-2 propoziţii) cuprinzând susţinereaO scurtă explicaţie (1-2 propoziţii) cuprinzând susţinerea importanţei publicării articolului în revista respectivăimportanţei publicării articolului în revista respectivă  Numele unor specialişti din domeniul respectiv care au evaluatNumele unor specialişti din domeniul respectiv care au evaluat anterior lucrareaanterior lucrarea  Sugestii privind preferinţa ca o anumită persoană să realizezeSugestii privind preferinţa ca o anumită persoană să realizeze evaluarea critică a lucrăriievaluarea critică a lucrării îîn vederea publicn vederea publicăăriirii  Alte detalii considerate relevanteAlte detalii considerate relevante
 6. 6. 6 Reacţia la răspunsul editoruluiReacţia la răspunsul editorului  Lipsa confirmării primirii articolului din partea editoruluiLipsa confirmării primirii articolului din partea editorului  Primirea scrisorii privind (ne)publicareaPrimirea scrisorii privind (ne)publicarea  Scrisoare cu conţinut clar, însoţită de elementele esenţiale dinScrisoare cu conţinut clar, însoţită de elementele esenţiale din rapoartele de evaluare ale lucrării, care facilitează revizuirearapoartele de evaluare ale lucrării, care facilitează revizuirea articolului de către autor şi re-trimiterea la editorarticolului de către autor şi re-trimiterea la editor  Scrisoare conţinând ambiguităţi – solicitarea de lămuririScrisoare conţinând ambiguităţi – solicitarea de lămuriri suplimentare din partea editoruluisuplimentare din partea editorului  Email de solicitare a confirmării primirii, a numărului de înregistrareEmail de solicitare a confirmării primirii, a numărului de înregistrare şi numelui editorului care se ocupă de articolşi numelui editorului care se ocupă de articol
 7. 7. 7 Reacţia la răspunsul editoruluiReacţia la răspunsul editorului  Respingerea articoluluiRespingerea articolului  Acceptarea articoluluiAcceptarea articolului  Solicitarea de informaţii privind politica revistei din punct deSolicitarea de informaţii privind politica revistei din punct de vedere al copyright-ului şi re-tipăririi articolelorvedere al copyright-ului şi re-tipăririi articolelor  Mulţumiri personale celor care au contribuit la pregătireaMulţumiri personale celor care au contribuit la pregătirea articoluluiarticolului  Discutarea rapoartelor editorului cu un coleg din acelaşi domeniuDiscutarea rapoartelor editorului cu un coleg din acelaşi domeniu  Contestarea deciziei editorului sau trimiterea articolului la altă revistăContestarea deciziei editorului sau trimiterea articolului la altă revistă
 8. 8. 88 Scrisoarea către editorScrisoarea către editor
 9. 9. 9 DefiniţieDefiniţie  LTE – scrisoarea trimisă de cititor cu scopul de a contesta sauLTE – scrisoarea trimisă de cititor cu scopul de a contesta sau susţine un anumit articol ştiinţific publicat într-o revistăsusţine un anumit articol ştiinţific publicat într-o revistă  Rolul principal al LTE – transmiterea opiniei unui cititor, cât maiRolul principal al LTE – transmiterea opiniei unui cititor, cât mai direct şi mai rapid posibil, către alţi cititoridirect şi mai rapid posibil, către alţi cititori  Editorii sunt interesaţi de primirea LTEEditorii sunt interesaţi de primirea LTE  Dovada că revista se bucură de interesul cititorilorDovada că revista se bucură de interesul cititorilor  Multe scrisori sunt bine pregatite şi valoroase din punct deMulte scrisori sunt bine pregatite şi valoroase din punct de vedere al problemelor stiinţifice ridicatevedere al problemelor stiinţifice ridicate
 10. 10. 10 Publicarea scrisorilor către editorPublicarea scrisorilor către editor  Editorul primeşte sute de scrisori. Practic, într-unEditorul primeşte sute de scrisori. Practic, într-un editorial obişnuit pot fi publicate doar câteva.editorial obişnuit pot fi publicate doar câteva.  Şanse de publicare:Şanse de publicare:  Scrisorile care exprimă păreri ale unor grupuriScrisorile care exprimă păreri ale unor grupuri  Punctează anumite aspecte extrem de pertinentPunctează anumite aspecte extrem de pertinent  Scrisorile semnate de personalităţi în domeniuScrisorile semnate de personalităţi în domeniu
 11. 11. 11 Reguli privind scrierea LTEReguli privind scrierea LTE  Precizarea scopului scrisorii – transmiterea unui mesajPrecizarea scopului scrisorii – transmiterea unui mesaj destinat editorului sau cititorilordestinat editorului sau cititorilor  Scrisoarea trebuie să fie atent structurată, organizată înScrisoarea trebuie să fie atent structurată, organizată în mod logic, scurtă, concisămod logic, scurtă, concisă  Mesajul scrisorii trebuie să fie transmis clar, concis şiMesajul scrisorii trebuie să fie transmis clar, concis şi prompt, fără detalii inutileprompt, fără detalii inutile  Editorii preferă scrisorile redactate într-un stilEditorii preferă scrisorile redactate într-un stil asemănător articolelor ştiinţificeasemănător articolelor ştiinţifice
 12. 12. 12 Reguli privind scrierea LTEReguli privind scrierea LTE  Evitarea limbajului afectivEvitarea limbajului afectiv  Focalizare asupra unui singur subiectFocalizare asupra unui singur subiect  Trimitere la un interval de timp rezonabil de laTrimitere la un interval de timp rezonabil de la publicarea articoluluipublicarea articolului  Scrisoarea către editor nu trebuie să cuprindă atacuri laScrisoarea către editor nu trebuie să cuprindă atacuri la persoanăpersoană  După scriere LTE trebuie recitită la câteva zile şi abiaDupă scriere LTE trebuie recitită la câteva zile şi abia apoi trimisă către editorapoi trimisă către editor
 13. 13. 13 ReferinţeReferinţe 1.1. Morgan P.Morgan P. How to write a letter to the editor that theHow to write a letter to the editor that the editor will want to publisheditor will want to publish.. Can Med Assoc JCan Med Assoc J 1985; 132:1985; 132: 1344.1344. 2.2. http://www.scidev.net/en/practical-guides/how-do-i-http://www.scidev.net/en/practical-guides/how-do-i- submit-a-paper-to-a-scientific-journal-.htmlsubmit-a-paper-to-a-scientific-journal-.html 3.3. http://www.druglibrary.org/schaffer/activist/howlte.hhttp://www.druglibrary.org/schaffer/activist/howlte.h tmtm 4.4. http://en.wikipedia.org/wiki/Letter_to_the_editorhttp://en.wikipedia.org/wiki/Letter_to_the_editor

×