Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ru Fm Chapter01 Updated

2,809 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
 • Be the first to comment

Ru Fm Chapter01 Updated

 1. 1. CHAPTER 1 An Overview of Financial Management ภาพรวมของการจัดการการเงิน <ul><li>Career Opportunities </li></ul><ul><li>Issues of the New Millennium </li></ul><ul><li>Forms of Businesses </li></ul><ul><li>Goals of the Corporation </li></ul><ul><li>Agency Relationships </li></ul>
 2. 2. Career Opportunities in Finance โอกาสในการประกอบอาชีพด้านการเงิน <ul><li>Money and capital markets ตลาดเงินและตลาดทุน </li></ul><ul><li>Investments การลงทุน </li></ul><ul><li>Financial management การจัดการการเงิน </li></ul>
 3. 3. Responsibility of the Financial Staff หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายการเงิน <ul><li>Maximize stock value by: ( ทำให้หุ้นมีมูลค่าสูงสุด ) </li></ul><ul><ul><li>Forecasting and planning ( การพยากรณ์และการวางแผน ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Investment and financing decisions ( การลงทุนและการตัดสินใจทางการเงิน ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Coordination and control ( การประสานงานและการควบคุม ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Transactions in the financial markets ( การติดต่อกับตลาดการเงิน ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Managing risk ( การจัดการความเสี่ยง ) </li></ul></ul>
 4. 4. Role of Finance in a Typical Business Organization Board of Directors President VP: Sales VP: Finance VP: Operations Treasurer Controller Credit Manager Inventory Manager Capital Budgeting Director Cost Accounting Financial Accounting Tax Department
 5. 5. Financial Management Issues of the New Millennium ประเด็นการจัดการการเงินของรอบสหัสวรรษใหม่ <ul><li>The effect of changing technology ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี </li></ul><ul><li>The globalization of business ธุรกิจที่อยู่บนโลกเดียวกัน </li></ul>
 6. 6. Percentage of Revenue and Net Income from Overseas Operations for 10 Well-Known Corporations, 2001 7.8 10.5 Sears, Roebuck 47.0 52.9 3M 58.1 18.3 Merck 61.7 63.1 McDonald’s 51.7 35.5 JP Morgan Chase & Co. 48.4 57.9 IBM 60.6 26.1 General Motors 25.2 32.6 General Electric 60.2 69.4 Exxon Mobil 35.9 60.8 Coca-Cola % of Net Income from overseas % of Revenue from overseas Company
 7. 7. Alternative Forms of Business Organization รูปแบบขององค์การธุรกิจ <ul><li>Sole proprietorship ( เจ้าของคนเดียว ) </li></ul><ul><li>Partnership ( ห้างหุ้นส่วน ) </li></ul><ul><li>Corporation ( บริษัท ) </li></ul>
 8. 8. Sole proprietorships & Partnerships เจ้าของคนเดียว & ห้างหุ้นส่วน <ul><li>Advantages ( ข้อดี ) </li></ul><ul><ul><li>Ease of formation ( จัดตั้งง่าย ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Subject to few regulations ( มีกฎข้อบังคับน้อย ) </li></ul></ul><ul><ul><li>No corporate income taxes ( ไม่ต้องเสียภาษีแบบบริษัท ) </li></ul></ul>
 9. 9. Sole proprietorships & Partnerships เจ้าของคนเดียว & ห้างหุ้นส่วน <ul><li>Disadvantages ( ข้อเสีย ) </li></ul><ul><ul><li>Difficult to raise capital ( ยากต่อการเพิ่มทุน ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Unlimited liability ( รับผิดชอบในหนี้สินไม่จำกัดจำนวน ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Limited life ( มีอายุจำกัด ) </li></ul></ul>
 10. 10. Corporation บริษัทจำกัด <ul><li>Advantages ( ข้อดี ) </li></ul><ul><ul><li>Unlimited life ( มีอายุไม่จำกัด ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Easy transfer of ownership ( ความเป็นเจ้าของเปลี่ยนมือได้ง่าย ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Limited liability ( รับผิดชอบในหนี้สินจำนวนจำกัด ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ease of raising capital ( ง่ายในการเพิ่มทุน ) </li></ul></ul>
 11. 11. Corporation บริษัทจำกัด <ul><li>Disadvantages ( ข้อเสีย ) </li></ul><ul><ul><li>Double taxation ( เสียภาษีซ้ำซ้อน ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Cost of set-up and report filing ( มีต้นทุนในการจัดทำเอกสารและการทำรายงาน ) </li></ul></ul>
 12. 12. Financial Goals of the Corporation จุดมุ่งหมายทางการเงินของบริษัท <ul><li>The primary financial goal is shareholder wealth maximization, which translates to maximizing stock price. </li></ul><ul><li>จุดมุ่งหมายหลักทางการเงิน คือ ความมั่งคั่งมากที่สุดของผู้ถือหุ้น ซึ่งหมายถึงการที่ทำให้หุ้นของบริษัทมีราคาสูงสุด </li></ul>
 13. 13. Financial Goals of the Corporation จุดมุ่งหมายทางการเงินของบริษัท <ul><ul><li>Do firms have any responsibilities to society at large? บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่ </li></ul></ul><ul><ul><li>Is stock price maximization good or bad for society? การที่หุ้นของบริษัทมีราคาสูงสุดเป็นผลดีหรือผลเสียต่อสังคม </li></ul></ul><ul><ul><li>Should firms behave ethically? บริษัทควรปฏิบัติตามหลักจริยธรรมหรือไม่ </li></ul></ul>
 14. 14. Is stock price maximization the same as profit maximization? ราคาหุ้นสูงสุดเหมือนกับกำไรสูงสุดใช่หรือไม่ <ul><li>No, despite a generally high correlation amongst stock price, EPS, and cash flow. ไม่ใช่ แม้จะมีความสัมพันธ์ระหว่างกันมากระหว่าง ราคาหุ้น กำไรต่อหุ้น และ กระแสเงินสด </li></ul>
 15. 15. Is stock price maximization the same as profit maximization? ราคาหุ้นสูงสุดเหมือนกับกำไรสูงสุดใช่หรือไม่ <ul><li>Current stock price relies upon current earnings, as well as future earnings and cash flow. ( ราคาหุ้นปัจจุบันอิงอยู่กับกำไรในปัจจุบัน เช่นเดียวกับกำไรในอนาคตและกระแสเงินสด ) </li></ul><ul><li>Some actions may cause an increase in earnings, yet cause the stock price to decrease (and vice versa). ( การดำเนินการบางอย่างอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้กำไรเพิ่มขึ้น และยังเป็นสาเหตุทำให้ราคาหุ้นลดลงได้อีกด้วย ( และอาจกลับกัน )) </li></ul>
 16. 16. Agency relationships ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทน <ul><li>An agency relationship exists whenever a principal hires an agent to act on their behalf. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนเกิดขึ้นเมื่อมีการจ้างบุคคลอื่นมาทำหน้าที่แทนตน </li></ul><ul><li>Within a corporation, agency relationships exist between: ( ภายในบริษัท ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนเกิดขึ้นระหว่าง </li></ul><ul><ul><li>Shareholders and managers ( ผู้ถือหุ้น กับผู้บริหาร ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Shareholders and creditors ( ผู้ถือหุ้น กับเจ้าหนี้ ) </li></ul></ul>
 17. 17. Shareholders versus Managers ผู้ถือหุ้น กับ ผู้บริหาร <ul><li>Managers are naturally inclined to act in their own best interests. </li></ul><ul><li>ตามปกติผู้บริหารมีความโน้มเอียงที่จะกระทำการใด ๆเพื่อประโยชน์ของตนมากที่สุด </li></ul>
 18. 18. Shareholders versus Managers ผู้ถือหุ้น กับ ผู้บริหาร <ul><li>But the following factors affect managerial behavior: </li></ul><ul><li>แต่ปัจจัยต่อไปนี้จะกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริหาร </li></ul><ul><ul><li>Managerial compensation plans แผนการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานด้านบริหาร </li></ul></ul><ul><ul><li>Direct intervention by shareholders การที่ผู้ถือหุ้นเข้าแทรกแซงการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร </li></ul></ul><ul><ul><li>The threat of firing ( การข่มขู่ว่าจะให้ออกจากงาน ) </li></ul></ul><ul><ul><li>The threat of takeover ( การข่มขู่ว่าจะเข้ามาซื้อกิจการ ) </li></ul></ul>
 19. 19. Shareholders versus Creditors ผู้ถือหุ้น กับ เจ้าหนี้ <ul><li>Shareholders (through managers) could take actions to maximize stock price that are detrimental to creditors. ผู้ถือหุ้น ( โดยผ่านทางผู้บริหาร ) สามารถดำเนินการที่อาจทำให้หุ้นมีราคาตลาดสูงสุดซึ่งอาจจะทำความเสียหายให้แก่เจ้าหนี้ได้ </li></ul>
 20. 20. Shareholders versus Creditors ผู้ถือหุ้น กับ เจ้าหนี้ <ul><li>In the long run, such actions will raise the cost of debt and ultimately lower stock price. ในระยะยาว การกระทำดังกล่าวจะทำให้ต้นทุนของหนี้สินสูงขึ้น และในที่สุดจะทำให้หุ้นมีราคาต่ำลง </li></ul>
 21. 21. Factors that affect stock price ปัจจัยที่กระทบต่อราคาหุ้น <ul><li>Projected cash flows to shareholders ประมาณการกระแสเงินสด ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ </li></ul><ul><li>Timing of the cash flow stream จังหวะเวลาของกระแสเงินสด </li></ul><ul><li>Riskiness of the cash flows ความเสี่ยงของกระแสเงินสด </li></ul>
 22. 22. Basic Valuation Model ตัวแบบการประเมินมูลค่าเบื้องต้น <ul><li>To estimate an asset’s value, one estimates the cash flow for each period t (CF t ), the life of the asset (n), and the appropriate discount rate (k) การประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ใด จะต้องประเมินกระแสเงินสดในแต่ละงวดเวลา (CF t ), อายุของสินทรัพย์นั้น (n), และอัตราส่วนลดที่เหมาะสม (k) </li></ul>
 23. 23. Basic Valuation Model ตัวแบบการประเมินมูลค่าเบื้องต้น <ul><li>Throughout the course, we discuss how to estimate the inputs and how financial management is used to improve them and thus maximize a firm’s value. ในวิชานี้ เราจะศึกษาว่าจะประเมินตัวแปรเหล่านี้ได้อย่างไร และการจัดการการเงินจะถูกนำมาใช้ในการปรับปรุงตัวแปรเหล่านี้อย่างไรเพื่อทำให้กิจการมีมูลค่าสูงสุด </li></ul>
 24. 24. Factors that Affect the Level and Riskiness of Cash Flows ปัจจัยที่กระทบต่อระดับและความเสี่ยงของกระแสเงินสด <ul><li>Decisions made by financial managers: ( การตัดสินใจของผู้จัดการการเงิน ) </li></ul><ul><ul><li>Investment decisions ( การตัดสินใจลงทุน ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Financing decisions (the relative use of debt financing) ( การตัดสินใจทางการเงิน : ความสัมพันธ์ในการใช้หนี้สินในการดำเนินงาน ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Dividend policy decisions ( การตัดสินใจในนโยบายเงินปันผล ) </li></ul></ul><ul><li>The external environment ( สภาพแวดล้อมภายนอก ) </li></ul>

×