Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marketing

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Marketing

 1. 1. Marketing
 2. 2. Vision + Mission Corporate Objective Strategies <ul><li>Functional </li></ul><ul><li>Efficiency </li></ul><ul><li>Quality </li></ul><ul><li>Innovation </li></ul><ul><li>Customer Response </li></ul><ul><li>Business </li></ul><ul><li>Differentiate </li></ul><ul><li>Cost Leadership </li></ul><ul><li>Focus Group </li></ul><ul><li>Corporate </li></ul><ul><li>Retrenchment </li></ul><ul><li>Stability </li></ul><ul><li>Growth </li></ul><ul><ul><li>Intensive </li></ul></ul><ul><ul><li>Integrative </li></ul></ul><ul><ul><li>Diversification </li></ul></ul>Marketing Planning Action Plan Implement
 3. 3. Strategic Analysis <ul><li>External Analysis </li></ul><ul><li>Customer Analysis </li></ul><ul><li>Competitor Analysis </li></ul><ul><li>Market Analysis </li></ul><ul><li>Environment Analysis </li></ul><ul><li>Internal Analysis </li></ul><ul><li>Performance Analysis </li></ul><ul><li>Determinant of strategic option </li></ul><ul><li>SWOT </li></ul><ul><li>Identification & Selection strategies </li></ul><ul><ul><li>Product Investment Strategies </li></ul></ul><ul><ul><li>Functional Area Strategies </li></ul></ul>Select Strategies Implement Review Strategies
 4. 4. แผนการตลาดประกอบด้วย <ul><li>1. การวิเคราะห์ 3C 1M </li></ul><ul><ul><li>M: market Attractiveness </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Size, Growth, Profit, Trend </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ SPEELT </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>C1: Customer </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Customer Profile </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>พฤติกรรมการซื้อ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ความต้องการ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>พฤติกรรมด้านสื่อ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ภาพลักษณ์ของสินค้า </li></ul></ul></ul>
 5. 5. <ul><ul><li>C2: Competitor </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>คือใครทั้งทางตรงและทางอ้อม </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ผลประกอบการ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>กลยุทธ์ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>จุดอ่อน จุดแข็ง </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>คู่แข่งรายใหม่ </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>C3: Company </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ผลประกอบการ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ทรัพยากร ความสามารถ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>จุดอ่อน จุดแข็ง </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>กลยุทธ์ </li></ul></ul></ul>
 6. 6. <ul><li>2. การพยากรณ์อนาคต </li></ul><ul><ul><li>Market Size </li></ul></ul><ul><ul><li>โอกาส ภัยคุกคาม </li></ul></ul><ul><ul><li>การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น ความต้องการ รสนิยม เป็นต้น </li></ul></ul><ul><li>3. การกำหนดวัตถุประสงค์ & เป้าหมาย </li></ul><ul><ul><li>กำหนดทั้งในระยะยาวและระยะสั้น </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>งานหลัก เป็นการกำหนด Performance </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>ยอดขาย </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>ความพึงพอใจ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>กำไร </li></ul></ul></ul></ul>
 7. 7. <ul><ul><li>กำหนด KPI </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>การขาย กำหนดจำนวนขาย จำนวนเงิน หรือ market share </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>กำไร กำหนดเป็นอัตราส่วนต่างๆ เช่น ROA ROE </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ความพึงพอใจ กำหนดด้วยจำนวนครั้งของการร้องเรียน หรือจำนวนการซื้อซ้ำ </li></ul></ul></ul>ROA กำไร จำนวนการร้องเรียน ความพึงพอใจ % Market Share จำนวนเงิน ยอดขาย เป้าหมาย ปัจจุบัน KPI งานหลัก
 8. 8. <ul><li>4. การกำหนดกลยุทธ์ </li></ul><ul><li>STP </li></ul><ul><ul><li>Segmentation การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามลักษณะต่างๆ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Geographic ตามภูมิภาค </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Demographic ตามลักษณะทางประชากร </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Psychological ตามลักษณะการดำเนินชีวิต </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Behavior ตามพฤติกรรม </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Target เป็นการกำหนดลูกค้าเป้าหมาย </li></ul></ul><ul><ul><li>Positioning เป็นการกำหนดตำแหน่งทางการตลาดที่เราเหนือกว่าคู่แข่ง </li></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>4 P’s </li></ul><ul><ul><li>Product เป็นการกำหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับสินค้า เช่น ความหลากหลาย คุณภาพ รูปแบบ ตราสินค้า เป็นต้น </li></ul></ul><ul><ul><li>Price เป็นการกำหนดกลยุทธ์ทางราคา มีจุดประสงค์เพื่อ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>เจาะตลาด และเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Skimming Pricing </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Target Profit Pricing </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Promotion Pricing </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>เพื่อความอยู่รอด </li></ul></ul></ul>
 10. 10. <ul><li>Place เป็นช่องทางการตลาด </li></ul><ul><ul><li>โดยตรง </li></ul></ul><ul><ul><li>ทางอ้อม </li></ul></ul><ul><li>Promotion </li></ul><ul><ul><li>Advertising เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ เป็นต้น </li></ul></ul><ul><ul><li>Personal Selling เช่น พนักงานขาย </li></ul></ul><ul><ul><li>Sale Promotion </li></ul></ul><ul><ul><li>Public Relation </li></ul></ul><ul><ul><li>Direct Marketing เช่น Mail Telephone Internet </li></ul></ul>
 11. 11. <ul><li>5. Action Plan </li></ul><ul><li>กำหนดกิจกรรมที่จะทำ </li></ul><ul><li>กำหนดระยะเวลา </li></ul><ul><li>กำหนดผู้รับผิดชอบ </li></ul><ul><li>กำหนดงบประมาณ </li></ul><ul><li>6.Implement </li></ul><ul><li>ติดตามผล </li></ul><ul><li>เปรียบเทียบ Planned กับ Actual </li></ul><ul><li>Evaluation </li></ul><ul><li>Corrective </li></ul><ul><li>ทำแผนฉุกเฉิน </li></ul>
 12. 12. <ul><li>7. Profit & Loss Projection ทำเพื่อเปรียบเทียบสิ่งที่พยากรณ์ไว้ในงบการเงิน </li></ul><ul><li>8. Executive Summary เป็นการแสดงภาพรวมของสิ่งที่ทำมา รวมทั้งการเสนอข้อแนะนำ </li></ul>
 13. 13. ปัจจัยที่กำหนดความต้องการของลูกค้า <ul><li>Culture </li></ul><ul><ul><li>วัฒนธรรมหลัก </li></ul></ul><ul><ul><li>วัฒนธรรมรอง </li></ul></ul><ul><li>Social </li></ul><ul><ul><li>กลุ่มอ้างอิง </li></ul></ul><ul><ul><li>ครองครัว </li></ul></ul><ul><ul><li>บทบาทและสถานภาพ </li></ul></ul>
 14. 14. <ul><li>Personal </li></ul><ul><ul><li>อายุ </li></ul></ul><ul><ul><li>อาชีพ </li></ul></ul><ul><ul><li>การดำเนินชีวิต </li></ul></ul><ul><ul><li>ลักษณะส่วนบุคคล </li></ul></ul><ul><li>Psychological </li></ul><ul><ul><li>แรงจูงใจ </li></ul></ul><ul><ul><li>การรับรู้ การเรียนรู้ </li></ul></ul><ul><ul><li>ความเชื่อ ทัศนคติ </li></ul></ul>
 15. 15. <ul><li>Buying Roles </li></ul><ul><ul><li>Initiator เป็นผู้คิดที่จะซื้อ </li></ul></ul><ul><ul><li>Influencer เป็นผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจในการซื้อ </li></ul></ul><ul><ul><li>Decider เป็นผู้ทำการตัดสินใจซื้อ </li></ul></ul><ul><ul><li>Buyer เป็นผู้ซื้อสินค้า </li></ul></ul><ul><ul><li>User เป็นผู้ใช้สินค้า </li></ul></ul>
 16. 16. กระบวนการในการตัดสินใจซื้อ <ul><li>รับรู้ถึงความต้องการ </li></ul><ul><li>การค้นหาข้อมูล </li></ul><ul><li>ประเมินทางเลือก </li></ul><ul><li>การตัดสินใจที่จะซื้อ </li></ul><ul><li>ความรู้สึกหลังการซื้อ </li></ul>
 17. 17. BCG Matrix <ul><li>ใช้ในการกำหนดการกระจายเงินทุนไปสู่ธุรกิจย่อยให้เหมาะสม </li></ul><ul><li>กลยุทธ์ที่นำไปใช้ ได้แก่ Build Maintain Harvest Divest </li></ul><ul><li>ปัจจัยที่ใช้ในการประเมิน </li></ul><ul><ul><li>อัตราการเติบโตของตลาด </li></ul></ul><ul><ul><li>ส่วนครองตลาด </li></ul></ul>
 18. 18. Stars Market Growth Relative Market Share Dogs Cash Out น้อย Cash In น้อย เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ , เปลี่ยนธุรกิจหรือเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ Divest & harvest Strategy Cash cows Cash Out น้อย Cash In มาก รักษา + สร้างส่วนแบ่งตลาด Build and Hold Strategy Question marks Cash Out มาก Cash In ต่ำ ใช้กลยุทธ์สร้างส่วนแบ่งตลาด Build Strategy Cash Out มาก Cash In มาก ใช้กลยุทธ์สร้างส่วนแบ่งตลาด Buil d Strategy
 19. 19. <ul><li>Promotion Mix </li></ul><ul><ul><li>Advertizing ( สื่อกระจายสินค้า หรือสิ่งพิมพ์ ): วัตถุประสงค์ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>เพื่อให้ผู้บริโภครู้จักและจดจำตราสินค้า </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>สร้างความมั่นใจในตัวสินค้า </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Personal Selling พนักงานขาย ค่าใช้จ่ายสูง : วัตถุประสงค์ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ให้ข้อมูลและคำปรึกษาแก่ลูกค้าในกรณีที่เป็นสินค้า High Involvement </li></ul></ul></ul>กลยุทธ์อื่นๆ
 20. 20. <ul><li>Sale Promotion เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อ และเพิ่มยอดขาย แบ่งเป็น 3 ประเภท </li></ul><ul><ul><li>Consumer Promotion เป็นการกระตุ้นผู้บริโภค เช่น การแจกของตัวอย่าง การลด แลก ชิงรางวัล การประกวด การกุศล หรือการจัดเป็นชุดของขวัญ เป็นต้น </li></ul></ul><ul><ul><li>Trade Promotion เป็นการกระตุ้นให้ร้านค้ารับของไปขาย เช่น </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Price Discount </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quantity Discount </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dealer-Sales Meeting </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>แจกอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ช่วยตกแต่ง Display </li></ul></ul></ul>
 21. 21. <ul><ul><li>Sale Force Promotion เป็นการกระตุ้นพนักงานขาย เข่น </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sale Training </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ให้อุปกรณ์ช่วยขาย </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sale Meeting </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sale Contest </li></ul></ul></ul><ul><li>Pull Strategy เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคถามหาสินค้า </li></ul><ul><li>ซื้อสินค้าจากคนกลางหรือช่องทางจำหน่าย </li></ul><ul><ul><li>ควรใช้เมื่อคนกลางได้รับกำไรต่อหน่วยต่ำ หรือสินค้าเป็น </li></ul></ul><ul><ul><li>Convenience goods </li></ul></ul>
 22. 22. <ul><li>Push Strategy เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นคนกลาง และพนักงานขายให้ผลักสินค้าแก่ผู้บริโภค </li></ul><ul><ul><li>ควรใช้เมื่อเป็นการแนะนำสินค้าใหม่ เหมาะสำหรับสินค้าอุตสาหกรรม </li></ul></ul><ul><li>Public Relationship : วัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีต่อสินค้า </li></ul><ul><ul><li>เครื่องมือ : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Press Release </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Press Conference </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Event </li></ul></ul></ul><ul><li>Direct Marketing เป็นการทำตลาดโดยตรง โดยอาศัยสื่อต่างๆ เช่น E-Mail Telephone TV Radio ที่เข้าถึงลูกค้าและให้โอกาสในการตอบกลับ </li></ul>

×