Presentatie Tim Rook zoals gegeven tijdens Explore Dynamics CRM

308 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

Presentatie Tim Rook zoals gegeven tijdens Explore Dynamics CRM

 1. 1. Social Business: van conversatie naarconversie! HowardsHomeTim Rook namens
 2. 2. SO let’s get introducedWIE BEN IK?Social Business Strateeg‣ Customer & Brand Loyalty Specialist‣ Focus op klant- en merkbeleving‣ Database Marketing / CRM achtergrond‣ Sinds 10 jaar gericht op ontwikkeling van online business modellen voor offline organisaties‣ Interim Director Strategic Alliances & Partners bij HowardsHome ©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013
 3. 3. OVER 10 JAAR IS ER GEEN BUSINESSMEER ZONDER SOCIAL BUSINESS! ©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013
 4. 4. De hoeveelheid informatie, de snelheid vankennisdeling en het groeiende aantalparticiperende en publicerende individuen enorganisaties groeit de komende jarenexplosief. ©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013
 5. 5. Social Media creëert nieuwe vormen vanklantrelaties en samenwerken waardoor hetstructureren van ‘social conversations’ decommerciële slagvaardigheid en het succesvan een organisatie bepaalt. ©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013
 6. 6. De snelle opkomst van Social Media heefthet ondernemerschap voorgoed veranderd ©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013
 7. 7. Social Business creëert verandert dewerkwijze van Marketing & Sales ©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013
 8. 8. Van Marketing naar Content Marketing ©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013
 9. 9. Van zenden naar luisteren ©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013
 10. 10. Het is voor een organisatie meer dan ooit vanbelang om deze groeiende hoeveelheid onlineinformatie te kunnen verzamelen, filteren,verrijken en te delen ter versterking van haareigen commerciële slagvaardigheid. ©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013
 11. 11. Ook de commerciële organisatie zelf zalmoeten veranderen: alle disciplines gericht opde klant zullen niet langer als losse ‘kolom’kunnen opereren ©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013
 12. 12. IMPACT SOCIAL BUSINESS PER ROL: MARKETING SALES SUPPORTHet publiceren van de juiste content via het Het identificeren en kwalificeren van Het identificeren van klanten met vragen enjuiste social media kanaal (content marketing) contactpersonen bij prospects en klanten via problemen LinkedInHet monitoren en delen met sales van online Het aangaan van de dialoog met klanten metinformatie over bedrijven, personen, Het monitoren, verzamelen, delen & als doel hen te ondersteunen en te helpenmarktontwikkelingen en specifieke vastleggen van klantinformatie afkomstig uitonderwerpen LinkedIn en Twitter Het versterken van de relatie met de klantenHet bewaken en versterken van de reputatie Het aangaan van een dialoog via Social Mediaen positionering door het publiceren van de met gekwalificeerde contactpersonenjuiste content via het juiste kanaal. VINDEN VERRIJKEN ANALYSEREN DELEN CONVERSIE ©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013
 13. 13. SOCIAL BUSINESS VOOR MARKETING• Het publiceren van de juiste content via het juiste social media kanaal (content marketing)• Het monitoren en delen met sales van online informatie over bedrijven, personen, marktontwikkelingen en specifieke onderwerpen• Het analyseren van het bereik en de effectiviteit van social conversations• Het bewaken en versterken van de reputatie en positionering VINDEN VERRIJKEN ANALYSEREN DELEN CONVERSIE ©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013
 14. 14. SOCIAL BUSINESS VOOR SALES• Het identificeren en kwalificeren van contactpersonen bij prospects en klanten via LinkedIn• Het monitoren, verzamelen, delen & vastleggen van klantinformatie afkomstig uit LinkedIn en Twitter• Het aangaan van een dialoog via Social Media met gekwalificeerde contactpersonen VINDEN VERRIJKEN ANALYSEREN DELEN CONVERSIE ©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013
 15. 15. SOCIAL BUSINESS VOOR SUPPORT• Het identificeren van klanten met vragen en problemen• Het aangaan van de dialoog met klanten met als doel hen te ondersteunen en te helpen• Het versterken van de relatie met klanten VINDEN VERRIJKEN ANALYSEREN DELEN CONVERSIE ©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013
 16. 16. Het identificeren van klanten met vragen en problemen Het aangaan van de dialoog met klanten met als doel hen te ondersteunen en te helpen Het versterken van de relatie met de klantenVan conversatie naar conversie maar hoe? ©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013
 17. 17. Conversie uit Social Business voor Marketing ©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013
 18. 18. HOE REALISEERT MARKETING CONVERSIE UIT SOCIAL BUSINESS? • CONTENT MARKETING: delen van kennis en expertise • MONITOREN: effectiviteit en bereik campagnes Suspects • IDENTIFICEREN : kansen en nieuwe markten • LEADS: het aanbrengen van leads voor sales Leads Prospects= CONVERSIE! Social Conversations ©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013
 19. 19. Conversie uit Social Business voor Sales ©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013
 20. 20. HOE REALISEERT SALES CONVERSIE UIT SOCIAL BUSINESS?• IDENTIFICEREN: de juiste contactpersoon + koopsignalen via LinkedIn en Twitter• ACTUELE KENNIS: via informatie uit social conversaties en publicaties• KWALIFICEREN:D aangaan van een dialoog het• CONTACT: het maken van een afspraak C B = CONVERSIE! Social Conversations A ©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013
 21. 21. Conversie uit Social Business voor Support ©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013
 22. 22. HOE REALISEERT SUPPORT CONVERSIE UIT SOCIAL BUSINESS?• MONITOREN: online reputatie via Linkedin en Twitter• IDENTIFICEREN: ontevreden klanten via Linkedin en Twitter Suspects• DIALOOG: het bespreken en oplossen van het probleem• OPLOSSING: tevreden klant! Leads Prospects= CONVERSIE! Social Conversations ©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013
 23. 23. Het identificeren van klanten met vragen en problemen Het aangaan van de dialoog met klanten met als doel hen te ondersteunen en te helpen Het versterken van de relatie met de klantenVan conversatie naar conversie met Magpipe! ©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013
 24. 24. WAT IS MAGPIPE ©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013
 25. 25. HET BEDRIJF ACHTER MAGPIPEHET BEDRIJF ACHTER MAGPIPE:• HowardsHome maakt al ruim 12 jaar van ongestructureerde online data, gestructureerde strategische informatie en doet dat met oplossingen zoals HowardsNieuws, Finchline en Magpipe.• Inmiddels maken meer dan 300 organisaties in alle mogelijke branches gebruik van deze oplossingen.• HowardsHome biedt oplossingen en expertise om online informatie waaronder ‘social conversations’ en online nieuws te verzamelen, filteren, verrijken en te delen (zowel intern en extern). ©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013
 26. 26. DE OPLOSSINGEN VAN HOWARDSHOME
 27. 27. WAT IS MAGPIPE ©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013
 28. 28. WAT IS MAGPIPE BRENGT PRO-ACTIEF ONLINE INFORMATIE VAN BUITEN NAAR BINNEN! Dus NIET afhankelijk van interne inspanningen wel of niet! ©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013
 29. 29. WAT DOET MAGPIPE MARKETING SALES SUPPORT Content Marketing Prospecting Webcare Monitoring & Reporting Social Sales Curation Retentie Conversation Conversation Collaboration Collaboration Context Context op basis van interne en externe informatie, op basis van interne en externe informatie, de mogelijkheid om interne en externe de mogelijkheid om interne en externe het verzamelen, linken en taggen van het verzamelen, linken en taggen van status updates en discussies status updates en discussies informatie te delen en te verrijken met informatie te delen en te verrijken met relevante informatie over personen en relevante informatie over personen en andere afdelingen andere afdelingen bedrijven bedrijven ©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013
 30. 30. MAGPIPE: TIMELINE TIMELINE: De berichten over de onderwerpen uit nieuws, Twitter en LinkedIn die u volgt ziet u automatisch in uw timeline verschijnen.
 31. 31. MAGPIPE: TWITTER TWITTER: Integratie met Twitter- accounts. Belangrijke Tweets koppelt u aan klanten en personen en deelt u met collega ´s voor latere opvolging
 32. 32. MAGPIPE: LINKEDIN LINKEDIN: Alle gezamenlijke contacten bij klanten, prospects of concurrenten in één omgeving waardoor geen informatie of updates van bedrijven zal worden gemist.
 33. 33. MAGPIPE: KENNISDELING KENNISDELING: Reageren op discussies binnen Magpipe
 34. 34. MAGPIPE: PROSPECTING PROSPECTING: Prospect kwalificatie met nieuws, bedrijfs- profielen en gedeelde kennis over een organisatie binnen uw bedrijf
 35. 35. MAGPIPE: CONTENT MARKETING CONTENT MARKETING: Het vinden, verrijken en uiteindelijk publiceren van de juiste content via het juiste social media kanaal.
 36. 36. MAGPIPE BINNEN MICROSOFT DYNAMICS CRM ++ + ©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013
 37. 37. LINKEDIN:Alle gezamenlijkecontacten bij klanten,prospects ofconcurrenten in éénomgeving waardoorgeen informatie ofupdates van bedrijvenzal worden gemist.
 38. 38. LINKEDIN:Direct toegang tot demeest actuelebedrijfsgegevens zoalsdeze zijn gepubliceerdop de LinkedIn paginavan een bedrijf.
 39. 39. MONITORINGActuele informatieover de wijze waaropeen persoon of bedrijfin het nieuws is of hoein SocialConversationsgenoemd word.
 40. 40. NIEUWS- &TWITTERCLOUDSnel overzicht vantrending topicsgeclusterd op eenvisuele wijze
 41. 41. ARCHIEF:Overzicht van socialconversations enupdates op basis vantags waardoorinformatie altijd weerterug te vinden is.
 42. 42. MAGPIPE: OVERVIEW MARKETING MARKETING MARKETING MARKETING SALES SALES SALES SALES SALES SALES SUPPORT SUPPORT Monitoring Publishing Prospecting Connecting CRM Managing Dashboard met Dashboard met Publiceren Publiceren Identificeren Identificeren Netwerken Netwerken Integratie Integratie Tagging Tagging overzicht van overzicht van voor Content voor Content het vinden van het vinden van contacten bij bedrijven contacten bij bedrijven binnen Dynamics CRM binnen Dynamics CRM het koppelen van het koppelen van trending bedrijven, trending bedrijven, Marketing, social Marketing, social contacten bij contacten bij in kaart brengen via in kaart brengen via omgeving omgeving tags aan bedrijven tags aan bedrijven onderwerpen, onderwerpen, updates en scheduling updates en scheduling bedrijven via LinkedIn bedrijven via LinkedIn import uit LinkedIn import uit LinkedIn onderwerpen en onderwerpen en mensen en publicaties mensen en publicaties van posts van posts en Twitter en Twitter personen voor personen voor archivering en archivering en uniformiteit uniformiteit Analyse Analyse Management Management Informatie Informatie Groepen Groepen Kwalificeren Kwalificeren Monitoring Monitoring relevante relevante van online campagnes van online campagnes over personen en over personen en voor het snel voor het snel van de juiste en meest van de juiste en meest activiteiten van activiteiten van conversaties, aantal conversaties, aantal via Social Media via Social Media bedrijven uit Social bedrijven uit Social toegankelijk maken toegankelijk maken invloedrijke personen invloedrijke personen bedrijven en personen bedrijven en personen clicks, engagement, clicks, engagement, Conversations Conversations en filteren van en filteren van volgen via LinkedIn en volgen via LinkedIn en effectiviteit effectiviteit relevante informatie relevante informatie Twitter Twitter Monitoring Analyse Magpipe Magpipe Workflow Workflow Monitoring Analyse Ontdekken Ontdekken van nieuws, blogs, van bereik en toegang tot Magpipe toegang tot Magpipe voor het toewijzen voor het toewijzen van nieuws, blogs, van bereik en van kansen en van kansen en Twitter en LinkedIn effectiviteit per basis functionaliteit basis functionaliteit van taken aan van taken aan Twitter en LinkedIn effectiviteit per koopsignalen via Social koopsignalen via Social campagne personen en personen en campagne monitoren executie monitoren executie Basisfunctionaliteit: Basisfunctionaliteit: Conversation Conversation Collaboration Collaboration Context Context op basis van interne en externe informatie, op basis van interne en externe informatie, de mogelijkheid om interne en externe de mogelijkheid om interne en externe het verzamelen, linken en taggen van het verzamelen, linken en taggen van status updates en discussies status updates en discussies informatie te delen en te verrijken met informatie te delen en te verrijken met relevante informatie over personen en relevante informatie over personen en andere afdelingen andere afdelingen bedrijven bedrijven
 43. 43. MEER INFORMATIE •Kom naar de stand van HowardsHome voor een demo •Geef uw visitekaartje af bij de uitgang van deze zaal •Bezoek de website: www.magpipe.nl •Bezoek de blog: www.blog.magpipe.nl ©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013
 44. 44. Programma #ExploreDynCRM15.45 Keynote ‘Vision on the Nancy Expotheater future’ Rademaker16.30 Borrel & Afsluiting Bovenfoyer

×