Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Math 6 unit 1

856 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Math 6 unit 1

 1. 1. หน่วยการเรี ยนรู้ที 1 ลําดับหน่ วยการเรียนรู้ ที! 1 เรื!อง ลําดับ นายอนุรักษ์ ปาทา นักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วชาชีพครู (สควค.) ิ
 2. 2. หน่วยการเรี ยนรู้ที 1 ลําดับ รายวิชา คณิตศาสตร์ พนฐาน 3 ื* กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ จํานวน 1.5 หน่ วยการเรียน รหัสวิชา ค 32101 ภาคเรียนที! 1 จํานวนชั!วโมง 60 ชั!วโมง/ภาคเรียน ระดับ ชั*นมัธยมศึกษาปี ที! 5 ปี การศึกษา 2553 จํานวน 3 ชั!วโมง/สัปดาห์ใช้ สําหรับหน่ วยการเรี ยนรู้ ที! 1 เรื อง ลําดับการกําหนดการใช้ แผนการจัดการเรียนรู้ จํานวนนักเรี ยนทีเรี ยน 212 คน ชัวโมงที 1 - 3 ผูจดทํา / ผูใช้แผน นายอนุ รักษ์ ปาทา ้ั ้ความคิดเห็นในการตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… ลงชือ …………………………………….. ลงชือ …………………………………….. (นางรัตนาภรณ์ ใบสุ ขนธ์)ั (……….……………………….) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ตําแหน่ง…………………………………….. .………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… ลงชือ …………………………………….. ลงชือ …………………………………….. (……….……………………….) (……….………………….……….) ตําแหน่ง…………………………………….. ตําแหน่ง…………………………………….. นายอนุรักษ์ ปาทา นักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วชาชีพครู (สควค.) ิ
 3. 3. หน่วยการเรี ยนรู้ที 1 ลําดับผังมโนทัศน์ หน่ วยการเรียนรู้ ที! 1 ลําดับ นายอนุรักษ์ ปาทา นักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วชาชีพครู (สควค.) ิ
 4. 4. หน่วยการเรี ยนรู้ที 1 ลําดับ หน่ วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ระดับชั*นมัธยมศึกษาปี ที! 5 เวลา 3 ชั!วโมง******************************************************************************1. ชื! อหน่ วยการเรียนรู้ เรื อง ลําดับ2. มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี*วด ั มาตรฐานการเรียนรู้ ค 4.1 : อธิ บายและวิเคราะห์แบบรู ป ความสัมพันธ์และฟังก์ชนต่าง ๆ ได้ ั ตัวชี*วด ั ค 4.1 ม.5/4 : เข้าใจความหมายของลําดับ และหาพจน์ทวไปของลําดับจํากัด ั3. สาระสํ าคัญ/ความคิดรวบยอด ลําดับ คื อฟั งก์ชันที มี โดเมนเป็ นเซตของจํานวนเต็มบวกที เรี ยงจากน้อยไปมากโดยเริ มตั<งแต่ 1 ลําดับทีมีโดเมนเป็ นเซตของจํานวนเต็มบวก n ตัวแรกเรี ยนว่าลําดับจํากัด ถ้ามีโดเมนเป็ นเซตของจํานวนเต็มบวกเรี ยกว่าลําดับอนันต์4. สาระการเรียนรู้ 4.1 สาระการเรียนรู้ แกนกลาง 4.1.1 ลําดับ 4.1.2 ลําดับจํากัด ลําดับอนันต์ 4.1.3 การหาพจน์ที n (an) หรื อพจน์ทวไปของลําดับจํากัด ั5. สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรียน 5.1 ความสามารถในการสื อสาร 5.2 ความสามารถในการคิด 5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 5.4 ความสามารถในการใช้ทกษะชีวต ั ิ 5.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี นายอนุรักษ์ ปาทา นักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วชาชีพครู (สควค.) ิ
 5. 5. หน่วยการเรี ยนรู้ที 1 ลําดับ6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 6.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ 6.2 ซื อสัตย์สุจริ ต 6.3 มีวนย ิ ั 6.4 ใฝ่ เรี ยนรู ้ ่ 6.5 อยูอย่างพอเพียง 6.6 มุ่งมันในการทํางาน 6.7 รักความเป็ นไทย 6.8 มีจิตสาธารณะ7. สื อการเรียน 7.1 หนังสื อเรี ยนคณิ ตศาสตร์พืนฐาน เล่ม 1 ชัน ม. 5 7.2 ใบความรู ้ที& 1.1 เรื& องลําดับ 7.3 ใบกิจกรรมที& 1 7.4 ใบกิจกรรมที& 2 7.5 แบบฝึ กหัด 1.1.1 7.6 แบบฝึ กหัด 1.1.2 7.7 แบบทดสอบย่อย ครังที& 18. การวัดและประเมินผล 8.1 การประเมินระหว่ างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ - การสังเกต - การสอบถาม ถาม- ตอบของนักเรี ยน - การตรวจใบงาน แบบฝึ กหัด ใบกิจกรรม - การมีส่วนร่ วมในห้องเรี ยน (เวลาเรี ยน) - ทดสอบย่อยท้ายบทเรี ยน 8.2 การประเมินเมื!อสิ*นสุ ดกิจกรรมการเรียนรู้ - แบบทดสอบหลังเรี ยน - ชิ<นงาน แบบฝึ ก ใบงาน นายอนุรักษ์ ปาทา นักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วชาชีพครู (สควค.) ิ
 6. 6. หน่วยการเรี ยนรู้ที 1 ลําดับ9. กิจกรรมการเรียนรู้ ชั! วโมงที! 1-2 (ลําดับ)(ชัวโมงที 1)ขั*นนําเข้ าสู่ บทเรียน 1. ครู ผูสอนแนะนํารายวิชา หน่วยการเรี ยนรู ้ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้และ การวัดและการ ้ประเมินผล (คะแนนเก็บ: คะแนนสอบ) ทบทวนความรู ้เกียวกับเรื องความสัมพันธ์ ฟั งก์ชน โดเมน ัและเรนจ์ของฟังก์ชน ทีนักเรี ยนเคยได้เรี ยน หรื อรู ้จกโดยการสนทนาซักถาม ั ั 2. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ให้นกเรี ยนทราบว่า เมือเรี ยนจบตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้น< ี ัแล้ว นักเรี ยนจะสามารถบอกความหมายของลําดับ ลําดับจํากัด และลําดับอนันต์ได้ เขียนลําดับในรู ปแจงพจน์ และหาพจน์ทวไปของลําดับได้ ัขั*นกิจกรรมการเรียนรู้ 1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันทบทวนความรู ้ เดิ มเรื องการหาโดเมนและเรนจ์ของฟั งก์ชันโดยครู ต< งคําถามบนกระดาน และให้นกเรี ยนตอบคําถาม จากนั<นช่วยกันเฉลยและตรวจสอบความ ั ัถูกต้อง พร้อมทั<งสรุ ปความหมายของโดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชน ั 2. ให้นกเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความหมายของลําดับ ซึ งครู คอยแนะแนวทางจนกว่านักเรี ยน ัจะเข้าใจและสรุ ปได้ ดังนี< บทนิยาม ลําดับ คือฟังก์ ชันทีมีโดเมนเป็ นจํานวนเต็มบวก n ตัวแรก หรือ ! ลําดับ คือฟังก์ ชันทีมีโดเมนเป็ นจํานวนเต็มบวก ! 3. ครู ยกตัวอย่างโจทย์บนกระดานประมาณ ( 4-5 ข้อ ) จากนั<นให้นกเรี ยนทําบนกระดาน ัด้วยการทําไปพร้อม ๆ กันโดยครู ใช้การถาม-ตอบ และเฉลยคําตอบทีถูกต้อง 4. ครู อธิ บายความหมายของลําดับจํากัดหรื อลําดับอนันต์บนกระดาน จากนั<น ครู ใช้การถาม-ตอบ พร้ อมเฉลยคําตอบทีถูกต้อง หลังจากนั<นให้นักเรี ยนพิจารณาลักษณะร่ วม สังเกตรู ปทัวไป เพือนําไปสู่ ขอสรุ ปความหมายของลําดับจํากัดหรื อลําดับอนันต์ โดยครู คอยแนะนําจนกว่า ้นักเรี ยนเข้าใจและสรุ ปได้ ดังนี< นายอนุรักษ์ ปาทา นักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วชาชีพครู (สควค.) ิ
 7. 7. หน่วยการเรี ยนรู้ที 1 ลําดับ บทนิยาม ลําดับจํากัด คือฟังก์ชนทีมีโดเมนเป็ นเซตของจํานวนเต็มบวก n ตัวแรก ั ลําดับอนันต์ คือฟังก์ชนทีมีโดเมนเป็ นเซตของจํานวนเต็มบวก ั ในกรณี ทีไม่ระบุสมาชิ กในโดเมนให้ถือว่าเป็ นลําดับอนันต์ 5. ครู ยกตัวอย่างให้นกเรี ยนดูบนกระดาน และครู ใช้การถาม-ตอบ เพือตรวจสอบความ ัเข้าใจของนักเรี ยน และเฉลยคําตอบทีถูกต้อง ตัวอย่ าง 1) 1, 4, 9, 16, 25, . . . (ลําดับอนันต์) 2) 6, 10, 14, 18, 22, 26 (ลําดับจํากัด) 3) an = 8n เมือ n = 1, 2, 3, 4 (ลําดับจํากัด) 4) an = 3n + 7 เมือ n ∈ I+ (ลําดับอนันต์) 6. นักเรี ยนทุกคนศึกษา เรื องการเขียนลําดับในรู ปแจงพจน์ แล้วร่ วมกันสรุ ปวิธีเขียนลําดับในรู ปแจงพจน์ จากนั<นครู ยกตัวอย่างประกอบ ตัวอย่ างที! 1 กําหนด f(n) = 2n – 1 เมือ n ∈ {1, 2, 3, 4, 5} จงเขียนลําดับในรู ปแจงพจน์ วิธีทา ํ จาก f(n) = 2n – 1 f(1) = 2(1) – 1 = 1 f(2) = 2(2) – 1 = 3 f(3) = 2(3) – 1 = 5 f(4) = 2(4) – 1 = 7 f(5) = 2(5) – 1 = 9 ∴ ลําดับในรู ปแจงพจน์ คือ 1, 3, 5, 7, 9 ตัวอย่ างที! 2 กําหนด an = 10 – 2n เมือ n ∈ {1, 2, 3, . . ., 9} จงเขียนลําดับในรู ปแจงพจน์ วิธีทา ํ จาก an = 10 – 2n a1 = 10 – 2(1) = 8 a2 = 10 – 2(2) = 6 a3 = 10 – 2(3) = 4 . . . . . . . . . a9 = 10 – 2(9) = -8 ∴ ลําดับในรู ปแจงพจน์ คือ 8, 6, 4, . . . , -8 นายอนุรักษ์ ปาทา นักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วชาชีพครู (สควค.) ิ
 8. 8. หน่วยการเรี ยนรู้ที 1 ลําดับ 7. นักเรี ยนทุกคนทําใบกิ จกรรมที 1 ให้ส่งท้ายชัวโมง ครู เดิ นตรวจเพือประเมินว่านักเรี ยนทําแบบฝึ กหัดได้หรื อไม่ และเปิ ดโอกาสให้นกเรี ยนซักถามข้อทีนักเรี ยนทําไม่ได้ และครู ัให้นกเรี ยนทําแบบฝึ กหัด 1.1.1 การบ้าน ัขั*นสรุ ป นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปเนื<อหาทีเรี ยนในชัวโมงนี< และสุ่ มตัวแทนนักเรี ยนเพือให้คะแนนการมีส่ วนร่ วมในการตอบคํา ถาม จากนั<น ครู ใ ห้นัก เรี ย นทํา แบบฝึ กหัดต่ อเป็ นการบ้า น และแจ้งกําหนดการส่ งแบบฝึ กหัดที 1.1.1(ชัวโมงที 2)ขั*นนําเข้ าสู่ บทเรียน ทบทวนความรู ้ เกี ยวกับลําดับ ลําดับจํากัด ลําดับอนันต์ และการเขี ยนลําดับในรู ปแจงพจน์ โดยใช้การถาม-ตอบ ประกอบการอธิ บายโดยสรุ ป โดยครู อาจจะสุ่ มตัวแทนนักเรี ยนเพือให้คะแนนการมีส่วนร่ วมในการตอบคําถาม เพือตรวจสอบความเข้าใจขั*นกิจกรรมการเรียนรู้ 1. แบ่งนักเรี ยนเป็ นกลุ่มละ 5 – 6 คน แบบคละความสามารถ ศึกษา เรื อง การหาพจน์ทัวไปของลําดับจํากัด แล้วร่ วมกันสรุ ปการหาพจน์ทวไปของลําดับจํากัด โดยครู คอยแนะแนวทาง ัจนกว่านักเรี ยนจะเข้าใจ 2. ครู ยกตัวอย่างให้นกเรี ยนดูบนกระดาน และให้นกเรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันทําแบบฝึ กหัด ั ัและครู ใช้การถาม-ตอบ เพือตรวจสอบความเข้าใจของนักเรี ยน และเฉลยคําตอบทีถูกต้องนักเรี ยน 3. ครู เขียนลําดับอนันต์ แล้วให้นกเรี ยนช่วยกันหาพจน์ทวไป (an) ั ั ตัวอย่ างที! 1 จงหาพจน์ทวไปของลําดับ 3, 5, 7, 9, 11 ั วิธีทา ํ จากลําดับจํากัด 3, 5, 7, 9, 11 จะได้ a1 = 3 = (2 × 1) + 1 a2 = 5 = (2 × 2) + 1 a3 = 7 = (2 × 3) + 1 a4 = 9 = (2 × 4) + 1 a5 = 11 = (2 × 5) + 1 ∴ พจน์ทวไปของลําดับนี<คือ 2n + 1 เมือ n = 1, 2, 3, 4, 5 ั นายอนุรักษ์ ปาทา นักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วชาชีพครู (สควค.) ิ
 9. 9. หน่วยการเรี ยนรู้ที 1 ลําดับ จงหาพจน์ทวไปของลําดับ 15, 18, 21, 24, 27, 30 ตัวอย่ างที! 2 ั วิธีทา ํ จากลําดับจํากัด 15, 18, 21, 24, 27, 30 จะได้ a1 = 15 = 3 + 12 = 3(1) + 12 a2 = 18 = 6 + 12 = 3(2) + 12 a3 = 21 = 9 + 12 = 3(3) + 12 a4 = 24 = 12 + 12 = 3(4) + 12 a5 = 27 = 15 + 12 = 3(5) + 12 a6 = 30 = 18 + 12 = 3(6) + 12 ∴ พจน์ทวไปของลําดับจํากัดนี<คือ 3n + 12 เมือ n = 1, 2, 3, 4, 5, 6 ั ่ 4. ครู ใช้การถามตอบแนะแนวทางให้นกเรี ยนสรุ ปได้วา สําหรับลําดับอนันต์ ถ้ากําหนด ัเพียงพจน์แรก ๆ จํานวนหนึ ง (กีพจน์ก็ตาม) พจน์ทวไปจะมีได้หลายคําตอบ ยกเว้นจะทราบชนิ ด ัของลําดับนั<น 5. นักเรี ยนช่วยกันสรุ ปการหาพจน์ทวไปของลําดับ จากนั<นให้นกเรี ยนทําใบกิจกรรมที 2 ั ัเพือเสริ มทักษะและความแม่นยําในการเรี ยนรู ้ 6. ครู เดิ นตรวจเพือประเมินว่านักเรี ยนทําใบกิ จกรรมได้หรื อไม่ และเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนซักถามข้อทีนักเรี ยนทําไม่ได้ และครู ให้นกเรี ยนทําแบบฝึ กหัด 1.1.2 การบ้าน ัขั*นสรุ ป นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปเนื<อหาทีเรี ยนในชัวโมงนี< และสุ่ มตัวแทนนักเรี ยนเพือให้คะแนนการมีส่ วนร่ วมในการตอบคํา ถาม จากนั<น ครู ใ ห้นัก เรี ย นทํา แบบฝึ กหัดต่ อเป็ นการบ้า น และแจ้งกําหนดการส่ งแบบฝึ กหัดที 1.1.2 นายอนุรักษ์ ปาทา นักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วชาชีพครู (สควค.) ิ
 10. 10. หน่วยการเรี ยนรู้ที 1 ลําดับ ชั! วโมงที! 3 (สอบย่อยครั<งที 1)ขั*นนําเข้ าสู่ บทเรียน 1. นักเรี ยนส่ งงานทีครู สงทั<งหมดก่อนการทดสอบ ั 2. ชี<แจงการเก็บคะแนนสอบในชัวโมงนี<ขั*นกิจกรรมการเรียนรู้ 1. ชี<แจงกติกาการสอบ ดังนี< 1. ปิ ดอุปกรณ์สือสารทุกชนิด 2. ห้ามพูดคุย ปรึ กษาหรื อส่ งเสี ยงรบกวนผูอืน ้ 3. ห้ามเปิ ดเอกสารประกอบการสอน หรื อตําราอืนๆ 4. หากต้องการทดเลข ต้องทดในกระดาษทดทีครู แจกให้เท่านั<น 2. เช็คชือนักเรี ยน 3. แจกข้อสอบ และกระดาษทด 4. สอบท้ายบทเรี ยน (เวลา 50 นาที) 5. หมดเวลา ครู เก็บข้อสอบ และกระดาษคําตอบขั*นสรุ ป 1. ซักถามความยากง่ายของข้อสอบ 2. แจ้งเนื<อหาทีจะเรี ยนในชัวโมงต่อไปว่าจะเรี ยนในเรื อง การจัดหมู่10. เวลาเรียน/จํานวนชั! วโมง จํานวน 3 ชัวโมง นายอนุรักษ์ ปาทา นักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วชาชีพครู (สควค.) ิ
 11. 11. หน่วยการเรี ยนรู้ที 1 ลําดับการวัดและประเมินผลประจําหน่ วยการเรียนรู้ ที! 1 เรื!อง ลําดับ1. เกณฑ์การประเมินตามสภาพจริ ง (Rubrics) โดยอาศัยเกณฑ์การประเมินดังนี< ระดับคุณภาพ ช่วงคะแนน ยอดเยียม (4) ! 17 - 20 ดี (3) 13 - 16 พอใช้ (2) 9 - 12 ปรับปรุง (1) 1-8 1.1 เกณฑ์เพือใช้ประเมินการทํากิจกรรม คุณภาพรายการประเมิน หมายเหตุ ยอดเยียม (4) ! ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1)1. ความพร้อม มีอุปกรณ์การ มีอุปกรณ์การ มีอุปกรณ์การ มีอุปกรณ์การ เพรี ยงในการ เรี ยนครบถ้วน เรี ยนครบถ้วน เรี ยนขาดเป็ น เรี ยนขาดหลาย เรี ยน สามารถมาใช้ สามารถมาใช้ บางอย่าง อย่าง และ เองและเผือแผ่ สําหรับตัวเอง จําเป็ นต้องยืม ผูอืนได้ ้ ผูอืน ้2. ตั<งใจ สนใจ ตั<งใจ สนใจและ ตั<งใจ สนใจและ ตั<งใจ สนใจและ ตั<งใจ สนใจและ ในการเรี ยน กระตือรื อร้นใน กระตือรื อร้นใน กระตือรื อร้นใน กระตือรื อร้นใน ปฏิบติงาน ั การเรี ยนตลอด การเรี ยนตลอด การเรี ยนเป็ น การเรี ยนเป็ น หน้าทีได้รับ ชัวโมงเป็ น ชัวโมง ส่วนใหญ่ บางครั<ง และทํา หมอบหมาย ตัวอย่างได้ ให้ถูกตักเตือน 3. การปฏิบติ ปฏิบติกิจกรรม ั ั ปฏิบติกิจกรรม ปฏิบติกิจกรรม ปฏิบติกิจกรรม ั ั ั กิจกรรมเสร็ จ เสร็ จสิ<นตาม เสร็ จสิ<นตาม เสร็ จสิ<นตาม ไม่เสร็ จสิ<นตาม สิ<นตามงานที งานทีได้รับ งานทีได้รับ งานทีได้รับ กําหนดครู ตอง ้ ได้รับหมอบ หมอบหมาย หมอบหมาย หมอบหมายช้า ทวงถามให้ส่ง หมาย ตามเวลาดีเยียม ทันเวลา กว่ากําหนด เล็กน้อย นายอนุรักษ์ ปาทา นักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วชาชีพครู (สควค.) ิ
 12. 12. หน่วยการเรี ยนรู้ที 1 ลําดับ 1.2 เกณฑ์เพือใช้ประเมินการทําแบบฝึ กหัด คุณภาพรายการประเมิน หมายเหตุ ยอดเยียม (3) ! ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0)1. ความถูกต้อง ทําแบบฝึ กหัด ทําแบบฝึ กหัด ทําแบบฝึ กหัด ทําแบบฝึ กหัด ได้ถูกต้อง ได้ถูกเป็ นส่วน ได้ถูกบ้างเป็ น ได้ถูกต้องตํา 80 – 100 % ใหญ่ บางส่วน กว่า 60 – 79 % 50 – 59 % 50 %2. ระเบียบวิธี มีระเบียบวิธี มีระเบียบวิธี มีระเบียบวิธี ขาดระเบียบวิธี ทางคณิ ตศาสตร์ ทางคณิ ตศาสตร์ ทางคณิ ตศาสตร์ ทางคณิ ตศาสตร์ ในการแก้ปัญหา ในการแก้ปัญหา ในการแก้ปัญหา ในการแก้ปัญหา แบบฝึ กหัดตาม แบบฝึ กหัดตาม แบบฝึ กหัดตาม มีความชัดเจน หัวข้อได้ตรง หัวข้อได้ตรง หัวข้อได้ตรง ตํากว่า และมีความ และมีความ และมีความ 50 % ชัดเจน ชัดเจนเป็ นส่วน ชัดเจนบ้างเป็ น 80 – 100 % ใหญ่ บางส่วน 60 – 79 % 50 – 59 %3. ความสะอาด มีความสะอาด มีความสะอาด มีความสะอาด มีความสะอาด ในการเขียน อย่างมากในการ ในการเขียนเป็ น ในการเขียนเป็ น ในการเขียนได้ เขียนโดยไม่มี ส่วนใหญ่ บางส่วน ตํากว่า ร่ องรอยลบ 60 – 79 % 50 – 59 % 50 % ขีดฆ่า มีร่องรอยการ มีร่องรอยการ 80 – 100 % ลบ ลบขีดฆ่า4. ความชัดเจน มีความชัดเจน มีความชัดเจน มีความชัดเจน มีความชัดเจน ของการเขียน ของการเขียนใน ของการเขียนใน ของการเขียนใน ของการเขียนใน ทั<งด้านตัวเลข ตัวเลข ตัวเลข ตัวเลข ตัวเลข สัญลักษณ์ สัญลักษณ์และ สัญลักษณ์และ สัญลักษณ์และ สัญลักษณ์และ เครื องหมาย เครื องหมายทาง เครื องหมายทาง เครื องหมายทาง เครื องหมายทาง คณิ ตศาสตร์ ได้ คณิ ตศาสตร์ ได้ คณิ ตศาสตร์ ได้ คณิ ตศาสตร์ ได้ เหมาะสมทั<ง เหมาะสมทั<ง เหมาะสมทั<ง เหมาะสมทั<ง ขนาดและความ ขนาดและความ ขนาดและความ ขนาดและความ ถูกต้อง ถูกต้องเป็ นส่วน ถูกต้องบ้างเป็ น ถูกต้องตํากว่า 80 – 100 % ใหญ่ บางส่วน 50 % 60 – 79 % 50 – 59 % นายอนุรักษ์ ปาทา นักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วชาชีพครู (สควค.) ิ
 13. 13. หน่วยการเรี ยนรู้ที 1 ลําดับ2. การทดสอบเก็บคะแนนครั<งที 1 เรื อง ลําดับ การวัดผล การประเมินผล คะแนน การแปลผล ข้ อ สอบอั ต นั ย ชนิ ด ให้ เ ขี ย น 1 - 6 คะแนน พอใช้ เฉพาะคําตอบ และแสดงวิธีทา ํ 7 - 10 คะแนน ปานกลาง รวมคะแนนเต็ม 17.5 คะแนน 11 - 13 คะแนน ดี 14 – 17.5 คะแนน ดีมาก นายอนุรักษ์ ปาทา นักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วชาชีพครู (สควค.) ิ
 14. 14. หน่วยการเรี ยนรู้ที 1 ลําดับบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ สรุ ปผลการเรี ยนรู้ ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. แนวทางในการแก้ ไขและพัฒนา ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ลงชื&อ……………………………. ครู ผสอน ู้ ( นายอนุรักษ์ ปาทา) ข้ อเสนอแนะ ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ลงชือ ………………………………. (นางสาวนงคราญ ตันตะละ) ครู พีเลี<ยง นายอนุรักษ์ ปาทา นักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วชาชีพครู (สควค.) ิ
 15. 15. หน่วยการเรี ยนรู้ที 1 ลําดับเอกสารประกอบการสอน เรื!อง ลําดับ นายอนุรักษ์ ปาทา นักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วชาชีพครู (สควค.) ิ

×