Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Toimeentulotuen Kela-siirto ja siihen liittyvä tutkimus Kelassa

176 views

Published on

Minna Ylikännö: Toimeentulotuen Kela-siirto ja siihen liittyvä tutkimus Kelassa. Esitys Kuntaliitossa 11.5.2016.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Toimeentulotuen Kela-siirto ja siihen liittyvä tutkimus Kelassa

 1. 1. Toimeentulotuen Kela- siirto ja siihen liittyvä tutkimus Kelassa Kuntaliitto 11.5.2016 Minna Ylikännö, VTT johtava tutkija
 2. 2. Tutkimusta tarvitaan! • Eduskunta on hyväksyessään toimeentulotuen Kela-siirron edellyttänyt seuraavaa: • Eduskunta edellyttää, että uudistuksen vaikutuksia toimeentulotukea saavien määrään, toimeentulotukijaksojen kestoon ja toimeentulotuen kustannuksiin seurataan ja arvioidaan myös sitä, tukeeko uudistus tuen luonnetta väliaikaisena, itsenäistä suoriutumista edistävänä ja syrjäytymistä ehkäisevänä taloudellisena etuutena. 2
 3. 3. TITA WP 5.2. • Kela on mukana Suomen Akatemian rahoittamassa TITA- tutkimushankkeessa: TITA evaluates the implementation process of the basic social assistance transfer from local governments to Kela, and its consequences on equality between clients and on social work in municipalities. • Mukana TITAN:n WP 5.2.:ssa ovat Kelan tutkimus, THL, Svenska social och kommunalhögskolan (HY) ja Itä-Suomen yliopisto • Kesäinen tutkimustyöpaja Pieksämäen koulukunnan kesäkoulussa 14.- 15.6.2016 yhdessä THL:n kanssa • Lisäksi mukana on SOSTE, jonka sosiaalibarometreissä 2016- 2018 on kysymyksiä liittyen toimeentulotuen siirtoon 3
 4. 4. Mitä Kela tutkii TITAssa liittyen TOTUun? Mitä on luvattu tehdä? • Sosiaalityöntekijöiden ja Kelan toimihenkilöiden näkemyksiä toimeentulotuen Kela-siirrosta (Soc&kom) • Asiakkaiden kokemukset Kela- siirrosta • Kela-siirron kokemukset heikoimmin pärjäävien keskuudessa (UEF) • Kelasiirtoon liittyvä poliittinen diskurssi ja vertailut Ruotsin järjestelmään • Rekisteripohjainen tarkastelu Millaisia aineistoja tarvitaan? • Sosiaalibarometrit 2016-2018 • Toimihenkilökyselyt • Kyselyt etuuspäätöksen saaneille • Haastattelu • Asiakirja-analyysi • Rekisteriaineistot 4
 5. 5. Mikä kiinnostaa Kelaa liittyen toimeentulotuen Kela-siirtoon? • Toimeentulotuen saajat ja määrien kehitys • Alikäyttö • Toimeentulo ja köyhyys (esim. eläkeläiset) • Toimeentulotukikustannukset ja niiden kehitys • Etuuden myöntäminen ja harkinta • Ohjeistus ja harkinnan käyttö (alueelliset erot) • Ensisijaisen etuuden myöntäminen • Etuuksien päällekkäisyys • Takaisinperintä ja itseoikaisu • Yhteistyö kuntien kanssa • Sosiaalityön tarve ja sen tunnistaminen • Asiakaspalvelu • Palvelukanavien käyttö • Asiakastyytyväisyys • Henkilöstön osaaminen ja työssä jaksaminen5
 6. 6. Rekisteritutkimusta perustoimeentulotuen Kela-siirrosta (Elina Ahola) • Toimeentulotukiasiakkaiden muiden etuuksien ja palvelujen käyttö. − Ahola E. Kaikki tuet yhdeltä luukulta? Kelan eri etuuksien ja toimeentulotuen eri lajien saamisen päällekkäisyys vuoden 2012 aineiston perusteella. Helsinki: Kela, Työpapereita 84, 2015. − Alkamassa tutkimus, jossa hyödynnetään Oulun SOTEa kuvaavaa rekisteriaineistoa (kunta, Kela, työterveys). • Kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan, alkaa Kelaan samalla myös kertyä laaja rekisteritietovaranto perustoimeentulotuen päätöksistä ja maksuista. Tämä mahdollistaa tulevaisuudessa entistä tarkemman rekisteritutkimuksen liittyen toimeentulotukeen. • Kun tutkitaan nimenomaan perustoimeentulotuen siirtoa, tarvitaan myös aineistoja ajalta ennen siirtoa. Tällaisten aineistojen saatavuus muodostaa haasteen. 6
 7. 7. Toimeentulo Kela-siirron jälkeen (Ilpo Airio) • Toimentulotuen saajien hyvinvointi ja toimeentulo • Toimeentulotuen tavoitteena on ehkäistä/poistaa köyhyyttä • Toimeentulotukityö voi parhaimmillaan lisätä hyvinvointia myös muutoin, kuin taloudellisten resurssien kautta • Vajaa puolet toimeentulotuen saajista on saanut myös täydentävää ja/tai ehkäisevää toimeentulotukea (Ahola 2015) • Miten toimeentulo ja hyvinvointi laajasti käsitettynä pystytään turvaamaan Kela-siirron jälkeen? • Vähentyykö eläkeläisköyhyys? Mitä tapahtuu työttömille työmarkkinatuen saajille? Entä työkyvyttömyyseläkeläiset jne.?
 8. 8. Harkinnan käyttö perustoimeentulotukityössä Kela-siirron jälkeen (Marketta Rajavaara) • Kolme osaa: 1) perustoimeentulotuki 2) täydentävä toimeentulotuki ja 3) ehkäisevä toimeentulotuki • Nykytilanne: kuntien toimeentulotuen etuuskäsittelijöiden myötä tapauskohtainen (ammatillinen) harkinta on vähentynyt ja etuuden viimesijainen luonne hämärtynyt. • Perustoimeentulotuki edellyttää harkintaa: 1) velvollisuus ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi, 2) muut perusmenot, 3) alennettu perusosa 4) huomioonotettavat tulot ja varat, 5) ketkä asuvat yhteistaloudessa (avopuoliso), 6) mikä on sosiaalityön palvelutarvetta? • Harkinnan näkökulmasta keskeinen kysymys ovat kiireelliset asiakastilanteet • Mielenkiintoinen ryhmä ovat syrjäytymisriskissä olevat nuoret tulottomat asiakkaat • Aineistoja: lait ja etuusohjeet, etuuspäätökset, kyselyt, työntekijöiden yksilö- ja ryhmähaastattelut
 9. 9. Asiakkaat Kela-siirron pyörteissä (Markku Laatu) • Keskeisin kysymys on, miten asiakkaat kokevat toimeentulotuen perusosan siirtämisen Kelaan? • Osa lienee tyytyväinen siihen, että tuen hakeminen ja saaminen yksinkertaistuu ja helpottuu  prosessuaalinen tasa-arvo • Hakeminen ei silti ole kaikille helppoa. Nykyisellään sosiaalitoimessa autetaan Kelan hakemusten täyttämisessä • Miten asiakaspalvelu toimii mahdollisesti haastavamman asiakaskunnan lisääntyessä? • Osa voi kokea muutoksen huonona – osalla nykyisistä toimeentulotuen saajista huono-osaisuus on kasaantunut ja tarvetta on myös muille palveluille 9
 10. 10. Henkilöstö Kela-siirron pyörteissä (Minna Ylikännö) • Mitkä ovat henkilöstön näkemykset Kela-siirrosta ja odotukset siirron suhteen? • Miten henkilöstö kokee oman osaamisensa uuden etuuden/palvelun tullessa Kelaan? Miten näkemykset eroavat kelalaisten ja Kelaan kunnista tulevien käsittelijöiden suhteen? • Mikä käsitys Kelan toimihenkilöillä on sosiaalityön ja toimeentulotuen kytköksestä? • Miten käytännön työ muuttuu Kelassa, kun toimeentulotuki ja sen saajat siirtyvät Kelaan? 10

×