Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dan Bai Trinh Bay Bao Cao Tot Nghiep

56,817 views

Published on

Dan bai trinh bay bao cao tot nghiep

Published in: Education, Technology
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và CAO HỌC (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE: 10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Dan Bai Trinh Bay Bao Cao Tot Nghiep

 1. 1. Trình bày báo cáo Luận văn tốt nghiệp ThS Nguyễn Cao Trí [email_address]
 2. 2. Nội dung <ul><li>Các yêu cầu trình bày một LVTN </li></ul><ul><li>Cấu trúc một luận văn tốt nghiệp </li></ul><ul><li>Một số điểm chú ý </li></ul><ul><li>Sử dụng Microsoft Word cho soạn thảo LVTN </li></ul><ul><li>Ứng dụng Power Point trong báo cáo luận án tốt nghiệp </li></ul>
 3. 3. Các yêu cầu trình bày LVTN <ul><li>Mục tiêu trình bày </li></ul><ul><li>Ðối tượng tham khảo </li></ul><ul><li>Bố cục/nội dung của một luận văn </li></ul><ul><li>Hình thức trình bày </li></ul><ul><li>Qui chế về trình bày luận văn </li></ul>
 4. 4. Bố cục của LVTN <ul><li>Giới thiệu – Abstract – 1-2 trang </li></ul><ul><li>Lời cảm ơn – Acknowledgement – ½ trang </li></ul><ul><li>Mục lục – Table of content, Table, Figure,.. </li></ul><ul><li>Phân tích đề tài – Introduction – 5 % </li></ul><ul><li>Cơ sở của đề tài – Background – 15-20% </li></ul><ul><li>Xác định mục tiêu & các giới hạn – Objective – 5-10% </li></ul><ul><li>Hiện thực đề tài - Thiết kế , phát triển,..- Implementation - 50-60% </li></ul><ul><li>Ðánh giá - Kết luận – Evaluation - 10% </li></ul><ul><li>Tài liệu tham khảo – Reference - IEEE </li></ul><ul><li>Phụ lục - Appendix </li></ul>
 5. 5. Một số điểm chú ý <ul><li>Sự cần thiết của qui chế trình bày LVNT </li></ul><ul><li>LVTN giá trị hiện tại và lâu dài </li></ul><ul><li>Các lỗi nên tránh trong nội dung LVTN </li></ul><ul><ul><li>Bố cục không chặt chẽ </li></ul></ul><ul><ul><li>Chồng lắp về nội dung </li></ul></ul><ul><ul><li>Không có tài liệu tham khảo rõ ràng </li></ul></ul><ul><ul><li>Chép lại các tài liệu đã có </li></ul></ul><ul><li>Các vấn đề trình bày bản in LVTN </li></ul><ul><ul><li>Sự thống nhất trong cách trình bày các đề , mục </li></ul></ul><ul><ul><li>Lỗi chính tả </li></ul></ul><ul><ul><li>Các vấn đề khác </li></ul></ul><ul><ul><li>Tránh “cắt vụn” nội dung bằng các thông tin phụ. </li></ul></ul>
 6. 6. Sử dụng MS Word cho soạn thảo LVTN <ul><li>Khai thác các tính năng của Style trong soạn thảo </li></ul><ul><ul><li>Bảo đảm tính nhất quán trong trình bày </li></ul></ul><ul><ul><li>Thuận tiện trong việc đánh số và thay đổi </li></ul></ul><ul><ul><li>Tránh các lỗi trong trình bày bản in </li></ul></ul><ul><li>Sử dụng các biến môi trường (fields trong MS Word) </li></ul><ul><ul><li>Theo dõi đánh số các reference, figure, table,.. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sử dụng note trong các chú thích </li></ul></ul><ul><li>Tạo các mục lục, danh mục các bản, hình tự động </li></ul><ul><li>Sử dụng Master Document: </li></ul><ul><ul><li>Master document ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Phân chia và quản lý các phần của tài liệu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Thuận tiện trong việc soạn thảo </li></ul></ul>
 7. 7. Câu hỏi & giải đáp
 8. 8. Báo cáo Ðề tài tốt nghiệp <ul><li>Các vấn đề chú ý trong báo cáo </li></ul><ul><li>Nội dung trình bày </li></ul><ul><li>Tài liệu phục vụ cho trình bày </li></ul><ul><li>Kỹ thuật trình bày </li></ul><ul><li>Khai thác MS Power Point </li></ul>
 9. 9. Các vấn đề chú ý <ul><li>Mục tiêu bài báo cáo </li></ul><ul><li>Ðối tượng người nghe </li></ul><ul><li>Thời lượng trình bày </li></ul><ul><ul><li>Ðối với báo cáo luận văn tốt nghiệp, thời gian rất hạn chế. </li></ul></ul><ul><li>Chuẩn bị bài trình bày </li></ul><ul><ul><li>Tránh lập lại những gì đã trình bày trong lvtn </li></ul></ul><ul><ul><li>Tránh trình bày quá chi tiết vào những vấn đề mang tính chất thao tác chi tiết </li></ul></ul><ul><ul><li>Bài trình bày phải rõ ràng, dễ theo dõi </li></ul></ul><ul><ul><li>Tránh dùng những thuật ngữ không rõ ràng </li></ul></ul>
 10. 10. Nội dung báo cáo <ul><li>Giới thiệu mục tiêu yêu cầu của đề tài </li></ul><ul><li>Phân tích các vấn đề cần giải quyết </li></ul><ul><li>Chọn lựa giải pháp </li></ul><ul><li>Trình bày tóm tắt giải pháp </li></ul><ul><li>Kết quả hiện tại </li></ul><ul><li>Ðánh giá </li></ul><ul><li>Trình bày chương trình: Chú trọng những chức năng chính </li></ul>
 11. 11. Tài liệu cho báo cáo <ul><li>Tài liệu </li></ul><ul><ul><li>Tài liệu chính dùng cho trình bày </li></ul></ul><ul><ul><li>Các tài liệu bổ sung chi tiết cho các phần hiện thực </li></ul></ul><ul><ul><li>Bài nói lời trình bày </li></ul></ul><ul><ul><li>Các trả lời cho các câu hỏi dự đoán trước </li></ul></ul><ul><li>Chương trình </li></ul><ul><ul><li>Dạng source & execute </li></ul></ul><ul><ul><li>Bố cục phần demo </li></ul></ul><ul><ul><li>Các ví dụ, số liệu cần thiết cho phần demo </li></ul></ul><ul><ul><li>Các kết quả đánh giá </li></ul></ul><ul><li>Dự phòng </li></ul>
 12. 12. Kỹ thuật trình bày <ul><li>Phong cách trình bày: Nói VS Ðọc </li></ul><ul><li>Tránh các khả năng gián đoạn bài nói </li></ul><ul><li>Phát âm rõ rành, mạch lạc, không quá nhanh </li></ul><ul><li>Chú ý đến phản ứng từ phía người nghe </li></ul><ul><li>Chuẩn bị khả năng cho các câu hỏi đã chuẩn bị trước </li></ul><ul><li>Phân bố bài trình bày </li></ul>
 13. 13. Sử dụng MS Power Point <ul><li>Ðặc tính của công cụ phù hợp cho công việc </li></ul><ul><li>Ảnh hưởng của công cụ đến nội dung và bố cục của bài trình bày </li></ul><ul><li>Khai thác các đặc tính của công cụ trong việc trình bày: </li></ul><ul><ul><li>Màu sắc </li></ul></ul><ul><ul><li>Sự sinh động trong trình bày </li></ul></ul><ul><ul><li>Sự tập trung thông tin </li></ul></ul><ul><ul><li>Tạo sự thoải mái </li></ul></ul><ul><li>Sử dụng note cho bài trình bày </li></ul>
 14. 14. Câu hỏi & giải đáp
 15. 15. Các tài liệu thao khảo <ul><li>Effective presentation </li></ul><ul><ul><li>Thư viện khoa CNTT </li></ul></ul><ul><li>Các file MS Word một luận văn tham khảo </li></ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul><ul><li>Mẫu MS Word Template của LVTN Khoa CNTT </li></ul>Cảm ơn ThS Nguyễn Cao Trí Email: caotri@dit.hcmut.edu.vn http://www.caotri.com

×